ĐỀ RA GIẢI PHÁP TĂNG CHIỀU CAO CHO TRẺ dậy THÌ

41 54 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 21:38

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM KHOA DU LỊCH VÀ ẨM THỰC BÁO CÁO TIỂU LUẬN MÔN: DINH DƢỠNG - ẨM THỰC TRẺ EM ĐỀ TÀI: ĐỀ RA GIẢI PHÁP TĂNG CHIỀU CAO CHO TRẺ DẬY THÌ GVHD: Lê Phan Thùy Hạnh Nhóm thực hiện: Thành viên nhóm: Lê Thị Gấm Lê Trƣơng Kiề My Đoàn Thị Yến Nhi Phạm Hoàng Khánh Thi 5.Nguyễn Quỳnh Trang Nguyễn Thị Thùy Trang Nguyễn Đức Vĩ Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2019 i DANH SÁCH PHÂN CÔNG STT HỌ TÊN MSSV NHIỆM VỤ Lê Thị Gấm 2028160404 Tổng kết - Khuyến nghị Lê Trƣơng Kiều My 2028160099 Chế độ ăn uống, Thói quen Đồn Thị Yến Nhi 2028160234 Phạm Hoàng Khánh Thi 2028160248 Nguyễn Quỳnh Trang 2028160303 Nhu cầu dinh dƣỡng, Yếu tố ảnh hƣởng Nguyễn Thị Thùy Trang 2028160086 Khái niệm, Nhu cầu lƣợng Nguyễn Đức Vĩ Tập luyện, Thực phẩm bổ trợ tăng chiều cao, chƣơng trình cộng đồng Tổng hợp, Chỉnh sửa Word + PowerPoint 2028160264 Tổng quan i MỤC LỤC CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 Thực trạng: 1.2 Sơ lƣợc hormon liên quan đến hấp thu canxi: 1.2.1 Hormon Calcitonin (CT): 1.2.2 Hormon Parathyroid (PTH): CHƢƠNG TĂNG CHIỀU CAO CHO TRẺ DẬY THÌ 2.1 Khái niệm trẻ dậy thì: 2.2 Nhu cầu lƣợng: 2.3 Nhu cầu dinh dƣỡng: 2.4 Các yếu tố ảnh hƣởng chiều cao: 10 2.5 Các giải pháp giúp tăng chiều cao: 12 2.5.1 Dinh dƣỡng hợp lý 12 2.5.2 Thói quen: 17 2.5.3 Tập luyện: 17 2.5.4 Thực phẩm chức hỗ trợ giúp tăng chiều cao 21 2.5.5 Chƣơng trình can thiệp dinh dƣỡng cải thiện chiều cao 27 CHƢƠNG TỔNG KẾT - KHUYẾN NGHỊ 30 3.1 Tổng kểt 30 3.2 Khuyến nghị 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 ii DANH MỤC BẢNG Bảng Bảng nhu cầu lƣợng ( Kcal/ngày) Bảng Nhu cầu chất dinh dƣỡng 10 Bảng Nhu cầu khuyến nghị sắt (mg/ngày) 32 Bảng Thực phẩm giàu Vitamin A, Canxi, Sắt, Kẽm 35 DANH MỤC HÌNH Hình Chiều cao trẻ dậy Việt Nam so với giới Hình Viên uống tăng chiều cao Nubest Tall 22 Hình Viên uống tăng chiều cao Vipteen 23 Hình Viên uống tăng chiều cao GH Creation 23 Hình Viên uống tăng chiều cao Taller Max 24 Hình Viên uống tăng chiều cao Growth Height Pro 25 Hình Viên uống tăng chiều cao Superior 25 Hình Viên uống Growth Plus 26 Hình Vita Growth Height C 26 iii CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 Thực trạng: Thực trạng chiều cao ngƣời Việt Nam: Trẻ em Việt Nam lúc sinh có chiều dài trung bình khoảng 50cm, tƣơng đƣơng với chiều dài trẻ em sinh quốc gia giới, nhƣng sau chiều cao trung bình trẻ em Việt Nam ln thua so với trẻ em quốc gia khác Tỷ lệ trẻ em dƣới tuổi bị suy dinh dƣỡng thấp còi lên tới 24,6% khiến việt nam nằm nhóm 30 quốc gia có tỷ lệ suy dinh dƣỡng thấp còi cao giới Chiều cao trung bình ngƣời Việt Nam trƣởng thành 163,7cm với nam 153 cm với nữ (thấp so với chiều cao trung bình theo tổ chức Y tế giới từ 10 – 13 cm) Ngƣời Việt Nam nằm nhóm quốc gia có chiều cao trung bình thấp giới Ở giai đoạn dậy hội vàng đề phát triển chiều cao Chế độ dinh dƣỡng có vai trò quan trọng phát triển tầm vóc giai đoạn Tình hình chiều cao Việt Nam so với thể giới: Theo số liệu công bố đây, đàn ông Việt Nam cao trung bình 163,7 cm, phụ nữ cao trung bình 153 cm, thấp nhiều so với quốc gia châu Á khác Ngƣời Việt cao ngƣời Indonesia (158 cm), Philippines (161,9 cm) Bolivia (160 cm) Hình Chiều cao trẻ dậy Việt Nam so với giới Ngƣời Việt thấp 13cm (ở nam giới) 10,7cm (ở nữ giới) so với chuẩn chiều cao trung bình giới, thấp nƣớc láng giềng nhƣ Lào, Campuchia 1.2 Sơ lƣợc hormon liên quan đến hấp thu canxi: 1.2.1 Hormon Calcitonin (CT): Calcitonin (còn đƣợc gọi thyrocalcitonin) loại hormone peptide gồm 32 axit amin đƣợc tiết tế bào parafollicular (còn đƣợc gọi tế bào C) tuyến giáp ngƣời nhiều động vật khác Nó có tác dụng làm giảm canxi máu (Ca 2+ ), chống lại tác dụng hormone tuyến cận giáp (PTH) Calcitonin đƣợc tìm thấy lồi cá, bò sát , chim động vật có vú Sinh tổng hợp: Calcitonin đƣợc hình thành phân cắt protein prepropeptide lớn Đó chức chất đối kháng với PTH gen Vitamin D3 Sự tiết calcitonin đƣợc kích thích bởi: - Sự gia tăng huyết [Ca 2+ ] - Gastrin pentagastrin Chức năng: Các hormone tham gia vào trình chuyển hóa canxi (Ca 2+ ) photpho Theo nhiều cách, calcitonin chống lại hormone tuyến cận giáp (PTH) vitamin D Cụ thể hơn, calcitonin làm giảm nồng độ Ca 2+ máu theo hai cách: - Tác dụng chính: Ức chế hoạt động hủy xƣơng xƣơng - Tác dụng nhỏ: Ức chế tái hấp thu tế bào ống thận Ca 2+ phosphate, cho phép chúng đƣợc tiết qua nƣớc tiểu Nồng độ cao calcitonin tăng tiết nƣớc tiểu canxi phosphate qua ống thận, dẫn đến hạ canxi máu rõ rệt Tuy nhiên, ảnh hƣởng nhỏ khơng có ý nghĩa sinh lý ngƣời Nó tác dụng ngắn hạn thận trở nên kháng calcitonin, nhƣ đƣợc chứng minh tiết canxi không bị ảnh hƣởng thận bệnh nhân có khối u tuyến giáp tiết nhiều calcitonin Trong hoạt động bảo tồn xƣơng, calcitonin bảo vệ chống canxi từ xƣơng thời gian huy động canxi, chẳng hạn nhƣ mang thai đặc biệt cho bú Các chế bảo vệ bao gồm ức chế trực tiếp tái hấp thu xƣơng tác động gián tiếp thơng qua việc ức chế giải phóng prolactin từ tuyến yên Lý đƣợc cung cấp prolactin gây giải phóng peptide liên quan đến PTH giúp tăng cƣờng tái hấp thu xƣơng, nhƣng đƣợc điều tra Các tác dụng khác việc ngăn ngừa tăng canxi máu sau ăn hấp thụ Ca 2+ Calcitonin làm giảm canxi máu photpho chủ yếu thông qua ức chế nguyên bào xƣơng Osteoblasts khơng có thụ thể calcitonin không bị ảnh hƣởng trực tiếp nồng độ calcitonin Tuy nhiên, trình tái hấp thu xƣơng hình thành xƣơng trình kết hợp, cuối ức chế calcitonin hoạt động hủy xƣơng dẫn đến tăng hoạt động hủy xƣơng (nhƣ tác động gián tiếp) Sản xuất dƣợc phẩm: Calcitonin đƣợc chiết xuất từ tuyến siêu vi (tuyến giống nhƣ tuyến giáp) cá, đặc biệt cá hồi Calcitonin cá hồi giống với calcitonin ngƣời, nhƣng hoạt động mạnh Hiện tại, đƣợc sản xuất cơng nghệ DNA tái tổ hợp tổng hợp peptide hóa học Các tính chất dƣợc lý peptide tổng hợp tái tổ hợp đƣợc chứng minh tƣơng đƣơng chất lƣợng Công dụng calcitonin: Phương pháp điều trị: Calcitonin ảnh hƣởng đến cột sống Calcitonin đƣợc sử dụng điều trị điều trị tăng canxi máu loãng xƣơng Trong nghiên cứu lâm sàng gần đây, tiêm calcitonin dƣới da làm giảm tỷ lệ gãy xƣơng giảm khối lƣợng xƣơng phụ nữ mắc bệnh tiểu đƣờng loại phức tạp với bệnh lỗng xƣơng Chẩn đốn: Có thể đƣợc sử dụng chẩn đoán nhƣ dấu ấn khối u cho ung thƣ tuyến giáp Việc cắt bỏ calcitonin để phân biệt trƣờng hợp ung thƣ tuyến giáp tủy đƣợc đề xuất nhƣ sau, với giá trị cao làm tăng nghi ngờ ung thƣ tuyến giáp: - Nữ: ng / L pg / mL - Nam: 12 ng / L pg / mL - Trẻ em dƣới tháng tuổi: 40 ng / L pg / mL - Trẻ em từ tháng đến tuổi: 15 ng / L pg / mL Khi tuổi, ngƣời lớn đƣợc sử dụng Mức độ calcitonin tăng đƣợc báo cáo cho điều kiện khác Chúng bao gồm: tăng sản sinh C-cell, ung thƣ biểu mô tế bào nonthyroidal, ung thƣ biểu mơ thyroidial khối u ác tính nonthyroidal khác, suy thận cấp tính suy thận mạn tính, tăng canxi huyết, hypergastrinemia, rối loạn tiêu hóa khác, bệnh phổi tắc 1.2.2 Hormon Parathyroid (PTH): Hormon tuyến cận giáp (PTH ), đƣợc gọi parathormone parathyrin , loại hormone đƣợc tiết tuyến cận giáp điều chỉnh canxi huyết thông qua tác động xƣơng, thận ruột Tác động PTH trình liên tục, mơ xƣơng đƣợc xen kẽ, hấp thụ xây dựng lại theo thời gian PTH đƣợc tiết để đáp ứng với nồng độ canxi huyết thấp (Ca 2+) PTH gián tiếp kích thích tế bào hủy xƣơng hoạt động ma trận xƣơng (osteon), để giải phóng canxi (Ca 2+) vào máu để tăng hàm lƣợng canxi huyết Xƣơng đóng vai trò nhƣ " ngân hàng canxi" mà từ thể làm cho "rút tiền" cần thiết để trì lƣợng canxi máu mức độ thích hợp bất chấp thách thức chƣa có chuyển hóa, căng thẳng biến đổi dinh dƣỡng PTH đƣợc tiết chủ yếu tế bào tuyến cận giáp Nó polypeptide chứa 84 axit amin , prohormone Nó có khối lƣợng phân tử khoảng 9500 Da Hoạt động PTH bị ngăn cản hormon calcitonin Các rối loạn mang lại quá nhiều PTH, chẳng hạn nhƣ suy tuyến cận giáp , cƣờng cận giáp hội chứng paraneoplastic gây bệnh xƣơng , hạ canxi máu tăng canxi máu Sinh tổng hợp: Sự tiết hormone tuyến cận giáp đƣợc xác định chủ yếu nồng độ canxi ion hóa huyết thông qua phản hồi tiêu cực Các tế bào tuyến cận giáp biểu thụ thể cảm giác canxi bề mặt tế bào PTH đƣợc tiết [Ca 2+ ] giảm (calcitonin đƣợc tiết nồng độ canxi huyết tăng cao) Các thụ thể canxi kết hợp G-protein liên kết canxi ngoại bào đƣợc tìm thấy bề mặt nhiều loại tế bào phân bố não , tim , da , dày, Tế bào C mô khác Trong tuyến cận giáp, nồng độ cao canxi ngồi tế bào dẫn đến kích hoạt Gq G-protein thác thông qua hoạt động phospholipase C Điều thủy phân phosphatidylinositol 4,5bisphosphate (PIP2) để giải phóng sứ giả nội bào IP3 diacylglycerol(DAG) Cuối cùng, hai sứ giả dẫn đến việc giải phóng canxi từ cửa hàng nội bào vào khơng gian tế bào chất Do nồng độ canxi ngoại bào cao dẫn đến gia tăng nồng độ canxi tế bào chất Trái ngƣợc với chế mà hầu hết tế bào tiết sử dụng, nồng độ canxi tế bào chất cao ức chế kết hợp túi chứa hạt PTH đƣợc tạo hình sẵn với màng tế bào tuyến cận giáp, ức chế giải phóng PTH Trong tuyến cận giáp, magiê đóng vai trò khớp nối kích thích - tiết Nồng độ magiê huyết giảm nhẹ kích thích hoạt động PTH hồi phục thận Hạ kali máu nặng ức chế tiết PTH gây tình trạng kháng PTH, dẫn đến dạng suy tuyến cận giáp đảo ngƣợc Chất kích thích: - Huyết giảm [Ca 2+ ] - Giảm nhẹ huyết [Mg 2+ ] - Sự gia tăng phosphate huyết (tăng phosphate làm cho phức tạp với canxi huyết thanh, tạo thành canxi phosphate, làm giảm kích thích thụ thể nhạy cảm với Ca (CaSr) không cảm nhận đƣợc canxi phosphate, gây tăng PTH) - Adrenaline - Histamine Các chất ức chế: - Huyết tăng [Ca 2+ ] - Giảm nghiêm trọng huyết [Mg 2+ ], tạo triệu chứng suy tuyến cận giáp (nhƣ hạ canxi máu ) - Canxi Chức năng: Điều hòa canxi huyết thanh: Hormon tuyến cận giáp điều chỉnh canxi huyết thơng qua tác động xƣơng, thận ruột Trong xƣơng, PTH tăng cƣờng giải phóng canxi từ bể chứa lớn chứa xƣơng Tái hấp thu xƣơng phá hủy xƣơng bình thƣờng nguyên bào xƣơng , đƣợc kích thích gián tiếp PTH Kích thích gián tiếp ngun bào xƣơng khơng có thụ thể cho PTH; thay vào đó, PTH liên kết với nguyên bào xƣơng , tế bào chịu trách nhiệm tạo xƣơng Chất kết dính kích thích nguyên bào xƣơng để tăng biểu RANKL ức chế tiết Osteoprotegerin (OPG) OPG tự liên kết cạnh tranh với RANKL nhƣ thụ thể giải mã, ngăn RANKL tƣơng tác với RANK, thụ thể cho RANKL Sự ràng buộc RANKL với RANK(đƣợc hỗ trợ lƣợng OPG giảm có sẵn để gắn RANKL dƣ thừa) kích thích tiền chất hủy xƣơng để hợp nhất, hình thành nguyên bào xƣơng mới, cuối giúp tăng cƣờng khả tái hấp thu xƣơng Một chế khác để điều chỉnh đƣờng nhƣ PTH làm estrogen Estrogen ức chế sản xuất TNF tế bào T cách điều chỉnh biệt hóa hoạt động tế bào T tủy xƣơng, tuyến ức quan bạch huyết ngoại biên Trong tủy xƣơng, estrogen điều hòa tăng sinh tế bào gốc tạo máu Ở thận, khoảng 250 mmol ion canxi đƣợc lọc vào dịch lọc cầu thận ngày Hầu hết điều (245 mmol/ngày) đƣợc tái hấp thu từ dịch ống, để lại khoảng mmol/ngày để tiết qua nƣớc tiểu Sự tái hấp thu xảy toàn ống (hầu hết, 60-70%, ống lƣợn gần ) Hormon tuyến cận giáp lƣu thông ảnh hƣởng đến tái hấp thu xảy ống lƣợn xa ống thu thập thận Tuy nhiên, tác dụng quan trọng PTH thận ức chế tái hấp thu phosphate từ dịch ống, dẫn đến giảm nồng độ phosphate huyết tƣơng Các ion photphate tạo thành muối không tan nƣớc với canxi Do đó, việc giảm nồng độ phosphate huyết tƣơng (đối với tổng nồng độ canxi định) làm tăng lƣợng canxi bị ion hóa Một tác dụng quan trọng thứ ba PTH thận kích thích chuyển đổi 25-hydroxy vitamin D thành 1,25-dihydroxy vitamin D (calcitriol), đƣợc giải phóng vào tuần hoàn Dạng vitamin D sau hormone hoạt động kích thích hấp thu canxi từ ruột Qua thận, PTH tăng cƣờng hấp thụ canxi ruột cách tăng sản xuất vitamin D hoạt hóa Kích hoạt vitamin D xảy thận Quy định phosphat huyết thanh: Hình Viên uống tăng chiều cao Vipteen Viên uống tăng chiều cao GH Creation GH Creation dòng thực phẩm chức hỗ trợ tăng trƣởng chiều cao tiếng “xứ sở hoa anh đào” Sản phẩm dành cho đối tƣợng từ 10 – 30 tuổi Để có kết tốt nhất, liệu trình bạn cần sử dụng tháng năm bổ sung liên tục liệu trình Sản phẩm có kết hợp hồn hảo thành phần dinh dƣỡng tuyệt hảo giúp phát triển chiều cao cách tự nhiên Cơng dụng sản phẩm cải thiện chiều cao cho ngƣời dùng, khoảng từ – 10 cm tùy địa, độ tuổi thể trạng ngƣời Ngoài ra, GH Creation có khả tăng độ đàn hồi cho da cải thiện, xóa mờ nếp nhăn, thâm nám Viên uống tăng chiều cao GH Creation phù hợp với chị em phụ nữ ngồi tác dụng tăng chiều cao hỗ trợ q trình giảm béo hiệu Giá tham khảo: 735.000 đồng/hộp 270 viên Hình Viên uống tăng chiều cao GH Creation 23 Viên uống tăng chiều cao Taller Max Viên uống tăng chiều cao Taller Max đƣợc đánh giá thuốc tăng chiều cao tốt xuất xứ từ Mỹ Sản phẩm với hàm lƣợng canxi khoáng chất dồi dào, dễ hấp thu giúp kích thích hoocmon tăng trƣởng hỗ trợ khớp xƣơng phát triển toàn diện mang lại cho bạn vóc dáng lý tƣởng Giá tham khảo: 1.390.000 đồng/hộp 60 viên Hình Viên uống tăng chiều cao Taller Max Viên uống tăng chiều cao Growth Height Pro Viên uống tăng chiều cao Growth Height Pro dòng thực phẩm chức hỗ trợ phát triển chiều cao đƣợc sản xuất Hoa Kỳ Sản phẩm đƣợc chứng nhận kiểm định chặt chẽ chuyên gia dinh dƣỡng hàng đầu cấp phép lƣu hành nhiều quốc gia giới Hƣớng tới mục đích cải thiện phát triển chiều cao, Growth Height Pro chứa hàm lƣợng dƣỡng chất khổng lồ có lợi cho phát triển xƣơng Sự xuất canxi, mangan kẽm, sản phẩm giúp bạn có chiều cao nhƣ ý nhanh chóng Nguồn gốc rõ ràng thành phần dƣỡng chất từ thiên nhiên, Growth Height Pro sử dụng lâu dài mà khơng gây tác dụng phụ Giá tham khảo: 1.100.000 đồng/hộp 60 viên 24 Hình Viên uống tăng chiều cao Growth Height Pro Viên uống Superior Taller Superior Taller sản phẩm thuốc tăng chiều cao nhập từ Mỹ chứa thành phần từ 100% thiên nhiên đặc biệt an toàn với ngƣời sử dụng Sản phẩm đƣợc chứng nhận có tác dụng hỗ trợ phát triển chiều cao giúp hệ xƣơng, mơ sụn phát triển thuận lợi Ngồi ra, thuốc tốt cho hệ tiêu hóa giúp hấp thu nhiều dƣỡng chất cần thiết tăng cƣờng hệ miễn dịch cho thể Viên uống Superior Taller dùng cho trẻ độ tuổi từ 12 – 25 tuổi Giá tham khảo: 900.000 đồng/hộp 120 viên Hình Viên uống tăng chiều cao Superior Viên uống Growth Plus Viên uống Growth Plus đƣợc đánh giá loại thuốc tăng chiều cao tốt đƣợc nhiều ngƣời lựa chọn Thuốc giúp thể bổ sung đƣợc lƣợng nano canxi dễ hấp thụ nhiều dƣỡng chất hỗ trợ phát triển chiều cao khác Thành phần nguyên liệu Growth Plus lành tính nhƣ bột nhung hƣơu, ngọc trúc, đỗ trọng, ích mẫu nấm phục linh Đƣợc nghiên cứu dây chuyền công nghệ đại, sản phẩm 25 mang đến cho thiếu niên độ tuổi dậy phát triển chiều cao tối ƣu Giá tham khảo: 990.000 đồng/hộp 60 viên Hình Viên uống Growth Plus Thuốc tăng chiều cao Vita Growth Height C Vita Growth Height C đƣợc nghiên cứu sản xuất dƣới công nghệ đại Pháp Sản phẩm có mặt đƣợc ƣa chuộng thị trƣờng nƣớc nhằm tối ƣu chiều cao cho trẻ Cơng dụng bổ sung tăng cƣờng nhữngdƣỡng chất hỗ trợ hấp thụ canxi phát triển chiều cao toàn diện Ngoài ra, hàm lƣợng canxi chất khống có Vita Growth Height C cung cấp dƣỡng chất cần thiết chống còi xƣơng chậm lớn Giá tham khảo: 1.250.000 đồng/hộp 60 viên Hình Vita Growth Height C Tùy vào thể trạng, chế độ dinh dƣỡng khả hấp thụ mà sản phẩm sử dụng có kết khác Tuy nhiên, dù có cao lên hay khơng dƣỡng chất sản phẩm tốt cho phát triển xƣơng phòng chống bệnh xƣơng khớp Kèm theo chế độ ăn với loại rau dồi canxi biện pháp tốt hỗ trợ cải thiện hệ xƣơng hiệu 26 2.5.5 Chƣơng trình can thiệp dinh dƣỡng cải thiện chiều cao Tầm sốt miễn phí chậm tăng trƣởng chiều cao trẻ em chƣa dậy thì: Đây chƣơng trình hỗ trợ cộng đồng thƣờng niên Khoa Nội tiết bệnh viện Nguyễn Tri Phƣơng , diễn từ 8:00 - 11:00 Thứ Bảy