Giải cứu kế toán

18 83 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2019, 21:35

Giasuketoantruong.com – Gia Sư Kế Toán Trưởng Chuyên dạy kèm kế toán thực tế cho người kiến thức – Học xong làm Việc Ngay GIẢI CỨU NHỮNG AI ĐANG MẤT CĂN BẢN VỀ KẾ TOÁN Số lượng bạn bản, bạn học mà học đơng nên bạn chia sẻ cho bạn bè học với nha � Ai cần tải để lại bình luận "." , ad gửi cho nha Phương trình kế tốn Tài sản = Nợ phải trả + vốn chủ sở hữu Có loại tài khoản kế tốn (dựa hệ thống tài khoản kế toán): � � � � Loại + 2: Là Tài sản,Phát sinh tăng ghi Nợ, Phát sinh giảm ghi có, số dư nằm bên NỢ Loại + 4: Là Nguồn vốn, PS tăng ghi Có, PS giảm ghi Nợ, số dư nằm bên CÓ (Ngược lại loại + 2) Loại + 7: Là doanh thu, PS tăng ghi Có, ghi bên Nợ kết chuyển qua 911 KO có số dư Loại + 8: Là chi phí, PS tăng ghi Nợ, ghi bên có kết chuyển qua 911 (Ngựơc lại loại + 7) KHƠNG có số dư � Loại 9: Xác định KQKD, Bên nợ 911 kết chuyển chi phí (Nợ /Có 6…,8…) kết chuyển lãi ( Có 421 ), Bên Có 911 kết chuyển doanh thu (Nợ 5…, 7…/Có 911) Kết chuyển lỗ (Nợ 421) � Ngoại lệ: _ 229, 214: ghi nhận ngược lại với loại + Giasuketoantruong.com – Gia Sư Kế Toán Trưởng Chuyên dạy kèm kế toán thực tế cho người kiến thức – Học xong làm Việc Ngay _ 331, 333,334, 338: Tài khoản lưỡng tính, Có thể có số dư bên Nợ HOẶC bên Có _ 421: có số dư bên Nợ bên Có, có thễ lỗ lãi Phương pháp theo dõi hàng tồn kho: � Kê khai thường xuyên: Theo dõi đầu kỳ, nhập, xuất => để xác định cuối kỳ kho bao nhiêu? Tồn cuối = Tồn đầu + Nhập - Xuất � Kiểm kê định kỳ: Không theo dõi lượng hàng xuất Chỉ theo dõi đầu kỳ, nhập cuối kỳ kiểm kho xác định tồn cuối kỳ ? => quy Xuất bao nhiêu? Xuất = Tồn đầu + Nhập - Tồn cuối 4.Các phương pháp tính giá xuất kho, tự học lại phương pháp sau: � FIFO ? Thực tế đích danh ? � � Bình quân: bình quân cuối kỳ, bình quân thời điểm (mỗi lần xuất) ? Nhóm tài khoản cần nhớ: - Nhóm tiền: 111, 112, 113 - Nhóm hàng tồn kho: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 Giasuketoantruong.com – Gia Sư Kế Toán Trưởng Chuyên dạy kèm kế toán thực tế cho người kiến thức – Học xong làm Việc Ngay - Nhóm TSCD: 211, 212, 213, 214 (khấu hao TSCĐ), 241 (xây dựng bản) - Ký quỹ, ký cược: 244, 344 - Công nợ: 131, 331, 138, 338 - Thuế: 1331, 333 (33311, 33312, 3333, 3334, 3335) - Lương: 334 - Vay: 341 - Chi phí trả trước: 242 - Vốn: 411 - Quỹ: 353, 414, 441 - Chi phí sản xuất: 621, 622, 627 - Giá thành, giá vốn: 631, 632 - Doanh thu: 511, 515, 711 - Chi phí cơng ty: 635, 641, 642, 811 Giasuketoantruong.com – Gia Sư Kế Toán Trưởng Chuyên dạy kèm kế toán thực tế cho người kiến thức – Học xong làm Việc Ngay Nghiệp vụ kế toán nhà hàng, khách sạn Hạch toán kế toán nhà hàng khách sạn theo phương pháp kê khai thường xuyên