Đề khảo sát hóa học 12 lần 1 năm 2019 2020 trường ngô gia tự vĩnh phúc

5 59 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2019, 22:50

KÌ THI KSCĐ LỚP 12 LẦN I - NĂM HỌC 2019 - 2020 Đề thi mơn: Hóa học Thời gian làm 50 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm) SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ U Mã đề thi: 134 SBD: ………………… Họ tên thí sinh: ………………………………………………………… Câu 1: Tiến hành thí nghiệm hình vẽ: Ban đầu cốc chứa nước vôi Sục từ từ CO vào cốc dư Hỏi độ sáng bóng đèn thay đổi nào? R R A Giảm dần đến tắt lại sáng tăng dần B Tăng dần giảm dần đến tắt C Tăng dần D Giảm dần đến tắt Câu 2: Từ etilen, điều chế trực tiếp hợp chất sau đây? A Anđehit axetic B Propan C Metan D Axit axetic Câu 3: Lên men 12,15 kg tinh bột với hiệu suất 70%, thu V lít rượu 40o Giá trị V gần với giá trị sau đây? A 8,6 B 21,6 C 15,1 D 30,8 Câu 4: Đốt cháy 3,1 gam P lượng dư O , cho sản phẩm thu vào nước, 200 ml dung dịch X Nồng độ mol/l dung dịch X A 0,1 B 0,2 C 0,25 D 0,5 Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu X, thu 8,8 gam CO 3,6 gam nước Công thức đơn giản X A CH O B C H O C CH O D C H O Câu 6: Đun este X với dung dịch H SO loãng, thu dung dịch Y Trung hòa dung dịch Y thực phản ứng tráng bạc thấy có kết tủa trắng bạc sinh X este đây? A Anlyl axetat B Metyl fomat C Phenyl acrylat D Bezyl axetat Câu 7: Dãy gồm chất xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải A CH NH , NH , C H NH B CH NH , C H NH , NH C C H NH , NH , CH NH D NH , CH NH , C H NH Câu 8: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (proton, nơtron, electron) 48 X có số khối chênh lệch với số khối trung bình khơng q đơn vị X A Si B Cl C S D P Câu 9: Cho NH dư vào dung dịch chất sau đây, thu kết tủa? A Cu(NO ) B ZnCl C FeSO D AgNO Câu 10: Đun nóng metyl axetat với dung dịch NaOH, thu muối A HCOONa B CH OH C CH COONa D C H OH Câu 11: Glyxylalanin có cơng thức A H N-CH -CO-NH-CH(CH )-COOH B H N-CH -CO-NH-CH -COOH C H N- CH(CH )-CO-NH-CH(CH )-COOH D H N- CH(CH )-CO-NH-CH -COOH Câu 12: Hằng số cân hóa học phụ thuộc vào yếu tố sau đây? A Áp suất B Nhiệt độ C Xúc tác D Nồng độ Câu 13: Cặp chất phản ứng với điều kiện thường? A P O B N Cl C H O D H Cl Câu 14: Stiren có cơng thức phân tử A C H B C H C C H D C H Câu 15: Nhận xét sau đúng? P R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R P R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R Trang 1/4 - Mã đề thi 134 - https://thi247.com/ A Amophot phân hỗn hợp B Độ dinh dưỡng phân đạm tính hàm lượng %N phân đạm C Phân đạm cung cấp nguyên tố dinh dưỡng K cho trồng D Độ dinh dưỡng phân lân tính hàm lượng %P phân lân Câu 16: Phát biểu sau đúng? A Trong phản ứng tráng bạc, anđehit chất oxi hóa B Axit fomic khơng làm màu nước brom C Amoni fomat có phản ứng tráng bạc D Ancol bậc ba bị oxi hóa thành xeton Câu 17: Cacbohidrat làm màu nước brom? A Xenlulozơ B Glucozơ C Fructozơ D Saccarozơ Câu 18: Axit propionic có cơng thức cấu tạo A CH -CH -OH B CH -CH -COOH C CH =CH-COOH D CH -CH -CHO Câu 19: Cho hỗn hợp gồm 0,025 mol Mg 0,03 mol Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu dung dịch A Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch A, thu m gam kết tủa Giá trị m A 3,49 B 16,30 C 1,00 D 1,45 Câu 20: Số este có cơng thức phân tử C H O A B C D Câu 21: Cho phát biểu sau (1) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ dùng để pha chế thuốc (2) Nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào dung dịch anilin thấy vẩn đục (3) Các este chất lỏng rắn nhiệt độ thường tan nhiều nước (4) Cho Br vào dung dịch phenol xuất kết tủa trắng (5) Ở điều kiện thích hợp, glyxin phản ứng với ancol etylic Số phát biểu A B C D Câu 22: Cho mol chất X (C H O , chứa vòng benzen) tác dụng tối đa với mol NaOH dung dịch, thu mol muối Y; mol muối Z mol H O Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện X A B C D Câu 23: Cho 13,35 gam hỗn hợp X gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở đồng đẳng kế tiếp, tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thấy tạo 22,475 gam muối Đốt cháy hoàn toàn 13,35 gam hỗn hợp X, thu tổng khối lượng CO H O A 38,45 gam B 47,05 gam C 46,35 gam D 62,95gam Câu 24: Chất X có cơng thức C H 14 O N Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH thu hỗn hợp Y gồm khí điều kiện thường có khả làm xanh quỳ tím ẩm Số cơng thức cấu tạo phù hợp X A B C D Câu 25: Cho chất sau: etilen, axetilen, isopren, toluen, propin, stiren, butan, cumen, benzen, buta-1,3đien Phát biểu nhận xét chất trên? A Có chất tác dụng với dung dịch AgNO /NH , đun nóng B Có chất làm màu dung dịch KMnO nhiệt độ thường C Có chất làm màu dung dịch brom D Có chất tác dụng với H (có xúc tác thích hợp đun nóng) Câu 26: Cho sơ đồ sau: NaCl → A →Na CO →B →NaCl (với A, B hợp chất natri) A B A NaOH Na O B NaOH NaNO C Na SO Na O D NaOH Na SO Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn m gam este X đơn chức, không no ( phân tử có liên kết đơi C=C), mạch hở cần vừa đủ 0,405 mol O , thu 15,84 gam CO Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch thu x gam muối khan 3,96 gam chất hữu Giá trị x A 8,82 B 7,38 C 7,56 D 7,74 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R Trang 2/4 - Mã đề thi 134 - https://thi247.com/ Câu 28: Cho chất sau: etyl axetat, vinyl fomat, tripanmitin, triolein, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ Số chất tham gia phản ứng thủy phân A B C D Câu 29: Thuỷ phân hoàn toàn mol pentapeptit X mạch hở thu mol glyxin (Gly), mol alanin (Ala), mol valin (Val) Mặt khác thuỷ phân khơng hồn tồn X thu sản phẩm có chứa Ala-Gly Gly-Val Số cơng thức cấu tạo phù hợp X A B C D Câu 30: Hỗn hợp X gồm alanin axit glutamic Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu dung dịch Y chứa (m + 61,6) gam muối Mặt khác, cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu dung dịch Z chứa (m + 73) gam muối Giá trị m A 224,4 B 342,0 C 331,2 D 247,6 Câu 31: Cho 0,4 mol hỗn hợp X gồm ancol no, đơn chức, bậc 1, đồng đẳng đun nóng với H2SO4 đặc 140oC thu 7,704 gam hỗn hợp ete Tham gia phản ứng ete hố có 50% lượng ancol có khối lượng phân tử nhỏ 40% lượng ancol có khối lượng phân tử lớn Tên gọi ancol X A propan-1-ol butan-1-ol B pentan-1-ol butan-1-ol C etanol propan-1-ol D metanol etanol Câu 32: Hợp chất hữu X mạch hở có cơng thức phân tử C H O Biết đun X với dung dịch bazo tạo hai muối ancol no đơn chức mạch hở Cho 17,7 gam X tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 24,9 B 28,9 C 24,4 D 24,1 Câu 33: Cho hỗn hợp A gồm X, Y hai este mạch hở, khơng phân nhánh khơng chứa nhóm chức khác (M X < M Y ) Khi đốt cháy X Y với lượng O vừa đủ số mol O phản ứng số mol CO thu Đun nóng 30,24 gam hỗn hợp A (số mol X gấp 1,5 lần số mol Y) cần dùng 400ml dung dịch KOH 1M, thu hỗn hợp B chứa ancol hỗn hợp D chứa muối Dẫn tồn B qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 15,2 gam Đốt cháy hồn toàn hỗn hợp D cần dùng 0,42 mol O Tổng số nguyên tử có phân tử Y A 21 B 20 C 22 D 19 Câu 34: Hòa tan hết 35,52 gam hỗn hợp X gồm FeCl , Mg, Fe(NO ) Al vào dung dịch chứa 0,816 mol HCl thu dung dịch Y 3,2256 lít khí NO (dktc) Cho từ từ AgNO vào dung dịch Y đến phản ứng hồn tồn lượng AgNO tối đa 1,176 mol, thu 164,496 gam kết tủa; 0,896 lít khí NO sản phẩm khử (đktc) dung dịch Z chứa m gam chất tan muối Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 44 gam B 43 gam C 86 gam D 88 gam Câu 35: Cho X, Y hai axit hữu mạch hở (M X < M Y ); Z ancol no; T este hai chức mạch hở không phân nhánh tạo X, T, Z Đun nóng 38,86 gam hỗn hợp E chứa X, Y Z, T với 400ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu ancol Z hỗn hợp F chứa hai muối có số mol Cho Z vào bình chứa Na dư thấy bình tăng 19,24 gam thu 5,824 lít H đktc Đốt hồn tồn hỗn hợp F cần 15,68 lít O (đktc) thu khí CO , Na CO 7,2 gam H O Thành phần phần trăm khối lượng T E gần với giá trị A 14 B C 51 D 26 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R Trang 3/4 - Mã đề thi 134 - https://thi247.com/ Câu 36: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch X gồm Ba(OH) 1M NaOH 2M vào dung dịch Y gồm a mol H SO b mol Al (SO ) Sự phụ thuộc tổng số mol kết tủa thu (y mol) vào thể tích dung dịch X nhỏ vào (x lít) biểu diễn theo đồ thị sau: Tỉ lệ a : b R R R R R R R R R R R R A : B : C : D : Câu 37: Hỗn hợp X gồm đipeptit C H 10 N O , este đa chức C H O , este C H 11 O N Cho X tác dụng vừa đủ với 800 ml dung dịch NaOH 0,1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan hỗn hợp khí Z gồm chất hữu Cho Z tác dụng với Na dư, thấy 0,02 mol khí H Nếu đốt cháy hoàn toàn Z, thu 1,76 gam CO Còn oxi hóa Z CuO dư đun nóng, sản phẩm thu cho vào lượng dư dung dịch AgNO /NH dư, khối lượng Ag tạo 10,80 gam Giá trị m A 7,17 B 6,99 C 7,67 D 7,45 Câu 38: Hòa tan hết 20 gam hỗn hợp X gồm Cu oxit sắt (trong hỗn hợp X oxi chiếm 16,8% khối lượng) cần vừa đủ dung dịch hỗn hợp A chứa b mol HCl 0,2 mol HNO thu 1,344 lít NO (đktc) sản phẩm khử dung dịch Y Cho dung dịch Y tác dụng với lượng AgNO vừa đủ thu m gam kết tủa dung dịch Z Cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, lọc kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu 22,4 gam chất rắn Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 76,81 B 70,33 C 78,97 D 83,29 Câu 39: Cho sơ đồ phản ứng: (1) (X) + HCl → (X ) + (X ) + H O (2) (X ) + NaOH → (X )↓ + (X ) (3) (X ) + Cl → (X5) (4) (X3) + H2O + O2 → (X6)↓ (5) (X2) + Ba(OH)2 → (X7) (6) (X7) + NaOH → (X8) ↓ + (X9) + … (7) (X8) + HCl → (X2) +… (8) (X5) + (X9) + H2O → (X4) + … Biết X2 khí thải gây hiệu ứng nhà kính, X6 có màu đỏ nâu Cho phát biểu sau đây: (a) Oxi hóa X1 KMnO4 H2SO4 lỗng thu khí màu vàng lục (b) X5 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử (c) X7 có tính lưỡng tính (d) X9 hóa chất quan trọng cơng nghiệp thủy tinh, bột giặt, phẩm nhuộm, giấy, sợi Số phát biểu A B C D Câu 40: Chất X có cơng thức phân tử C6H8O4 Cho mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu chất Y mol chất Z Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc, thu đimetyl ete Chất Y phản ứng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thu chất T Cho T phản ứng với HBr, thu hai sản phẩm đồng phân cấu tạo Phát biểu sau đúng? A Chất X phản ứng với H2 (Ni, to) theo tỉ lệ mol : B Chất T khơng có đồng phân hình học C Chất Y có cơng thức phân tử C4H4O4Na2 D Chất Z làm màu nước brom R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R P P - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm Trang 4/4 - Mã đề thi 134 - https://thi247.com/ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A A C D D B A C C C A B D B B C B B D D D B B A C D A D A A C B A D C C D C A B ... coi thi khơng giải thích thêm Trang 4/4 - Mã đề thi 13 4 - https://thi247.com/ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A A C D D B A C C C A... 40% lượng ancol có khối lượng phân tử lớn Tên gọi ancol X A propan -1- ol butan -1- ol B pentan -1- ol butan -1- ol C etanol propan -1- ol D metanol etanol Câu 32: Hợp chất hữu X mạch hở có công thức phân... dung dịch A, thu m gam kết tủa Giá trị m A 3,49 B 16 ,30 C 1, 00 D 1, 45 Câu 20: Số este có cơng thức phân tử C H O A B C D Câu 21: Cho phát biểu sau (1) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề khảo sát hóa học 12 lần 1 năm 2019 2020 trường ngô gia tự vĩnh phúc , Đề khảo sát hóa học 12 lần 1 năm 2019 2020 trường ngô gia tự vĩnh phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn