Đề 94 bài tập học kỳ luật môi trường Đại học Luật Hà Nội

13 136 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2019, 22:28

Bài tập học kỳ môn Luật môi trường Trường Đại học Luật Hà Nội. Bài tập số 94 : “Tự xây dựng và giải bài tập vê xác định nghĩa vụ pháp lý trong lĩnh vực môi trường đối với một dự án cụ thể.” Bài tập học kỳ môn luật môi trường đạt điểm 9 Mục lục LỜI MỞ ĐẦU Quá trình mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước kéo theo nhu cầu tiến hành nhiều dự án để phát triển kinh tế xã hội Và với dự án phát triển kinh tế xã hội vấn đề bảo vệ môi trường mà nhà nước khơng quan tâm Đó có lẽ lý mà ngành luật môi trường đời, qui phạm pháp luật ngành luật giúp cân đối lợi ích kinh tế, xã hội, mơi trường để hướng đến phát triển bền vững Trong đó, qui định pháp luật xác định nghĩa vụ pháp lý môi trường chủ dự án tiến hành dự án qui định có ý nghĩa thiết thực cho thấy vai trò bảo vệ mơi trường, góp phần phát triển bền vững luật môi trường Với mong muốn vận dụng hiểu biết sau trình học luật môi trường để xác định nghĩa vụ pháp lý dự án cụ thể, em lựa chọn làm đề tài số 94 : “Tự xây dựng giải tập vê xác định nghĩa vụ pháp lý lĩnh vực môi trường dự án cụ thể.” Dưới phần tình giải tình NỘI DUNG 1, Xây dựng tình Nhận thấy nhu cầu lớn ngành thép, doanh nghiệp X hoạt động lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản định xây dựng dự án, dự án dự định xây dựng nhà máy luyện gang thép xã A tỉnh B Để phục vụ nguyên liệu cho nhà máy, dự án dự định tiến hành khác thác quặng sắt khu mỏ gần đồng thời tiến hành nhập phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho nhà máy Nhà máy định xây dựng mặt gần trục giao thơng tỉnh B , với thiết kế dự định gồm lò luyện thép cho cơng suất dự kiến khoảng 50 000 phôi thép /năm tương đương khoảng triệu m3 thép/ năm Trên sở đánh giá trữ lượng mỏ quặng phục vụ nguyên liệu cho dự án, dự án dự định khai thác mỏ từ năm 2017 đến năm 2030, năm dự kiến khai thác khoảng 12 triệu m3 quặng sắt/ năm; lượng phế liệu sắt thép nhập để làm nguyên liệu sản xuất hàng năm khoảng 500 Hãy xác định nghĩa vụ pháp lý lĩnh vực môi trường dự án 2, Xác định nghĩa vụ pháp lý lĩnh vực môi trường dự án a, Nghĩa vụ đánh giá môi trường Căn vào Luật bảo vệ môi trường nghị định số 18/2015 NĐ- CP quy định qui hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ mơi trường xác định nghĩa vụ đánh giá môi trường chủ án doanh nghiệp X dự án sau : - Trước hết cần xác định hoạt động đánh giá môi trường mà doanh nghiệp X phải tiến hành với dự án Theo qui định án phải thực ba nghĩa vụ : đánh giá môi trường chiến lược , đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường Nhiệm vụ chủ dự án cần xác định cần tiến hành loại đánh giá mơi trường +, Đây dự án đầu tư, dự án chiến lược, hay qui hoạch, kế hoạch nên không thuộc đối tượng thực đánh giá môi trường chiến lược +, Đối chiếu với danh mục dự án qui thuộc diện phải thực đánh giá tác động môi trường qui định phụ lục II, nghị định 18 /2015/ NĐ – CP dự án tình thuộc nhóm dự án thăm dò, khai thác, chế biến khống sản với với cơng suất chế biến 50 000 m3 sản phẩm/năm sản lượng khai thác 50 000m3 Do đó, dự án phải thực đánh giá tác động mơi trường +, Vì phải thực đánh giá tác động môi trường nên dự án thực kế hoạch bảo vệ môi trường - Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tham vấn ý kiến : Chủ dự án doanh nghiệp X tự lập báo cáo thuê tổ chức dịch vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Trong q trình thực đánh giá tác động mơi trường, chủ dự án phải gửi văn đến Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức chịu tác động trực tiếp dự án kèm theo văn tóm tắt hạng mục đầu tư chính, tác động đến mơi trường, giải pháp bảo vệ môi trường xin ý kiến tham Nội dung kết tham vaand phải thể báo cáo đánh giá tác động môi trường Bên cạnh đó, báo cáo đanh giá tác động mơi trường phải đảm bảo nội dụng qui định điều 22 Luật bảo vệ môi trường năm 2014 gồm “1 Xuất xứ dự án, chủ dự án, quan có thẩm quyền phê duyệt dự án; phương pháp đánh giá tác động môi trường Đánh giá việc lựa chọn cơng nghệ, hạng mục cơng trình hoạt động dự án có nguy tác động xấu đến môi trường Đánh giá trạng môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội nơi thực dự án, vùng lân cận thuyết minh phù hợp địa điểm lựa chọn thực dự án Đánh giá, dự báo nguồn thải tác động dự án đến môi trường sức khỏe cộng đồng Đánh giá, dự báo, xác định biện pháp quản lý rủi ro dự án đến môi trường sức khỏe cộng đồng Biện pháp xử lý chất thải Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường sức khỏe cộng đồng Kết tham vấn Chương trình quản lý giám sát mơi trường 10 Dự tốn kinh phí xây dựng cơng trình bảo vệ mơi trường thực biện pháp giảm thiểu tác động môi trường 11 Phương án tổ chức thực biện pháp bảo vệ môi trường.” - Lập hồ sơ thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường :Hồ sơ đề nghị thẩm định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm : Đơn xin thẩm định, báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật, báo cáo đanh giá tác động môi trường - Nghĩa vụ chủ dự án sau thẩm định : Sau có định phê duyệt báo cáo đánh giá tác dộng mơi trường, chủ dự án phải thực nghĩa vụ qui định cụ thể điều 26,27 Luật Bảo vệ môi trường điều 16 Nghị định 18/2015 Thực yêu cầu định phê duyệt báo cáo Giải trình với quan phê duyệt báo cáo có thay đổi qui mô , công suất , công nghệ tăng tác đông xấu đến môi trường mà chưa đến mức phải lập lại báo cáo thực có văn chấp thuận quan phê duyệt Tổ chức thực biện pháp bảo vệ môi trường theo định phê duyệt Báo cáo với quan phê duyệt kết thực cơng trình bảo vệ mơi trường phục vụ vận hành dự án, b, Các nghĩa vụ với việc khai thác quặng sắt Theo nội dung dự án, để phục vụ nguyên liệu cho nhà máy luyện thép, dự án dự định khai thác quặng sắt khu mỏ gần nhà máy thời gian từ 2017 đến 2030 với công suất khai thác khoảng 12 triệu m3 quặng sắt / năm Tiến hành hoạt động này, Luật khoáng sản năm 2010, chủ án doanh nghiệp X phải thực nghĩa vụ lĩnh vực môi trường sau : - Nghĩa vụ xin cấp phép khai thác khoáng sản : Theo qui định Luật khoáng sản 2010, hồ sơ xin cấp phép khai thác quặng sắt doanh nghiệp X cần có giấy tờ theo quy định định Khoản Điều 59 Luật khoáng sản 2010 gồm : “a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; b) Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản; c) Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản quan nhà nước có thẩm quyền; d) Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo định phê duyệt giấy chứng nhận đầu tư; đ) Báo cáo đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường; e) Bản giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; ” Để cấp phép khai thác khoáng sản doanh nghiệp X với tư cách chủ dự án cần đáp ứng điều kiện qui định Khoản Điều 53 Luật khoáng sản 2010 : “2 Tổ chức, cá nhân cấp Giấy phép khai thác khống sản phải có đủ điều kiện sau đây: a) Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản khu vực thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch quy định điểm b, c d khoản Điều 10 Luật Dự án đầu tư khai thác khống sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác tiên tiến phù hợp; khoáng sản độc hại phải Thủ tướng Chính phủ cho phép văn bản; b) Có báo cáo đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật bảo vệ mơi trường; c) Có vốn chủ sở hữu 30% tổng số vốn đầu tư dự án đầu tư khai thác khoáng sản.” - Nghĩa vụ ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường : Theo qui định khoản 3, điều 30 Luật khoáng sản 2010 “Trước tiến hành khai thác khoáng sản, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định Chính phủ” Về cách tính số tiền ký quỹ theo qui định điều định số 18/2013 QĐ- TTg thủ tướng phủ : “1 Tổng số tiền ký quỹ tổng kinh phí thực hạng mục cơng trình cải tạo, phục hồi môi trường quy định Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định Kinh phí thực hạng mục cơng trình cải tạo, phục hồi môi trường phải áp dụng đơn giá địa phương thời điểm lập Đề án Đề án bổ sung Trường hợp địa phương khơng có đơn giá, định mức áp dụng theo quy định Bộ, ngành tương ứng theo địa phương khu vực Thời gian ký quỹ xác định sau: a) Đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản thời gian ký quỹ xác định theo dự án đầu tư khai thác khoáng sản phê duyệt b) Đối với khu vực khai thác khoáng sản cấp Giấy phép khai thác thời gian ký quỹ xác định theo thời hạn lại Giấy phép khai thác khoáng sản.” Do dự án tình có thời hạn năm , cụ thể 14 năm ( 2017- 2030 ) nên phương thức tính tiền ký quỹ theo quy định khoản điều định số 18/2013/ QĐ_TTg , theo chủ dự án ký quỹ nhiều lần, mức tiền ký quỹ lần đầu 20% tổng số tiền ký quỹ dự án - Nghĩa vụ nộp thuế tài nguyên : Căn luật thuế tài nguyên năm 2009 dự án tình phải nộp thuế tài nguyên hoạt động khai thác quặng sắt khoáng sản kim loại thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên Căn tính thuế sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế thuế suất Chi tiết cách xác định sản lượng giá tính thuế qui định Luật thuế tài nguyên 2009, thuế suất thuế tài nguyên sắt theo qui định hành Thông tư số 152/ 2015/ TT- BTC áp dụng theo biểu thuế suất Nghị số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16 tháng 12 năm 2013 Ủy ban thường vụ Quốc hội, cụ thể thuế suất sắt 12 % - Nghĩa vụ thực yêu cầu bảo vệ môi trường hoạt động khai thác khống sản Ngồi nghĩa vụ nêu , chủ dự án phải thực nghĩa vụ khác bảo vệ môi trường hoạt động khai thác khoáng sản qui định Khoản khoản điều 30 Luật khoáng sản 2010 “1 Tổ chức, cá nhân hoạt động khống sản phải sử dụng cơng nghệ, thiết bị, vật liệu thân thiện với môi trường; thực giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định pháp luật Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản phải thực giải pháp chịu chi phí bảo vệ, cải tạo, phục hồi mơi trường Giải pháp, chi phí bảo vệ, cải tạo, phục hồi môi trường phải xác định dự án đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ mơi trường quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.” Bên cạnh phải thực nghĩa vụ liên quan đến lĩnh vực môi trường qui định khoản Điều 55 Luật khoáng sản 2010 nghĩa vụ tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản : Khai thác tối đa khống sản chính, khống sản kèm; bảo vệ tài ngun khống sản; thực an tồn lao động, vệ sinh lao động biện pháp bảo vệ môi trường; Bồi thường thiệt hại hoạt động khai thác khống sản gây ra; Đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường đất đai Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực; Thu gom, xử lý nước thải đại tiêu chuẩn môi trường Thu gom, xử lí chất thải rắn theo qui định chất thải rắn thơng thường, trường hợp chất thải nguy hại quản ký theo quy định quản lý chất thải nguy hại c, Nghĩa vụ việc nhập phế liệu Để nhập