Vận dụng tư tưởng đạo đức hồ chí minh trong việc rèn luyện đạo đức của mỗi sinh viên hiện nay

16 108 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 22:10

Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong việc rèn luyện đạo đức của mỗi sinh viên hiện nayI.Vai trò, vị trí của đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh1.Hồ Chí Minh bàn về đạo đức2.Những chuẩn mực đạo đức được đề cập đến trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí MinhII.Sinh viên rèn luyện đạo đức theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh1.Tầm quan trọng của việc rèn luyện đạo đức trong sinh viên2.Phương hướng của việc rèn luyện đạo đức trong sinh viên2.1 Thực trạng đạo đức trong sinh viên hiện nay2.1.1 Mặt tích cực2.1.2 Mặt tiêu cực2.2 Giải pháp KHOA: Lý luận trị BÀI TIỂU LUẬN Mơn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh Tên đề tài: Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh việc rèn luyện đạo đức sinh viên MỤC LỤC A.MỞ ĐẦU B.NỘI DUNG I.Vai trò, vị trí đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh 1.Hồ Chí Minh bàn đạo đức 2.Những chuẩn mực đạo đức đề cập đến tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh II.Sinh viên rèn luyện đạo đức theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 1.Tầm quan trọng việc rèn luyện đạo đức sinh viên 2.Phương hướng việc rèn luyện đạo đức sinh viên 2.1 Thực trạng đạo đức sinh viên 2.1.1 Mặt tích cực 2.1.2 Mặt tiêu cực 2.2 Giải pháp C.KẾT LUẬN Tài liệu tham khảo A MỞ ĐẦU Theo Kinh dịch, Đạo đường, hướng đi, lối làm việc, ăn ở… Đức mức độ tập trung Đạo người Nói theo ngơn từ ngày Đức trình độ lực nắm vững vận dụng quy luật Trình độ cao Đức dày nhiêu Theo Chiết tự, Đạo đức lại xem khái niệm luân thường đạo lý người, thuộc vấn đề tốt-xấu, xem đúng-sai, sử dụng phạm vi: lương tâm người, hệ thống phép tắc đạo đức trừng phạt đơi lúc gọi giá trị đạo đức; gắn với văn hố, tơn giáo, chủ nghĩa nhân văn, triết học luật lệ xã hội cách đối xử từ hệ thống Đạo đức tượng lịch sử xét cho phản ánh quan hệ xã hội Ngày nay, người ta khái niệm Đạo đức hình thái ý thức xã hội , tập hợp nguyên tắc, quy tắc , chuẩn mực xã hội nhằm điều chỉnh đánh giá cách ứng xử người quan hệ với quan hệ với xã hội, chúng thực niềm tin cá nhân, truyền thống sức mạnh dư luận xã hội Đạo đức biểu qua nhiều hình thái như: hậu, hy sinh, lịch sự, biết ơn, thật thà, trung thực, tơn sư trọng đạo, giữ chữ tín, lương tâm,… Từ nước ta chuyển sang kinh tế thị trường hội nhập quốc tế, việc giữ gìn phát huy giá trị đạo đức truyền thống việc xây dựng hệ giá trị đạo đức nước ta đặt nhiều vấn đề cần phải giải Thực tế cho thấy, đời sống xã hội có biểu xem nhẹ giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, chạy theo thị hiếu không lành mạnh Cuộc đấu tranh tiến lạc hậu, lối sống lành mạnh trung thực, có lý tưởng…với lối sống ích kỉ, thực dụng…đang diễn hàng ngày Bên cạnh hệ giá trị hình thành trình hội nhập, tiêu cực xâm nhập vào đạo đức, lối sống nhiều tầng lớp nhân dân, đặc biệt đội ngũ học sinh, sinh viên Vì vậy, việc rèn luyện tu dưỡng đạo cho sinh viên quan tâm đặt lên hàng đầu Ngày nay, Đảng Nhà nước ta gương cao cờ “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh việc rèn luyện đạo đức sinh viên, để hướng người làm theo tốt, thiện tránh xa xấu, ác, hoàn thiện nhân cách, đạo đức, lương tâm cho người Bởi Hồ Chí Minh gương sáng đời người “đầy tình yêu nhân dân, đầy yêu thương trẻ, dạt tình yêu Tổ quốc, yêu người lao động, yêu Đảng, yêu chủ nghĩa xã hội lý tưởng cộng sản chủ nghĩa” B NỘI DUNG I.Vai trò, vị trí đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh 1.Hồ Chí Minh bàn đạo đức Hồ Chí Minh người bàn nhiều đạo đức, đạo đức cách mạng "Đức gốc" quan điểm bản, xuyên suốt quán tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Theo Hồ Chí Minh, đạo đức khơng "gốc", tảng, nhân tố chủ chốt người cách mạng, mà thước đo lòng cao thượng người Hồ Chí Minh khơng đưa định nghĩa đạo đức gì, sử dụng, thuật ngữ đạo đức dùng với nghĩa: Rộng, hẹp, hẹp Nghĩa rộng: Đạo đức hình thái ý thức xã hội, nhờ người tự giác điều chỉnh hành vi cho phù hợp với lợi ích, hạnh phúc làm giàu tính người quan hệ xã hội, kể quan hệ trị, tư tưởng Nghĩa hẹp: Đạo đức qui tắc, chuẩn mực dùng điều chỉnh hành vi người quan hệ người với người hoạt động sống Nghĩa hẹp: Đó hành vi đạo đức, hành vi đạo đức hành động cá nhân thể quan niệm cá nhân nghĩa vụ xã hội người khác, thể lương tâm bổn phận cá nhân hồn cảnh đặc thù khơng lặp lại “Đức gốc” tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức mới, đạo đức cách mạng mang chất giai cấp công nhân, kết hợp truyền thống đạo đức tốt đẹp dân tộc tinh hoa đạo đức nhân loại Quan điểm “Đức gốc” Hồ Chí Minh xây dựng nội dung sau: Thứ nhất: Đạo đức “gốc”, tảng người cách mạng, giống phải có gốc, sơng, suối phải có nguồn, người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm tảng hồn thành nghiệp cách mạng gian khổ khó khăn “Đức gốc” cho nên, đạo đức cách mạng không giúp cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mà giúp người cách mạng khơng ngừng cầu tiến hồn thiện thân Người có đạo đức cách mạng gặp khó khăn gian khổ, thất bại tạm thời không rụt rè lùi bước, gặp thuận lợi thành công, giữ vững tinh thần gian khổ, khiêm tốn, chất phác, không công thần, địa vị, kèn cựa hưởng thụ, thật trở thành người “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ” Người quan niệm đạo đức tạo sức mạnh, nhân tố định thắng lợi cơng việc: "Sức có mạnh gánh nặng xa Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm tảng, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang" Vì “Đức gốc” đạo đức cách mạng thước đo lòng cao thượng người Theo quan điểm Hồ Chí Minh, đời sống xã hội hoạt động cách mạng, người có cơng việc, tài năng, vị trí khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ, giữ đạo đức cách mạng người cao thượng Thứ hai: Trong mối quan hệ Đức Tài “Đức gốc” đức tài phải đơi với nhau, khơng thể có mặt mà thiếu mặt Người cho có tài mà khơng có đức người vơ dụng, có đức mà khơng có tài làm việc khó Cho nên, đức gốc đức tài phải kết hợp với để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng Hồ Chí Minh yêu cầu: Tài lớn Đức phải cao, có trí đức đảm bảo cho người cách mạng giữ vững chủ nghĩa mà giác ngộ, chấp nhận lựa chọn tin theo Hồ Chí Minh khẳng định: “Cũng sơng có nguồn có nước, khơng có nguồn sơng cạn Cây phải có gốc, khơng có gốc héo Người cách mạng phải có đạo đức, khơng có đạo đức dù tài giỏi đến khơng lãnh đạo nhân dân” “Đức gốc” đức có tài, có đức đến trí Bởi người thật có đức cố gắng học tập, nâng cao trình độ, rèn luyện lực để hoàn thành nhiệm vụ giao Và thấy sức không vươn lên sẵn sàng nhường bước, học tập ủng hộ người tài đức mình, để họ gánh vác việc nước việc dân Như vậy, “Đức gốc” phải “Đức lớn” - đức tận tâm, tận lực phấn đấu hy sinh cách mạng, nước dân, khơng đồng với phẩm chất đạo đức thơng thường cụ thể, hiền lành, ngoan ngỗn, tốt bụng đời sống hàng ngày Thứ ba: "Đức gốc" xây dựng Đảng Phát triển tư tưởng Mác, Ăngghen, Lênin Đảng giai cấp công nhân, phát biểu lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng, Hồ Chí Minh đưa hình tượng Đảng kiểu giai cấp vô sản: "….Đảng ta vĩ đại biển rộng, núi cao,Ba mươi năm phấn đấu thắng lợi biết tình Đảng ta đạo đức, văn minh…." Như vậy, theo Hồ Chí Minh, Đảng phải "là đạo đức, văn minh" đạo đức "gốc", vấn đề Hồ Chí Minh đặt lên hết, trước hết Bởi Đảng cộng sản muốn đóng vai trò tiên phong trước hết phải đảng tiêu biểu cho đạo đức cách mạng, tận tâm, tận lực phụng tổ quốc nhân dân 2.Những chuẩn mực đạo đức tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức cách mạng đạo đức người cách mạng xuất trình đấu tranh giải phóng dân tộc lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng trung với nước, hiếu với dân, suốt đời phấn đấu hy sinh độc lập tự Tổ quốc, chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ hồn thành, khó khăn vượt qua, kẻ thù đánh thắng; cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư; ln u thương, q trọng người, sống có tình, có nghĩa tinh thần quốc tế sáng… Và đạo đức cách mạng gốc nhân cách, tảng người cách mạng Hồ Chí Minh rõ: “Trước mặt quần chúng, ta viết lên trán hai chữ cộng sản mà ta họ yêu mến Quần chúng quý mến người có tư cách đạo đức Muốn hướng dẫn nhân dân, phải làm mực thước cho người ta bắt chước” Những quan điểm Hồ Chí Minh đạo đức quan điểm thực khoa học, biện chứng, Mác-xít; phù hợp với tiến hố xã hội lồi người Đó kết hợp nhuần nhuyễn quy tắc đạo đức cách mạng giai cấp công nhân, giai cấp tiên tiến thời đại ngày nay, với truyền thống đạo đức tốt đẹp dân tộc Việt Nam Theo Hồ Chí Minh chuẩn mực chung đạo đức cách mạng Việt Nam gồm điểm sau: Một là, trung với nước hiếu với dân Đây phẩm chất quan trọng nhất, bao trùm chi phối phẩm chất khác Từ khái niệm cũ "trung với vua, hiếu với cha mẹ" đạo đức truyền thống xã hội phong kiến phương Đơng, Hồ Chí Minh đưa vào nội dung mới, phản ánh đạo đức ngày cao rộng “Trung với nước hiếu với dân” Đó cách mạng quan niệm đạo đức “Trung với nước hiếu với dân, suốt đời phấn đấu hy sinh độc lập tự Tổ quốc chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ hồn thành, khó khăn vượt qua, kẻ thù đánh thắng” Câu nói Người vừa lời kêu gọi hành động, vừa định hướng trị-đạo đức cho người Việt Nam đấu tranh cách mạng trước mắt, mà lâu dài sau Trung với nước tuyệt đối trung thành với nghiệp dựng nước giữ nước, trung thành với đường lên đất nước; đặt lợi ích Đảng, Tổ quốc, cách mạng lên hết Quyết tâm phấn đấu thực mục tiêu cách mạng, thực tốt chủ trương sách Đảng Nhà nước Nếu thời chiến, niên Việt Nam ln thể tinh thần tình nguyện xung kích, ln lực lượng tiên phong đầu hoạt động phong trào đấu tranh, hưởng ứng câu nói Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đâu cần niên có, đâu khó có niên” Còn ngày nay, niên sống thời bình phải biết thực tốt quyền nghĩa vụ cơng dân, tn thủ pháp luật, góp sức vào trình phát triển đất nước ngày vững mạnh, … Trung với nước phải gắn liền hiếu với dân Vì nước nước dân, nhân dân chủ đất nước Hiếu với dân thể chỗ thương dân, tin dân, gắn bó với dân, kính trọng học tập nhân dân, lấy dân làm gốc, phục vụ nhân dân hết lòng, khẳng định sức mạnh nhân dân Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn: "Làm việc phải có quần chúng Khơng có quần chúng khơng thể làm Dễ mười lần khơng dân chịu Khó trăm lần dân liệu xong" Đối với cán lãnh đạo, Hồ Chí Minh yêu cầu phải nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, thường xuyên quan tâm cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí Người ln nhắc nhở: “ Mỗi người đảng viên, người cán từ xuống phải hiểu rằng: vào Đảng để làm đày tớ cho nhân dân Bác nhấn mạnh: “Làm đày tớ nhân dân “quan” nhân dân” Hai là, cần kiệm liêm chính, chí cơng vơ tư - Theo Hồ Chí Minh thì: Cần tức lao động cần cù, siêng năng; lao động có kế hoạch, sáng tạo, có suất cao; lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm Phải thấy rõ "lao động nghĩa vụ thiêng liêng, nguồn sống, nguồn hạnh phúc chúng ta" Kiệm tức tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm giờ, tiết kiệm tiền của dân, nước, thân mình; phải tiết kiệm từ to đến nhỏ, nhiều nhỏ cộng lại thành to; "không xa xỉ, khơng hoang phí, khơng bừa bãi", khơng phơ trương hình thức, không liên hoan, chè chén lu bù Liêm tức "ln ln tơn trọng giữ gìn cơng dân"; "khơng xâm phạm đồng xu, hạt thóc Nhà nước, nhân dân" Phải "trong sạch, không tham lam" "Không tham địa vị Không tham tiền tài Khơng tham sung sướng Khơng ham người tâng bốc Vì mà quang minh đại, khơng hủ hố" Chính, "nghĩa khơng tà, thẳng thắn, đứng đắn" Đối với mình: khơng tự cao, tự đại, ln chịu khó học tập cầu tiến bộ, ln tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở thân Đối với người: khơng nịnh hót người trên, không xem khinh người dưới, giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đồn kết thật thà, khơng dối trá, lừa lọc Đối với việc: để việc công lên việc tư, làm việc nơi, đến chốn, khơng ngại khó, nguy hiểm, cố gắng làm việc tốt cho dân cho nước Theo Hồ Chí Minh, Cần, kiệm, liêm, “tứ đức” khơng thể thiếu người Người viết: “Trời có bốn mùa: Xn, Hạ, Thu, Đơng Đất có bốn phương: Đơng, Tây, Nam, Bắc Người có bốn đức: cần, kiệm, liêm, Thiếu mùa khơng thành trời Thiếu phương khơng thành đất Thiếu đức khơng thành người” Bác nhấn mạnh: Cần, kiệm, liêm, cần thiết người cán bộ, đảng viên Nếu đảng viên mắc sai lầm ảnh hưởng đến uy tín Đảng, nhiệm vụ cách mạng Cần, kiệm, liêm, thước đo giàu có vật chất, vững mạnh tinh thần, văn minh dân tộc “Nó” cần thiết để “làm việc, làm người, làm cán bộ, để phụng Đoàn thể, phụng giai cấp nhân dân, phụng Tổ quốc nhân loại” Chí cơng vơ tư ham làm việc ích quốc, lợi dân, khơng ham địa vị, không màng công danh, vinh hoa phú q Người nói: "Đem lòng chí cơng vơ tư mà người, với việc" “Khi làm việc đừng nghĩ đến trước, hưởng thụ nên sau”; phải "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ".Thực hành chí cơng vơ tư nêu cao chủ nghĩa tập thể, nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Chủ nghĩa cá nhân biết đến mình, muốn “mọi người mình” Nó giặc nội xâm, nguy hiểm giặc ngoại xâm Hồ Chí Minh viết: “Một dân tộc, đảng người, ngày hôm qua vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, khơng định hôm người yêu mến ca ngợi, lòng khơng sáng nữa, sa vào chủ nghĩa cá nhân” Ba là, yêu thương người Hồ Chí Minh xác định tình u thương người phẩm chất đạo đức cao đẹp Người dành tình yêu thương rộng lớn cho người khổ Những người lao động bị áp bóc lột, Người viết: "Tơi có ham muốn, ham muốn bậc, cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào có cơm ăn áo mặc, học hành" Hồ Chí Minh yêu thương đồng bào, đồng chí Người, không phân biệt họ miền xuôi hay miền ngược, trẻ hay già, trai hay gái không phân biệt ai, không trừ ai, người Việt Nam u nước có chỗ lòng nhân Người Tình u thương Người thể người có sai lầm khuyết điểm Với lòng bao dung người cha, Người dặn, chúng ta: "Mỗi người có thiện ác lòng ta, phải biết làm cho phần tốt người nảy nở hoa mùa xuân phần xấu bị dần đi, thái độ người cách mạng Đối với người có thói hư tật xấu, từ hạng người phản lại Tổ quốc nhân dân, ta phải giúp họ tiến cách làm cho phần thiện người nảy nở để đẩy lùi phần ác, đập cho tơi bời" Trong Di chúc, Người dặn Đảng: Phải có tình đồng chí thương u lẫn nhau, nhắc nhở cán bộ, đảng viên luôn ý đến phẩm chất yêu thương người Bốn là, tinh thần quốc tế sáng Đó là, tinh thần đồn kết quốc tế vơ sản, mà Hồ Chí Minh nêu lên mệnh đề "Bốn phương vô sản anh em"; tinh thần đoàn kết với dân tộc bị áp bức, với nhân dân lao động nước, mà Hồ Chí Minh dày cơng vun đắp hoạt động cách mạng thực tiễn thân nghiệp cách mạng dân tộc; tinh thần đoàn kết nhân dân Việt Nam với tất người tiến giới hồ bình, cơng lý tiến xã hội, mục tiêu lớn thời đại hồ bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội, độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, hợp tác hữu nghị với tất nước, dân tộc Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước, phải chủ nghĩa yêu nước chân chủ nghĩa quốc tế vơ sản sáng Người khẳng định đạo đức thứ có sẵn người mà đạo đức người tiếp thu qua giáo dục tạo thành nhờ thân tích cực tu dưỡng bền bỉ rèn luyện môi trường sống đấu tranh cách mạng Người đưa lời khuyên dễ hiểu: "Đạo đức cách mạng trời sa xuống Nó đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển, củng cố Cũng ngọc mài sáng, vàng luyện trong" Nâng cao đạo đức tình hình mới, Đảng nhân dân ta quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, sức bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, vận dụng nguyên tắc xây dựng đạo đức mà Người nêu II.Sinh viên rèn luyện đạo đức theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 1.Tầm quan trọng việc rèn luyện đạo đức sinh viên Sinh viên phận quan trọng xã hội sinh viên công dân xã hội.Họ mang đầy đủ quyền hạn nghĩa vụ công dân trước pháp luật Đặc biệt họ xã hội quan tâm chăm sóc đào tạo cách có hệ thống để trở thành lực lượng lao động quản lý xã hội tương lai Sinh viên tri thức trẻ tương lai, khơng hết mà họ người đóng vai trò chủ chốt cơng cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Bởi vì, sinh viên phận tiên tiến xã hội, có trình độ học vấn cao Có khả tiếp nhận nhanh biết thay đổi linh hoạt, thích nghi với thay đổi nhanh chóng xã hội đại, đại diện cho hệ tiên tiến Vì vậy, việc tìm hiểu ý thức đạo đức sinh viên vấn đề thiết vô quan trọng qua dự báo tình hình sinh viên, sở để xây dựng kế hoạch đào tạo giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho sinh viên,phát huy tính tích cực, xây dựng lối sống tiến bộ, lành mạnh sinh viên điều chỉnh hành vi lệch lạc ý thức đạo đức sinh viên Nó tác động lớn tới việc bảo vệ sử dụng nguôn nhân lực Nguồn nhân lực quan trọng việc xây dựng xã hội văn minh – giàu đẹp Để giữ gìn phát huy giá trị đạo đức truyền thống điều kiện kinh tế thị trường nước ta nay, trước hết phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho toàn xã hội, đặc biệt cho hệ trẻ Bởi lẽ, thực tế phủ nhận thiếu giáo dục tuyên truyền sâu rộng đạo đức nhà trường, nên có biểu hệ trẻ giá trị đạo đức,có thể nói khơng đầy đủ, chí sai lệch số thành viên Trong trình xây dựng đất nước quan tâm đến tăng trưởng kinh tế mà không ý đến việc giữ gìn phát huy giá trị văn hố, đạo đức truyền thống phát triển xã hội trở nên lệch lạc, không bền vững Như Chủ tich Hồ Chí Minh có nói, đạo đức phải luôn gắn liền với kinh tế, phát triển kinh tế phải đôi với phát triển văn hố, đạo đức, người Để giữ gìn phát huy giá trị đạo đức truyền thống Việt Nam Trước hết, phải coi trọng quan tâm cách thực đến công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức cho toàn xã hội đặc biệt hệ trẻ Không phải làm tốt nhiệm vụ giáo dục đạo đức gia đình, nhà trường, mà phải làm tốt nhiệm vụ giáo dục đạo đức xã hội Giáo dục đạo đức cho sinh viên nhằm phát huy hết khả sáng tạo, khả thích nghi tạo nên đội ngũ cán có trình độ văn hố cao thúc đẩy nhanh trình tiến lên chủ nghĩa xã hội nước ta Giáo dục đạo đức cho sinh viên nhà trường tạo nên môi trường lý tưởng cho sinh viên hình thành phát triển nhân cách, nâng cao ý thức trách nhiện sinh viên thân, gia đình, nhà trường xã hội Bởi giáo dục đạo đức nhà trường làm cho sinh viên nhận thức giá trị đạo đức cần thiết,có ý nghĩa thiết thực thân xã hội Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, làm cho họ nhận thức giá trị đạo đức truyền thống như: Lòng nhân ái,tinh thần yêu nước, đức tính cần cù,chị khó, vị tha, trung thực……Là giá trị đích thực cao đẹp người, làm cho họ nhận thức cần thiết phải thường xuyên tự rèn luyện tư tưởng, nâng cao lực phẩm chất Giáo dục đạo đức nhà trường làm cho sinh viên biết trân trọng, yêu qúy, cố gắng tiếp thu thực gía trị đạo đức đích thực, đồng thời khơng tiếp nhận phản giá, tích cực đấu tranh bảo vệ phát triển giá trị đạo đức truyền thống 2.Phương hướng việc rèn luyện đạo đức sinh viên 2.1.Thực trạng đạo đức sinh viên 2.1.1 Mặt tích cực Đa số sinh viên coi trọng gía trị đạo đức truyền thống dân tộc như: Kính trọng biết ơn ơng bà, cha mẹ, thầy giáo, người có cơng với dân tộc, đất nước, sống nhân ái, nhân nghĩa, giúp đỡ người khó khăn hoạn nạn, trung thực, thẳng thắn, trọng lẽ phải Có tinh thần trách nhiệm biết giữ chữ tín u lao động, giữ gìn bảo vệ môi trường sống, vấn đề nhiều sinh viên quan tâm có ý thức trách nhiệm với việc giữ gìn, bảo vệ mơi trường sống Tuân thủ Hiến pháp Pháp luật, làm theo chủ trương sách Đảng Nhà nước Nhìn chung giá trị đạo đức truyền thống dân tộc số đông sinh viên coi trọng, chưa thể qua hành vi, hoạt động Hiện đa số sinh viên có nhận thức giá trị thể lẽ sống cá nhân phù hợp với lý tưởng Đảng, nhân dân “Tinh thần yêu nước tự hào dân tộc giá trị tư tưởng quan trọng” Rất nhiều sinh viên xem học tập mục tiêu phấn đấu quan trọng vào lúc này, muốn đóng góp phần sức vào cơng xây dựng phát triển đất nước, phấn đấu cho lí tưởng “Dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng bằng, dân chủ văn minh” Đồng thời sinh viên nhận thức lối sống lành mạnh, giản dị, tiết kiệm, ứng xử có văn hố Sinh viên có xu hướng hình thành lối sống động, nhạy cảm, tích cực thích nghi với điều biến đổi phát triển kỹ thụât, văn hoá, xã hội… Trong q trình học tập sinh viên ln tự xác định cho mục tiêu học tập, tự trao dồi kiến thức nhiều cách khác nhau: trường, nhà ngồi xã hội Có nhiều cách tiếp cận tri thức nhiều phương pháp học tập khác cho có hiệu Với mục đích học rõ ràng, tích cực phương pháp học hiệu quả, sinh viên không ngừng trang bị tri thức, hướng đến tương lai Sinh viên có ý thức độc lập, tự chủ, tự cường, tự vươn lên lập thân, lập nghiệp, góp phần vào phát triển xã hội Nói chung, phần đơng sinh viên nhận thức tầm quan trọng việc bảo vệ phát huy giá trị đạo đức dân tộc, đồng thời tiếp thu có chọn lọc giá trị đạo đức nhân loại Từ xây dựng cho ý thức sống, lối sống lành mạnh, có văn hố, ln giữ vững tư tưởng trị nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống lại âm mưu phá hoại kẻ thù, không ngừng học hỏi, rèn luyện để thực hiển ức mơ, hồi bão mình, khẳng định vị trí xã hội 2.1.2 Mặt tiêu cực Bên cạnh yếu tố tích cực yếu tố tiêu cực sinh viên lớn Do tác động chế thị trường số nguyên nhân khác, số phận sinh viên có giao động nhận thức, có hành vi sai trái Nhiều người lôi bè kéo cánh để đánh (cả trai lẫn gái), chí hành thâỳ cô giáo, giết cha, anh giết em, trẻ vị thành niên gây nhiều vụ án mạng Những hành vi tàn bạo đăng mặt báo tảng băng nổi, thực tế nhiều nhiều có lối sống thực dụng, ích kỉ, sa vào chủ nghĩ cá nhân, dối trá, tinh thần trách nhiện kém, khơng có ý thức giữ gìn bảo vệ mơi trường sống, khơng giữ chữ tín, khơng tn thủ pháp luật, Một phận sinh viên lại thờ với lý tưởng, niềm tin vào sống, có thái độ bàng hồng với người xung quanh Sự hy vọng quan tâm đến người khác thấp có thường đánh giá góc độ kinh tế, thực dụng tình cảm chia sẻ Cùng với du nhập lối sống công nghệ đại từ nước phát triển dần làm cho không sinh viên xa rời giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp vốn phù hợp với thời kỳ đại Từ hình thành tư tưởng hưởng thụ, ăn chơi, đua đòi, chịu tác động tệ nạn xã hội, dễ bị giao động mặt định hướng đạo đức lối sống bối cảnh kinh tế mở Các quan niệm đạo đức số phận sinh viên bị lệch lạc đặc biệt quan niệm cho đạo đức lợi ích cá nhân hồn tồn đồng lúc nơi Sự dối lừa coi chuyện bình thường Có thể thấy biểu hịên đáng buồn nhiều sinh viên cho việc chép tài liệu, ăn cắp ý tưởng trình làm thi, viết tiểu luận khoá luận hành vi phi đạo đức Nhiều sinh viên thuê làm khoá luận, đồ án tốt nghiệp thi hộ kì thi… Hiện tượng mua bán điểm khơng chuyện thấy Điều đáng ngại nhiều người cho chuyện bình thường khơng liên quan đến đạo đức khơng đáng phê bình Một số phận sinh viên thể lối sống vơ kỉ luật, có ý thức học tập khơng có ý thức học tập, học cách tiêu cực, lười nhiều chăm Hiện tượng học thiếu mục đích, học khơng thực, khơng kiến thức tồn phận không nhỏ sinh viên Rất nhiều sinh viên bỏ học bỏ buổi mà họ có ngun nhân dẫn đến tình trạng là: Chán học, muốn chơi, học thêm mà bỏ học chính…… Nhiều sinh viên bị ảnh hưởng q nhiều phim lãng mạn Hàn Quốc Từ cách ăn mặc đến đầu tóc hay phong cách thời trang bạn thể cho giống thần tượng Nghiêm trọng nữa, bạn chạy theo kiểu tình cảm phương tây chớp nhống khơng giới hạn Bên cạnh đó, tình trạng sống thử quan hệ tình dục trước nhân ngày tăng cao Đồng thời tình trạng nạo phá thai mức báo động Từ sách báo không lành mạnh, đến băng đĩa phim sex bạn trẻ trao cho cách dễ dàng, từ quán karaoke buổi tối đến vũ trường, quán bar thâu đêm, vào nhà nghỉ Mặt khác, tình trạng đua xe vấn đề cộm diễn nhiều nơi Một nhà văn lớn nói “Sống hay khơng sống - vấn đề” Là người sinh viên đồng thời người niên thuộc hệ trẻ, sống cho có mục đích, có lí tưởng, sống để nhìn lại qua ta khơng phải xót xa ân hận tháng năm sống hoài sống phí 2.2 Giải pháp Một là, thường xuyên chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống sạch, lành mạnh cho học sinh, sinh viên Đây giải pháp nhằm xây dựng, hình thành nhân cách người xã hội chủ nghĩa cho niên, đạo đức “gốc người cách mạng” Chú trọng giáo dục làm cho học sinh, sinh viên nhận thức giá trị chân, thiện, mỹ, giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc Từ hình thành cho họ lối sống sạch, lành mạnh, hành vi đạo đức sáng phù hợp với giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc thời đại Để việc giáo dục bồi dưỡng có hiệu quả, cần tổ chức tốt phong trào hành động cách mạng học sinh, sinh viên mà tiêu bi ểu phong trào: “Thanh niên lập nghiệp tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên tình nguyện”, “Chiến dịch mùa hè xanh”… Hai là, phải kết hợp chặt chẽ gia đình, nhà trường xã hội việc giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên Trước hết gia đình nơi lưu giữ giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp dân tộc, mơi trường hình thành đạo đức cho học sinh, sinh viên Gia đình nơi mà tình yêu quê hương, đất nước, yêu thương người truyền từ hệ sang hệ khác Do gia đình, ơng bà, cha mẹ phải thật mẫu mực, làm gương đạo đức, yêu thương, chăm lo bồi dưỡng hệ trẻ Để giáo dục đạo đức cho niên, gia đình cần giữ gìn đạo đức, nề nếp gia phong, phát huy giá trị đạo đức truyền thống, làm cho giá trị ngày toả sáng, góp phần bồi dưỡng tư tưởng tình cảm cao đẹp cho hệ cháu Nhà trường không dạy chữ, dạy nghề mà nơi dạy người Giáo dục lý tưởng, đạo lý làm người nội dung giáo dục hàng đầu nhà trường phải đặc biệt coi trọng Học sinh, sinh viên ngày sống thời kỳ bùng nổ thông tin, kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ, giao lưu quốc tế ngày mở rộng Học sinh, sinh viên chịu ảnh hưởng mặt tích cực mặt tiêu cực từ môi trường kinh tế, xã hội Vì tổ chức, đồn thể, cần quan tâm định hướng tạo môi trường thuận lợi để học sinh, sinh viên phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành Ba là, phát huy vai trò tự học tập, tự du dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống học sinh, sinh viên Học sinh, sinh viên lớp người trẻ, khoẻ, có nhiệt tình cách mạng, nhạy cảm với mới, tiến Phát huy vai trò học sinh, sinh viên tự học tập, tự tu dưỡng đạo đức lối sống biện pháp quan trọng giúp họ nhanh chóng tiến bộ, trưởng thành Trước hết phải hình thành cho học sinh, sinh viên nhu cầu, động phấn đấu, rèn luyện đắn, làm cho người có ý thức làm chủ, ham học hỏi, cầu tiến bộ, vươn lên tự khẳng định Cần tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, sinh viên phấn đấu, rèn luyện; đồng thời cần quan tâm đáp ứng nhu cầu đáng học sinh, sinh viên vật chất, tinh thần; giao nhiệm vụ phù hợp với sở trường, khiếu đặc điểm tâm, sinh lý họ tạo điều kiện tốt để niên rèn luyện đạo đức, lối sống Mỗi học sinh, sinh viên phải xác định rõ trách nhiệm trước Tổ quốc