Hạch toán tài khoản 154:  – Thứ 1: Tập hợp chi phí 621 n v o hóa đơn mua vào (thơng thường hóa đơn siêu thị), Kế tốn tiến hành tính tốn 152, 156 hạch tốn: Nợ 152, 156 Nợ 133 Có 331,111,112,… – n vào định mức lần xuất hóa đơn (số lượng bán doanh thu bán hàng) hạch tốn chi phí NVL trực tiếp Nợ 621 Có 152,111,112,… – Sau cuối kỳ kết chuyển vào 154 sau: Nợ TK 154 Nợ TK 632 (phần chi ph N ó TK 621 – hi ph N tr n mức nh thường) trực tiếp ** ưu ý: Trường hợp khoản chi khơng có chứng từ kế tốn cần làm ảng kê hàng hóa khơng có hóa đơn chứng từ theo mẫu Bộ Tài Chính chứng minh khoản chi có thật để đưa vào chi phí Bạn xem: “Nghiệp vụ kế toán nhà hàng, khách sạn” Giasuketoantruong.com – Gia Sư Kế Toán Trưởng Chuyên dạy kèm kế toán thực tế cho người kiến thức – Học xong làm Việc Ngay  Thứ 2: Tập hợp chi phí 622 – Chi phí nhân cơng đầu ếp, phụ ếp: Nợ 622 Có 334 – Kết chuyển chi ph 622 theo lần tập hợp giá thành dịch vụ cho khách hàng, ghi: Nợ TK 154 Nợ TK 632 – i vốn h ng n (chi ph tr n mức nh thường) ó TK 622 – hi ph nh n c ng trực tiếp  Thứ 3: Tập hợp chi phí 627 – Chi phí th mặt ằng, chi phí khấu hao cơng cụ dụng cụ (đũa, chén, ly, bàn ghế,…) chi phí khác tập hợp vào 627 sau Nợ 627 Nợ 133 (nếu có) Có 331,111,112,… – uối kỳ ghi: Nợ TK 154 Nợ TK 632 phần chi ph sản uất chung kh ng ph n , vượt tr n mức kh ng t nh v o gi th nh dịch vụ ó TK 627 – hi ph sản uất chung  uối hạch toán 154 – Tập hợp giá thành ghi Nợ 154 Có 621, 622, 627 – Trường hợp uất hóa đơn, bàn giao dịch vụ cho Bên mua ghi: Nợ TK 632 – ó TK 154 i vốn h ng n nh thường Giasuketoantruong.com – Gia Sư Kế Toán Trưởng Chuyên dạy kèm kế toán thực tế cho người kiến thức – Học xong làm Việc Ngay – Khi sử dụng dịch vụ tiêu dùng (nội ộ) ghi: Nợ TK 641, 642 ó TK 154 Hạch toán Kế toán nhà hàng khách sạn theo phương pháp kiểm kê định kỳ  – Hạch toán 611 sau: ầu kỳ kế to n, kết chuyển trị gi nguy n liệu, vật liệu, c ng cụ, dụng cụ t n kho đầu kỳ (theo kết kiểm k cuối kỳ trư c), ghi: Nợ TK 611 – ua h ng (6111 – ua nguy n liệu, vật liệu) ó TK 152 – Nguy n liệu, vật liệu ó TK 153 – ng cụ, dụng cụ – Khi mua nguy n liệu, vật liệu, c ng cụ, dụng cụ, thuế T T đầu v o khấu trừ th gi gốc nguy n liệu, vật liệu, c ng cụ, dụng cụ mua v o phản nh v o TK 611 kh ng có thuế GTGT, ghi: Nợ TK 611 – ua h ng (gi mua chưa có thuế GTGT) Nợ TK 133 – Thuế T T khấu trừ ó TK 331 – hải trả cho người n (3311) – Trị gi thực tế nguy n liệu, vật liệu, c ng cụ, dụng cụ uất sử dụng cho sản uất, kinh doanh kỳ, ghi: Nợ c c TK 621, 623, 627, 641, 642, 241,… ó TK 611 – – ua h ng (6111) uối kỳ kế to n, c n v o kết kiểm k thực tế, kế to n phải c định trị gi thực tế nguy n liệu, vật liệu t n kho cuối kỳ v trị gi thực tế nguy n liệu, vật liệu, c ng cụ, dụng cụ uất v o sử