Chủ Nhật tuần, từ 08/06 -27/07 lầu khu A, bệnh viện Nguyễn Tri Phƣơng (468 Nguyễn Trãi, phƣờng 8, quận 5, TP.HCM) Khoa Nội tiết bệnh viện Nguyễn Tri Phƣơng tổ chức tầm soát chậm tăng trƣởng chiều cao trẻ em chƣa dậy nhằm giúp phát sớm theo dõi rối loạn tăng trƣởng trẻ em trƣớc dậy thì, đặc biệt rối loạn thiếu hormone tăng trƣởng Trẻ tham gia tầm soát đƣợc bác sĩ hỏi tiền sử lúc sanh, bệnh lý liên quan, tốc độ tăng trƣởng chiều cao trung bình; thăm khám lâm sàng; đo chiều cao chụp XQuang xƣơng bàn tay miễn phí có định để đƣợc đánh giá tuổi xƣơng Từ đó, bác sĩ tƣ vấn vấn đề phát triển chiều cao trẻ bình thƣờng hay bất thƣờng Những trƣờng hợp nghi ngờ chậm tăng trƣởng chiều cao đƣợc hƣớng dẫn bƣớc xử trí Đây năm thứ liên tiếp bệnh viện tổ chức chƣơng trình Năm 2017, chƣơng trình tầm sốt miễn phí cho gần 200 trẻ với 10 trẻ đƣợc định điều trị, năm 2018 gần 350 trẻ có 21 trẻ đƣợc định điều trị Năm nay, dự tính, chƣơng trình khám tầm sốt cho khoảng 400 trẻ Thực tế, đứa trẻ từ lúc sinh trƣớc tuổi dậy có biểu chậm tăng trƣởng chiều cao Với trẻ nhỏ, cha mẹ nên đo chiều cao cho trẻ tháng/lần Thông thƣờng, chiều cao trẻ < -2SD (đƣờng cong biểu diễn chiều cao nằm ngang xuống) tốc độ tăng trƣởng ≤ cm/năm loại trừ vấn đề suy dinh dƣỡng bé rơi vào trƣờng hợp chậm tăng trƣởng chiều cao nên đƣợc đƣa khám nội tiết sớm Hầu hết trẻ chậm tăng trƣởng chiều cao đơn biểu bên ngồi khơng có đặc biệt ngồi việc bé khơng tăng có tốc độ tăng chiều cao chậm Nếu bệnh lý khác nhƣ Turner chẳng hạn bé có số biểu khác Tuy nhiên, biểu thƣờng đƣợc nhận biết bác sĩ nội tiết Do vậy, khuyến cáo chung cha mẹ nên theo dõi sát chiều cao bé, thấy tốc độ tăng trƣởng ≤ 4cm/năm nên đƣa bé khám 27 Chậm phát triển chiều cao không liên quan đến yếu tố dinh dƣỡng hay di truyền mà nhiều nguyên nhân khác nhƣ nguyên nhân nội tiết (thiếu hormone tăng trƣởng, suy tuyến giáp), thai nhi suy dinh dƣỡng từ bụng mẹ, trẻ sinh nhẹ cân, bất thƣờng nhiễm sắc thể (hội chứng Turner, Hội chứng Down), số loại thiếu máu (thiếu máu hồng cầu lƣỡi liềm), bệnh mãn tính (thận, tim, tiêu hóa, bệnh phổi), sang chấn tâm lý, hậu việc sử dụng loại thuốc mang thai bà mẹ…Cũng có trƣờng hợp chậm tăng trƣởng chiều cao nhƣng không xác định đƣợc nguyên nhân gọi thấp vô Nếu trẻ chậm tăng trƣởng thiếu hormone tăng trƣởng nhƣng không đƣợc điều trị kịp thời, chiều cao cuối trẻ thấp nhiều so với chiều cao trẻ đạt đƣợc trƣởng thành Điều ảnh hƣởng nhiều đến sống nhƣ tâm lý sau trẻ Khi điều trị thay hormone tăng trƣởng, để đạt đƣợc hiệu tối ƣu việc điều trị thời điểm, liều lƣợng quan trọng Trẻ nên đƣợc phát sớm đƣợc điều trị trƣớc tuổi dậy Tốt điều trị khoảng độ tuổi từ 4-13 tuổi Nếu qua “thời gian vàng” này, sụn xƣơng trẻ đóng lại, dẫn đến việc dùng hormone tăng trƣởng khơng tác dụng Chƣơng trình khám tƣ vấn tăng chiều cao cho học sinh cấp TP.HCM: Chƣơng trình khám tƣ vấn tăng chiều cao cho học sinh cấp TP.HCM gần 45 ngày bao gồm hoạt động thăm khám, đo dự đoán chiều cao cho bạn trẻ lứa tuổi tiền dậy Các em học sinh đƣợc thăm khám, tƣ vấn trực tiếp đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành đến từ Viện Dinh dƣỡng Quốc gia, Bệnh viện Nhi Đồng 2… để tìm giải pháp tăng chiều cao phát triển toàn diện cho cá nhân Trên thực tế, trẻ độ tuổi 10-14 cần đƣợc chăm sóc để phát triển tồn diện thể chất trí tuệ Đây giai đoạn quan trọng, chế độ chăm sóc tốt tạo đà giúp trẻ phát triển nhanh bƣớc vào tuổi dậy Các em học sinh đƣợc thăm khám, tƣ vấn trực tiếp đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành đến từ Viện Dinh dƣỡng Quốc gia, Bệnh viện Nhi Đồng 2… 28 Hiểu đƣợc điều đó, chƣơng trình khám tƣ vấn miễn phí “Nâng tầm cao trí tuệ Việt” mong muốn tƣơng tác trực tiếp với nhiều học sinh, phụ huynh để hiểu tầm quan trọng việc chăm sóc sức khỏe xƣơng khớp trẻ giai đoạn này, từ giúp trẻ đạt đƣợc chiều cao lý tƣởng Theo số liệu thống kê, chiều cao niên Việt Nam thua so với nƣớc khu vực Bên cạnh đó, chƣa nhận thức rõ việc vừa nâng cao tầm vóc, vừa phát triển trí tuệ điều quan trọng cần thực song hành 29 CHƢƠNG TỔNG KẾT - KHUYẾN NGHỊ 3.1 Tổng kểt Thời kỳ dậy thƣờng kéo dài vòng - năm, khoảng thời gian này, chiều cao trẻ tăng thêm tới 23 - 25cm, có - năm tiền dậy chiều cao tăng vọt - 12 cm/năm, tốc độ tăng cân cao đạt 8-9 kg/năm, chủ yếu tăng khối nạc khối Chăm sóc dinh dƣỡng cho trẻ lứa tuổi đóng vai trò vơ quan trọng, định tầm vóc trẻ trƣởng thành Tuy nhiên, thực tế chúng ta, bậc phụ huynh chƣa thật quan tâm mức so với năm đầu đời trẻ Nguyên nhân phần lớn cho trẻ lớn, tự chăm sóc thân, khơng nghĩ trẻ dễ có nguy thiếu hụt dinh dƣỡng không đƣợc ý 3.2 Khuyến nghị Đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng Chất bột đƣờng, chất cung cấp lƣợng chính, chiếm 60-70% nhu cầu lƣợng (300-400g/ngày) Những thực phẩm giàu bột đƣờng nhƣ gạo, bột, mì, khoai củ nên chọn loại bột đƣờng thô để cung cấp chất xơ tốt cho đƣờng tiêu hóa phòng chống thừa cân béo phì - Chế độ dinh dƣỡng: Để phát triển chiều cao tối ƣu, trẻ cần có chế độ ăn cân đối thành phần đƣờng - đạm - mỡ, bổ sung đầy đủ vitamin, khoáng chất, đặc biệt canxi, phốt vitamin D +Chất béo, chất cung cấp lƣợng cao dung mơi hòa tan vitamin tan dầu nhƣ vitamin A, D, E, K, giúp tăng hấp thu, đặc biệt vitamin D cần cho hấp thu canxi Cần cung cấp 20-25% lƣợng (50-60g/ngày).Chất béo có dạng, chất béo no có nhiều mỡ động vật, dầu dừa, dầu cọ chất béo chƣa no có nhiều loại dầu cá, cần ăn phối hợp, ý tỷ lệ cao dạng chất béo chƣa no +Chất đạm, giúp trẻ phát triển bắp, xây dựng thể, nên chiếm 14 - 15% tổng số lƣợng phần, khoảng 70 - 80gr/ngày (100g thịt nạc cung cấp khoảng 20g đạm), ý đạm động vật nhiều sắt giúp phòng chống thiếu máu, nhƣ cung cấp vật liệu để 30 xây dựng cấu trúc tế bào hoàn thiện phát triển nội tiết tố giới tính, tham gia vào hệ miễn dịch nhằm tăng sức đề kháng Theo chuyên gia dinh dƣỡng, vitamin D có vai trò quan trọng việc chuyển hóa, hấp thu canxi, phốt để cấu tạo xƣơng Tại xƣơng, vitamin D hormone cận giáp kích thích chuyển hố canxi, phốt pho, làm tăng trình lắng đọng canxi xƣơng Bổ sung vitamin D cách giúp tối ƣu hóa trình hấp thu canxi, phốt tăng trƣởng chiều cao cho trẻ Theo khuyến nghị FDA, trẻ giai đoạn dậy cần đƣợc cung cấp 1600 IU (200 mcg) vitamin D ngày Lƣợng vitamin D đƣợc bổ sung cho thể qua ba đƣờng: Vận động trời để thể đƣợc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cung cấp qua nguồn thực phẩm nhƣ trứng, sữa, dầu gan cá , kết hợp sản phẩm bổ sung vitamin D +Vitamin khoáng chất, tăng trƣởng nhanh nên nhu cầu vitamin khoáng chất cao: - Canxi: cần thiết cho phát triển chiều cao tăng đậm độ xƣơng Mỗi ngày trẻ lứa tuổi dậy cần 1000-1200mg canxi Canxi có nhiều sữa sản phẩm từ sữa, loại cá xƣơng, cua đồng, tôm tép Thiếu canxi trẻ dễ bị vọp bẻ, loãng xƣơng, chậm phát triển chiều cao - Chất sắt: Do tầm vóc thể tích máu tăng bƣớc vào tuổi dậy, nhu cầu sắt tăng lên Trẻ gái cần lƣợng sắt nhiều trẻ trai máu chu kỳ kinh nguyệt Đối với sắt có giá trị sinh học trung bình, nhu cầu trẻ trai cần khoảng 20 mg sắt/ngày trẻ gái cần gấp hai lần so với trẻ trai (40 mg sắt/ ngày) Thiếu sắt dẫn tới thiếu máu, biểu mệt mỏi, hay quên, buồn ngủ, da xanh ảnh hƣởng đến kết học tập tƣ trẻ Sắt có nhiều thịt, cá, phủ tạng động vật, rau xanh (rau ngót, rau muống ) Những cân nhắc đặc biệt Có số ngƣời nhạy cảm với với lƣợng sắt dƣ thừa nhƣ ngƣời có tăng hấp thu sắt di truyền, nghiện rƣợu mạn tính, xơ gan rƣợu bệnh gan khác; không dung nạp sắt; thalassemia, atransferrinemia bẩm sinh; aceruloplasminemia Những cá nhân khơng đƣợc bảo vệ giới hạn tiêu thụ sắt (UL) 31 Nhu cầu khuyến nghị sắt: Nhu cầu đƣợc tính tốn dựa bốn cấp độ giá trị sinh học sắt phần ăn thay đổi nhu cầu sắt phụ nữ có kinh nguyệt hiệu chỉnh theo cân nặng nên có ngƣời Việt Nam Bảng Nhu cầu khuyến nghị sắt (mg/ngày) Nữ Nam Nhóm tuổi 10-11 Tuổi Nhu cầu sắt (mg/ngày) theo giá Nhu cầu sắt (mg/ngày) theo giá trị trị sinh học phần sinh học phần Hấp thu 10% Hấp thu 15% Hấp thu 10% Hấp thu 15% 11,3 7,5 10,5 7,0 24,5 16,4 14,0 9,3 32,6 21,8 10-11 tuổi (Có kinh nguyệt) 12-14 tuổi 15,3 10,2 12-14 tuổi (Có kinh nguyệt) 15-19 tuổi 17,5 11,6 29,7 19,8 20-29 tuổi 11,9 7,9 26,1 17,4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến nhu cầu sắt: • Những cá nhân dễ bị thiếu sắt: Những ngƣời giảm nồng độ acid dày ví dụ ngƣời tiêu thụ nhiều thuốc kháng acid, thuốc kiềm tình trạng bệnh lý nhƣ thiếu acid dịch vị cắt phần dày, suy giảm hấp thu sắt có nguy cao bị thiếu sắt • Sữa bò nguồn thực phẩm nghèo sắt có giá trị sinh học thấp nên không đƣợc khuyến cáo sử dụng cho trẻ dƣới tuổi Tiêu thụ sớm sữa bò khơng hợp lý có liên quan với nguy cao bị thiếu máu thiếu sắt • Độ tuổi kinh nguyệt: Nhu cầu khuyến nghị sắt cho trẻ em gái tăng tuổi 14 để bù lại lƣợng kinh nguyệt Đối với trẻ gái đến tuổi nhƣng chƣa có kinh nguyệt, nhu cầu khuyến nghị 9,3 mg/ngày giá trị sinh học phần 15% trẻ có kinh, nhu cầu khuyến nghị 21,8 mg/ngày giá trị sinh học phần 15% 32 • Bứt phá tăng trƣởng vị thành niên trƣớc vị thành niên: Tốc độ tăng trƣởng thời gian bứt phá tăng trƣởng gấp lần tốc độ trung bình trẻ trai gấp 1,5 lần trẻ gái Nhu cầu sắt phần ăn tăng lên trẻ trai trẻ gái giai đoạn bứt phá tăng trƣởng • Những ngƣời ăn chay: Vì sắt hem có giá trị sinh học tốt sắt khơng hem Ngƣời ta ƣớc tính giá trị sinh học sắt từ chế độ ăn chay thuộc mức trung bình(hấp thu khoảng 10%) khơng phải 18% từ chế độ ăn hỗn hợp phƣơng Tây Do đó, nhu cầu sắt cao gấp 1,8 lần cho ngƣời ăn chay • Nhiễm ký sinh trùng đƣờng ruột: Đây vấn đề phổ biến quốc gia phát triển, nhiễm ký sinh trùng đƣờng ruột gây máu đáng kể, tăng nhu cầu cầu sắt cá nhân - Kẽm: kẽm ảnh hƣởng lên tổng hợp protein cần thiết cho trình tăng trƣởng Kẽm đặc biệt cần thiết để tạo mô xƣơng cơ, hai quan có tốc độ tăng trƣởng nhanh hồn thiện hệ sinh dục Nhu cầu kẽm khuyến nghị cho trẻ vị thành niên 10-20 mg/ngày/ngƣời, có nhiều thức ăn có nguồn gốc động vật - I ốt: ngày cần khoảng 15mcg, có nhiều hải sản phải sử dụng muối I ốt nấu ăn Thiếu I ốt trẻ có nguy bị bƣớu cổ, thông minh - Các vitamin: Nhu cầu vitamin A, D, C, Axít folic nhóm B giai đoạn dậy tăng cao so với giai đoạn trẻ nhỏ đạt mức tƣơng tự nhƣ ngƣời trƣởng thành + Vitamin A cần cho mắt, cho trình tăng trƣởng, hệ miễn dịch chức sinh sản + Vitamin D làm tăng hấp thu canxi trì cân canxi phốt q trình xƣơng hóa + Vitamin C có vai trò q trình tổng hợp collagen + Axit folic chất cần thiết để tổng hợp AND, nên cần thiết cho trình phát triển phân chia tế bào gia tăng lứa tuổi + Vit B12 cần cho tăng trƣởng tế bào, B6 cần tổng hợp Ni tơ B1, B2, niacin cần cho hoạt động chuyển hóa tăng nhanh giai đoạn dậy 33 Cần cho trẻ ăn đa dạng thực phẩm, nên chọn thực phẩm tƣơi, chế biến chất dinh dƣỡng, lƣợng rau cần thiết ngày từ 300 – 500g để cung cấp đủ vitamin thiết yếu Thực Vitamin A Thực Canxi phẩm (mcg/100g) phẩm (mg/100g) phẩm (mg/100g) phẩm (mg/100g) Gan gà 6960 3520 56 Sò 13,4 Tiết bò 52,6 Củ cải 11,0 Sữa bột 1400 Tiết 20,4 Đậu hà 4,0 tách heo Rạm tƣơi Gan 6000 lợn Gan bò Tép Thực Mộc Sắt Thực Kẽm nhĩ 2000 khơ 5000 lan béo Gan vịt 2960 Ốc 1310 Mè 14,55 bƣơu Lƣơn 1800 Tôm Đậu 3,8 nành 1120 đồng Gan 12 Lòng 3,7 đỏ heo trứng gà Trứng 875 vịt lộn Sữa bột 939 Đậu toàn nành 11 Thịt 2,9 cừu phần Trứng 700 gà Bơ Tép 910 Gan bò gạo 600 Phô Thịt 2,5 heo nạc 760 Gan gà 8,2 Thịt bò 2,2 357 Rau 7,7 Nếp 2,2 Khoai 2,0 mai Trứng 360 nhĩ vịt Bầu Mộc 330 Rau đay 341 Thịt bò 8,1 34 dục bò dền Sữa bột 318 Đậu tồn phụ khơ 325 Bầu lang Gạo 1,5 dục heo phần Phô 275 mai Sữa đặc 307 Thịt gà 1,5 có ta đƣờng Bảng Thực phẩm giàu Vitamin A, Canxi, Sắt, Kẽm Vận động giấc ngủ Dinh dƣỡng đầy đủ, hợp lý điều kiện cần cho phát triển vƣợt trội giai đoạn này, điều kiện đủ để trẻ phát triển tối đa tiềm tầm vóc phải kể đến kết hợp vận động thƣờng xuyên, ngày ngủ đủ giấc Khuyến khích trẻ tham gia thƣờng xuyên môn thể thao, chọn môn giúp tăng chiều cao nhƣ bơi lội, bóng rổ, cầu lơng, đạp xe đạp, đu xà, chạy tùy điều kiện, trì luyện tập – ngày/ tuần, ngày 30 – 60 phút Đồng thời khuyên trẻ ngủ đủ giấc, ngủ sớm trƣớc 10 đêm giúp trẻ dài lúc ngủ Chế độ tập luyện: Tập luyện thể dục đóng vai trò quan trọng việc phát triển chiều cao, tăng sức bền, dẻo dai cho trẻ Mỗi ngày nên dành 30 phút đến tiếng cho mơn thể thao hữu ích cho mục tiêu cải thiện chiều cao nhƣ: bóng rổ, bơi lội, quần vợt, bóng đá, cầu lơng Tóm lại, giai đoạn phát triển đặc biệt đời - thời kỳ chuyển tiếp từ giai đoạn trẻ thơ sang giai đoạn trƣởng thành, với biến đổi mạnh mẽ thể chất, tâm sinh lý hoạt động chức hệ thống sinh sản Đây giai đoạn tăng tốc cuối phát triển tầm vóc ngƣời Do vậy, cha mẹ cần ý đặc điểm dinh dƣỡng lứa tuổi để kết hợp tốt cung cấp đủ chất dinh dƣỡng rèn luyện trẻ có lối sống động, ăn ngủ điều độ 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Nhiều tác giả (2016), Nhu cầu Dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam, NXB Y Học, Hà Nội Đỗ Thị Ngọc Diệp (2016), Phát triển chiều cao tối đa, Tủ sách Trung tâm Dinh dƣỡng, Tp.HCM Nhiều Tác Giả (2019), How Food Works - Hiểu Hết Về Thức Ăn, NXB Thế Giới Lisa Hark Ph.D., Dr Darwin Deen (2014), Dinh dưỡng – chìa khóa vàng cho sức khỏe, NXB Phụ Nữ Tài liệu nƣớc Costoff A "Sect 5, Ch 6: Anatomy, Structure, and Synthesis of Calcitonin (CT)" Endocrinology: hormonal control of calcium and phosphate Medical College of Georgia Archived from the original on September 5, 2008 Retrieved 2008-08-07 Boron WF, Boulpaep EL (2004) "Endocrine system chapter" Medical Physiology: A Cellular And Molecular Approach Elsevier/Saunders ISBN 1-4160-2328-3 Costanzo, Linda S (2007) BRS Physiology Lippincott, Williams, & Wilkins p 263 ISBN 978-0-7817-7311-9 Erdogan MF, Gursoy A, Kulaksizoglu M (October 2006) "Long-term effects of elevated gastrin levels on calcitonin secretion" J Endocrinol Invest 29 (9): 771–5 doi:10.1007/BF03347369 PMID 17114906 Costoff A "Sect 5, Ch 6: Effects of CT on Bone" Medical College of Georgia Archived from the original on June 22, 2008 Retrieved 2008-08-07 Potts J, Jüppner H (2008) "Chapter 353 Disorders of the Parathyroid Gland and Calcium Homeostasis" In Longo DL, Kasper DL, Jameson JL, Fauci AS, Hauser SL, Loscalzo J (eds.) Harrison's Principles of Internal Medicine (18th ed.) McGraw-Hill Retrieved 2017-05-29 Carney SL (1997) "Calcitonin and human renal calcium and electrolyte transport" Mineral and Electrolyte Metabolism 23 (1): 43–7 PMID 9058369 36 Horwitz MJ, Tedesco MB, Sereika SM, Syed MA, Garcia-Ocaña A, Bisello A, Hollis BW, Rosen CJ, Wysolmerski JJ, Dann P, Gundberg C, Stewart AF (October 2005) "Continuous PTH and PTHrP infusion causes suppression of bone formation and discordant effects on 1,25(OH)2 vitamin D" J Bone Miner Res 20 (10): 1792–803 doi:10.1359/JBMR.050602 PMID 16160737 Link tham khảo Bs Thanh Hà (2017), Dinh dưỡng cho trẻ lứa tuổi dậy thì, Bs Nguyễn Văn Tiến (2015), Dinh dưỡng cho lứa tuổi vị thành niên, Bs Nguyễn Minh Thƣ (2017), yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao trẻ, Bs Tâm Trang (2019), Bí tăng chiều cao tối đa tuổi dậy thì, https://suckhoedoisong.vn/bi-quyet-tang-chieu-cao-toi-da-o-tuoi-day-thi-n148981.html 37 ... HÌNH Hình Chiều cao trẻ dậy Việt Nam so với giới Hình Viên uống tăng chiều cao Nubest Tall 22 Hình Viên uống tăng chiều cao Vipteen 23 Hình Viên uống tăng chiều cao GH Creation... 25hydroxycholecalciferol, dạng tuần hồn vitamin D không hoạt động, thành 1,25-dihydroxycholecalciferol, dạng hoạt động vitamin D, thận CHƢƠNG TĂNG CHIỀU CAO CHO TRẺ DẬY THÌ 2.1 Khái niệm trẻ dậy thì: ... Hormon Calcitonin (CT): 1.2.2 Hormon Parathyroid (PTH): CHƢƠNG TĂNG CHIỀU CAO CHO TRẺ DẬY THÌ 2.1 Khái niệm trẻ dậy thì: 2.2 Nhu cầu lƣợng: 2.3
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ RA GIẢI PHÁP TĂNG CHIỀU CAO CHO TRẺ dậy THÌ, ĐỀ RA GIẢI PHÁP TĂNG CHIỀU CAO CHO TRẺ dậy THÌ