nhân dân, sống có lý tưởng, có hồi bão, khát khao vươn tới mới, tiến Bản thân người tự giác rèn luyện, biết tự kiềm chế, biết vượt qua cám dỗ tiêu cực xã hội, biểu chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, thực dụng, lợi hại người Học sinh, sinh viên cần phải tự tin vào mình, giữ vững niềm tin sống, vào giá trị chân, thiện, mỹ; vượt qua khó khăn gian khổ Bác Hồ dạy: “gian nan rèn luyện thành cơng” Bốn , chương trình sách giáo khoa giáo dục cơng dân bậc phổ thơng cần phải có thay đổi từ nội dung đến phương pháp truyền đạt Những giá trị đạo đức, ứng xử đạo lý người Việt Nam cần phải chuyển tải tình cụ thể, gần gũi để học sinh, sinh viên dễ tiếp cận, dễ nhớ Cần dạy cho học sinh giá trị đạo đức người thay cho nhiều kiến thức triết học, hàn lâm, thiếu vắng việc hình thành thói quen đạo đức kỹ sống phù hợp với chuẩn mực xã hội Trước xã hội mà người chủ nhân tương lai đất nước ngày suy đồi đạo đức, giải pháp có hiệu thực đáng q diễn văn dài dòng tồn lời nói sn "Tơi khun bạn đặt chương trình kế hoạch mênh mông, đọc nghe sướng tai không thực Việc cần phải thiết thực, nói được, làm Việc phải từ nhỏ đến to, từ dễ dần đến khó, từ thấp dần đến cao Một chương trình nhỏ mà thực hành hẳn hoi trăm chương trình to tát mà khơng làm được" - Hồ CHí Minh C KẾT LUẬN “Vì lợi ích mười năm trồng Vì lợi ích trăm năm trồng người” - Hồ Chí Minh Đã đến lúc xã hội cần nhìn nhận vấn đề đạo đức học sinh, sinh viên nhà trường với tinh thần trách nhiệm nghiêm túc Cần phải đổi hoàn toàn cách thức mà lâu dùng để giáo dục đạo đức học sinh, sinh viên Bản thân giáo dục mang tính xã hội hóa, nhà nước cần tạo điều kiện để tồn dân tham gia vào cơng tác giáo dục học sinh, sinh viên Điều quan trọng cần có mơi trường xã hội lành mạnh, người sống tuân thủ pháp luật tôn trọng giá trị đạo đức xã hội Một môi trường xã hội tốt tác động vào nhận thức học sinh, sinh viên em phải tuân thủ nguyên tắc ứng xử học nhà trường mà xã hội áp dụng TÀI LIỆU THAM KHẢO https://www.moha.gov.vn/danh-muc/dao-duc-ho-chi-minh-nen-tang-su-phattrien-cua-xa-hoi-viet-nam-hien-nay-16288.html https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_%C4%91%E1%BB %A9c#%C4%90%E1%BA%A1o_%C4%91%E1%BB%A9c_theo_Kinh_D %E1%BB%8Bch http://www.thptchonthanh.com.vn/BacHo/TTHCM4.HTM http://www.bqllang.gov.vn/chu-tich-ho-chi-minh/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuongho-chi-minh/1914-dao-duc-va-dao-duc-cach-mang-nhin-nhan-tu-quan-diemcua-chu-tich-ho-chi-minh.html http://www.soanbai.com/2013/10/phan-tich-quan-diem-cua-ho-chi-minh-vechuan-muc-dao-duc-trung-voi-nuoc-hieu-voi-dan.html http://zbook.vn/ebook/sinh-vien-va-tam-quan-trong-cua-viec-giao-duc-dao-duccho-sinh-vien-trong-su-nghiep-xay-dung-cnxh-o-nuoc-ta-13269/ https://edu2review.com/news/hoc-tap/van-de-dao-duc-cua-sinh-vien-viet-namhien-nay-3044.html ... vị trí đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh 1 .Hồ Chí Minh bàn đạo đức 2.Những chuẩn mực đạo đức đề cập đến tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh II .Sinh viên rèn luyện đạo đức theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. .. phẩm chất đạo đức, vận dụng nguyên tắc xây dựng đạo đức mà Người nêu II .Sinh viên rèn luyện đạo đức theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 1.Tầm quan trọng việc rèn luyện đạo đức sinh viên Sinh viên phận... nghĩa xã hội lý tư ng cộng sản chủ nghĩa” B NỘI DUNG I.Vai trò, vị trí đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh 1 .Hồ Chí Minh bàn đạo đức Hồ Chí Minh người bàn nhiều đạo đức, đạo đức cách mạng "Đức gốc" quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng tư tưởng đạo đức hồ chí minh trong việc rèn luyện đạo đức của mỗi sinh viên hiện nay, Vận dụng tư tưởng đạo đức hồ chí minh trong việc rèn luyện đạo đức của mỗi sinh viên hiện nay

Từ khóa liên quan