dụng uất n – Kết chuyển trị gi thực tế nguy n liệu, vật liệu, c ng cụ t n kho cuối kỳ (theo kết kiểm kê), ghi: Nợ TK 152 – Nguy n liệu, vật liệu Nợ TK 153 – ng cụ, dụng cụ ó TK 611 – ua h ng (6111)  Hạch toán 631 sau: – Kết chuyển chi ph sản uất, kinh doanh, chi ph dịch vụ d dang đầu kỳ v o t i khoản 631 “ i th nh sản uất”, ghi: Nợ TK 631 – i th nh sản uất ó TK 154 – Chi ph sản uất, kinh doanh d dang n Nợ Giasuketoantruong.com – Gia Sư Kế Toán Trưởng Chuyên dạy kèm kế toán thực tế cho người kiến thức – Học xong làm Việc Ngay – uối kỳ kế to n, kết chuyển chi ph nguy n liệu, vật liệu trực tiếp v o t i khoản gi th nh sản uất, ghi: Nợ TK 631 – i th nh sản uất Nợ TK 632 – phần vượt mức bình thường ó TK 621 – hi ph nguy n liệu, vật liệu trực tiếp – uối kỳ kế to n, kết chuyển chi ph nh n c ng trực tiếp v o t i khoản gi th nh sản uất, ghi: Nợ TK 631 – i th nh sản uất Nợ TK 632 – phần vượt mức bình thường ó TK 622 – hi ph nh n c ng trực tiếp – uối kỳ, t nh to n ph n v kết chuyển chi ph sản uất chung v o t i khoản gi th nh sản uất theo loại sản ph m, lao vụ, dịch vụ,… ghi: Nợ TK 631 – i th nh sản uất Nợ TK 632 – i vốn h ng n (chi ph cố định kh ng ph n ) ó TK 627 – hi ph sản uất chung – uối kỳ kế to n, tiến h nh kiểm k v c định gi trị sản ph m, dịch vụ d dang cuối kỳ, ghi; Nợ TK 154 – hi ph sản uất, kinh doanh d dang ó TK 631 – – i th nh sản uất i th nh dịch vụ ho n th nh, ghi: Nợ TK 632 – ó TK 631 – i vốn h ng n i th nh sản uất – Khi sử dụng dịch vụ tiêu dùng (nội ộ) ghi: Nợ TK 641, 642 ó TK 631 Giasuketoantruong.com – Gia Sư Kế Toán Trưởng Chuyên dạy kèm kế toán thực tế cho người kiến thức – Học xong làm Việc Ngay Hướng dẫn hạch tốn nghiệp vụ cơng ty sản xuất A Hạch tốn nghiệp vụ mua ngun vật liệu cơng ty sản xuất Mua nguyên vật liệu trả tiền : Nợ TK 152: giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng NVL Nợ TK 1331: VAT, thường 10% Có TK 111,112, 141: t ng số tiền phải trả/ trả nhà cung cấp Mua nguyên vật liệu công nợ (trả sau ): Nợ TK 1521: giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng NVL Nợ TK 1331: VAT, thường 10% Có TK 331 :t ng số tiền phải trả nhà cung cấp Khi toán tiền Nợ TK 331 t ng số tiền phải trả nhà cung cấp Có TK 111 (nếu trả tiền mặt) Có TK112 (nếu trả qua ngân hàng) Khi nhận hóa đơn nhà cung cấp đến cuối tháng hàng chưa đến kho a Cuối tháng kế toán ghi Nợ TK 151: giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng NVL Nợ TK 1331: VAT 10% Có TK 111,112,331,141: t ng số tiền phải trả/đã trả nhà cung cấp b Qua đầu tháng NVL tới kho Nợ TK 1521: Có TK 151 Giasuketoantruong.com – Gia Sư Kế Tốn Trưởng Chuyên dạy kèm kế toán thực tế cho người kiến thức – Học xong làm Việc Ngay Mua NVL xuất thẳng cho SX ( Không qua kho ) a Mua NVL không