Đề khảo sát lần 1 hóa học 12 năm 2019 2020 trường đoàn thượng hải dương

6 41 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 22:23

SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐỀ KHẢO SÁT LẦN 1, NĂM HỌC 2019-2020 Mơn: HỐ HỌC 12 Thời gian làm bài: 90 phút (khơng tính thời gian giao đề) Số câu đề thi: 50 câu – Số trang: 04 trang MÃ ĐỀ THI: 132 - Họ tên thí sinh: – Số báo danh : Cho nguyên tử khối số nguyên tố: H =1; He =4; C =12; N =14; O =16; S =32; Cl =35,5; Na =23; K = 39; Ca = 40; Ba = 137; Al =27; Fe =56; Cu =64; Zn =65; Ag =108 Câu 1: Nhận định sai A Phân biệt glucozơ saccarozơ phản ứng tráng gương B Phân biệt saccarozơ glixerol Cu(OH) C Phân biệt tinh bột xenlulozơ I D Phân biệt glucozơ fructozơ nước brom Câu 2: Đun nóng m gam chất hữu X (chứa C, H, O) với 100 ml dung dịch NaOH 2M đến phản ứng xảy hoàn toàn Để trung hòa lượng NaOH dư cần 80 ml dung dịch HCl 0,5M Làm bay cẩn thận dung dịch sau trung hòa thu 7,36 gam hỗn hợp ancol đơn chức Y, Z 15,14 gam hỗn hợp muối khan, có muối axit cacboxylic T có mạch khơng phân nhánh Cho phát biểu sau: (1) Axit T có chứa liên kết π phân tử (2) Chất hữu X có chứa 12 nguyên tử hiđro (3) Ancol Y Z chất đồng đẳng liên tiếp với (3) Số nguyên tử cacbon, hiđro oxi axit T Số phát biểu là: A B C D Câu 3: Chia hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức X Y (phân tử khối X nhỏ Y) đồng đẳng thành hai phần nhau: - Đốt cháy hoàn toàn phần thu 0,25 mol CO 0,35 mol H O - Đun nóng phần với H SO đặc 140oC tạo thành 1,362 gam hỗn hợp ba ete Hoá hoàn toàn hỗn hợp ba ete trên, thu thể tích thể tích 0,48 gam O (trong điều kiện nhiệt độ, áp suất) Hiệu suất phản ứng tạo ete X, Y A 36% 24% B 60% 40% C 40% 60% D 24% 36% Câu 4: Khi lên men glucozơ với xúc tác phù hợp thu hợp chất hữu X Biết số mol khí sinh cho X tác dụng với Na dư cho X tác dụng với NaHCO dư X khơng có nhóm CH Mặt khác, đốt cháy gam X thu 6,72 lít CO (đktc) 5,4 gam H O Tên gọi X là: A Axit axetic B Axit 2-hiđroxi propanoic C Axit propanđioic D Axit 3-hiđroxi propanoic Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 1,52 gam ancol X thu 1,344 lít CO (đktc) 1,44 gam H O Công thức phân tử X là: A C H O B C H O C C H 10 O D C H O Câu 6: Trong phân tử este (X) no, đơn chức, mạch hở có thành phần oxi chiếm 36,36 % khối lượng Số đồng phân cấu tạo X A B C D Câu 7: Xà phòng hố hồn tồn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC H CH COOCH dung dịch NaOH 1M (đun nóng) Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng A 400 ml B 200 ml C 150 ml D 300 ml Câu 8: Từ dầu thực vật (chất béo lỏng) làm để có bơ (chất béo rắn) A Hidro hóa axit béo B Xà phòng hóa chất béo lỏng C Hidro hóa chất béo lỏng D Đehidro hóa chất béo lỏng Câu 9: CTTQ ancol bậc no, đơn chức: A C n H 2n+1 OH B C n H 2n CH ­OH C R-CH - OH D C n H 2n+1 CH ­OH R R R R R R R R R P R R R P R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R Trang 1/4- Mã Đề 132 Câu 10: Thuốc thử dùng để phân biệt ba chất lỏng: phenol, stiren ancol benzylic là: A Dung dịch NaOH B Dung dịch Br C Quỳ tím D Na Câu 11: Lên men 41,4 gam glucozơ với hiệu suất 80%, lượng khí thu cho hấp thụ hồn tồn vào dung dịch nước vơi dư lượng kết tủa thu A 28,75 gam B 23 gam C 18,4 gam D 36,8 gam Câu 12: Cho chất sau đây: HCHO, C H OH, CH COOH, CH COOC H , HCOOH, HCOOCH Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương A B C D Câu 13: Gluxit (cacbohiđrat) hợp chất hữu tạp chức thường có cơng thức chung A C n H O B C x H y O z C R(OH) x (CHO) y D C n (H O) m Câu 14: Hợp chất không cho phản ứng tráng gương? A CH CH CHO B CH CHO C CH CH OH D HCHO Câu 15: Dung dịch X chứa m gam hỗn hợp glucozơ saccarozơ chia làm phần nhau: - Thực phản ứng tráng gương hoàn toàn phần thu 0,04 mol Ag - Đun nóng phần với dung dịch HCl lỗng đến phản ứng hồn tồn, trung hòa axit dư thu dung dịch Y Đun nóng Y với lượng dư dung dịch AgNO NH tối đa x mol Ag Hòa tan hồn tồn x mol Ag dung dịch HNO lỗng, vừa đủ thấy 0,28 lít khí N O (đktc, sản phẩm khử N+5) Giá trị m x là: A 8,73 gam 0,1 mol B 17,46 gam 0,2 mol C 8,73 gam 0,2 mol D 17,46 gam 0,1 mol Câu 16: Đun nóng este CH =CHCOOCH=CH với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH COONa CH CHO B CH =CHCOONa CH CHO C CH COONa CH =CHOH D C H COONa CH OH Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn axit hữu thu n CO2 = n H2O Axit là: A axit vòng, no B axit no, đơn chức, mạch hở C axit đơn chức, không no D axit hữu chức, chưa no Câu 18: Dãy gồm kim loại tác dụng với dung dịch HCl không tác dụng với dung dịch HNO đặc, nguội là: A Cu, Pb, Ag B Cu, Fe, Al C Fe, Al, Cr D Fe, Mg, Al Câu 19: Chọn phát biểu sai A Chất có cơng thức phân tử C H O ancol etylic B Trong phân tử ancol có chứa nguyên tố C, H, O C Ancol etylic có cơng thức phân tử C H O D Khi đốt cháy ancol etylic thu CO H O Câu 20: Hỗn hợp X gồm ancol no, chức, mạch hở axit hữu không no (chứa liên kết đôi mạch C), đơn chức, mạch hở Lấy 71,72 g hỗn hợp X đem đốt cháy hoàn toàn, sinh 179,56 g hỗn hợp gồm khí nước Nếu đem lượng hỗn hợp tác dụng hoàn toàn với hidro dư đem đốt cháy thu 122,32 g CO Mặt khác, thực phản ứng este hóa với hiệu suất phản ứng este hóa đạt 70% (coi axit có khả phản ứng nhau) khối lượng este lớn thu a gam Giá trị a là: A 23 gam B 22 gam C 22,554 gam D Cả A, B, C sai Câu 21: Phân tử khối trung bình xenlulozơ 1620 000 Giá trị n công thức (C H 10 O ) n A 9000 B 10000 C 8000 D 7000 Câu 22: Chất X (có M = 60 chứa C, H, O) X phản ứng với Na, NaOH NaHCO Tên gọi X là: A axit axetic B metyl fomat C axit fomic D ancol propylic Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol CH COOCH=CH cần dùng a mol O thu b mol CO Giá trị a, b là: A 0,35 0,45 B 0,4 0,45 C 0,4 0,4 D 0,45 0,4 Câu 24: Chất không phản ứng với AgNO dung dịch NH , đun nóng tạo thành Ag R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R P R R R R R R R R R R R R R R R R R R R P R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R Trang 2/4- Mã Đề 132 A HCHO B C H 12 O (glucozơ) C CH COOH D HCOOH Câu 25: a mol chất béo X cộng hợp tối đa với 5a mol Br Đốt a mol X b mol H O V lít CO (đktc) Biểu thức V với a, b A V = 22,4.(b + 7a) B V = 22,4.(b + 6a) C V = 22,4.(b + 3a) D V = 22,4.