Tieu luan ktct van dung hoc thuyet hinh thai kinh te xa hoi cua mac lenin vao viet nam

23 31 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2019, 20:03

TIỂU LUẬN MƠN: KINH TẾ CHÍNH TRỊ Đề tài: “Vận dụng Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội Mác-Lênin vào Việt Nam” LỜI MỞ ĐẦU Lý luận hình thái kinh tế - xã hội lý luận giữ vị trí quan trọng chủ nghĩa vật lịch sử K.Marx xây dựng nên Lý luận hình thái kinh tế - xã hội thừa nhận lý luận khoa học phương pháp luận việc nghiên cứu lĩnh vực học Nhờ có lý luận hính thaí kinh tế - xã hội, lần lịch sử xã hội học K.Marx rõ nguồn gốc, động lực bên trong, nội phát triển xã hội, rõ chất chế độ xã hội Như vậy, qua lý luận hình thái kinh tế - xã hội giúp nghiên cứu cách đắn khoa học vận hành xã hội giai đoạn định Nhưng ngày nay, đứng trước kiện lớn sụp đổ nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, đặc biệt Liên Xô - cờ đầu chủ nghĩa xã hội, lý luận hình thái kinh tế xã hội bị phê phán từ nhiều phía phê phán khơng từ phía đối lập chủ nghĩa Marx - Lênin mà số người theo đường chủ nghĩa Marx - Lênin Nói chung họ cho rằng: lý luận hình thái kinh tế xã hội lỗi thời, lạc hậu áp dụng vào điều kiện mà phải thay lý luận khác Trước tình hình buộc làm rõ thực chất lý luận hình thái kinh tế xã hội giá trị mặt khoa học, tính thời đại cần thiết; thực tiễn nước ta trình xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Trong q trình nhiều vấn đề khó khăn đặt đòi hỏi phải nghiên cứu giải Để góp phần làm rõ lý luận hình thái kinh tế - xã hội với giá trị khoa học nó, em xin có vài phân tích vấn đề nhằm hiểu thêm tính đắn NỘI DUNG Phần I: Nội dung hình thái kinh tế - xã hội 1) Khái niệm Hình thái kinh tế - xã hội phạm trù chủ nghĩa vật lịch sử dùng để xã hội giai đoạn phát triển lịch sử định, với quan hệ sản xuất thích ứng với lực lượng sản xuất trình độ định với kiến trúc thượng tầng xây dựng lên quan hệ sản xuất Kết cấu chức yếu tố cấu thành hình thái kinh tế - xã hội Xã hội tổng số tượng, kiện rời rạc cá nhân riêng lẻ Xã hội chỉnh thể tồn vẹn có cấu phức tạp Trong có mặt lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất kiến trúc thượng tầng Mỗi mặt có vai trò định tác động đến mặt khác tạo nên vận động thể xã hội Chính tính tồn vẹn phản ánh khái niệm hình thái kinh tế - xã hội Lực lượng sản xuất tảng vật chất kỹ thuật hình thái kinh tế - xã hội Sự hình thành phát triển hình thái kinh tế - xã hội xét đến lực lượng sản xuất định Lực lượng sản xuất phát triển qua hình thái kinh tế - xã hội nối tiếp từ thấp lên cao thể tính liên tục phát triển xã hội loài người Quan hệ sản xuất - quan hệ người người trình sản xuất quan hệ bản, ban đầu định tất mối quan hệ xã hội khác, khơng có mối quan hệ khơng thành xã hội quy luật xã hội Mỗi hình thái kinh tế - xã hội lại có kiểu quan hệ sản xuất tương ứng với trình độ định lực lượng sản xuất Quan hệ sản xuất, tiêu chuẩn khách quan để phân biệt xã hội cụ thể với xã hội cụ thể khác, đồng thời tiêu biểu cho giai đoạn phát triển định lịch sử Những quan hệ sản xuất xương thể xã hội hợp thành sở hạ tầng Trên sở quan hệ sản xuất hình thành nên quan điểm trị, pháp lý, đạo đức, triết học v.v thiết chế tương ứng hợp thành kiến trúc thượng tầng xã hội mà chức xã hội bảo vệ, trì phát triển sơ hạ tầng sinh Ngồi mặt xã hội đề cập - lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất kiến trúc thượng tầng - có quan hệ dân tộc quan hệ gia đình sinh hoạt xã hội khác 2) Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội trình lịch sử tự nhiên Lịch sử phát triển xã hội trải qua nhiều giai đoạn nối tiếp từ thấp đến cao Tương ứng với giai đoạn hình thái kinh tế - xã hội Sự vận động thay hình thái kinh tế - xã hội lịch sử tác động quy luật khách quan, trình lịch sử tự nhiên xã hội Marx viết: “Tơi coi phát triển hình thái kinh tế - xã hội trình lịch sử tự nhiên” Các mặt hợp thành hình thái kinh tế - xã hội: lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất kiến trúc thượng tầng không tách rời nhau, mà liên hệ biện chứng với hình thành nên quy luật phổ biến xã hội Đó quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình độ lực lượng sản xuất, quy luật sở hạ tầng định kiến trúc thượng tầng quy luật xã hội khác Chính tác động quy luật khách quan đó, mà hình thái kinh tế - xã hội vận động phát triển thay từ thấp lên cao lịch sử q trình lịch sử tự nhiên khơng phụ thuộc vào ý chí, nguyện vọng chủ quan người Quá trình phát triển lịch sử tự nhiên xã hội có nguồn gốc sâu xa phát triển lực lượng sản xuất Những lực lượng sản xuất tạo thực tiễn người xong người làm theo ý muốn chủ quan Bản thân lực thực tiễn người bị quy định nhiều điều kiện khách quan định Người ta làm lực lượng sản xuất dựa lực lượng sản xuất đạt hình thái kinh tế - xã hội có sẵn hệ trước tạo Chính tính chất trình độ lực lượng sản xuất quy định cách khách quan tính chất trình độ quan hệ sản xuất, đó, xét đến lực lượng sản xuất định trình vận động phát triển hình thái kinh tế - xã hội trình lịch sử tự nhiên Trong quy luật khách quan chi phối vận động phát triển hình thái kinh tế - xã hội quy luật phù hợp quan hệ sản xuất có vai trò định Lực lượng sản xuất, mặt phương thức sản xuất, yếu tố bảo đảm tính kế thừa phát triển lên xã hội quy định khuynh hướng phát triển từ thấp Quan hệ sản xuất mặt thứ hai phương thức sản xuất biểu tính gián đoạn phát triển củ lịch sử Những quan hệ sản xuất lỗi thời xoá bỏ thay kiểu quan hệ sản xuất cao hình thái kinh tế - xã hội cao đời Như vậy, xuất hiện, phát triển hình thái kinh tế - xã hội, chuyển biến từ hình thái lên hình thái cao giải thích trước hết tác động quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình độ lực lượng sản xuất Quy luật khuynh hướng tự tìm đường cho phát triển thay hình thái kinh tế - xã hội Nghiên cứu đường tổng quát phát triển lịch sử quy định quy luật chung vận động sản xuất vật chất nhìn thấy logic lịch sử giới Vạch đường tổng quát lịch sử, điều khơng có nghĩa giải thích rõ ràng phát triển xã hội thời điểm trình lịch sử Lịch sử cụ thể vơ phong phú, có hàng loạt yếu tố làm cho trình lịch sử đa dạng thường xuyên biến đổi, xem xét trình lịch sử đường thẳng Theo quan điểm chủ nghĩa vật lịch sử, nhân tố định trình lịch sử, xét đến sản xuất đời sống thực Nhưng nhân tố kinh tế nhân tố định nhân tố khác kiến trúc thượng tầng có ảnh hưởng đến q trình lịch sử Nếu khơng tính đến tác động lẫn nhân tố khơng thấy hàng loạt ngẫu nhiên mà tính tất yếu kinh tế xuyên qua để tự vạch đường cho Vì để hiểu lịch sử cụ thể cần thiết phải tính đến tất nhân tố chất có tham gia q trình tác động lẫn Có nhiều ngyn nhân làm cho q trình chung lịch giới có tính đa dạng: điều kiện mơi trường địa lý có ảnh hưởng định đến phát triển xã hội Đặc biệt buổi ban đầu phát triển xã hội, thhì điều kiện cuả môi trường địa lý ngun nhân quy định q trình khơng đồng lịch sử giới, có dân tộc lên, có dân tộc trì trệ lạc hậu Cũng khơng thể khơng tính đến tác động yếu tố nhà nước, tính độc đáo văn hố truyền thống hệ tư tưởng tâm lý xã hội v.v tiến trình lịch sử Điều quan trọng lịch sử ảnh hưởng lẫn dân tộc Sự ảnh hưởng diễn hình thức khác tử chiến tranh cướp đoạt đến việc trao đổi hàng hố giao lưu văn hố Nó thực tất lĩnh vực đời sống xã hội từ kinh tế, khoa học - kỹ thuật đến hệ tư tưởng Trong điều kiện thời đại ngày nay, có nước phát triển kỹ thuật rát nhanh chóng, nhờ nắm vững sử dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật nước khác Ảnh hưởng ý thức hệ có ý nghĩa lớn lao lịch sử Không thể hiểu tính độc đáo nước riêng biệt khơng tính đến phát triển khơng đồng phát triển lịch sử giới dân tộc tiến lên phía trước, số dân tộc khác lại ngừng trệ, số nước hàng loạt nguyên nhân cụ thể lại bỏ qua hình thái kinh tế - xã hội Điều chứng tỏ kế tục thay hình thái kinh tế - xã hội không giống tất dân tộc Tuy nhiên, toàn tính đa dạng lịch sử dân tộc khác thời kỳ lịch sử cụ thể có khuynh hướng chủ đạo định phát triển xã hội Để xác định đặc trưng giai đoạn hay giai đoạn khác lịch sử giới phù hợp với khuynh hướng lịch sử chủ đạo, khái niệm thời đại lịch sử Khái niệm thời đại lịch sử gắn liền với thời gian mà hình thái kinh tế - xã hội định thống trị Thí dụ, nói thời đại xã hội chiếm hữu nô lệ hay thời đại phong kiến gắn chúng vào thời gian mà hình thái kinh tế- xã hội thống trị Khái niệm thời đại gắn với giai đoạn định hình thái kinh tế - xã hội định Để vạch rõ xu hướng thời đại, theo Lênin, cần phải khẳng định xem giai cấp trung tâm thời đại, quy định nội dung chủ yếu thời đại Khác với khái niệm hình thái kinh tế - xã hội xác định đặc trưng bước phát triển định xã hội, khái niệm thời đại lịch sử thể tính nhiều vẻ trình diễn thời gian định giai đoạn lịch sử định Trong thời đại, phận khác nhân loại tồn hình thái kinh tế - xã hội khác Trong thời đại có phận, phong trào tiến lên phía trước, thối lưu, lệch theo hướng Cuối cùng, khái niệm thời đại gắn liền với độ từ hình thái kinh tế, xã hội sang hình thái kinh tế xã hội khác Thí dụ, q độ từ chủ nghĩa phong kiến sang chủ nghĩa tư gọi thời đại phục hưng, thời đại cách mạng tư sản Giá năm 1996 tương đương với 80% tổng giá trị khoản đầu tư vào Thái Lan trái với nhận định thông thường chủ nghĩa tư bản, nhà nước tư đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế điều chỉnh vận động sản xuất xã hội mà nhiêù với nỗ lực tới mức liệt Các nước tư vượt qua nhiều khủng hoảng dội Nhưng vấn đề đặt là, liệu với tất tăng trưởng vận động có trở thành chiều hướng phát triển vững bền có khả giải vấn đề chủ nghĩa tư hay khơng? Với mục đích bất di bất dịch chạy theo lợi nhuận, quy luật tuyệt đối chủ nghĩa tư mà K.Marx phát triển - quy luật sản xuất giá trị thặng dư - chi phối toàn chế vận hành nó, chủ nghĩa tư bản, khơng tạo ổn định lâu dài cho kinh tế Ngay có bề ngồi phần vịnh nguy khủng hoảng tiềm tàng sẵn sàng bùng lên lòng Đây khủng hoảng hệ thống vài nước hệ thống Dù có vai trò khống chế kinh tế, song nước tư chủ nghĩa bị lệ thuộc vào yếu tố bên ngoài, thường xuyên vấp phải phản kháng vùng “ngoại vi” Điển hình cú rốc dầu lửa sau chiến tranh vùng vịnh Liệu chủ nghĩa tư tự do, làm mưa làm gió liệu làm chuyện địa bàn hải ngoại? Người ta thấy cạnh tranh tàn khốc theo quy luật kinh tế thị trường tự chạy theo lợi nhuận rối ren phức tạp Ngày lên chủ nghĩa tư ban đối sách nhằm loại trừ nhau, tiềm tàng tình khơng ổn định Chẳng hạn, năm 1994 1995, chứng kiến giành dật vị trí hàng đầu quan hệ tiền tệ quốc tế đồng Yên (Nhật) đồng đôla (Mỹ), với chiến thương mại EU Mỹ chuối thể cạnh tranh gay gắt cường quốc tư chủ nghĩa ngấm ngầm, lúc công khai đẩy cạnh tranh báo khốc liệt Tuy nhiên mâu thuẫn nước tư chủ nghĩa khơng đem giải chiến tranh đẫm máu mà chúng giải nhượng lẫn mâu thuẫn nước giải Dù khơng phủ nhận cải vệ bề ngồi phần vịnh phát triển kinh tế lợi nhuận khổng lồ chủ nghĩa tư ng khơng khơng thấy khủng hoảng văn hố sâu sắc, khơng lối xã hội tư đại Nổi bật lên lơ gíc sinh lợi tài lấn án phúc lợi người Bản thân người khơng đối tượng phục vụ sản xuất mà dường bị quy phận lực lượng sản xuất (quy luật Taylor Từ đó, văn hố bị thương mại lấn át công việc đào tạo giáo dục người trở nên què quặt, vụ lợi kiểu chế tạo người máy khôgn phải nhằm mục đích hình thành người với tất phát triển phong phú Ngay sinh hoạt cao cấp người (sáng tạo nghệ thuật, văn hoá) bị chi phối tới mức đồng với công nghệ, với thương mại, tới huỷ diệt có tính người lơgíc sinh lợi chủ nghĩa tư mà môi trường sinh thái bị xâm phạm tàn tệ vùng “ngoại vi” mơi trường bị tước đoạt bị bóc lột tới mức khó tưởng tượng Mặt khác, chủ nghĩa tư không giải tệ nạn cố hữu nó, nạn thất nghiệp tệ phân biệt chủng tộc vốn ung nhọt xã hội đại, chủ nghĩa tư khơng tìm cách tiêu diệt nó, mà tái lại nhiều lúc nhiều nơi dùng để phục vụ cho quyền lợi vị kỷ giai cấp tư sản Ngay quyền bình đẳng phụ nữ lâm vào tình trạng tồi tệ nhất, đặc biệt lĩnh vực tiền công, việc làm quan hệ xã hội điều kiện sinh hoạt Một tình trạng phát triển khoa học kỹ thuật phương tiện thông tin đại chúng đại vốn sản phẩm văn minh - văn hố khơng nơi sử dụng để chống lại văn hố, văn minh mục đích thương mại Người ta lầm tưởng lòng từ thiện quyền tư sản giới chủ thấy họ có cải cách mặt phúc lợi, kết đấu tranh ngày có ý thức giai cấp cơng nhân, thường đảng cánh tả làm nòng cốt điều mà giai cấp tư sản bắt buộc phải làm để bảo vệ lợi ích lâu dài họ Nếu lĩnh vực kinh tế - xã hội, chủ nghĩa tư đại ln tìm đủ cách để điều chỉnh thích nghi với điều kiện nhằm vượt qua khủng hoảng, tìm đường phát triển, lĩnh vực trị Bài học lịch sử cho thấy, vấn đề lớn nhà nước tư sản ngăn chặn bão táp cách mạng thường phát sinh bất mãn cao độ giai cấp công nhân, thời kỳ hỗn loạn xã hội, mà giai cấp tư sản xâu xé lẫn để bòn rút xương tuỷ nhân dân lao động Giai cấp tư sản cố gắng xoa dịu mâu thuẫn thủ đoạn Một quyền lợi vị kỷ giai cấp tư sản bị đụng chạm kể chủ nghĩa tư nhà nước hay mặt trận liên minh tên gọi khác nhau, cuối tan vỡ Rõ ràng vấn đề giải mâu thuẫn không giải Trong tình hình chủ nghĩa tư cải lương lại xuất đầu lộ diện Nhiều trị gia, học giả tư sản thường nêu chiêu xã hội biến đổi đấu tranh cách mạng mà chuyển biến dần nhận thức lòng ẩn giai cấp tư sản, số khác rêu rao khả giải mâu thuẫn tư lao động nằm trình thực nhiệm vụ sản xuất Nghĩa là, theo họ cần phải tiến hành “cuộc cải cách trí tuệ đạo đức” trước giành quyền từ giai cấp tư sản Tất mị dân tình hình mà giai cấp tư sản làm sức củng cố lực lượng sẵn sàng tiêu diệt phản kháng hay ý đồ đụng tới tồn vong quyền tư sản Người ta cố chế độ tam quyền phân lập coi điều kiện để đảm bảo cho dân chủ trị chí để đảm bảo cho quyền tư sản biến dần thành quyền nhân dân sở yếu tố công lý pháp luật yếu tố tự dân chủ nghị trường Người ta khuyếch trương chế độ tam quyền phân lập gắn với chế độ đa đảng vốn sản phẩm giai cấp tư sản có tác dụng ngăn ngừa trở thành phát xít độc tài Nhưng thật vơ lý quyền tư sản chế độ đa đảng mà cho phép tồn ngược quyền lợi giai cấp tư sản Thực ra, Phi- đen Cax- tơro nói, đa cực phân cực mà họ cổ vũ khuyếch trương kia, cuối quy đơn cực độc tôn quyền lợi giai cấp tư sản mà Mỹ ví dụ điển hình Gần đây, người ta bàn luận nhiều yếu tố trị nước chủ nghĩa tư phát triển chế độ xã hội dân chủ số nước coi kiểu mẫu trị cho tư Đúng khơng phủ nhận số thành tựu quan trọng kinh tế - xã hội mà nước đạt thời tạo ảo tưởng lối cho chủ nghĩa tư có 10 thể thay đổi hoàn toàn thực trạng mà khơng thay đổi thực chất tình hình không người ta mong muốn Những vấn đề cố hữu chủ nghĩa tư thời khoả lấp lại lên Cuối quan sát cách khách quan bình diện mối quan hệ quốc tế, người ta không thấy rõ số phận nước tư chư nghĩa phát triển nói riêng vận mệnh chủ nghĩa tư nói chung Chủ nghĩa tư khơng thể sử dụng biện pháp đàn áp, khai thác hay lợi dụng trước nước thuộc giới thứ ba Vị trí quyền lợi họ nước thứ ba bị thách thức đe doạ Những nợ cũ liệu có xích xiềng nước giới thứ ba, ngày có nhiều nước đòi xố nợ giảm nợ hỗn trả nợ vơ thời hạn? nhà nước giới thứ ba liệu có cam chịu trao đổi bất bình đẳng với nước tư họ không thiếu hội có lợi trao đổi với nước khác họ vơi nhau? điều trực tiếp làm lung lay địa vị chi phối số phận chủ nghiã tư Thậm chí, sau sụp đổ nhủ nghĩa xã hội Liên Xô Đông Âu, liệu ổn định chủ nghĩa tư có đủ sức chứng tỏ chủ nghĩa tư đường phát triển tối ưu nhân loại? khơng chủ nghĩa tư khơng khỏi bệnh “thâm cố đế” nó, dù “mối đe doạ cộng sản” tưởng nhẹ Chủ nghĩa tư không khát vọng xâm phạm độc lập quốc gia, trà đạp quyền lợi tự dân tộc đủ hình thức can thiệp vũ trang thơ bạo chiến Kơsơvơ - hay âm mưu diễn biến hồ bình với chiến tranh nhung lụa kích động xô đẩy nước vào chém giết đẫm máu khắp châu lục Và người ta chứng thực khối mâu thuẫn ngày lớn căng thẳng nước tư phát triển xâu xé giành vị trí hàng đầu trật tự giới nay, mâu thuẫn trở thành nguy đe doạ khơng số phận họ mà nhân loại Đó chứng khơng chối bỏ 3) Lơgíc tất yếu “Sự vĩ đại tính tất yếu thời thân chế độ tư sản” đến chủ nghĩa xã hội 11 Rõ ràng, chủ nghĩa tư đợi đến ngày nay, mà cách 200 năm, “trong trình thống trị giai cấp chưa đầy kỷ, tạo lực lượng sản xuất nhiều đồ sộ hơn, lực lượng sản xuất tất hệ trước hợp lại”, C.Mác viết tuyên ngôn Đảng cộng sản , “giai cấp tư sản đóng vai trò cách mạng lịch sử” Ngày nay, chủ nghĩa tư đạt thành tựu to lớn tin học, tự động hố, cơng nghệ sinh học, vật liệu Cùng với phát triển khoa học quản lý nói thành tựu ấyđã làm thay đổi lớn lực hoạt động sáng tạo người, đem lại suất lao động thu nhập quốc dân cao nước tư phát triển nước cơng nghiệp Nói C.Mác “sự vĩ đại” thật Chúng ta ghi nhận cách khách quan, tất bước phát triển với tư cách thành tựu văn minh nhân loại đồng thời điều kiện quốc tế hoạt động cuả Nhưng không Mà lại rơi vào ảo vọng số người sức cố đến mức “tô son trát phấn” cho chủ nghĩa tư Mặc dù chủ nghĩa tư có khơng ưu điểm đạt q trình phát triển xã hội lồi người, định khơng phải chế độ cuối tốt đẹp mà loài người mơ ước Dù cho có điều chỉnh, thay hình đổi dạng chủ nghĩa tư không thay đổi chất, khơng thể giải mâu thuẫn tính chất xã hội hoá lực lượng sản xuất ngày cao với việc chiến hữu tư chủ nghĩa tư liệu sản xuất, không giải mâu thuẫn tư lao động Chủ nghĩa tư vẫm tìm thủ đoạn bóc lột người lao động làm thuê kiếm lợi nhuận cách bòn rút gía trị thặng dư ngày khủng khiếp: từ 211% (năm 1950) tăng vọt lên 300% (năm 1990) Thế tương đối ổn định khơng đủ che lấp xoá nguy bị thay vận mệnh lịch sử bị thay nóm, cho dù, tiềm tàng phát triển song biện pháp đắn cho phát triển lịch sử loài người cho dù nói rằng, đặc điểm chủ nghĩa tư sống thách thức chất thích nghi chuyển hố để khơng ngừng phát 12 triển, luận điểm không làm thay đổi thực tế là: chủ nghĩa tư không chưa giải tận gốc mâu thuẫn khủng hoảng Chúng ta sống thời kỳ “lịch sử ngắn lại” Người ta nói nhiều đến việc học tập chủ nghĩa tư bản, chí sau kinh nghiệm phải trả giá đắt công xây dựng chủ nghĩa xã hội, người ta lại có lúc tin tìm thấy chủ nghĩa tư lời giải đáp đầy đủ cho vấn đề chẳng hạn: mơ hình Thụy Điển, phương pháp quản lý Nhật Bản, dân chủ Mỹ thường coi kiểu mẫu Những kinh nghiệm lịch sử sớm sai lầm nhận thức lệch lạc chiều Đúng cách quản lý kinh tế việc quản lý xã hội chủ nghĩa tư có điều đáng để học tập khơng qn kiện mục tiêu mà xã hội đặt ra: sở vật chất tinh thần cấu truyền thống xã hội: điều kiện mặt xác định giai đoạn lịch sử Bàn vấn đề này, nhà kinh tế học Nhật Bản Nô- ru – si –ma viết tác phẩm tiếng “Vì Nhật Bản thành cơng” “Thành công Nhật Bản đem sang Anh không đạt thành cơng vậy, lý đơn giản người Nhật khác người Anh” Hẳn không hiểu điều đơn giản mà gần có người toan bàn tới gọi “Khả tiến tới chủ nghĩa xã hội thân chủ nghĩa tư bản” hay “Những mơ ước chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa Tư thực hiện” Họ cần lưu ý rằng, nguy chủ nghĩa tư khơng đó, mà ngày tiềm tàng nặng nề nằm “ngồi vòng kiểm sốt nó, trực tiếp phương hại đến đời sống nhân loại” Nói cố tổng thống Pháp, ông Ph.Mittơrăng: “Chủ nghĩa tư giống cánh rừng rậm, hệ thống xã hội làm nảy sinh bất bình đẳng Tất điều dẫn tới gì?” Cuối điều dẫn tới câu hỏi: Với chất tiền đồ tư đâu? câu trả lời khác chủ nghĩa xã hội Điều tất yếu “Sự vĩ đại tính tất yếu thời thân chế độ tư sản” nằm dòng vận động xã hội lồi người Như C.Mac 13 nói mà C.Mac lại khơng có ý định “nghĩ ra” điều Vì “trong tài liệu C.Mac, người ta không thấy mảy may ý định nhằm đưa ảo tưởng nhằm đặt điều vu vơ điều mà người ta biết C.Mac đặt vấn đề chủ nghĩa cộng sản giống nhà tự nhiên học đặt ra, chẳng hạn, vấn đề tiến hoá giống sinh vật mới, biết nguồn gốc định hướng rõ rệt biến đổi nó” Chủ nghĩa tư đại, thực tế, đạt vĩ đại định lại không đủ sức vượt qua mâu thuẫn coư tron trình phát triển, lại bị giới hạn bỏi ngưỡng trãnh khủng hoảng, nên tất yếu phải bị thay thuộc tính thời Dù nữa, xét góc độ văn hố văn minh, nghĩa góc độ chủ nghĩa nhân đạo chân chính, chủ nghĩa tư bản, phồn vinh kinh tế nó, đặt lồi người trước khủng hoảng sâu sắc, điều chỉnh trị, xã hội, ngược lại đòi hỏi thời đại chúng ta, hồ bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội tạo phát triển tồn diện người khơng phải tái sản xuất tư -điều mà chủ nghĩa tư cố sức làm Vì vận mệnh lịch sử chủ nghĩa tư kết thúc phải tới hồi định đoạt với mở kỷ ngun lịch sử lồi người - chủ nghĩa xã hội lơgíc tất yếu sở chất tiền đồ chủ nghĩa tư Hiện có? Đó kinh tế học khác hẳn quan điểm cũ Kiểu kinh tế Boulding gọi kiểu kinh tế học kiểu tàu vũ trụ Đó quan điểm tàu vũ trụ lao vào không gian với môtk đội bay lượng tài nguyên quý giá có hạn Trừ nguồn lượng mặt trời sống đội bay vận hành hệ thống hỗ trợ đời sống họ phụ thuộc vào bảo tồn kho tài nguyên tàu Thực tế buộc phải đề nguyên tắc cho kinh tế kiểu tàu vũ trụ Theo mô tả Boulding, đời sống người tàu vú trụ tăng lên phụ thuộc vào việc họ có sử dụng tái sinh cách hữu hiệu hay 14 khơng tài ngun có để trước tiên đáp ứng nhu cầu thiết thân, tuỳ theo lượng thặng dư có được, thoả mãn nhu cầu cao họ Bởi lẽ, tài nguyên bị loại ra, nghĩa người tàu mát hẳn, dấu hiệu trục trặc nghiêm trọng hệ thống Mục tiêu kéo dài tuổi thọ sản phẩm, tăng tốc độ phế thải chung; thay vật liệu công nghệ thông tin việc thiết kế hệ thống hỗ trợ đời sống sản phẩm Chỉ trì đời sống tàu hợp tác thành viên tàu Mỗi người phải cảm thấy có phần trách nhiệm tèi hệ thống sẵn sàng chấp nhận nguồn tài nguyên phân phối cơng Do đó, kết luận coi gia tăng sản lượng kinh tế tàu tiến bộ, khơng dựa tiến trình sản xuất bền vững phân phối công thành viên Ngày nay, thiên nhiên lưu ý với bị chi phối quan điểm trái ngược với thực tế quan điểm tiền Côpicnic cho mặt trời quay quanh trái đất Tất sống tàu, đồng cỏ bao la không biên giới Ngày nay, dân số q đơng, lòng ham muốn lớn công nghệ mạnh mẽ nên sống huyền thoại cũ Nay phải học cách nhìn tư hợp với thực tế Chúng ta phải học gắn hệ thống công nghệ người với hệ thống mơi sinh cho tăng suất hệ sinh thái lợi ích lâu dài nhân loại Sự trỗi dậy nước thứ ba: Trong trình phát triển mình, bước tiến quan trọng nước chủ nghĩa tư giai đoạn tích luỹ Sau chiến II, có nhiều nước dành độc lập trị, nhiên kinh tế họ phụ thuộc cách nặng nề với nước tư phát triển, họ nơi cung cấp nguyên liệu, nhân công rẻ mạt thị trường tiêu thụ hàng hóa nước tư phát triển Một công cụ nước tư phát triển để gắn chặt nước 15 thuộc giới thứ ba khoản nợ mà nước nợ nước tư phát triển Tuy nhiên năm gần đây, nước thuộc giới thứ ba biết liên kết với đấu tranh đòi nước tư phát triển xố giảm nợ Trước xu nước tư phát triển phải nhượng phải tuyên bố xoá giảm nợ cho nước thuộc diện nghèo Xu làm thay đổi sách nước tư phát triển với nước thuộc giới thứ ba, sách bình đẳng có lợi thơng qua hình thức công cụ kinh tế, thương mại quốc tế, đầu tư chuyển giao cơng nghệ Ngồi quan hệ kinh tế với nước tư phát triển nước thuộc giới thứ ba đẩy mạnh quan hệ buôn bán song phương, đa phương với ngày mạnh mẽ Vai trò tổ chức quốc tế: Ngày nay, quan hệ quốc tế nước với tổ chức quốc tế ngày đóng vai trò quan trọng Các tổ chức qc tế khơng đóng vai trò quan trọng việc điều chỉnh quan hệ nước với mà lực lượng chủ yếu đấu tranh, giúp đỡ tạo điều kiện phát triển cho nước thuộc giới thứ ba Những vấn đề nảy sinh q trình phát triển lồi người ô nhiễm môi trường, liên kết kinh tế quôc tế, giải nước riêng rẽ mà cần phải có liên kết quốc gia với thông qua tổ chức quốc tế để giải vấn đề cách đồng quán Với tiến trình tồn cầu hố nay, tổ chức quốc tế lại đóng vai trò quan trọng, đặc biệt lĩnh vực tồn cầu hố kinh tế, di chuyển vốn, quan hệ mậu dịch cần thông qua tổ chức quốc tế để điều chỉnh Cơ cấu giai cấp: Do tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật lực lượng sản xuất, suất lao động nâng cao, cấu giai cấp xã hội nước tư phát triển có thay đổi rõ rệt, đặc biệt tăng nhanh số lượng tầng lớp trug gian Do ngành nghề truyền thống bị thu hẹp, ngành dịch vụ công 16 nghiệp đời phát triển dẫn tới tầng lớp “công nhân áo trắng”, nhân viên khoa học kỹ thuật, cán quản lý, tầng lớp trí tuệ ngày đơng đảo Họ trở thành tầng lớp xã hội chủ yếu nước tư phát triển Tầng lớp có đời sống vật chất cao, có trình độ dân trí cao Họ lực lượng lao động cho kinh tế mới, kinh tế tri thức 17 Phần II: Vận dụng lý luận hình thái kinh tế - xã hội vào điều kiện Việt Nam 1) Tất yếu khách quan đường lên chủ nghĩa xã hội Việc vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội chủ nghĩa Mac-Lênin vào việc đề chiến lược cho cách mạng Việt nam tiến lên chủ nghĩa xã hội Đường lối cách mạng chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng ta nêu vận dụng sáng tạo hình thái kinh tế - xã hội vào điều kiện Việt nam Đảng ta khẳng định sau Việt Nam tiến hành công việc cách mạng dân chủ nhân dân tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa Đây lựa chọn hướng xác định mục tiêu phát triển CHúng ta biết, Đảng ta, việc lựa chọn xác định đặt từ năm 1930 luôn với biến động thực tiễn phát triển cách mạng Việt nam, lịch sử đấu tranh cách mạng Đảng dân tộc cương, sách lược vắn tắt Nguyễn Ái Quốc khởi thảo luận văn trị Đảng năm 1930 ghi rõ Cách mạng Việt nam theo đường “là tư sản dân quyền cách mạng để tới xã hội cộng sản” bỏ qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa Sự lựa chọn kết trực tiếp nảy sinh từ giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học lãnh tụ Nguyễn Quốc sau thập niên (1911-1920) tìm đường cứu nước tìm thấy chủ nghĩa Lênin, nhận thức rõ cách mạng Việt nam theo đường Cách mạng tháng Mười “Đường cách mệnh” (1927) tác phẩm lý luận macxít xây dựng móng tư tưởng Trong tác phẩm quan trọng Nguyễn Quốc rõ:“Trong giới có cách mệnh Nga thành cơng thành công đến nơi, nghĩa dân chúng hưởng tự hạnh phúc, bình đẳng thật, khơng phải tự bình đẳng giả dối đế quốc Pháp khoe khoang bên Nam An” Người khẳng định, có chủ nghĩa Lênin chân nhất, chắn cách mệnh mà theo Từ bước ngoặt năm 1920, Nguyễn Ái Quốc trở thành người cộgn sản năm sau Người quán khẳng định, giải phóng 18 giai cấp, giải phóng dân tộc thực đường cách mạng vô sản, xây dựng chủ nghĩa xã hội mới, xã hội cộng sản chủ nghĩa Khi miền Bắc giải phóng miền Nam phải tiếp tục chiến đầu độc lập tự Tổ Quốc, tình hình lúc đặt câu hỏi: Miền Bắc có nên bước vào thời kỳ độ để xây dựng chủ nghĩa xã hội hay không khi mục tiêu độc lạap dân tộc chưa giải xong miền Nam? Đảng ta khẳng định phải đồng thời tiến hành hai nhiệm vụ cách mạng: tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ miền Nam tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc Sự lựa chọn thực tiễn xác nhận hồn tồn đắn Khơng có hậu thuẫn chủ nghĩa xã hội miền Bắc, cách mạng miền Nam khơng có đảm bảo vật chất tinh thần cần thiết cho thắng lợi Khi miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, vấn đề đặt miền Nam miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội hay tạm thời dừng lại thời gian để phục hồi sau chiến tranh? Có thể nói, lựa chọn thử thách không phần phức tạp Đảng định nước lên chủ nghĩa xã hội Quyết định thực tiễn xác nhận hoàn toàn đắn Vào năm 80, kinh tế xã hội nước ta lâm vào khủng hoảng trầm trọng, chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô Đông Âu chao đảo Nhưng vào lúc ấy, Đảng ta định đường lối đổi mới, chủ trương xây dựng phát triển kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường có quản lý nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập mở cửa với bên Một lần khẳng định Đảng ta đường lên chủ nghĩa xã hội thực tiễn xác nhận đắn Vào năm 80, kinh tế – xã hội nước ta lâm vào khủng hoảng trầm trọng chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô Đông Âu chao đảo Nhưng vào lúc ấy, Đảng ta định đường lối đổi mới, chủ trương xây dựng phát triển kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo 19 chế thị trường có quản lý nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập mở cửa với bên Một lần khẳng định Đảng đường lên chủ nghĩa xã hội thực tiễn xác nhận đắn Có thể nói, sách Đảng ta thời kỳ thể động tư lý luận gắn liền với mẫn cảm thực tiễn lĩnh trị vững vàng Đó khẳng định tính tất yếu đổi theo định hướng xã hội chủ nghĩa: đổi để phát triển, để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, để vượt qua kìm hãm mơ hình cũ - mơ hình hành bao cấp, để giải phóng khai thác tiềm phát triển xã hội nhằm thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công văn minh Đổi từ bỏ chủ nghĩa xã hội, mà khẳng định tính quy luật đường phát triển làm cho cơng xây dựng chủ nghĩa xã hội công văn minh với quy luật khách quan phù hợp với hoang cảnh, điều kiện thực tế đất nước với xu thế, đặc điểm giới đại Đổi để xây dựng chủ nghĩa xã hội hiệu làm cho chủ nghĩa xã hội bộc lộ khẳng định chất ưu việt nó, bước định hình phát triển thực tế, làm cho “đời sống vật chất ngày tăng, đời sống tinh thần ngày tốt, xã hội ngày văn minh, tiến bộ” nhân dân ta có sống ấm no, hạnh phúcđược học hành tiến phát triển khả sáng tạo mình” “dân thực chủ làm chủ lấy xã hội sống mình? Như Hồ Chí Minh nhấn mạnh Như vậy, lên xã hội chủ nghĩa tất yếu khách quan, thể công đổi Đảng ta, đổi để xác lập ổn định nhằm làm cho đất nước đạt tới phát triển bền vững Điều có ngiã phải xác định đường xây dựng chủ nghĩa xã hội với động tichs cực nữa, phù hợp với tình hình giới đại Chế độ xã hội chủ nghĩa mà xây dựng chế độ phát sử dụng tốt nguồn lực mình, sức mạnh định nguồn lực người Đó mục tiêu quan trọng chủ nghĩa xã hội 20 2) Những nhiệm vụ thời kỳ độ Thời kỳ độ thời kỳ tạo sở vật chất người cho chủ nghĩa xã hội trình thực này, với điều kiện hoàn cảnh Việt nam, đặt cho nhiệm vụ sau: - Thực cơng cơng nghiệp hố đại hố đất nước để xây dựng sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất lớn đại Công đặt nhiệm vụ lớn mà cần giải Cụ thể là: tạo điều kiện thiết yếu vật chất, kỹ thuật, người khoa học công nghệ, huy động người vốn, nguồn lực lao động làm cho kinh tế tăng trưởng nhanh bền vững sở nâng cao mặt đời sống xã hội Q trình cơng nghiệp hoá, đại hoá đất nước cần phải thực số nội dung sau; + Tăng thêm tốc độ tỷ trọng sản xuất công nghiệp kinh tế quốc dân + Dựa thay đổi công nghệ phải chuyển dịch cấu kinh tế dẫn đến tăng trưởng nhanh lâu bền + Khuyến khích đào tạo tài trẻ nhằm tạo đội ngũ cán kỹ thuật có trình độ cao + Thực chuyển giao công nghệ kết hợp với lực sáng tạo quần chúng Muốn phải nắm bắt đầy đủ xác thơng tin cần thiết thơng qua, cơng ty tư vấn ngồi nước để đảm bảo lựa chọn cơng nghệ xác Mở rộng liên kết liên doanh với nước ngồi để khai thác công nghệ tiên tiến cách trực tiếp - Xây dựng phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng chủ nghĩa xã hội vận hành theo chế thị trường có quản lý nhà nước Muốn cần phải chấn chỉnh đổi phát triển có hiệu khu vực doanh nghiệp nhà nước để làm tốt vai trò hỗ trợ thúc đẩy thành phần kinh tế khác phát triển Tạo điều kiện để thành phần kinh tế khác phát triển theo pháp luật quan trọng phải bước hướng vào đường tư nhà nước 21 - Phải thận trọng phát triển xã hội, mở rộng giao lưu văn hố với nước ngồi, phải có biện pháp hữu hiệu chống lại thâm nhập loại văn hoá độc hại Kế thừa phát triển truyền thống văn hoá tốt đẹp dân tộc - Cần phải tiếp tục đổi máy nhà nước theo hướng tiến dựa sở sau: + Chống quan liêu chuyên quyền độc đoán máy nhà nước + Phải phân biệt rõ chức cảu cấp ngành + Phải đưa hệ thống pháp luật chặt chẽ đồng có tính khả thi Phải đảm bảo thực nghiêm chỉnh luật pháp đề + Phải có sách va quy mô đào tạo bồi dưỡng cán có lực phù hợp với yêu cầu đổi phát triển đất nước Đồng thời phải sử dụng hợp lý nguồn nhân lực cho phù hợp với giai đoạn 22 KẾT LUẬN Tóm lại hình thái kinh tế - xã hội thành tựu khoa học mà C.Mác để lại cho nhân loại Lý luận ra: xã hội hệ thống mà quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất định mà dựng lên kiến trúc thượng tầng pháp lý trị hình thái xã hội tương ứng Đồng thời lý luận vận động phát triển hình thái kinh tế xã hội trình lịch sử tự nhiên Thông qua cách mạng xã hội, hình thái kinh tế - xã hội thay từ thấp lên cao Tuy nhiên vận động phát triển hình thái kinh tế - xã hội vừa bị chi phối quy định chung, vừa bị tác động điều kiện lịch sử cụ thể quốc gia Ngày nay, xã hội lồi người có phát triển mạnh mẽ nhiều với thời C.Mác Nhưng phát triển dựa sở lýý luận hình thái kinh tế trị xã hội giữ nguyên giá trị giai đoạn Tuy nhiên lý luạn hình thái kinh tế – xã hội khơng có tham vọng giải thích tất tượng đời sống xã hội mà đòi hỏi bổ sung phương pháp tiếp cận xã hội, khơng phải mà lý luận hình thái kinh tế - xã hội trở nên lỗi thời Lý luận hình thái kinh tế - xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội tất yếu khách quan đề hướng đắn từ đưa giải pháp cho công xây dựng đất nước ta ngày phát triển tới đỉnh cao Như ta chắn để khẳng định rằng: hình thái kinh tế - xã hội ngun giá trị khoa học tính thời đại Nó thật phương pháp luận khoa học để phân tích thời đại nói chung cơng xây dựng đất nước Việt nam nói riêng Mặc dù tác giả có nhiều cố gắng hạn chế chủ quan khách quan nên chắn tiểu luận chưa thể hoàn hảo mong đợi Tác giả xin mong góp ý thầy bạn 23 ... hình thái kinh tế - xã hội với giá trị khoa học nó, em xin có vài phân tích vấn đề nhằm hiểu thêm tính đắn NỘI DUNG Phần I: Nội dung hình thái kinh tế - xã hội 1) Khái niệm Hình thái kinh tế -... kinh tế mới, kinh tế tri thức 17 Phần II: Vận dụng lý luận hình thái kinh tế - xã hội vào điều kiện Việt Nam 1) Tất yếu khách quan đường lên chủ nghĩa xã hội Việc vận dụng lý luận hình thái kinh. .. Như C .Mac 13 nói mà C .Mac lại khơng có ý định “nghĩ ra” điều Vì “trong tài liệu C .Mac, người ta không thấy mảy may ý định nhằm đưa ảo tưởng nhằm đặt điều vu vơ điều mà người ta biết C .Mac đặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieu luan ktct van dung hoc thuyet hinh thai kinh te xa hoi cua mac lenin vao viet nam , Tieu luan ktct van dung hoc thuyet hinh thai kinh te xa hoi cua mac lenin vao viet nam