qua kho trả tiền Nợ TK 154 giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng NVL Nợ TK 1331 VAT, thường 10% Có TK 111;112, 141: t ng số tiền phải trả/đã trả NCC Bạn xem: Hư ng dẫn hạch tốn nghiệp vụ cơng ty sản xuất b Mua NVL Xuất thẳng không qua kho chưa trả tiền Nợ TK 154 giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng NVL Nợ TK 1331 VAT, thường 10% Có TK 331 Nợ tiền nhà cung cấp chưa trả c Trả NVL cho NCC: – Khi nhập kho đơn giá uất kho trả v i đơn giá đó, hạch tốn ngược lại lúc nhập kho Nợ TK 331, 111, 112 Có TK 152 Có TK 1331 – Thu lại tiền (nếu có) Nợ TK 111,112 Có TK 331 d Chiết khấu thương mại hưởng từ NCC – ược NCC giảm vào tiền nợ phải trả Nợ TK 331 Có TK 152 Có TK 1331 – ược NCC trả lại ằng tiền Nợ TK 111, 112 Có TK 152 Có TK 1331 – Hoặc DN hạch tốn vào thu nhập khác Nợ TK 331 Có TK 711 Giasuketoantruong.com – Gia Sư Kế Toán Trưởng Chuyên dạy kèm kế toán thực tế cho người kiến thức – Học xong làm Việc Ngay B Hạch tốn nghiệp vụ mua cơng cụ dụng cụ cơng ty sản xuất Mua công cụ dụng cụ trả tiền Nợ 242 ( CCDC ngắn hạn; dài hạn ) Nợ TK 1331 Thuế VAT ( Thường 10%) Có TK 111;112 ( tiền mặt, tiền ngân hàng ) Mua công cụ dụng cụ chưa trả tiền Nợ TK 242 ( CCDC ngắn hạn; dài hạn ) Nợ TK 1331 Thuế VAT ( Thường 10%) Có TK 331 ( công nợ chưa trả tiền ) Mua công cụ dụng cụ nhập kho a Mua CCDC nhập kho trả tiền Nợ TK 153 Giá mua ccdc chưa thuế Nợ TK 1331 VAT thường 10% Có TK 111;112;141 T ng số tiền trả nhà cung cấp b Mua CCDC nhập kho chưa trả tiền Nợ TK 153 ( CCDC ngắn hạn; dài hạn ) Nợ TK 1331 Thuế VAT ( Thường 10%) Có TK 331 ( cơng nợ chưa trả tiền ) c Trả tiền mua công cụ dụng cụ Nợ TK 331 Có TK 111;112 Bài viết: Hướng dẫn hạch tốn nghiệp vụ cơng ty sản xuất C Hạch toán nghiệp vụ mua tài sản cố định công ty sản xuất Mua TSCĐ trả tiền Nợ TK 211 (Nguyên giá + giá mua + chi phí khác liên quan ) Nợ TK 1331 : Thuế VAT 10% Có TK 112 Mua TSCĐ chưa trả tiền Nợ TK 211 ( nguyên giá + giá mua + chi phí khác liên quan ) Nợ TK 1331 Giasuketoantruong.com – Gia Sư Kế Toán Trưởng Chuyên dạy kèm kế toán thực tế cho người kiến thức – Học xong làm Việc Ngay Có TK 331 Trả tiền mua TSCĐ Nợ TK 331 Giá phải trả Có TK 112;341 D Hạch tốn nghiệp vụ xuất CCDC kho mang sản xuất Nợ TK 242 Có TK 153 E Hạch tốn nghiệp vụ bán thành phẩm công ty sản xuất Ghi nhận doanh thu a Bán thành phẩm thu tiền ngay: Nợ TK 111,112: t ng số tiền phải thu/đã thu KH Có TK 5112: t ng giá bán chưa VAT Có TK 33311: VAT đầu ra, thường 10% b Bán thành phẩm chưa thu tiền Nợ TK 131 : t ng số tiền phải thu/chưa thu KH Có TK 5112: t ng giá bán chưa VAT Có TK 33311: VAT đầu ra, thường 10% c Thu tiền công nợ Nợ TK 111 ( thu ằng tiền mặt) Nợ TK 112 (thu qua ngân hàng) Có TK 131 : t ng số tiền phải thu/chưa thu KH Ghi nhận giá vốn: Tùy theo DN chọn phương pháp tính giá uất kho mà phần mềm chạy theo nguyên tắc ( thường lựa chọn phương pháp bình qn gia quyền ) Nợ TK 632 Có TK 155 Các khoản giảm trừ doanh thu a Chiết khấu thương mại ** Khi KH mua đạt t i mức DN có sách chiết khấu cho KH Giasuketoantruong.com – Gia Sư Kế Toán Trưởng Chuyên dạy kèm kế toán thực tế cho người kiến thức – Học xong làm Việc Ngay – Trường hợp KH mua hàng nhiều lần m i đạt lượng hàng mua hư ng chiết khấu khoản chiết khấu thương mại ghi giảm trừ vào giá bán “Ho đơn T T” “Ho đơn bán h ng” lần cuối – Trường hợp người mua hàng v i khối lượng l n hư ng chiết khấu thương mại, giá bán phản ánh hoá đơn giá giảm giá (đã trừ chiết khấu thương mại) khoản chiết khấu thương mại khơng hạch tốn vào TK 511 Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá trừ chiết khấu – Trường hợp KH không tiếp tục mua hàng, số chiết khấu thương mại người mua hư ng l n số tiền bán hàng ghi hố đơn lần cuối tiền chiết khấu thương mại cho người mua Khoản chiết khấu thương mại trường hợp hạch toán vào Tài khoản 511 Nợ TK 511 Nợ TK 33311 Có TK 131,111,112 b Hàng bán bị trả lại – Ghi giảm doanh thu, công nợ phải thu KH: bán giá ghi giảm cơng nợ giá Nợ TK 511: giá bán chưa VAT Nợ TK 33311: VAT Có TK 131,111,112: t ng số tiền phải trả/đã trả lại cho KH – iảm giá vốn: uất kho giá ghi giá Nợ TK 155 Có TK 632 – Các chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán ị trả lại Nợ TK 641 Nợ TK 1331 Có TK 331, 111,112… c Giảm giá hàng bán Nợ TK 511 Nợ TK 33311 Có TK 111,112,131 Giasuketoantruong.com – Gia Sư Kế Toán Trưởng Chuyên dạy kèm kế toán thực tế cho người kiến thức – Học xong làm Việc Ngay F Bút tốn chi phí doanh nghiệp cơng ty sản xuất Bút tốn thuế mơn – Hạch tốn chi phí thuế mơn Nợ TK 642 Tài khoản chi phí thuế mơn Có TK 3338 Tài khoản thuế môn – Nộp thuế môn Nợ TK 3338 Có TK 111;112 Bài viết: Hướng dẫn hạch tốn nghiệp vụ cơng ty sản xuất Hạch tốn chi phí tiền lương Nợ TK 642 Tài khoản chi phí Có TK 334 Tài khoản trích bảo hiểm xã hội – Trích tính vào chi phí doanh nghiệp Nợ TK 642 Tài khoản chi phí Có TK 3383; 3384; 3385 – Trích vào tiền lương cơng nhân viên ộ phận sx Nợ TK 334 Có TK 3383;3384;3385 – Trả lương Nợ TK 334 ( Trừ khoản trích vào chi phí lương ) trả ộ phận sản uất Có TK 111;112 G Hạch tốn phân bổ chi phí CCDC;TSCĐ vào chi phí quản lý cơng ty sản xuất Nợ TK 642 Tài khoản nhận chi phí Có TK 242;214 ;153 H Hạch tốn chi phí khác cơng ty sản xuất hạch tốn thẳng vào 642 Nợ TK 642 Nợ TK 1331 Có TK 111;112;141;331 Giasuketoantruong.com – Gia Sư Kế Toán Trưởng Chuyên dạy kèm kế toán thực tế cho người kiến thức – Học xong làm Việc Ngay Hướng dẫn hạch tốn nghiệp vụ cơng ty thương mại A Hạch toán nghiệp vụ mua hàng