(4a - b) Câu 26: Các este thường có mùi thơm dễ chịu: isoamyl axetat có mùi chuối chín, etyl butirat có mùi dứa chín, etyl isovalerat có mùi táo, Este có mùi chuối có cơng thức cấu tạo thu gọn là: A CH COOCH CH(CH )CH CH B CH COOCH CH(CH ) C CH COOCH CH CH(CH ) D CH COOCH(CH )CH CH CH Câu 27: Chất thuộc loại đisaccarit A xenlulozơ B saccarozơ C fructozơ D glucozơ Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol este X dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH) dư thu 40 gam kết tủa X có CTPT là: A HCOOCH B CH COOCH C Không xác định D HCOOC H Câu 29: Cho phát biểu sau: (1) Nhỏ dung dịch I vào hồ tinh bột thấy có màu xanh tím, đem đun nóng thấy màu, để nguội lại thấy có màu xanh tím xuất (2) Glucozơ làm màu dung dịch brom (3) Tinh bột không tan nước lạnh, tan nước nóng tạo dung dịch keo nhớt (4) Xenlulozơ thành phần tạo nên lớp màng thực vật khung cối (5) Amilopectin tinh bột có liên kết α – 1,4 – glicozit (6) Trong phản ứng tráng gương glucozơ đóng vai trò chất oxi hóa Số phát biểu là: A B C D Câu 30: Chất X có cơng thức phân tử C H O , este axit axetic Công thức cấu tạo thu gọn X A CH COOCH B HO-C H -CHO C HCOOC H D C H COOH Câu 31: Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu sản phẩm A C 17 H 35 COOH glixerol B C 17 H 35 COONa glixerol C C 15 H 31 COONa glixerol D C 15 H 31 COONa etanol Câu 32: Để chứng minh phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A Cu(OH) nhiệt độ thường B AgNO dung dịch NH , đun nóng C kim loại Na D Cu(OH) NaOH, đun nóng Câu 33: Phản ứng nhiệt phân không R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R C NaHCO R R R R R R R R R R R R R R R R R R R NaOH + CO R R R D 2KNO R R R R R N + 2H O R R to R R R o B NH NO t NH + HCl to R R R R to R R R R R R R R R R R R R R R A NH Cl R R R R R R R R R R R R R R R R R 2KNO + O R R R R Câu 34: Cho 1,82 gam hỗn hợp bột X gồm Cu Ag (tỉ lệ số mol tương ứng : 1) vào 30 ml dung dịch gồm H SO 0,5M HNO 2M, sau phản ứng xảy hồn tồn, thu a mol khí NO (sản phẩm khử N+5) Trộn a mol NO với b mol O thu hỗn hợp khí Y Cho tồn Y tác dụng với H O thu 120 ml dung dịch có pH = Giá trị a, b A 0,012 0,015 B 0,015 0,009 C 0,009 0,015 D 0,015 0,012 Câu 35: Hỗn hợp X gồm CH COOH, CH =CHCOOC H , CH =C(COOCH ) , CH OOC-C≡C-COOH (C 17 H 33 COO) C H Đốt cháy hoàn toàn x mol X cần dùng 1,89 mol O , sản phẩm cháy gồm CO H O dẫn qua bình đựng dung dịch H SO đặc, dư thấy khối lượng bình tăng 22,32 gam Hiđro hóa hồn tồn x mol X cần dùng 0,25 mol H (Ni, t0) Giá trị x là: A 0,27 B 0,28 C 0,25 D 0,22 Câu 36: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên phương trình phản ứng): Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat Các chất Y, Z sơ đồ là: A C H , CH COOH B CH COOH, C H OH C C H OH, CH COOH D CH COOH, CH OH R R R RR R R P R RR R P R RR R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R P R R R R R R R R R R R R R P R R R R R R R R R R R R R R R R R Trang 3/4- Mã Đề 132 Câu 37: Cho 14,6 gam hỗn hợp hai anđehit no, đơn chức tác dụng hết với H tạo 15,2 gam hỗn hợp ancol Tổng số mol hai ancol là: A 0,2 mol B 0,4 mol C 0,5 mol D 0,3 mol Câu 38: Công thức sau xenlulozơ? A [C H O (OH) ] n B [C H O (OH) ] n C [C H O (OH) ] n D [C H O (OH) ] n Câu 39: Hấp thụ hồn tồn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm anken đồng đẳng vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam CTPT anken A C H C H B C H C H 10 C C H 10 C H 12 D C H C H Câu 40: Cho Z este tạo ancol metylic axit cacboxylic Y đơn chức, mạch hở, có mạch cacbon khơng phân nhánh Xà phòng hóa hồn tồn 0,1 mol Z 300 ml dung dịch KOH 1M, đun nóng dung dịch E Cơ cạn dung dịch E chất rắn khan F Đốt cháy hoàn toàn F oxi dư, thu 3,36 lít khí CO (đktc); 4,5 gam H O m gam K CO Cho phát biểu sau: (1) Trong phân tử Y có nguyên tử hiđro (2) Số nguyên tử hiđro Z (3) Z tham gia phản ứng trùng hợp (4) Y axit no, đơn chức, mạch hở (5) Z có khả làm màu dung dịch brom (6) Thủy phân Z thu chất hữu tham gia phản ứng tráng bạc Số phát biểu là: A B C D Câu 41: Có thể gọi tên este (C 17 H 33 COO) C H A triolein B tripanmitin C stearic D tristearin Câu 42: Este etyl fomiat có cơng thức A CH COOCH B HCOOCH=CH C HCOOCH D HCOOC H Câu 43: Đun nóng 6,0 gam CH COOH với 6,0 gam C H OH (có H SO làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá 50%) Khối lượng este tạo thành A 4,4 gam B 6,0 gam C 8,8 gam D 5,2 gam Câu 44: Cho chất: ancol etylic, glixerol, glucozơ, đimetyl ete axit fomic Số chất pứ với Cu(OH) A B C D Câu 45: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO A CH COOH B CH CHO C HCOOH D C H OH Câu 46: So sánh tính chất glucozơ, tinh bột, saccarozơ, xenlulozơ: (1) Cả chất dễ tan nước có nhóm – OH (2) Trừ xenlulozơ, lại glucozơ, tinh bột saccarozơ tham gia phản ứng tráng bạc (3) Cả chất bị thủy phân mơi trường axit (4) Khi đốt cháy hồn toàn chất thu số mol CO H O (5) Cả chất chất rắn, màu trắng Trong so sánh trên, số so sánh không A B C D Câu 47: Cho tất đồng phân đơn chức, mạch hở, có công thức phân tử C H O tác dụng với: K, KOH, KHCO Số phản ứng xảy A B C D Câu 48: Muốn có 2610 gam glucozơ khối lượng saccarozơ cần đem thuỷ phân hoàn toàn A 4468 gam B 4959 gam C 4595 gam D 4995 gam Câu 49: Khi đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu thu hỗn hợp khí CO H O có tỉ lệ mol 1:1 Chất lên men rượu Chất A Glucozơ B axit axetic C Fructozơ D Saccarozơ Câu 50: Chất không tác dụng với dung dịch AgNO /NH D Etin A But-1-in B But-2-in C Propin R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R HẾT -Cán coi thi khơng giải thích thêm Trang 4/4- Mã Đề 132 Ma de 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 Cau 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Dap an B A D B A B D C D B D C D C D B B C A C B A D C A C B A C A C A C B D C 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D A D C A D A B D B B B A B ... Đề 13 2 Ma de 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 Cau 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Dap an B A D B A B D C D B D C D C D B B C A C B A D C A C B A C A C A C B D C 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 37... H O thu 12 0 ml dung dịch có pH = Giá trị a, b A 0, 012 0, 015 B 0, 015 0,009 C 0,009 0, 015 D 0, 015 0, 012 Câu 35: Hỗn hợp X gồm CH COOH, CH =CHCOOC H , CH =C(COOCH ) , CH OOC-C≡C-COOH (C 17 H 33
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề khảo sát lần 1 hóa học 12 năm 2019 2020 trường đoàn thượng hải dương , Đề khảo sát lần 1 hóa học 12 năm 2019 2020 trường đoàn thượng hải dương