6 linux managing dns servers lpic 2 m6 slides kho tài liệu training

12 22 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2019, 08:27

• • • • • zone “example.com" IN { type master; file “db.example"; allow-update { none; }; }; zone “2.0.10.in-addr.arpa" IN { type master; file “db.10.0.2"; allow-update { none; }; }; $TTL 3h $ORIGIN example.com example.com IN SOA master.example.com root.example.com ( 2015112101 ; Serial 8h ; Refresh 4h ; Retry 1w ; Expire 1h ; Negative TTL ) example.com IN NS master.example.com master IN A 10.0.2.4 gw IN A 10.0.2.1 mail IN A 10.0.2.2 ; Aliases ns1 IN CNAME master.example.com ; Mail Servers example.com IN MX mail.example.com $TTL 3h $ORIGIN 2.0.10.in-addr.arpa 2.0.10.in-addr.arpa IN SOA master.example.com root.example.com ( 2015112101 ; Serial 8h ; Refresh 4h ; Retry 1w ; Expire 1h ; Negative TTL ) 2.0.1-.in-addr.arpa IN NS master.example.com IN PTR gw.example.com IN PTR mail.example.com IN PTR master.example.com • • • • • ... master IN A 10.0 .2. 4 gw IN A 10.0 .2. 1 mail IN A 10.0 .2. 2 ; Aliases ns1 IN CNAME master.example.com ; Mail Servers example.com IN MX mail.example.com $TTL 3h $ORIGIN 2. 0.10.in-addr.arpa 2. 0.10.in-addr.arpa... }; zone 2. 0.10.in-addr.arpa" IN { type master; file “db.10.0 .2" ; allow-update { none; }; }; $TTL 3h $ORIGIN example.com example.com IN SOA master.example.com root.example.com ( 20 151 121 01 ; Serial... 2. 0.10.in-addr.arpa IN SOA master.example.com root.example.com ( 20 151 121 01 ; Serial 8h ; Refresh 4h ; Retry 1w ; Expire 1h ; Negative TTL ) 2. 0.1-.in-addr.arpa IN NS master.example.com IN PTR gw.example.com
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 linux managing dns servers lpic 2 m6 slides kho tài liệu training , 6 linux managing dns servers lpic 2 m6 slides kho tài liệu training