SANG KIEN KINH NGHIEM tràng giang

15 60 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2019, 05:50

Tràng Giang” m ột th ơn ổi ti ếng không ch ỉ c Huy C ận mà c c ảphong trào “Th ơm i” (1932-1942) Bài th ơtiêu bi ểu cho phong cách th ơHuy C ận - m ột phong cách r ộng m ởln tìm đ ế n v ũtr ụbao la th ắm đ ợ m m ột tình c ảm sâu l ắng đ ối vớ i quê h n g “Tràng Giang” m ột b ứ c tranh sông n c mênh mông Nét đ ặ c tr ng c phong c ảnh tâm tr ạng c tác gi ảkhơng tách r i nhau; hay nói cách khác, phong c ảnh khúc x ạqua tâm h ồn nhà th , ch ẳng h ạn: Sóng g ợ n Tràng Giang bu ồn ệp ệp Nhìn nh ữ ng c n sóng nh ỏl ặng l ẽg ối đ ầ u vào mà xa đ ế n t ận cu ối chân tr i, tâm h ồn nhà th ơb ỗng dâng lên m ột n ỗi bu ồn ệp ệp T ừ“ ệp ệp ” t ạo nên hình ản h m ột n ỗi bu ồn ngàn trùng, m ột n ỗi bu ồn tri ền mi ền, l p lớ p Th n g ng i ta nói “trùng trùng, ệp ệp ” đ ể ch ỉ núi non, nh ng đâ y tác gi ảl ại đe m đ ể miêu t ảm ột n ỗi bu ồn, th ật sáng t ạo đ ộ c đá o Tác gi ảđ ứ n g cao nhìn xu ống, phóng t ầm m xa h n, cao h n, sâu h n, có kh ản ăng quan sát m ột khơng gian bao la đ ến rợ n ng ợ p Huy C ận khéo léo vi ệc miêu t ảs ựv ận đ ộ n g c s ựv ật đ ể nói đ ến bư c c th i gian Th i gian v ận chuy ển theo t ầm nhìn thuy ền không gian c ũng m r ộng v i N ếu nh ưlúc tr c không gian ch ỉ xác đ ị n h theo dòng n ớc đa ng chuy ển độn g song song v i thuy ền hình bóng thuy ền tr ởnên m ất d ạng, không gian ch ợ t m ởr ộng đến “tr ăm ng ả” vơ t ận, mênh mơng khơng có l m ột ểm t ự a T ồn t ại khơng gian ch ỉ có c ảnh v ật mà thi ếu h ẳn d ấu v ết s ựs ống c ng i Ch ỉ có c ủi trơi, n c ch ảy, bèo d ạt, chim bay… c ảnh v ật th ật v ắng l ặng, cô liêu Đ ặ c bi ệt hình ản h “c ủi m ột cành khô” r ất đ ộ c đá o M ột c ảnh c ủi khô đa ng trôi n ổi d ập d ềnh gi ữ a mn vàn c n sóng, lúc b ị đ ẩ y bên này, lúc d ạt sang bên kia, có ph ải ch ăng hố thân c m ột ki ếp ng ườ i l ữth ứ , l ạc lõng b ơv , b ị cu ốn trơi theo dòng xốy cu ộc đời ? Câu “ Đ âu ti ếng làng xa vãn ch ợchi ều”, có th ểđâ y câu h ỏi tác gi ảđặt cho b ản thân Huy C ận v ận d ụng t ựnhiên m ột th ủpháp quan tr ọng thi pháp c ổđi ến : M ượ n “ độ n g” để nói đến “t ĩnh”, c ố tìm ki ếm l ắng nghe m ột âm độn g để l ặng b ầu khơng khí t ĩnh l ặng đến r ợ n ng ườ i C ảnh ch ỉ có s ựv ật mà s ựv ật c ũng t ỏra r i r ạc, h ờh ữ ng, l ạnh l ẽo Thuy ền trôi dòng n ướ c c ũng ch ỉ trơi “song song” Hai b ờth ăm th ẳm, v ậy mà khơng có m ột chi ếc c ầu, khơng m ột chuy ến đò ngang, ch ỉ có b ờxanh l ặng l ẽ C ảnh thi ếu m ất s ứ c s ống c ảnh v ật khơng ch ịu tìm đến nhau, khơng có m ột liên h ệgì v i Ng ườ i cô đơn l ại g ặp c ảnh hoang v ắng n ỗi đơn ngày thêm th ấm đậm Đá ng ý khơng gian , Huy C ận s ửd ụng nhi ều hình ản h đạt hi ệu qu ảngh ệthu ật cao: - Con thuy ền xuôi mái n ướ c song song - C ủi m ột cành khơ l ạc m dòng - Bèo d ạt v ềđâ u hàng n ối hàng - Chim nghiêng cành nh ỏbóng chi ều sa Nh ữ ng hình ản h t ượ n g tr ng cho ki ếp ng ườ i nh ỏnhoi, y ếu ớt , lênh đê nh, vô địn h không bi ết đâ u, v ềđâ u Đứn g khơng gian , ng ười c ảm th b ơv , không n i n ươ ng t ự a Quê nhà hi ện để che ch , s ưở i ấm cho tâm h ồn nhà th ơ./ hông gian nghệ thuật thơ Huy Cận Không gian nghệ thuật thơ Huy Cận giới bên sâu lắng, bàng bạc mông mênh cảm xúc Lấy cảm hứng Một tiết học môn ngữ văn bậc THCS Ảnh: T.L từ vũ trụ thiên nhiên, thơ Huy Cận cõi bao la nỗi buồn mênh mang, cảm nhận thân phận bé nhỏ cô độc người trước vũ trụ, hữu hạn đời người trước vô tận đất trời… Đi tìm nét đặc trưng thi pháp nghệ thuật Huy Cận, giới nội tâm sâu lắng qua hình ảnh khơng gian như: Dòng sơng, bầu trời, đường, biển cả… Song tất để toát lên nỗi buồn thiên cổ, nỗi buồn từ thuở người cảm nhận kiếp người, cảm nhận tơi bé nhỏ linh hồn lạc lồi chấp chới Phải đến sau Cách mạng tháng Tám, sống thổi vào hồn thơ Huy Cận nguồn gió làm thay đổi điểm nhìn, cách nhìn nhà thơ Vẫn bút pháp tài hoa lãng mạn, cảm hứng vũ trụ hồn thơ thi nhân căng tràn nhựa sống, đầy ắp niềm tin “Trời ngày lại sáng” Điểm nhìn thay đổi tất yếu tứ thơ thay đổi, hình tượng thiên nhiên, vũ trụ thay đổi tạo nên thông