phế liệu phế liệu mà dự án dự định nhập phải nằm danh mục phế liệu phép nhập theo đinh số 73/ 2014/ QĐ- TTg cuat thủ tướng phủ , chủ dự án phải đối tượng phép nhập phế liệu phải đáp ứng yêu cầu điều kiện bảo vệ môi trường nhập phế liệu qui định Khoản Điều 56 Nghị định số 38/2015/ NĐ-CP quản lý chất thải phế liệu kho, bãi lưu giữ phế liệu, công nghệ, kĩ thuật xử lý phế liệu tạp chất kèm phế liệu phù hợp với qui chuẩn kĩ thuật môi trường, - Trước nhập phế liệu, chủ dự án muốn nhập phế liệu sắt thép phải lập “Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường nhập phế liệu làm nguyên liệu sản xuất” theo qui định thông tư số 41/2015/ TT_ BTNMT hướng dẫn bảo vệ môi trường nhập phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, cụ thể giấy tờ phải có hồ sơ qui định điều thông tư - Bên cạnh đó, theo thơng tư 41/ 2015 Bộ tài ngun mơi trường u cầu chủ dự án muốn nhập phế liệu phải có chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường phế liệu nhập làm nguyên liệu sản xuất Theo đó, có sở định Bộ tài nguyên môi trường, tổ chức, cá nhân nhập phế liệu làm nguyên liệu sản xuất chủ động lựa chọn tổ chức chứng nhận phù hợp phế liệu nhập - Ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập nghĩa vụ để đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường chủ dự án tiến hành nhập phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo qui định nghị định số 38/ 2015 Việc ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập để bảo đảm tổ chức, cá nhân nhập phế liệu chịu trách nhiệm xử lý rủi ro, nguy nhiễm mơi trường phát sinh từ lô hàng phế liệu nhập Theo qui định điều 57 nghị định 38/ 2015 chủ dự án tình ký quỹ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam ngân hàng thương mại nơi tổ chức, cá nhân mở tài khoản giao dịch Khoản tiền ký quỹ xác định theo điều 58 nghị này, theo tùy vào khối lượng lô hàng nhập mà khoản tiền ký quỹ khác sau : “a) Khối lượng nhập 500 phải thực ký quỹ 10% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu; b) Khối lượng nhập từ 500 đến 1.000 phải thực ký quỹ 15% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu; c) Khối lượng nhập từ 1.000 trở lên phải thực ký quỹ 20% tổng giá trị lơ hàng phế liệu nhập khẩu.” Ngồi ra, chủ dự án phải cam kết việc tái xuất xử lý phế liệu trường hợp phế liệu nhập không đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường d, Nghĩa vụ quản lí chất thải Đối với ngành công nghiệp luyện kim ngành công nghiệp nặng khai thác khoáng sản ( cụ thể khai thác quặng sắt luyện gang thép ) trình hoạt động thải lượng lớn khí thải, chất thải rắn nước thải, có chất thải nguy hại Từ đặt nghĩa vụ quản lý chất thải chủ dự án tình sau Đối với chất thải nguy hại ( CTNH) : Quá trình luyện gang thép chắn làm phát sinh chất thải chất thải nguy hại, tình này, chất thải phát sinh từ chế biến quặng sắt theo phụ lục thơng tư 36/2015 quản lí chất thải nguy hại nhóm chất thải mà cần vào ngưỡng nguy hại theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để xác định có phải CTNH hay khơng Nếu vào ngưỡng CTNH xác định án tình thải chất thải nguy hại chủ dự án cần thực nghĩa vụ quản lý chất thải nguy hại theo mục chương IX Luật bảo vệ môi trường năm 2014 Theo đó, chủ nguồn thải chủ dự án phải tiến hành lập hồ sơ chất thải nguy hại đăng ký với quan quản lý nhà nước bảo vệ môi trường cấp tỉnh Chủ dự án phải tổ chức phân 10 loại, thu gom lưu giữ xử lý chất thải nguy hại đạt quy chuẩn kỹ thuật mơi trường, khơng có khả xử ly phải chuyển giao cho sở có giấy phép xử lý chất thải nguy hại Quá trình lưu giữ chất thải nguy hại phải đảm bảo phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho không ảnh hưởng xâu đến người môi trường Đối với quản lý khí thải : Cơng nghiệp luyện gang thép thải lượng lớn khí thải Hơi sản phẩm phụ từ trình luyện cốc, nung kết làm kim loại gây ô nhiễm nặng môi trường khơng khí Cụ thể loại khí sinh từ trình oxit lưu huỳnh (SOx), oxit nitơ (NOx), oxit bon (CO, CO 2) hạt lơ lửng Theo khoản Điều 102 Luật bảo vệ mơi trường khí thải có yếu tố nguy hại phải quản lý theo quy định pháp luật quản lý chất thải nguy hại Đối với chất thải rắn : Chất thải rắn phát sinh từ trình luyện gang thép bao gồm xỉ than bụi có lẫn kim loại nặng Nếu xác định chất thải nguy hại quản lý theo quy định quản lý chất thải nguy hại Nếu chất thải rắn thơng thường phải thu gom, lưu trữ vận chuyển đến nơi quy định phương tiện, thiết bị chun dụng, có khả tiến hành tái sử dụng, tái chế, thu hồi lượng xử lý chất thải rắn chuyển giao cho sở có phù hợp để xử lý Đối với nước thải : Trong trình hoạt động, nước thải phát sinh phải thu gom xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường, nước thải có yếu tố nguy hại phải xử lý theo quye định xử lý chất thải nguy hại KẾT LUẬN Như vậy, dự án nêu tình chủ dự án cần phải thực nhiều nghĩa vụ pháp lý gồm nghĩa vụ thực đánh giá môi trường, nghĩa vụ với việc khai thác quặng sắt, nghĩa vụ với nhập phế liệu, nghĩa vụ quản lý chất thải Qua tình trên, thấy rõ vai trò qui định pháp luật luật môi trường việc bảo vệ mơi trường Thật khó để hình 11 dung giá phải trả mơi trường để có nhà máy luyện gang thép đắt không quy định nghĩa vụ pháp lý buộc chủ dự án phải đáp ứng để bảo vệ môi trường Quy định pháp luật vậy, q trình thực thi pháp luật phụ thuộc lớn vào ý thức pháp luật chủ dự án, trách nhiệm quan có thẩm quyền Hy vọng quan chức năng, tổ chức cá nhân nhận thức rõ tác hại phát triển giá ý nghĩa phát triển bền vững để qui định pháp luật thực thi hiệu thực tế DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1, Sách “ Hướng dẫn trả lời lý thuyết giải tập tình môn luật môi trường” Ts Vũ Duyên Thủy ( chủ biên ) 2, Các văn pháp luật sử dụng : - Luật bảo vệ môi trường 2014 - Luật khoáng sản 2010 - Nghị định số 18/2015 NĐ- CP quy định qui hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường - Quyết định số 18/2013 QĐ- TTg thủ tướng phủ cải tạo, phục hồi môi trường ký quỹ cải tạo,phục hồi môi trường hoạt động khai thác khoáng sản - Nghị định số 38/2015/ NĐ-CP quản lý chất thải phế liệu 12 - Thông tư số 41/2015/ TT_ BTNMT hướng dẫn bảo vệ môi trường nhập phế liệu làm nguyên liệu sản xuất - Thông tư số 152/ 2015/ TT- BTC - Thơng tư 36/2015 quản lí chất thải nguy hại Và số văn pháp luật có liên quan 3, Trang web tham khảo -www.vjsonline.org/news/chất-thải-của-một-nhà-máy-luyện-gang-thép truy cập ngày 11/09/2016 -tisco.com.vn/?f=Company&p=5&id=74 truy cập ngày 11/09/2016 13 ... vực môi trường dự án 2, Xác định nghĩa vụ pháp lý lĩnh vực môi trường dự án a, Nghĩa vụ đánh giá môi trường Căn vào Luật bảo vệ môi trường nghị định số 18/2015 NĐ- CP quy định qui hoạch bảo vệ môi. .. tế xã hội vấn đề bảo vệ môi trường mà nhà nước không quan tâm Đó có lẽ lý mà ngành luật môi trường đời, qui phạm pháp luật ngành luật giúp cân đối lợi ích kinh tế, xã hội, mơi trường để hướng... giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường - Quyết định số 18/2013 QĐ- TTg thủ tướng phủ cải tạo, phục hồi môi trường ký quỹ cải tạo,phục hồi mơi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 94 bài tập học kỳ luật môi trường Đại học Luật Hà Nội, Đề 94 bài tập học kỳ luật môi trường Đại học Luật Hà Nội

Từ khóa liên quan