Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng

133 81 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2019, 20:53

Hệ thống hóa, phân tích những vấn đề cơ bản về ngân hàng hợp tác, cho vay tiêu dùng và kinh nghiệm để phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng hợp tác; thu thập tư liệu hoạt động thực tiễn quá trình phát triển và đưa ra những nhận xét tổng quan về kết quả, mặt tích cực và về những mặt hạn chế, nguyên nhân tác động làm cơ sở đề xuát giải pháp thời gian tới; đề xuất định hướng, giải pháp và kiến nghị phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hai Bà Trưng. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TƢỞNG THU SƠN PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM CHI NHÁNH HAI BÀ TRƢNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU HÀ NỘI – 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TƢỞNG THU SƠN PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM CHI NHÁNH HAI BÀ TRƢNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Hữu Hiểu XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUÂN VĂN HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu luận văn trung thƣc, đƣợc lấy từ nguồn đáng tin cậy từ báo cáo tổng kết hoạt động hàng năm Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trƣng Hà Nội, ngày tháng năm Tác giả luận văn Tƣởng Thu Sơn MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC BIỂU ĐỒ iii DANH MỤC SƠ ĐỒ iv LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG HỢP TÁC 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu phát triển cho vay tiêu dùng 1.2 Những vấn đề Ngân hàng hợp tác 1.2.1 Khái niệm Ngân hàng hợp tác 1.2.2 Các hoạt động chủ yếu Ngân hàng hợp tác 1.3 Cho vay tiêu dùng phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng hợp tác 1.3.1.Khái niệm cho vay tiêu dùng 1.3.2 Đặc điểm hoạt động cho vay tiêu dùng 10 1.3.3 Vai trò hoạt động cho vay tiêu dùng 13 1.3.4 Phân loại hoạt động cho vay tiêu dùng 15 1.3.5 Phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng hợp tác 19 1.4 Kinh nghiệm phát triển cho vay tiêu dùng số ngân hàng hợp tác nƣớc học Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trƣng 30 1.4.1 Kinh nghiệm phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng hợp tác nƣớc 30 1.4.2 Bài học phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trƣng 32 KẾT LUẬN CHƢƠNG 34 2.1 Phƣơng pháp tiếp cận vấn đề nghiên cứu 35 2.2 Phƣơng pháp thu thập thông tin 36 2.2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu bàn 36 2.2.2 Phƣơng pháp điều tra/ khảo sát 36 2.3 Phƣơng pháp phân tích số liệu 38 2.3.1 Phƣơng pháp thống kê mô tả 38 2.3.2 Phƣơng pháp so sánh 38 2.3.3 Tổng hợp, phân tích (thống kê, chứng minh, diễn giải, sơ đồ, biểu mẫu) 39 2.4 Trình tự thực nghiên cứu 39 KẾT LUẬN CHƢƠNG 43 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG 44 TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM – 44 CHI NHÁNH HAI BÀ TRƢNG 44 3.1 Tổng quan Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam- Chi nhánh Hai Bà Trƣng44 3.1.1 Khái quát trình hình thành phát triển Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam- Chi nhánh Hai Bà Trƣng 44 3.1.2 Mơ hình tổ chức Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam- Chi nhánh Hai Bà Trƣng 44 3.