điệp người, sống Bắt đầu từ vần thơ tập Lửa thiêng, không gian nghệ thuật Huy Cận thường gắn liền với dòng sơng mênh mông nước: “Nắng xế bên xứ bạn/ Chiều mưa bãi, nước sơng đầy” (Vạn lý tình) Sơng nước duềnh lên, mênh mơng khơng tìm thấy đâu bến bờ Đó dòng cảm xúc Không gian nghệ thuật nhà thơ kéo dài vơ tận: “Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp/ Con thuyền xuôi mái nước song song/ Thuyền nước lại sầu trăm ngả/ Củi cành khơ lạc dòng” (Tràng giang) Giữa mênh mông sông dài trời rộng, thuyền trôi xuôi, cành củi khô lạc dòng, biểu tượng thân phận người bơ vơ dòng đời, thiên nhiên Cái cảm giác cô đơn người thơ Huy Cận không đặt không gian ba chiều mênh mơng bát ngát mà có chiều thứ tư: Chiều thời gian vơ tận (sóng gợn tràng giang), nỗi buồn nhân từ ngàn xưa vọng theo sóng gợn để lay động tâm thức nhà thơ Không gian vô định, thời gian vô tận người nhỏ bé hữu hạn Giáo sư Phan Cự Đệ gọi “Cái buồn đời thực thành dòng lệ văn chương” Theo quan niệm mỹ học nhà thơ mới, đẹp gắn với buồn, buồn Tràng giang chất chồng tầng tầng lớp lớp, hữu sóng gợn mặt nước sơng dài, thiên nhiên cá thể hóa thành “Củi cành khơ” lạc dòng trơi vơ định, thành cánh bèo dật dờ nước cuốn: “Bèo dạt đâu hàng nối hàng/ Mênh mơng khơng chuyến đò ngang/ Không cầu gợi chút niềm thân mật/ Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng” (Tràng giang) Thân phận bọt bèo, trơi đâu? Khơng gian với tính ước lệ tượng trưng qua hình ảnh cánh bèo trơi Nhà thơ mang nỗi buồn thời thế, mang tâm trạng cô độc giới nội tâm sâu thẳm khơng gian hiu quạnh Khơng đò, khơng cầu, khơng chợ, khơng khói chiều, có thi nhân độc bóng chiều lặng ngắm cánh bèo lặng lẽ nối tiếp phiêu dạt qua bờ xanh bãi vàng hiu hắt để nỗi buồn dợn lên lan tỏa thấm sâu nỗi nhớ q nhà thân phận lạc lồi Khơng gian bên vào thơ Huy Cận thành giới nội tâm, nhà thơ thường chọn khoảng cách vô tận mang tính đối lập: “Nắng xuống trời lên sâu chót vót/ Sơng dài, trời rộng, bến liêu” (Tràng giang); “Lên bề cao hay xuống bề sâu?/ Không biết - Có chút làm ngợp” (Đi đường thơm); “Nắng xế bên xứ bạn/ Chiều mưa bãi, nước Khơng gian nghệ thuật mơ hình không gian giới nghệ thuật xây dựng hình tượng ngơn ngữ nghệ thuật để biểu giới quan niệm tác phẩm, thông điệp người nghệ sĩ sơng đầy” (Vạn lý tình) Khơng có giao thoa, có khoảng cách mưa - nắng, dài - rộng, lên xuống, cao - sâu… Ngay lời tự tình tuyệt đẹp Ngậm ngùi, không gian bị chia cắt bãi sông: “Nắng chia nửa bãi chiều rồi/ Vườn hoang trinh nữ xếp đơi rầu” (Huy Cận) Đó nỗi cô đơn giằng xé đến Nếu Xuân Diệu: “Hôm trời nhẹ lên cao/ Tôi buồn khơng hiểu tơi buồn”, Huy Cận lại mang đến trường liên tưởng lạ tạo cho người đọc cảm giác không gian đè nén lên tâm can để người cân đo khơng gian thống mơ hồ: “Tai nương giọt nước mái nhà/ ghe trời nằng nặng, nghe ta buồn buồn” (Buồn đêm mưa) Cái buồn vô cớ mà buồn, chừng buồn chực chờ ngoại cảnh có tác động hay khơng tuôn tràn Những giọt mưa giọt buồn tích tụ, lắng đọng cảm giác lả tả mơ hồ cõi vô thức Không gian nghệ thuật ln có ranh giới với khơng gian vật chất bên ngồi, giới tinh thần điểm nhìn nhà thơ Huy Cận chọn không gian buổi chiều Ngậm ngùi: “Tay anh em tựa đầu/ Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi”… Trong tập thơ Lửa thiêng, Huy Cận không vẽ nên tranh hồnh tráng thiên nhiên, khơng tơ vẽ sắc màu rực rỡ mà chủ yếu sắc màu tâm tưởng, bàng bạc, đìu hiu heo hút ngơi làng vùng sơn cước, tiếng thở dài, tủi nhục người dân nước, tâm trạng cô đơn đến người trước vũ trụ… Và có lẽ phải đến cuối thập niên 50 kỷ 20, tâm hồn thơ Huy Cận dạt nhựa sống thời đại: “Mặt trời xuống biển lửa/ Sóng cài then đêm sập cửa/ Đồn thuyền đánh cá lại khơi/ Câu hát căng buồm gió khơi” (Đồn thuyền đánh cá) Khơng “Nắng chia nửa bãi”, không “Hơi may hiu hắt bốn bề tâm tư” mà bầu trời lồng lộng cao rộng in ráng đỏ xuống mặt biển bao la, nhịp điệu sống mạnh mẽ, tấp nập, mặc cho bóng đêm đổ ập vào Sóng cồn lên nhốt ánh sáng động tác sập cửa nhanh mạnh, dứt khoát Bóng đêm phủ trùm người khơng bơ vơ, rợn ngợp mà đầy ắp niềm lạc quan yêu đời: “ Thuyền ta lái gió với buồm trăng/ Lướt mây cao với