dịch vụ thương mại Mua hàng – Mua hàng hóa , v n phòng ph m nhập kho: khoản chi phí khác liên quan để mang hàng hóa nhập kho theo lý thuyết hạch tốn vào TK 1562 thực tế kế tốn thường cộng ln vơ tiền mua hàng r i chia cho số lượng hàng hóa theo tiêu thức – Trường hợp mua hàng trả tiền : Nợ TK 1561: giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng mặt hàng Nợ TK 1331: VAT (10%) Có TK 111,112, 141: t ng số tiền phải trả/ trả NCC – Trường hợp mua hàng công nợ : Nợ TK 1561: giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng mặt hàng Nợ TK 1331: VAT (10%) Có TK 331 :t ng số tiền phải trả nhà cung cấp – Khi toán tiền Nợ TK 331 t ng số tiền phải trả nhà cung cấp Có TK 111/ 112 – Trường hợp nhận hóa đơn NCC đến cuối tháng hàng chưa đến kho + uối tháng kế toán ghi Nợ TK 151: giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng mặt hàng Nợ TK 1331: VAT Có TK 111,112,331,141: t ng số tiền phải trả/đã trả NCC + Qua đầu tháng hàng t i kho Nợ TK 1561 Có TK 151 Giasuketoantruong.com – Gia Sư Kế Toán Trưởng Chuyên dạy kèm kế toán thực tế cho người kiến thức – Học xong làm Việc Ngay Trả hàng cho NCC: – Khi nhập kho đơn giá uất kho trả v i đơn giá đó, hạch tốn ngược lại lúc nhập kho Nợ TK 331, 111, 112 Có TK 1561 Có TK 1331 Bạn xem: Hư ng dẫn hạch toán nghiệp vụ công ty thương mại – Thu lại tiền (nếu có) Nợ TK 111,112 Có TK 331 Chiết khấu thương mại hưởng từ NCC – ược NCC giảm vào tiền nợ phải trả Nợ TK 331 Có TK 1561 Có TK 1331 – ược NCC trả lại ằng tiền Nợ TK 111, 112 Có TK 1561 Có TK 1331 – Hoặc DN hạch tốn vào thu nhập khác Nợ TK 331 Có TK 711 B Hạch toán nghiệp vụ bán hàng dịch vụ thương mại Bán hàng *** Bán hàng ghi nhận doanh thu: – Bán hàng thu tiền ngay: Nợ TK 111,112: t ng số tiền phải thu/đã thu KH Có TK 5111: t ng giá bán chưa VAT Có TK 33311: VAT đầu (10%) – Bán hàng chưa thu tiền Nợ TK 131 : t ng số tiền phải thu/chưa thu KH Giasuketoantruong.com – Gia Sư Kế Toán Trưởng Chuyên dạy kèm kế toán thực tế cho người kiến thức – Học xong làm Việc Ngay Có TK 5111: t ng giá bán chưa VAT Có TK 33311: VAT đầu (10%) – Thu tiền công nợ Nợ TK 111 /112 Có TK 131 *** Ghi nhận giá vốn: Tùy theo DN chọn phương pháp tính giá XK mà phần mềm chạy theo nguyên tắc ( thường phương pháp bình qn gia quyền ) Nợ TK 632 Có TK 1561 Các khoản giảm trừ doanh thu a Chiết khấu thương mại ** Khi khách hàng mua đạt t i mức DN có sách chiết khấu cho khách hàng – Nếu khách hàng mua hàng nhiều lần m i đạt lượng hàng mua hư ng chiết khấu khoản chiết khấu thương mại ghi giảm trừ vào giá bán “ho đơn T T” “ho đơn bán h ng” lần cuối – Nếu khách hàng không tiếp tục mua hàng, số chiết khấu thương mại người mua hư ng l n số tiền bán hàng ghi hố đơn lần cuối tiền chiết khấu thương mại cho người mua