BÀI tập để LUYỆN về HẠCH TOÁN nợ có và xác ĐỊNH lãi lỗ

8 115 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2019, 21:35

BÀI T ẬP ĐỂ LUY ỆN V ỀH ẠCH TOÁN N ỢCÓ VÀ XÁC ĐỊN H LÃI L Ỗ Cty ABC th ươ n g m ại bán Laptop Trong n ăm 2019 có nghi ệp v ụphát sinh t 1/1/2019 đến 31/12/2019 nh ưsau: Mr A góp v ốn vào Cty b ằng ti ền g i ngân hàng VCB t ỷvà 300.000.000 b ằng ti ền m ặt Mr B góp v ốn vào Cty b ằng xe tơ t ỷ( đượ c bên định giá t ỷ) Kh ấu hao n ăm T ừ1/1/2019 Ph ục v ụcho giám đốc Cty ABC mua laptop 10 Giá 20 tri ệu VAT 10% Đã tr ả50% b ằng ti ền g ủi ngân hàng VCB 110 tri ệu 50% l ại thi ếu ch a tr ảti ền cho Cty Nguy ễn Hoàng (110 tri ệu) Cty ABC mua chi ếc xe ô tô c Tr ườ n g h ải tr ảb ằng ti ền g i ngân hàng VCB 550 tri ệu Tr ị giá xe g ồm VAT 1.100.000.000 Thi ếu l ại Cty Tr ườ n g H ải 550 tri ệu Kh ấu hao n ăm t ừ1/7/2019 (t ứ c n ăm 2019 kh ấu hao tháng).Ph ục v ụ cho b ộph ận bán hàng Cty ABC thuê nhà tr ảti ền l ần n ăm cho cá nhân 100 tri ệu/n ăm T ứ c Cty tr ảti ền m ặt cho ch ủnhà 100 tri ệu T ừ1/1/2019 đến 31/12/2019 Trong k ỳCty có vay c ngân hàng HSBC 500 tri ệu chuy ển kho ản vào tài kho ản VCB Trong k ỳCty tr ảg ốc lãi vay cho ngân hàng HSBC l ần l ượ t g ốc 100 tri ệu tr ảlãi 50 tri ệu b ằng ti ền g i VCB Trong n ăm Cty bán laptop Giá bán ch a VAT 30 tri ệu VAT 10% thu b ằng ti ền m ặt T ti ền m ặt thu vào 150 tri ệu +15 tri ệu=165 tri ệu Thanh toán thêm ph ần ti ền thi ếu cho Cty Nguy ễn hoàng 30 tri ệu b ằng ti ền m ặt T ạm ứn g ti ền cho Mr Tu ấn công tác 10 tri ệu b ằng ti ền m ặt 10 Ứn g l ươ n g đợt cho nhân viên 20 tri ệu b ằng ti ền m ặt 11 Mr Tu ấn v ềhoàn ứn g chuy ến cơng tác 9,5 tri ệu ti ền phòng khách s ạn ti ền ăn Bi ết Mr Tu ấn phòng nhân s ự , Tr ảl ại cho Cty 500.000 b ằng ti ền m ặt ➡➡➡YÊU CẦU: Hãy hạch toán nghiệp vụ gồm nghiệp vụ kết chuyển thu ế GTGT xác định lãi lỗ
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập để LUYỆN về HẠCH TOÁN nợ có và xác ĐỊNH lãi lỗ , BÀI tập để LUYỆN về HẠCH TOÁN nợ có và xác ĐỊNH lãi lỗ

Từ khóa liên quan