biển bằng” (Đồn thuyền đánh cá) Đó cách đặt người ngang tầm vũ trụ, thuyền gạch nối để liên kết trời biển Nhà thơ khắc tạc không gian đầy sắc màu: Lấp lánh cá song ánh trăng vàng chóe vẩy bạc vàng, rạng đơng… Đó màu tươi sáng sống ấm no, hạnh phúc Tầm thước người trở nên rộng lớn, thơ khúc tráng ca lao động, tình yêu thiên nhiên, sống Đặc sắc nghệ thuật thơ "Tràng giang" - Huy Cận (trích TS Nguyễn Phượng) Đọc tham khảo để nắm kiến thức làm mem Có thể coi nét đặc sắc nghệ thuật thơ Tràng giang kết hợp hài hoà hai phẩm chất : màu sắc cổ điển chất đại Màu sắc cổ điển Tràng Giang: Màu sắc cổ điển đậm đà, in dấu ấn toàn diện tạo nên vẻ độc đáo Thơ Mới a/ Cổ điển nhan đề: Bài thơ lại có nhan đề chữ Hán “Tràng” ( âm đọc khác “trường”) gợi cổ kính “Giang” tên chung để dòng sơng Hai chữ gợi khơng gian c ổ kính, trang trọng, bát ngát Đường thi, gợi nhớ câu thơ tiếng Lý Bạch: “Duy kiến trường giang thiên tế lưu” ( Hoàng Hạc Lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Qu ảng L ăng) b/ Cổ điển đề từ: “Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài” Trời rộng gợi cảm giác vô biên vũ trụ Sông dài tạo ấn tượng vô không gian Trời rộngvà sông dài mở không gian ba chiều gợi cảm giác rợn ngợp người cô đơn, bé nhỏ trước mênh mang, bất tận trời đất Tâm trạng diễn tả cách sâu sắc vần thơ cô đọng, đầy ám ảnh Trần Tử Ngang "Đăng U Châu đài ca" : Tiền bất kiến cổ nhân Hậu bất kiến lai giả Niệm thiên địa chi du du Độc thương nhiên nhi hạ ( Người trước không thấy Người sau chưa tới Ngẫm trời đất thật vơ Một xót xa mà rơi lệ ) c/ Cổ điển tứ thơ sóng đơi: “Tràng giang” cấu tứ cảm hứng khơng gian sóng đơi: Có dòng “Tràng giang” thuộc thiên nhiên tư cách khơng gian hữu hình ( có ) dòng “Tràng giang” tâm hồn khơng gian vơ hình tâm t ưởng Đây vốn c ấu tứ quen thuộc Đường Thi Tiếp cận Tràng Giang tư cách dòng sơng thiên nhiên thấy điều đặc bi ệt: kh ổ thơ có thơng điệp nước Thơng điệp trực tiếp từ : “nước”, “con n ước”, “dòng”…Thơng điệp gián tiếp từ : “sóng gợn”, “cồn nhỏ”, “bèo d ạt”, “bờ xanh”, “bãi vàng”… Tiếp cận Tràng giang với tư cách dòng sơng cảm xúc tâm hồn l ại phát thêm điều thú vị nữa: Cảnh gợi buồn Sóng buồn vơ hạn ( buồn điệp điệp); Gió đầy tử khí: “đìu hiu” Gợi nhớ đến câu: “Bến Phì gió thổi đìu hiu gò” ( Chinh Phụ Ngâm); Bến sơng đơn vắng vẻ: “bến cô liêu”; Nước với nỗi buồn trải khắp không gian: “sầu trăm ngả” d/ Cổ điển nghệ thuật đối: Màu sắc cổ điển bộc lộ qua cách sử dụng nghệ thuật đối Đường Thi linh hoạt phóng túng Chẳng hạn: “Sóng gợn…”đối với “ Con thuyền…”; “Nắng xuống trời lên…” ; “Sơng dài trời rộng…” Nhưng đóng góp quan trọng nghệ thuật đối sử dụng cách triệt để hai hệ thống hình ảnh mang tính tương phản bên vật nh ỏ bé, gợi suy ngẫm hữu hạn kiếp người: thuyền, củi, bến, bèo, cánh chim…và bên nh ững hình ảnh lớn lao, hùng tráng gợi liên tưởng vô hạn vũ trụ: sông dài, trời rộng, lớp lớp mây cao, núi bạc… e/ Sử dụng hệ thống từ láy gợi âm hưởng cổ kính: (10 lần/16dòng thơ, cách ng nhịp truyền thống: 3/4) Hệ thống từ láy trải khắp thơ: “Tràng giang”, “điệp điệp”, “song song”, “lơ thơ”, “đìu hiu”, “chót vót”, “mênh mơng”, “lặng lẽ”, “lớp lớp”, “dợn dợn” Ngồi ra, tác giả sử dụng sáng tạo thi liệu Đường Thi với nhiều hình ảnh chất liệu quen thuộc Đặc biệt câu kết mượn thẳng ý thơ Thôi Hiệu Hoàng H ạc Lâu: “Yên ba giang thượng sử nhân sầu” ( Trên sơng khói sóng cho buồn lòng - T ản Đà dịch ) Điểm khác biệt hai tác giả : Nỗi nhớ nhà Thôi Hiệu gợi từ hình ảnh “khói sóng” nỗi nhớ Huy Cận không cần tác động ngoại giới ( Khơng khói hồng hơn) yếu tố nội tâm thường trực Đây nét khác biệt hai cách phô diễn c ảm xúc tạo nên đặc điểm riêng thi pháp thơ trung đại thi pháp thơ đại Mầu sắc đại: Dù thơ Tràng giang có in đậm màu sắc cổ điển số phương diện phân tích đại nét thi phẩm Bởi cảm hứng chủ đạo thơ nỗi bu ồn mênh mang, sâu lắng cô đơn trước vũ trụ bộc lộ cách trực tiếp qua cách diễn đạt cô đọng hàm súc Tâm trạng tơi lãng mạn lại thể hi ện bút pháp tả thực vừa phá vỡ qui tắc ước lệ truyền thống vừa đem đến phong cách trữ tình Nét đặc sắc thơ chỗ nỗi buồn thể đa dạng với nhiều cung bậc tinh tế Ngay khổ thơ đầu, nỗi sầu muộn thấm vào nhìn cảnh vật Tuy thuyền nước “song song” “thuyền về” ngược hướng với “nước lại” gợi liên tưởng m ột ngổn ngang trăm mối lòng Và hình ảnh gây ấn tượng hình ảnh củi câu “Củi cành khơ lạc dòng” Theo lời thổ lộ tác giả, th ảo, ông b ăn khoăn nhiều, cân nhắc kỹ trước chọn hình ảnh Qủa nhiên, chi ti ết giàu chất thực mang đến cho câu thơ màu sắc đại Hình ảnh “củi” không tạo ấn tượng mẻ mà gợi liên tưởng suy ngẫm kiếp người lam lũ, tủi cực, lênh đênh… Mạch cảm xúc khổ thơ diễn tả nỗi ám ảnh hờ hững, liên lạc người tạo vật cảm giác trống trải tâm hồn người trước giới hoang vắng với hình ảnh bóng “lơ thơ” cù lao nhỏ trơ trọi gió hiu h buồn thổi từ nghìn năm trước Cảm giác trống trải trước không gian hoang sơ, vắng lặng tô đậm tác giả sử dụng nghệ thuật diễn tả động để làm bật tĩnh: “Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều…” Câu thơ gợi hai cách hiểu Một, âm vẳng tới mơ hồ có khơng phiên chợ vãn làng xa khiến nhân vật trữ tình thấm thía nỗi đơn trước m ột khơng gian tĩnh lặng gần tuyệt đối Hai, ý nghĩ bất chợt, gần ảo giác mong mỏi thầm kín thẳm sâu hồn người vào chiều xế thời điểm tâm hồn rơi vào nỗi đơn mang tính mn thuở Nhưng câu thơ Nắng xuống trời lên sâu chót vót thực gây ấn tượng mạnh cách sử dụng nghệ thuật tiểu đối, lối dùng từ mẻ, táo bạo ( cách dùng hình dung từ sâu chót vót thay cho cách diễn đạt thơng thườngcao chót vót ) vừa mở chiều cao mênh mang đến thăm thẳm bầu trời vừa diễn tả nỗi đơn tơi trữ tình, đặc biệt cảm giác rợn ngợp người hữu hạn trước vũ trụ vô biên Nếu câu thơ vừa phân tích chủ yếu gợi ấn tượng rợn ngợp nỗi cô đơn chiều cao vô bầu trời đem lại câu thơ sử dụng nhịp 2/2/3 hàm ý nhấn m ạnh vào tính từ miêu tả không gian: sông dài/ trời rộng/ bến cô liêu… nghe tựa m ột tiếng th dài đầy bâng khuâng sầu muộn trước tạo vật hững hờ Nỗi sầu muộn tiếp tục gây ám ảnh khổ thơ tơi trữ tình đối diện với thiên nhiên gần ngoảnh mặt làm ngơ với bao nỗi niềm cần chia sẻ người: Bèo dạt đâu hàng nối hàng Mênh mông không chuyến đò ngang Khơng cầu gợi chút niềm thân mật Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng Trong khổ thơ có câu hỏi khơng thể có câu trả lời Những câu hỏi để khơi sâu thêm nỗi buồn, cảm giác hẫng hụt đặc biệt tình cảnh bơ vơ tơi trước giới khơng nơi nương tựa quen thuộc mn nghìn năm trước Trong khổ thơ có diễn đạt mang tính tăng cấp nhấn vào ngơn từ mang tính phủ định khiến người đọc nảy sinh liên tưởng so sánh Từ “khách vắng teo” Nguyễn Khuyến qua “đã vắng người sang chuyến đò” Xn Diệu hàng loạt từ “khơng đò”, “khơng cầu”, “lặng lẽ” Huy Cận hành trình “ sâu th lạnh” ( Hoài Thanh ) người bước vào giới đại Khổ thơ cuối diễn tả đối lập cao độ người với vũ trụ Cái mênh mông không gian: “lớp lớp mây cao đùn núi bạc” tương phản gay gắt với hình ảnh “chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa” Rõ ràng, khơng cánh chim mang tính ngh ệ thuật tuý mĩ Đường Thi: “ Chiếc cò bay với ráng pha/ Sông xanh với trời xa màu – Vương Bột ” hay cảnh “Bạch lộ song song phi hạ điền” ( Đơi cò trắng song song bay xuống cánh đồng - Thiên Trường vãn vọng - Trần Nhân Tông) Cánh chim chứa đựng tơi rợn ngợp trước hồng hơn, gợi ám ảnh hữu hạn kiếp người trước vơ hạn tạo hố Nhu cầu tìm hình ảnh thân thương, quen thuộc sưởi ấm lòng người b ối cảnh n ỗi cô đơn ngập tràn tâm trạng dìm tơi trữ tình vào nỗi buồn vừa mang tính mn thuở vừa chưa trải qua tất yếu Đấy lý thơ k ết thúc hai câu: Lòng quê dợn dợn vời nước Khơng khói hồng nhớ nhà vừa chịu ảnh hưởng từ hai câu thơ tiếng Thôi Hiệu: Nhật mộ hương quan hà xứ thị/ Yên ba giang thượng sử nhân sầu vừa muốn đối lập với người xưa lối bộc l ộ cảm xúc trực phong cách người thời đại Huy Cận bước vào thi đàn tâm hồn đa cảm, đa sầu ; nỗi khắc khoải khơng gian “hố thân thiên đường, hoà đồng nguyên thủy thuở xưa” (Đỗ Lai Thúy) Nhà thơ “một linh hồn nhỏ - Mang mang thiên cổ sầu” dâng tặng cho đời tập thơ Lửa thiêng (1940) - lửa tâm linh thơ, “niềm tin vào lương tri người” (Hà Minh Đức) Ta thoáng thấy ngậm ngùi dài bóng dáng xưa nguồn dân tộc, nhịp sầu buồn vũ trụ nhân gian điệu buồn mênh mang thiên nhiên cảnh sắc Thiên nhiên "Tràng giang" Huy Cận thế, gợi, đẹp không tránh khỏi nỗi buồn tủi cô đơn nhuốm từ điệu sầu tận đáy hồn thi sĩ Huy Cận nhà thơ băn khoăn tìm tín hiệu vũ trụ Khơng phải ngẫu nhiên, bàn thơ này, Xuân Diệu viết: “ Cảm giác trội ta cảm giác không gian” Không gian trải từ mặt sơng lên tận chót vót đỉnh trời, khơng gian mở từ thẳm sâu vũ trụ vào tận thăm thẳm tâm linh người Ấy giới vừa nhìn chiêm nghiệm cổ điển vừa cảm nhận tâm cô đơn đại, đặc trưng cho thơ Mới Phải mà "Tràng giang" tranh tạo vật thiên nhiên mênh mang trời nước vừa hoang sơ, vừa cổ kính, thi sĩ lên người lữ thứ đơn độc, lạc loài? "Tràng giang" tranh thiên nhiên trời nước bao la, mênh mang đến rợn ngợp Ngay tên thơ cửa ngõ mở vào bao la trời nước "Tràng giang" gợi hình tượng sơng chảy mênh mang trời đất Huy Cận nghệ thuật dùng chữ “ Tràng giang” thay cho chữ “Trường Giang” Hai âm “ang” liền làm tăng them độ rộng, thêm sức dài dòng sơng, tả vô biên vô vô tận không gian Và câu đề từ thêm lần vén lên rèm, bước qua hành lang mở thông vào vô biên : “Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài” Nhưng hình ảnh sống động giới thực mở với câu đầu: Sóng gợn tràng giang buồn Con thuyền xi mái nước song song điệp điệp Có lẽ chất thơ sông nước nhập vào câu thơ để phơ bày vẻ đẹp Thiên nhiên sơng nước êm đềm, vắng lặng gợi niềm hồi cổ Nếu câu thứ gợi vòng sóng loang ra, lan xa, bất tận, câu thứ hai lại vẽ luồng nước song song, rong ruổi cuối trời, gây ấn tượng ngút ngàn, khuất lấp Không gian vừa mở bề rộng, vừa vươn theo chiều dài Hai câu thơ thấp thoáng âm hưởng, nhạc điệu tứ thơ Đăng cao Đỗ Phủ : Vô biện lạc mộc Bất tận trường giang cổn cổn lai tiêu tiêu hạ mà Huy Cận, Việt Nam Phải Huy Cận gặp gỡ người thơ xưa Đỗ phủ ? Có lẽ họ gặp gỡ nhà thơ có nét riêng, : "Mỗi tác phẩm phát minh hình thức khám phá nội dung” (Lê - ô - nit Lê - ô - nôp) Cùng đặc tả dòng trường giang, Tràng Giang Huy Cận, có khéo léo, vận dụng linh hoạt đối ý, đối điệu từ láy: điệp điệp, song song, làm cho thơ uyển chuyển, tạo dư ba Lời thơ ngừng ý thơ trải vào miên man vô tận cuả khôn trời đất Bức tranh thiên nhiên bao la không trải chiều rộng mà chiều cao, chiều sâu đến vơ cảnh vật : Nắng xuống, trời lên Sông dài, trời rộng, bến liêu sâu chót vót, “Nắng xuống, trời lên” Hai động từ ngược hướng “lên”, “xuống” đem lại cảm giác chuyển động rõ rệt Không gian ba chiều vũ trụ rộng lớn tỏa từ chữ “sâu” “chót vót” Huy Cận khơng dùng chữ “cao”, “cao” gợi khơng gian hai chiều “Sâu” thêm chiều sâu cho đất trời, gợi tả hồn buồn vũ trụ lòng người Nhà thơ nghệ sĩ ngôn từ Qua bàn tay biến hoá, người thơ biến chữ vô tri trở nên sống động nhảy múa trang giấy Phải mà câu thơ dù khơng có chữ lạ, đọng lại sức ám gợi sâu sắc người đọc ? Dòng sơng, bến đò, bầu trời dường cao đến chất ngất thơ Huy Cận : Lớp lớp mây cao đùn Chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều sa núi bạc Bầu trời, mặt đất mênh mang, khôn theo ánh nhìn người độc Tạo vật không gian vô cùng, vô tận nhỏ nhoi, cụ thể đến tội nghiệp Đó “con thuyền xuôi mái”, “củi cành khô”, “cồn nhỏ lơ thơ” lộn xộn, bộn bề : Không cầu gợi chút Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng niềm thân mật sầu trăm ngả, Cảnh vật không nhỏ bé mà chia lìa, tan tác: Thuyền về, nước lại, Củi cành khơ lạc dòng Trong cảm thức khơng gian, thuyền nước vốn hai hình ảnh ln gắn bó, song hành nhau, mà vào thơ Huy Cận, tạo vật lại man mác nỗi buồn chia li xa cách Cành củi khô lạc dòng, khơng biết dạt bến bờ trăm ngả nước mơng lung, vơ định “Lạc dòng” hàm chứa tan tác, chia xa Nhà thơ sử dụng thủ pháp nghệ thuật đối lập, tạo tương phản hữu hạn với vô hạn thiên nhiên tạo vật Cái hữu hạn vơ hướng, nhỏ nhoi, nhạt nhồ Cái vơ hạn sừng sững, khôn Ẩn dấu tranh thiên nhiên bao la ấy, có bóng dáng người thi sĩ độc, rợn ngợp nỗi sầu nhân thế, bao thi sĩ lãng mạn đương thời Thơ Mới mang đến cho người đọc tranh thiên nhiên rạng rỡ, nhiều sắc vẻ đẹp thường gắn với nỗi buồn Tràng giang đẹp nên thơ sóng “điệp điệp” đuổi mặt nước, “cồn nhỏ lơ thơ”, “bờ xanh tiếp bãi vàng” chạy dài tít tắp, nét vĩ “nắng xuống trời lên sâu chót vót”, cảnh “sơng dài trời rộng” chấm phá “mây cao”, “núi bạc” Song, tất man mác nỗi buồn hiu quạnh, đẹp mà cô liêu “Người gọi dậy hồn buồn Đông Á, người khơi lại mạch sầu nghìn năm ngấm ngầm cõi đất Huy Cận triền miên cảnh xưa, trò chuyện với người xưa, đường thời gian vơ tận” (Hồi Thanh) Tràng Giang hồn thơ buồn, buồn trước thực chèn ép cá nhân cá thể nhà thơ : Tuổi hai Xã hội Đời đau Trang thơ (Huy Cận, 1980) mươi buồn nên nằm ta ứa hồn ảo sầu máu đau não Hồn buồn nên Huy Cận nhạy cảm trước tạo vật, vũ trụ buồn Ông lượm lặt chút buồn rơi vãi không gian mà dệt nên vần thơ sầu muộn Cảnh "Tràng giang" vậy, cảnh buồn Con thuyền lặng lẽ xi mái thống chốc sau nép vào bờ bãi đó, hút, trả lại không gian cho muôn ngả sông lặng lẽ trơi Bức tranh có cồn đất, có nắng, có gió, có làng, có chợ, nghĩa có tiếng người không át cảm giác tàn lụi, hiu hắt Bởi có buồn cảnh chợ chiều tan tác: Ánh dương vàng Lá rụng tơi bời ( Đoàn Văn Cừ - Chợ Tết) cỏ kéo lê quanh quán thê chợ Trên thiên nhiên bát ngát điểm lơ thơ cồn nhỏ thoáng chốc xao động lên vài gió “đìu hiu” Hai từ láy “lơ thơ” “đìu hiu” gợi nên nét quạnh quẽ, đơn chiếc, bật lên ảo não thành tiếng thở dài u uất Cảnh không dừng lại đấy, trống vắng, buồn bã dường nhân lên gấp bội: Mênh mơng khơng chuyến Khơng cầu gợi chút niềm thân mật đò ngang Chiếc cầu, đò phương tiện giao nối đơi bờ, gợi khơng khí tấp nập, gần gữi đây, “khơng đò”, “khơng người”, tơ đậm thêm quạnh vắng Hai bờ sông chạy dài phía chân trời hai giới đơn, xa lạ khơng gặp gỡ, khơng có ”chút niềm thân mật” tâm hồn đồng điệu Cái lại phủ trùm không gian “lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng” với gam màu lạnh đậm u buồn, quạnh quẽ chất ngất mà “Tràng giang, thơ cổ điển nhà thơ đại”(Xuân Diệu) Cả thơ "Tràng giang: toát lên phong vị cổ kính, trang nghiệm, bao la trời nước hay đẹp buồn, quạnh vắng, mang nét đẹp cổ điển mà đại, đậm đà phong vị Việt Nam mà khó thơ có Chất cổ điển bàng bạc cảm xúc thơ Hình ảnh người đối diện với vũ trụ để cảm nhận vĩnh viễn vô vô tận không - thời gian, hữu hạn kiếp người dường diện Đường thi: Cơ phàm viễn ảnh bích khơng tận Duy kiến Trường giang thiên tế lưu (Lí Bạch- Hồng Hạc Lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng) Là người thuộc lớp Tây học, tâm hồn tác giả" Lửa thiêng" lại thấm đẫm phong vị Đường thi, nên không gian "Tràng giang" lãng đãng thơ Đường Tâm hồn bộc lộ rõ nét thi sĩ cánh chim chiều xuất đột ngột tranh thơ: Chim nghiêng cánh nhỏ, bóng chiều sa Cánh chim chở hồn chiều, chở linh hồn vũ trụ rải rắc xuống trần gian Tạo vật thấm màu chiều thơ mà âm trầm Đó cánh chim là bay, bóng chiều trĩu nặng khiến cánh chao nghiêng, cánh chim vội vã trốn ánh chiều bng, phải tứ thơ Lưu Trường Khanh đời Đường: “Mặt trời xế Hán đỡ cánh chim là bay”? Hai câu thơ cuối toả hướm thơ Đường, thơ ca truyền thống Việt Nam hồn thơ Mới : Lòng quê dờn dợn vời Khơng khói hồng nhớ nhà nước Câu thơ Huy Cận gợi nhớ ta câu thơ Thôi Hiệu, đời Đường: Nhật mộ yên quang Yên ba giang thượng (Hoàng Hạc Lâu) hà xứ sử nhân thị sầu Bài thơ dường cổ điển, có nét đại Thơi Hiệu buồn đẹp mất, không trở lại, cánh chim thiêng, người tiên cõi tiên mờ mịt, ý thức thực Còn Huy Cận ý thức tình người Huy Cận cảm nhận nỗi cô đơn quê hương, nỗi buồn hệ khơng tìm lối Thơ cũ tả cảnh ngụ tình, khơi gợi tâm trạng, tạo vật cảm nhận theo nhìn chủ quan, với thời gian ngưng đọng; thơ mới, thơ nội cảm, không cần mượn ngoại cảnh mà tự biển tâm trạng với cung bậc cảm xúc thiết tha Những thi liệu "Tràng giang" lại gần gũi bình dị Đó khơng phải tùng, cúc, trúc, mai, mà cành củi khơ, cồn nhỏ đìu hiu, vài cánh bèo trơi dạt… "Tràng giang" có hồn điệu thơ Đường thấm sâu cảm xúc nhà thơ, cảm xúc trước thiên nhiên đất nước Việt Nam, sông Hồng dòng sơng q hương nhà thơ “Bài thơ không sông Hồng gợi cảm hứng mà cảm xúc chung dòng sơng khác quên hương” (Huy Cận) Bài thơ tạo dựng tranh thiên nhiên cổ kính, hoang sơ với chiều kích mênh mang vơ biên, đậm chất Đường thi hệ thống ước lệ hình ảnh: tràng giang, thuyền về, nước lại, sơng dài, trời rộng, khói hồng hơn….Nhưng tranh có nét quen thuộc gần