Khoản chiết khấu thương mại trường hợp hạch toán vào Tài khoản 511 Nợ TK 511 Nợ TK 33311 Có TK 131,111,112 – Nếu người mua hàng v i khối lượng l n hư ng chiết khấu thương mại, giá bán phản ánh hoá đơn giá giảm giá khoản chiết khấu thương mại khơng hạch toán vào TK 511 Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá trừ chiết khấu thương mại b Hàng bán bị trả lại – Ghi giảm doanh thu, cơng nợ phải thu KH: bán giá ghi giảm cơng nợ giá Nợ TK 511: giá bán chưa VAT Giasuketoantruong.com – Gia Sư Kế Toán Trưởng Chuyên dạy kèm kế toán thực tế cho người kiến thức – Học xong làm Việc Ngay Nợ TK 33311: VAT Có TK 131,111,112: t ng số tiền phải trả/ trả lại cho KH – iảm giá vốn uất kho giá ghi giá Nợ TK 1561 Có TK 632 – Các chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán ị trả lại Nợ TK 641 Nợ TK 1331 Có TK 331, 111,112… Bài viết: Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ công ty thương mại c Giảm giá hàng bán Nợ TK 511 Nợ TK 33311 Có TK 111,112,131 C Hạch tốn nghiệp vụ chi phí doanh nghiệp dịch vụ thương mại Bút tốn thuế mơn ** Hạch tốn chi phí thuế mơn Nợ TK 642 Chi phí thuế mơn Có TK 3338 Thuế mơn ** Nộp thuế mơn Nợ TK 3338 Có TK 111/112 Hạch toán tiền lương Nợ TK 642 Tài khoản chi phí Có TK 334 Trích bảo hiểm xã hội – Trích tính vào chi phí doanh nghiệp Nợ TK 642 Tài khoản chi phí Có Tk 3383/3384/3385 – Trích vào tiền lương cơng nhân viên Nợ TK 334 Có TK 3383/3384/3385 Giasuketoantruong.com – Gia Sư Kế Toán Trưởng Chuyên dạy kèm kế toán thực tế cho người kiến thức – Học xong làm Việc Ngay – Trả lương Nợ TK 334 ( Trừ khoản trích vào chi phí lương ) Có TK 111;112 D Hạch toán nghiệp vụ mua CCDC – TSCĐ dịch vụ thương mại *** Mua CCDC – TSCĐ không qua kho Nợ TK 242/ 211 (giá chưa thuế ) Nợ tk 1331 ( thuế VAT 10% ) Có tk111/112/331/141 ( T ng tiền phải trả nhà cung cấp ) *** Mua TSCĐ – CCDC qua kho – Mua nhập kho Nợ TK 153 (Kho CCDC, T ) Nợ TK 1331 Có TK 111/112/331/141 – uất dùng Nợ TK 242/211 Có TK 153 *** Phân bổ chi phí CCDC;TSCĐ Nơ TK 642 Tài khoản nhận chi phí Có TK 242;214 ... Giasuketoantruong.com – Gia Sư Kế Toán Trưởng Chuyên dạy kèm kế toán thực tế cho người kiến thức – Học xong làm Việc Ngay Nghiệp vụ kế toán nhà hàng, khách sạn Hạch toán kế toán nhà hàng khách sạn theo... – Gia Sư Kế Toán Trưởng Chuyên dạy kèm kế toán thực tế cho người kiến thức – Học xong làm Việc Ngay – Khi sử dụng dịch vụ tiêu dùng (nội ộ) ghi: Nợ TK 641, 642 ó TK 154 Hạch toán Kế toán nhà... chi có thật để đưa vào chi phí Bạn xem: “Nghiệp vụ kế toán nhà hàng, khách sạn” Giasuketoantruong.com – Gia Sư Kế Toán Trưởng Chuyên dạy kèm kế toán thực tế cho người kiến thức – Học xong làm Việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải cứu kế toán , Giải cứu kế toán