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trƣng 48 3.2 Thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trƣng 55 3.2.1 Chính sách cho vay tiêu dùng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam- Chi nhánh Hai Bà Trƣng 55 3.2.2 Các sản phẩm tín dụng tiêu dùng áp dụng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trƣng 57 3.2.3 Quy trình cho vay tiêu dùng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trƣng 58 3.2.4 Thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng Hợp tác xã – Chi nhánh Hai Bà Trƣng 59 3.3 Đánh giá chung việc phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trƣng 72 3.3.1 Những kết đạt đƣợc 72 3.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 74 4.1 Định hƣớng, mục tiêu phát triển Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trƣng thời gian tới 84 4.1.1 Định hƣớng phát triển chung 84 4.1.2 Định hƣớng phát triển phát triển cho vay tiêu dùng 84 4.2 Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trƣng 85 4.2.1 Đa dạng hóa sản phẩm cho vay tiêu dùng 85 4.2.2 Áp dụng sách lãi suất linh hoạt 89 4.2.3 Phát triển kênh phân phối 90 4.2.4 Hồn thiện cơng tác quảng bá, tiếp thị 91 4.2.5 Giải pháp nguồn nhân lực 94 4.2.6 Nâng cao chất lƣợng quản lý rủi ro cho vay tiêu dùng 98 4.2.7 Ngăn ngừa xử lý nợ hạn 102 4.2.8 Thực nhanh chóng, xác quy trình cho vay tiêu dùng phù hợp với đối tƣợng khách hàng 104 4.3 Một số kiến nghị nhằm phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trƣng 105 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Bộ ngành 105 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 107 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Hợp tác xã 108 KẾT LUẬN CHƢƠNG 114 KẾT LUẬN 115 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Diễn Giải CBCNV Cán công nhân viên Co-opBank Ngân hàng Hợp tác xã DN Doanh nghiệp HTX Hợp tác xã KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng Doanh nghiệp NHNN Ngân hàng nhà nƣớc TCTD Tổ chức tín dụng TDN Tổng dƣ nợ 10 TSĐB Tài sản đảm bảo i DANH MỤC BẢNG STT Bảng Nội dung Trang Bảng 1.1 Sự khác NHTM Ngân hàng Hợp tác Bảng 3.1 Tổng huy động vốn giai đoạn 2015-2017 48 Bảng 3.2 Tổng dƣ nợ tín dụng giai đoạn 2015-2017 50 Bảng 3.3 Nợ hạn Chi nhánh giai đoạn 2015-2017 52 Bảng 3.4 Kết kinh doanh giai đoạn 2015-2017 53 Bảng 3.5 Dƣ nợ cho vay tiêu dùng giai đoạn 2015-2017 63 Bảng 3.6 Dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích 64 Bảng 3.7 Thu lãi từ hoạt động cho vay tiêu dùng 65 Bảng 3.8 Nợ hạn cho vay tiêu dùng giai đoạn 2015-2017 65 10 Bảng 3.9 Mức độ hài lòng khách hàng dịch vụ CVTD CN Hai Bà Trƣng ii 70 DANH MỤC BIỂU ĐỒ STT Biểu đồ Nội dung Trang Biểu đồ 3.1 Huy động vốn theo đối tƣợng khách hàng 49 Biểu đồ 3.2 Dƣ nợ tín dụng đối tƣợng khách hàng 52 Biểu đồ 3.3 Tăng trƣởng số lƣợng khách hàng vay tiêu dùng 60 Biểu đồ 3.4 Tăng trƣởng doanh số cho vay tiêu dùng 62 Biểu đồ 3.5 Tình hình nợ xấu Chi nhánh giai đoạn 2015-2017 66 iii thông tin đáng tin cậy cho ngân hàng, góp phần cải thiện chất lƣợng cho vay ngân hàng thƣơng mại nói riêng tồn kinh tế nói chung Dựa sở liên kết, hỗ trợ cung cấp thông tin lẫn ngân hàng giúp cho khơng ngân hàng hợp tác mà ngân hàng khác đánh giá tín dụng khách hàng vay vốn tồn hệ thống, từ giảm thiểu rủi ro nợ xấu nâng cao hiệu tín dụng, giảm thiểu chi phí xét duyệt ngân hàng Bên cạnh ngân hàng nhà nƣớc có kho liệu khách hàng tại, làm sở nắm bắt xu hƣớng biến động chung khoản vay nƣớc, cấu tỷ trọng vay để đƣa dự báo chiến lƣợc điều chỉnh chung cho toàn nghành ngân hàng, nói cơng cụ hỗ trợ cho việc quản lý kinh tế vĩ mô Thứ năm, NHNN phải có hƣớng dẫn chi tiết để thực Quyết định, Quy chế pháp luật ban hành cho tổ chức tài kịp thời linh hoạt Trong bối cảnh thay đổi lãi suất, kết nối khách hàng ngân hàng yếu kém, vốn ngân hàng dƣ thừa, NHNN phải có sách khuyến khích khơi thơng dòng vốn, góp phần phát triển hoạt động tín dụng Điều làm giảm sai lầm việc triển khai sách ngân hàng, góp phần tạo dựng mơi trƣờng pháp lý thuận lợi Thứ sáu, NHNN thƣờng xuyên tổ chức khóa đào tạo cho đội ngũ nhân viên từ ngân hàng, cập nhật thông tin thị trƣờng tiền tệ, thơng tin kinh nghiệm phòng chống rủi ro, xây dựng văn hóa ý thức trách nhiệm cho đội ngũ nhân viên ngân hàng Việc làm góp phần tạo dựng đội ngũ nhân viên có trình độ, ý thức cao, đóng góp vào việc nâng cao hiệu chất lƣợng hoạt động ngân hàng 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Hợp tác xã a Tăng cường hoạt động marketing ngân hàng Hội sở Để hỗ trợ tốt cho việc mở rộng mạng lƣới khách hàng nhƣ quy mô dƣ nợ cho vay tiêu dùng, hoạt động marketing ngân hàng cần đƣợc thực không cấp độ chi nhánh mà cấp độ hội sở 108 Nội dung thực marketing hội sở bao gồm việc xây dựng thực đồng sách thơng tin – nghiên cứu – tìm hiểu – điều tra, sách sản phẩm – giá cả, sách phân phối, sách giao tiếp – khuyếch trƣơng Tuy nhiên, biện pháp thực hội cấp độ khác chi nhánh Đối với sách thơng tin – nghiên cứu – tìm hiểu - điều tra, Hội sở cần thực tổng hợp phân tích thơng tin nghiên cứu thị trƣờng từ chi nhánh Đối với sách giao tiếp – khuyếch trƣơng, NHHTX thực quảng cáo qua truyền hình Đây thức mà nhiều ngân hàng Việt Nam lựa chọn thu đƣợc nhiều thành công Mỗi hình ảnh, lời nói sản phẩm cho vay tiêu dùng nhƣ cho vay mua, sửa chữa nhà ở, cho vay mua phƣơng tiện, sản phẩm cho vay sửa chữa nhà theo nguồn vốn ƣu đãi, tới trực tiếp ngƣời xem, tác động trực tiếp vào lựa chọn khách hàng Qua đây, số lƣợng khách hàng quan tâm lựa chọn NHHTX tăng lên, tạo điều kiện để Chi nhánh nói chung nhƣ Chi nhánh Hai Bà Trƣng nói riêng mở rộng quy mơ hoạt động theo định hƣớng b Xây dựng sách nhân viên Nhƣ phân tích trên, nguồn nhân lực chất lƣợng cao đóng vai trò quan trọng hoạt động ngân hàng, đem lại hiệu hoạt động tín dụng, giảm thiểu nguy gây nợ xấu cho ngân hàng Tuy nhiên việc nâng cao trình độ, ý thức, kỹ nhân viên chi nhánh chƣa đủ, cần có hỗ trợ Hội sở việc xây dựng sách nhân viên hợp lý Nhằm nâng cao tính tích cực, chủ động tự giác cán công nhân viên ngân hàng hoạt động cho vay tiêu dùng, Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trƣng cần xây dựng sách khen thƣởng kỷ luật cụ thể để khuyến khích sáng tạo, tăng cƣờng hiệu suất lao động, giảm vi phạm nội quy, quy chế, giảm rủi ro đạo đức Bên cạnh đó, NHHTX cần tiếp tục tăng cƣờng sách đào tạo thƣờng xuyên liên tục, tổ chức khóa đào tạo chuyên môn, nghiên cứu công nghệ mới, sản phẩm 109 mới, trọng công tác tuyển dụng, xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ cao c Xây dựng văn hóa quán trị rủi ro Để hoạt động quản trị rủi ro có hiệu tồn hệ thống, NHHTX cần phải thống mặt quan điểm nhận thức với cán để xây dựng tảng văn hóa quản trị rủi ro Về mặt nội dung, văn hóa quản trị rủi ro yêu cầu lĩnh vực có nguy phát sinh rủi ro phải đƣợc nhận diện, đo lƣờng sẵn có giải pháp để ngăn ngừa đƣợc quản trị để giảm thiểu thiệt hại rủi ro xảy Đồng thời vị trí tham gia trình định quản trị trình tác nghiệp tạo rủi ro phải ý thức đƣợc vai trò sứ mệnh hệ thống, nhận thức hành động để ngăn ngừa xảy Để thực xây dựng văn hóa quản trị rủi ro, NHHTX cần tổ chức khóa huấn luyện, đào tạo kỹ năng, chun mơn, tổ chức buổi hội thảo chuyên đề, thƣờng xuyên cập nhật phƣơng pháp phòng ngừa rủi ro, thơng tin kinh nghiệm quản lý rủi ro cho tất phận, đơn vị tham gia vào trình cấp tín dụng cho khách hàng, từ giao dịch viên, thủ quỹ, CBTD, đến lãnh đạo chi nhánh d Tăng cường chức hoạt động Phòng quản trị rủi ro Theo mơ hình tổ chức NHHTX thành lập phòng quản trị rủi ro với nhiều chức có việc xử lý khoản nợ khó đòi Tuy nhiên, thời gian qua hoạt động chƣa đƣợc phát huy hiệu quả, công việc chồng chéo Vì vậy, NHHTX cần có tiêu chí rõ ràng để chuyển khoản nợ nằm danh sách giám sát hệ thống cảnh báo từ cán tín dụng sang phận xử lý nợ Phòng quản trị rủi ro Xử lý nợ hoạt động phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro q trình thực Do đó, cần có cán có nhiều kinh nghiệm hiểu biết để xử lý cách chuyên nghiệp hiệu Một số vấn đề cần quan tâm tiếp nhận tiến hành xử lý nợ ngân hàng: Xém xét lại toàn hồ sơ: đầy đủ, đáp ứng tiêu chí pháp luật: cơng chứng, quy trình … 110 Để thực đƣợc yêu cầu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, thời gian tới, Phòng Quản trị rủi ro cần phải sớm đƣa vào triển khai chức nghiên cứu, phân tích, quản lý rủi ro nhằm đảm bảo phát triển tín dụng, mở rộng hoạt động cách an tồn, hiệu với nhiệm vụ cụ thể sau : Thứ nhất, Xây dựng sách quản lý rủi ro tín dụng : Soạn thảo sách quản lý rủi ro tín dụng thời kỳ bao gồm việc xác định tỷ lệ nợ xấu tối đa chấp nhận đƣợc, cảnh báo mặt hàng lĩnh vực đầu tƣ cần hạn chế Trực tiếp tham gia theo dõi việc thực sách quản lý rủi ro tín dụng Tổ chức đánh giá định kỳ sách quản lý rủi ro tín dụng nhằm đề xuất, chỉnh sửa kịp thời nội dung tiêu cần thiết Thứ hai, Quản lý danh mục đầu tƣ : Tổ chức giám sát thƣờng xuyên danh mục đầu tƣ tín dụng nhằm đảm bảo dƣ nợ theo nhóm khách hàng, theo lĩnh vực/mặt hàng đầu tƣ, theo cấu thời hạn vay không vƣợt tổng mức giới hạn đƣợc phê duyệt Kịp thời phát dấu hiệu rủi ro, khách hàng/mặt hàng/lĩnh vực đầu tƣ có vấn đề, đề xuất điều chỉnh giới hạn tín dụng khoản mục cho cần thiết Đánh giá định kỳ kết áp dụng hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng đồng thời đề xuất biện pháp áp dụng phù hợp e Nâng cao chất lượng, hiệu công tác thi hành, kiểm tra, kiểm toán nội Mặc dù nhận thức đƣợc tầm quan trọng phận kiểm tra, kiểm toán nội nhƣng thời gian qua công tác chƣa phát huy đƣợc hiệu số lƣợng cán q so với cơng việc cần thực hiện, trình độ cán thiếu kinh nghiệm kỹ thuật Do đó, NHHTX cần bổ sung tăng cƣờng đội ngũ cán bộ, việc lựa chọn cán đủ lực trình độ chun mơn, am hiểu pháp luật, có đạo đức tốt bố trí cơng tác, NHHTX phải trọng đào tạo kịp thời kiến thức sản phẩm dịch vụ công nghệ áp dụng Đặc biệt cần có chế độ khen thƣởng 111 tƣơng xứng với kết đạt đƣợc nhƣ xử phạt nghiêm minh kiểm tra viên không thực hết trách nhiệm, không phát phát không kiến nghị xử lý để xảy rủi ro Các NHHTX thực số biện pháp nhƣ: Xây dựng quy trình tự kiểm tra Phòng tín dụng, cán kiểm tra chéo lẫn sau lập báo cáo gửi Lãnh đạo Đây cơng cụ để phòng ngừa rủi ro hiệu Tiến hành giám sát từ xa tiêu quan trọng thơng qua báo cáo chi nhánh Nếu có tình hình bất thƣờng, tỷ lệ biến đổi khơng giới hạn cho phép cán phòng kiểm tra, kiểm tốn phải u cầu chi nhánh giải trình để tìm hiểu nguyên nhân nhằm đƣa phƣơng án phòng ngừa rủi ro hiệu Trong q trình kiểm tra, kiểm tốn hoạt động, tăng cƣờng cán từ phận tín dụng, thẩm định quản trị rủi ro phối hợp kiểm tra, đƣa phƣơng án tối ƣu xử lý vấn đề Tuy nhiên, lâu dài để tính độc lập kiểm tốn nội đƣợc đảm bảo, NHHTX cần phải quan tâm nâng cao vị theo xu hƣớng chung, phổ biến quốc tế, nhƣ đủ điều kiện để hồn thành cơng việc cách độc lập Cụ thể xếp hợp lý mặt tổ chức, văn quy định trách nhiệm, quyền hạn kiểm toán viên cách cụ thể f Hiện đại hóa hệ thống quản lý thông tin Bên cạnh nguồn nhân lực ngƣời, công tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay đòi hỏi phải có cơng cụ hỗ trợ đắc lực mà trƣớc hết hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến, đủ sức hỗ trợ, cung cấp kịp thời, xác loại thơng tin báo cáo xác theo yêu cầu, nhƣ phần mềm hỗ trợ tính tốn, phân tích tín dụng giúp cán định xác cho vay, theo dõi khoản vay Nằm mục tiêu chung NHHTX, hƣớng tới xây dựng hình ảnh ngân hàng chuyên nghiệp đại, NHHTX cần tập trung xây dựng hệ thống thông tin đƣợc kết nối cập nhật thị trƣờng, giá cả, dự báo,… xây 112 dựng hệ thống tiêu chí đánh giá, tạo sở để so sánh, đánh giá thực phân tích tín dụng Ngồi ra, yêu cầu trƣớc mắt NHHTX hoàn thiện hệ thống core banking, quản lý tồn thơng tin tập trung, tức thời, đồng hóa việc quản lý liệu toàn hệ thống NHHTX cần phát triển thêm phần mềm quản lý khách hàng, thống kê, lƣu trữ liệu từ bổ sung việc phân tích đánh giá khách hàng cho lần vay sau Cuối cùng, NHHTX cần tăng cƣờng kết nối với CIC để cải thiện q trình thu thập thơng tin tín dụng 113 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở đánh giá thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trƣng, chƣơng đề xuất số giải pháp nhằm mở rộng cho vay tiêu dùng chi nhánh Nội dung Chƣơng bao gồm: Định hƣớng phát triển chung phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trƣng Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng Co-opBank Chi nhánh Hai Bà Trƣng - Giái pháp sản phẩm dịch vụ: triển khai đa dạng hóa sản phẩm cho vay, cấu danh mục sản phẩm cho vay hợp lý, xây dựng sách cho vay linh hoạt, hiệu quả, phù hợp - Giải pháp cơng nghệ: xây dựng quy trình khép kín có tính liên kết khâu tồn quy trình cho vay tiêu dùng, nghiên cứu triển khai hệ thống thông tin trực tuyến khách hàng phận chuyên trách - Giải pháp tổ chức nhân sự: nâng cao chất lƣợng công tác tuyển dụng nhân sự, tăng cƣờng công tác đào tạo tái đào tạo, hồn thiện sách thù lao đãi ngộ chuyên viên quan hệ khách hàng.- Giải pháp thị trƣờng, công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm: thành lập phận chuyên trách nghiên cứu hoạt động cho vay tiêu dùng, tăng cƣờng bán chéo sản phẩm, đẩy mạnh phát triển khách hàng thơng qua đói tác liên kết, nâng cao hiệu công tác truyền thông quảng cáo - Giải pháp cải tiến, nâng cao hoàn thiện chất lƣợng tín dụng cho vay tiêu dùng nhằm khắc phục hạn chế, thiếu sót tồn hoạt động chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã Hai Bà Trƣng Một số kiến nghị với Chính phủ, với Ngân hàng Nhà nƣớc, với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trƣng 114 KẾT LUẬN Trong ba năm qua Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trƣng đạt đƣợc thành tựu lớn tất hoạt động huy động vốn, tín dụng, tốn nhƣ hiệu kinh doanh Trong đó, tín dụng hoạt động đóng góp lớn vào kết hoạt động Chi nhánh Tuy nhiên, môi trƣờng cạnh tranh đầy gay gắt nhƣ nay, để phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng cách an tồn hiệu tốn khó Ngân hàng Hợp tác xã Việt nam nói chung Chi nhánh Hai Bà Trƣng nói riêng Ngân hàng cần có chiến lƣợc phát triển cho vay tiêu dùng hiệu quả, bao gồm giải pháp đồng nỗ lực toàn thể cán nhân viên Thơng qua q trình nghiên cứu, luận văn đạt đƣợc kết định nhƣ luận văn hệ thống hóa, phân tích vấn đề ngân hàng hợp tác, cho vay tiêu dùng kinh nghiệm để phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng hợp tác; thu thập tƣ liệu hoạt động thực tiễn trình phát triển đƣa nhận xét tổng quan kết quả, mặt tích cực mặt hạn chế, nguyên nhân tác động làm sở đề xuát giải pháp thời gian tới; đề xuất định hƣớng, giải pháp kiến nghị phát triển cho vay tiêu dùng Chi nhánh Với kết đạt đƣợc luận văn, hy vọng góp phần vào mở rộng, thành công cho vay tiêu dùng Chi nhánh thời gian tới Do khả nghiên cứu, kiến thức kinh nghiệm thực tế thân nhiều hạn chế nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, q trình hồn thiện luận văn thạc sỹ tơi mong nhận đƣợc lời đánh giá, nhận xét góp ý từ thầy bạn, độc giả để hồn thiện tốt đề tài Qua đây, tơi muốn nói lời cảm ơn sâu sắc chân thành tới Thầy giáo Thạc sỹ Nguyễn Hữu Hiểu hƣớng dẫn, định hƣớng giúp tơi nhiều trình nghiên cứu, triển khai, trình bày hoàn thiện luận văn thạc sỹ 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO C.Mác, 1962 Tư bản, Quyển 3, Tập Hà Nội: Nxb Sự Thật Nguyễn Trọng Chính, 2011 Xây dựng chiến lược cạnh tranh cho sản phẩm tín dụng Bán lẻ BIDV Hà Tĩnh Luận văn thạc sỹ Phan Thị Cúc, 2008 Giáo trình tín dụng ngân hàng Hà nội: Nxb Thống kê Lê Vinh Danh, 1997 Tiền tệ hoạt động ngân hàng Hà nội: Nxb Chính trị quốc gia Đồn Thị Hồng Dung, 2017 Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới cho vay tiêu dùng Agribank Biên Hòa Nghiên cứu khoa học Phan Thị Thu Hà, 2006 Giáo trình ngân hàng thương mại Hà Nội Nxb Thống kê Đặng Văn Hải, 2007 Nâng cao chất lƣợng cán NHTM Việt Nam Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ (1+2) Hồng Hữu Hòa, 2001 Phân tích số liệu thống kê Đại học Kinh tế Huế Trần Huy Hoàng, 2003 Quản trị Ngân hàng thương mại Hà Nội: Nxb Thống kê 10 Nguyễn Minh Kiều, 2009 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Hà Nội: Nxb Thống kê 11 Nguyễn Việt Linh, 2016 Xu hƣớng cho vay tiêu dùng giai đoạn 2016 -2020 Tạp chí lưu hành nội bộ, Học viện Ngân hàng số năm 2017 12 Nguyễn Thị Mùi, 2006 Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: Nxb Tài 13 Ngân hàng Hợp tác xã Chi nhánh Hai Bà Trƣng, 2017 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2015, 2016, 2017 116 PHỤ LỤC Phiếu khảo sát ý kiến khách hàng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Hợp tác xã – Chi nhánh Hai Bà Trƣng Xin kính chào Ơng/bà, tơi Tƣởng Thu Sơn học viên cao học chuyên nghành Tài chính- Ngân hàng - ĐH Kinh tế- ĐHQGHN Rất mong Ơng/bà bớt chút thời gian giúp tơi hồn thành khảo sát Trƣớc bắt đầu trả lời, mong quý Ông/bà đọc ý dƣới đây: - Trả lời tất câu hỏi theo dẫn câu hỏi - Tất thông tin mà quý Ông/bà cung cấp câu hỏi, chúng tơi sử dụng cho mục đích nghiên cứu, ngồi khơng sử dụng cho mục đích khác Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý Ông/bà! Khoanh tròn vào chữ đầu câu trả lời câu hỏi có phương án A, B, C, D, E: Đánh dấu X vào ô trống lựa chọn câu hỏi 1, 2, 10 Trả lời câu hỏi 18, 19, 20, 21, 22 A.THÔNG TIN CÁ NHÂN Xin Ông/bà cho biết giới tính mình? □ Nam □ Nữ Xin Ơng/bà cho biết độ tuổi mình? □ 18 - 22 tuổi □ 36 - 55 tuổi □ 23 – 35 tuổi □Trên 55 tuổi Ông/Bà vay tiêu dùng tổ chức tín dụng ? …………………………………………………………………………… B Ý KIẾN KHÁCH HÀNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG Ông/bà vay tiêu dùng Ngân hàng Hợp tác xã lần? A Vay lần B Vay nhiều lần Ông/bà sử dụng dịch vụ cho vay tiêu dùng sau NHHTX – CN Hai Bà Trƣng? A Cho vay tiêu dùng ( Có tài sản đảm bảo) B Cho vay tiêu dùng khơng có tài sản đảm bảo CBCNV C Cho vay theo Dự án nhà ADB 1900 D Khác Mục đích vay vốn Ông/bà là: A Sửa chữa nhà ở, xây nhà B Mua sắm phƣơng tiện C Học tập, giải trí, du lịch D Khác Thời hạn vay tiêu dùng Ơng/bà bao lâu? A Ít năm B 1-5 năm C Hơn năm Ông/bà biết đến dịch vụ cho vay tiêu dùng NHHTX – CN Hai Bà Trƣng qua kênh thông tin : A Qua phƣơng tiện Internet, báo, tạp chí, truyền hình B Bạn bè, ngƣời thân giới thiệu C Tại ngân hàng tới làm giao dịch khác Ơng/bà sử dụng kênh tín dụng ngân hàng? A Truyền thống B Qua thẻ 10 Ông/bà vui lòng cho biết mức độ hài lòng Ơng/bà dịch vụ vay tiêu dùng sử dụng NHHTX – CN Hai Bà Trƣng theo tiêu chí: Rất lòng hài Hài lòng Khơng hài Hồn tồn khơng hài lòng lòng Sản phẩm cho vay tiêu dùng phù hợp với nhu cầu Lãi suất cạnh tranh Thời gian cho vay linh hoạt Nhân viên tận tình giải đáp, hƣớng dẫn Chi nhánh, PGD thuận tiện tiện nghi Quy trình cho vay đơn giản, nhanh gọn 11 Khi vay tiêu dùng NHHTX – CN Hai Bà Trƣng, Ơng/bà gặp khó khăn gì: A Chứng minh khả trả nợ B Chứng minh mục đích sử dụng vốn C Thủ tục giải hồ sơ vay D Khác,………………………………… (có thể ghi lại đây) 12 Mức xét duyệt cho vay có phù hợp với nhu cầu vay Ơng/bà khơng? A Phù hợp B Thấp nhu cầu vay C Cao nhu cầu vay 13 Ông/bà đánh giá lực cán NHHTX– CN Hai Bà Trƣng A Chƣa tốt B Tốt C Rất tốt 14 Tiêu chí lựa chọn ngân hàng Ông/bà là: A Cùng ngân hàng với ngƣời thân gia đình B Ngân hàng uy tín C Ngân hàng có dịch vụ cho vay tốt D Ngân hàng có lãi suất cho vay ƣu đãi E Đƣợc nhắc đến nhiều phƣơng tiện thông tin đại chúng 15 Ông/bà giới thiệu dịch vụ cho vay tiêu dùng Ngân hàng HTX - CN Hai Bà Trƣng tới ngƣời thân, bạn bè? A Chắc chắn B Có thể C Khơng 16 Hiện Ơng/bà thuộc đối tƣợng sau đây: A Kinh doanh tự B Cán công nhân viên C Giáo viên D Khác 17 Xin vui lòng cho biết thu nhập trung bình hàng năm Ông/bà: A Dƣới 30 triệu B Dƣới 100 triệu C Dƣới 200 triệu D Từ 200 triệu 18 Ông/Bà thực vay tiêu dùng ngân hàng ? Vì lại biết lựa chọn vay tiêu dùng ngân hàng ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 19 Ơng/Bà muốn dịch vụ cho vay tiêu dùng (thủ tục giải hồ sơ nhanh chóng, lãi suất thấp, thời hạn trả nợ dài hơn,…): ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 20 Ơng/Bà có sẵn lòng để tìm hiểu dịch vụ cho vay tiêu dùng ngân hàng hợp tác sử dụng dịch vụ cho vay tiêu dùng ngân hàng thƣơng mại lớn nhƣ Vietcombank, Techcombank, BIDV, Vietinbank,… A Có B Khơng Lý do:………………………………………………………………………… 21 Nếu tƣơng lai gần có phát sinh nhu cầu vay tiêu dùng, ông/bà lựa chọn sử dụng dịch vụ cho vay tiêu dùng ngân hàng hợp tác xã – Chi nhánh Hai Bà Trƣng hay ngân hàng thƣơng mại khác ? Vì ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 22 Ý kiến đóng góp với Ngân hàng HTX – CN Hai Bà Trƣng nhằm phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Trân trọng cảm ơn! ... động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam- Chi nhánh Hai Bà Trưng thời gian qua Chương 4: Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam- Chi nhánh Hai Bà Trưng. .. nghiệm phát triển cho vay tiêu dùng số ngân hàng hợp tác nƣớc học Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trƣng 30 1.4.1 Kinh nghiệm phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng hợp tác. .. Quy trình cho vay tiêu dùng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trƣng 58 3.2.4 Thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng Hợp tác xã – Chi nhánh Hai Bà Trƣng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng, Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng

Từ khóa liên quan