gũi, phảng phất bóng nét cảnh vật sơng nước khắp đất nước Việt Nam : dòng sơng mênh mang, thuyền xuôi dong, cành củi khô, cánh bèo trôi dạt… Trong "Tràng giang", khổ thơ nét vẽ, mảng màu sông quê hương, tạo thành tranh thiên nhiên đất nước đẹp mà buồn Tình yêu thiên nhiên thấm đượm lòng u nước thầm kín Trong văn chương Trần Quang Khải, Nguyễn Tuân, Tản Đà,… bày tỏ long yêu nước xa xơi, bóng gió Ở "Tràng giang", “nỗi buồn sơng núi” hòa vào nỗi bơ vơ trước tạo vật thiên nhiên hoang vắng niềm thiết tha với thiên nhiên tạo vật niềm thiết tha với quê hương đất nước Phải Xuân Diệu nhận xét: “ Tràng Giang thơ ca ngợi non sơng đất nước, dọn đường cho tình u giang sơn bài: Phân tích thơ Tràng Giang nhà thơ Huy Cận Bài làm Mới đọc, có nhầm Tràng giang thơ tuý tả cảnh thiên nhiên Nhưng nghiền ngẫm cho kỹ thấy điều tác giả muốn nói đến thơ hữu hình, thời, mà vơ hình, vĩnh viễn Đúng Hoài Thanh khẳng định: Huy Cận có lẽ sống đời bình thường, người luân luân lắng nghe sống để ghi lại nhịp nhàng lặng lẽ giới bên Cái giới bên trong, linh hồn tạo vật Tràng giang nỗi buồn xa vắng mênh mơng Dòng sơng người, khơng gian bao la tâm trạng cụ thể; tứ thơ cổ điển: Sóng gợn Tràng Giang buồn điệp điệp Con thuyền xuôi mái nước song song Bài thơ có tựa đề Tràng Giang, câu thơ nhắc lại tựa đề Tràng Giang trường giang Tràng giang góp phần tạo nên dư âm vang xa, trầm lắng câu thơ mở đầu, tạo nên âm hưởng chung cho toàn giọng điệu thơ Mặt khác Tràng giang gợi nên hình ảnh sơng dài rộng, vừa tràng giang, vừa đại giang Phải chăng, sông Hồng, bền bỉ muôn đời, chứng kiến bao thăng trầm lịch sử? Và suy cho sức mạnh hai câu thơ nghệ thuật miêu tả, mà nghệ thuật khêu gợi, khêu gợi cảm xúc ấn tượng nỗi buồn triền miên kéo dài theo không gian (tràng giang), theo thời gian (điệp điệp) Phân tích thơ Tràng Giang nhà thơ Huy Cận Ở khổ thơ đầu, toàn Tràng giang, nghệ thuật đối thơ Đường vận dụng linh hoạt, chủ yếu đối ý, không bị câu thúc niêm, luật cách đối thơ cổ Chẳng hạn Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp, coi Con thuyền xuôi mái nước song song; Nắng xuống, trời lên sâu chót vót, đối với: Sơng dài, trời rộng, bến liêu Hoặc cấp độ khác: bèo dạt đâu, hàng nối hàng; – Mênh mông không chyến đò ngang lại Khơng cầu gợi chút niềm thân mật – Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng Nghệ thuật đối ý (và đối xứng) nói trên, mặt làm cho giọng điệu thơ uyển chuyển, linh hoạt (tránh khuôn sáo, cứng nhắc dễ thấy số thơ Đường luật hồi đầu kỉ); mặt khác, phát huy đợc mạnh loại thơ này, tạo nên khơng khí trang trọng cổ điển Bên cạnh đó, nghệ thuật dùng từ láy như: điệp điệp, song song có hiệu định gợi âm hưởng cổ kính Nhưng Tràng giang thơ đại Trước hết đại hình ảnh, thi liệu cảm xúc: Thuyền nước lại sầu trăm ngả Củi cành khơ lạc dòng Vào năm 30 kỷ XX, câu thơ mẻ, xuất tầm thường nhỏ nhoi, vô nghĩa củi cành khô…thơ xưa chủ yếu địa hạt dành riêng cho tao nhân mặc khách, thiếu vắng thực khô ráp đời thường Đến thời Thơ mới, xuất hiện, góp phần tạo nên cách mạng thơ (Hồi Thanh) Hình ảnh cành củi khơ đơn lẻ trơi bồng bềnh, dòng sơng mênh mơng sóng nước gợi lên nỗi buồn kiếp người nhỏ bé, vô định Đến khổ thơ thứ hai, nỗi buồn thấm sâu vào cảnh vật: Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều Nắng xuống, trời lên, sâu chót vót; Sông dài, trời rộng, bến cô liêu Theo Huy Cận, đìu hiu ơng học dịch Chinh phụ ngâm: Non Kì quanh quẽ trăng treo – Bến Phì gió thổi đìu hiu gò Cặp từ láy lơ thơ đìu hiu gợi lên buồn bã, quạnh vắng, cô đơn…chợ chiều thường buồn tẻ, nhộn nhịp, hào hứng chợ sáng, chợ trưa Đồn Văn Cừ đặc tả thành cơng nét buồn câu kết thơ Chợ Tết quanh quán chợ Trong Tràng giang, tiếng chợ chiều vãn từ làng xa vẳng lại gợi khơng khí buồn vắng, tịch: Nắng xuống, trời lên, sâu chót vót Sơng dài, trời rộng, bến liêu Đây câu thơ có giá trị tạo hình Khơng gian mở rộng, đẩy cao thêm Sâu gợi lên người đọc ấn tượng thăm thẳm, hun hút khơn Chót vót gợi tả chiều cao vơ tận Càng rộng, cao, cảnh vật thêm vắng lặng, có sơng dài, với bến bờ lẻ loi xa vắng (cô liêu) Nỗi buồn tựa hồ thấm vào không gian ba chiều Con người trở nên bé bỏng, có phần rợn ngợp trước vũ trụ vĩnh hằng, rộng lớn, khơng khỏi thấy lạc lồi mênh mông đất trời, xa vắng thời gian (Hồi Thanh) Ấn tượng nói lại tô đậm thêm khổ thơ tiếp theo: Bèo dạt đâu hàng nối hàng Mênh mông không chuyến đò ngang Khơng cầu gợi chút niềm thân mật, Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng Vẫn mạch cảm xúc hai khổ đầu, nỗi buồn khắc sầu qua hình ảnh cánh bèo dạt lênh đênh Bên cạnh hình ảnh thuyền nước trơi cõi vơ biên, hình ảnh cành củi khơ bập bềnh sông nước khổ một, đến khổ thơ này, ấn tượng chia li lán, tan tác láy lại lần nữa, gợi thêm nỗi buồn mênh mơng Tồn cảnh sơng dài, trời rộng khơng có bóng người; khơng chuyến đò, đồng thời khơng có lấy cầu – nhờ chúng tạo nên gần gũi người với người, mà có thiên nhiên (bờ xanh) nối tiếp với thiên nhiên (bãi vàng) xa vắng, hoang sơ Như vậy, cô quạnh thi sĩ đặc tả độc đáo khơng tồn Thực điều nhận thấy khổ bốn (Khơng khói hồng hơn…) rõ khổ ba Bởi vậy, nói, thái độ phủ định thực tác giả nằm kết cấu thơ Khổ kết thơ mượn số cách diễn đạt thơ Đường mà giữ nét riêng biệt Thơ mới, thể nét độc đáo hồn thơ Huy Cận: Lớp lớp mây cao đùn núi bạc Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa, Lòng q dợn dợn vời nước Khơng khói hồng hôn nhâ nhà Thiên nhiên buồn, thật tráng lệ Mùa thu, đám mây trắng đùn lên trùng điệp phía chân trời, ánh dương phản chiếu trơng lấp lánh núi bạc Hình ảnh mây cao đùn núi bạc tạo ấn tượng hùng vĩ thiên nhiên Trước cảnh sồng nước, mây trời bao la hùng vĩ ấy, lên cánh chim nhỏ bé, cần nghiêng cánh bóng chiều xa xuống Hình ảnh cánh chim đơn lẻ, buổi chiều tà để gợi lên nỗi buồn xa vắng (Chim hơm thoi thót rừng – Đoá trà mi ngậm trăng nửa vành Truyện Kiều – Nguyền Du) Nhưng điều đáng nói hiệu nghệ thuật đối lập; đối lập cánh chim bé nhỏ với vũ trụ bao la, hùng vĩ Phải chăng, điều làm cho cảnh thiên nhiên rộng hơn, thoáng hơn, hùng vĩ đặc biệt buồn hơn? Như vậy, suốt thơ nỗi buồn triền miên, vô tận Nỗi buồn thơ phần nhiều nỗi buồn nhà Thơ mới, trước hết, nỗi buồn hệ, dân lộc, năm ngột ngạt thời thuộc Pháp Vả chăng, có lẽ nỗi buồn nói xuất phát từ quan niệm mĩ học nhà thơ lãng mạn đương thời Theo họ, đẹp thường sóng đơi với buồn Bơđơle, người Rembơ mệnh danh hồng đế nhà thơ, có câu tiếng: Em đẹp, em buồn Vả chăng, buồn Huy Cận thơ này, trước sau buồn sáng, góp phần làm phong phú thêm tâm hồn bạn đọc; buồn làm nên sức hấp dẫn mê hồn thơ ca dân gian Nga, Biêlinxki nhận xét Bài thơ có ý vị cổ điển, tạo nên vang hưởng kì lạ tác giả chọn thể thơ thích hợp (gần với thể cổ phong) vận dụng tự nhiên lối đối, sử dụng có hiệu quả, với tần số cao, hệ thống từ láy( 10 lần dòng thơ) cách ngắt nhịp truyền thống… Chất cổ điển đặc biệt rõ cấu kết Thơi Hiệu nhìn khói nhớ đến quê hương (Nhật mộ hương quan hà xứ thị? – Yên ba giang thượng sử nhân sầu – Hoàng Hạc lâu) Tản Đà dịch: Quê hương khuất bóng hồng – Trên sơng khói sóng cho buồn lòng ai? Huy Cận khơng cần có khói sóng – khơng cần có gợi nhớ – mà lòng dờn dợn nhớ nhà Rõ ràng nỗi nhớ Huy Cận da diết hơn, thường trực cháy bỏng hơn; đó, đại hơn! Cổ kính, trang nghiêm, Tràng giang thơ Việt Nam Dòng sơng sóng gợn, thuyền xi mái chèo, cành củi khô bồng bềnh, cánh bèo lênh đênh, chợ chiều làng quê, cánh chim buổi chiều tà… thật gần gũi với người Việt Nam Read more: http://baivanhay.com/phan-tich-bai-tho-trang-giang-cua-nha-tho-huycan#ixzz3u28NSviT ... Xuân Diệu nhận xét: “ Tràng Giang thơ ca ngợi non sông đất nước, dọn đường cho tình u giang sơn bài: Phân tích thơ Tràng Giang nhà thơ Huy Cận Bài làm Mới đọc, có nhầm Tràng giang thơ tuý tả cảnh... điệp Con thuyền xuôi mái nước song song Bài thơ có tựa đề Tràng Giang, câu thơ nhắc lại tựa đề Tràng Giang khơng phải trường giang Tràng giang góp phần tạo nên dư âm vang xa, trầm lắng câu thơ... c/ Cổ điển tứ thơ sóng đơi: Tràng giang cấu tứ cảm hứng không gian sóng đơi: Có dòng Tràng giang thuộc thiên nhiên tư cách khơng gian hữu hình ( có ) dòng Tràng giang tâm hồn khơng gian vơ
- Xem thêm -

Xem thêm: SANG KIEN KINH NGHIEM tràng giang, SANG KIEN KINH NGHIEM tràng giang

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm