Đề thi KSCĐ sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường ngô gia tự – vĩnh phúc lần 1

5 51 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 21:24

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ Mã đề thi: 140 KÌ THI KSCĐ LỚP 12 LẦN I NĂM HỌC 2018 - 2019 Đề thi môn: Sinh học Thời gian làm 50 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm) SBD: ………………… Họ tên thí sinh: ……………………………………………………………… Câu 1: Điều hoà hoạt động gen sinh vật nhân sơ chủ yếu diễn giai đoạn A dịch mã B sau phiên mã C phiên mã D nhân đôi ADN Câu 2: Trong chế điều hòa hoạt động opêron Lac E.coli, mơi trường khơng có lactơzơ prơtêin ức chế ức chế q trình phiên mã cách A liên kết vào gen điều hòa B liên kết vào vùng khởi động C liên kết vào vùng vận hành D liên kết vào vùng mã hóa Câu 3: Trong q trình nhân đơi ADN, chạc tái có mạch tổng hợp liên tục mạch tổng hợp gián đoạn? A Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch khn 5’→3’ B Vì enzim ADN polimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’→3’ C Vì enzim ADN polimeraza tổng hợp mạch theo chiều 3’→5’ D Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch khn 3’→5’ Câu 4: Cơ thể có kiểu gen sau gọi thể đồng hợp tử trội hai cặp gen xét? A AABb B aabb C AABB D AaBB Câu 5: Điểm định chế nhân đôi đảm bảo cho phân tử ADN có trình tự nuclêơtít giống phân tử ADN mẹ là: A Sự phá vỡ tái xuất liên kết hiđrô cấu trúc B Nguyên tắc bổ sung thể trình lắp ghép nuclêơtít tự C Cơ chế nhân đơi theo ngun tắc bổ sung bán bảo tồn D Hoạt động theo chiều từ 3’ đến 5’ enzim ADN-pôli meraza Câu 6: Một đoạn mạch mã gốc gen có trình tự nuclêơtit sau: 3’… AAATTGAGX…5’ Trình tự nuclêơtit đoạn mARN tương ứng A 5’…TTTAAXTGG…3’ B 3’…GXUXAAUUU…5’ C 3’…UUUAAXUXG…5’ D 5’…TTTAAXTXG…3’ Câu 7: Đặc điểm mã di truyền chứng minh nguồn gốc thống sinh giới? A Tính phổ biến B Tính đặc hiệu C Tính thối hố D Tính liên tục Câu 8: Hiện tượng hốn vị gen xảy sở A Hiện tượng tiếp hợp trao đổi chéo crômatit khác nguồn cặp NST tương đồng trình giảm phân B Hiện tượng phân ly ngẫu nhiên cặp NST tương đồng giảm phân tổ hợp tự chúng thụ tinh C Các loại đột biến cấu trúc NST tế bào sinh dục liên quan đến thay đổi vị trí gen khơng alen D Thay đổi vị trí cặp gen cặp NST tương đồng đột biến chuyển đoạn tương đồng Câu 9: Khi nói ARN, phát biểu sau sai? A ARN tổng hợp dựa mạch gốc gen B ARN tham gia vào trình dịch mã C Ở tế bào nhân thực, ARN tồn nhân tế bào D ARN cấu tạo loại nuclêôtit A, U, G, X Câu 10: Ở gen xảy đột biến thay cặp nuclêôtit cặp nuclêơtit khác vùng mã hố số lượng trình tự axit amin chuỗi pơlipeptit khơng thay đổi Giải thích sau đúng? A Mã di truyền mã ba B Nhiều ba khác mã hoá cho loại axit amin C Một ba mã hoá cho nhiều loại axit amin Trang 1/4 - Mã đề thi 140 D Tất lồi sinh vật có chung mã di truyền, trừ vài ngoại lệ Câu 11: Trong trình tái ADN sinh vật nhân sơ, enzim ARN - pơlimeraza có chức A Nhận biết vị trí khởi đầu đoạn ADN cần nhân đôi B Nối đoạn Okazaki với C Tháo xoắn phân tử ADN D Tổng hợp đoạn mồi với trình tự Nucleotit có nhóm 3' - OH tự Câu 12: Một phân tử ADN q trình nhân đơi, có phân tử acridin chèn vào mạch khn phát sinh đột biến dạng A cặp nuclêôtit B thay cặp A-T cặp G-X C thay cặp G-X cặp A-T D thêm cặp nuclêôtit Câu 13: Nhiễm sắc thể sinh vật nhân chuẩn cấu tạo từ chất nhiễm sắc có thành phần chủ yếu gồm A prôtêin loại histon ARN B lipit pôlisaccarit C pôlipeptit ARN D prôtêin loại histon ADN Câu 14: Biết hàm lượng ADN nhân tế bào sinh tinh thể lưỡng bội 1x Trong trường hợp phân chia bình thường, hàm lượng ADN nhân tế bào kì sau giảm phân I A 4x B 2x C 1x D 0,5x Câu 15: Khi nói mối quan hệ kiểu gen, mơi trường kiểu hình, nhận định sau không đúng? A Kiểu gen quy định khả phản ứng thể trước điều kiện mơi trường khác B Kiểu hình kết tương tác kiểu gen mơi trường C Kiểu hình thể phụ thuộc vào kiểu gen mà không phụ thuộc vào môi trường D Bố mẹ không truyền đạt cho tính trạng hình thành sẵn mà truyền đạt kiểu gen Câu 16: Ở loài biết: Cặp NST giới tính giới đực XY, giới XX Khi lai thuận nghịch khác cặp tính trạng tương phản mà lai ln có kiểu hình giống mẹ gen quy định tính trạng A nằm NST giới tính Y B nằm NST giới tính X C nằm ngồi nhân D nằm NST thường Câu 17: Đột biến sau làm cho gen alen nằm NST? A Đột biến lặp đoạn B Đột biến đảo đoạn C Đột biến đoạn D Đột biến chuyển đoạn Câu 18: Trong mức cấu trúc siêu hiển vi NST điển hình sinh vật nhân thực, mức cấu trúc sau có đường kính 11 nm? A Vùng xếp cuộn (siêu xoắn) B Sợi C Crômatit D Sợi nhiễm sắc (sợi chất nhiễm sắc) Câu 19: Trong chế điều hoà hoạt động opêron Lac vi khuẩn E coli, vùng khởi động (promoter) A Những trình tự nuclêơtit mang thơng tin mã hố cho phân tử prơtêin ức chế B Những trình tự nuclêơtit đặc biệt, prơtêin ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã C Nơi mà ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã D Nơi mà chất cảm ứng liên kết để khởi đầu phiên mã Câu 20: Ở ruồi giấm, biết gen qui định tính trạng trội – lặn hoàn toàn AB D d AB D Cho phép lai P: X X x X Y thu Fl có số cá thể mang kiểu hình lặn ba tính trạng ab ab nói chiếm tỉ lệ 4,375% Tần số hoán vị gen phép lai A 40% B 35% C 30% D 20% Câu 21: Khi xử lí dạng lưỡng bội có kiểu gen AA, Aa, aa tác nhân cơnsixin, tạo dạng tứ bội sau đây? AAAA ; AAAa ; AAaa ; Aaaa ; aaaa A 1, 2, B 2, 4, C 1, 2, D 1, 3, AB AB Câu 22: Ở ruối giấm, người ta thực phép lai P : × 40% ) thu F1 Biết gen (f = ab ab quy định tính trạng – trội lặn hồn tồn khơng có đột biến xảy ra, tính theo lý thuyết, số cá thể mang tính trạng trội F1 chiếm tỉ lệ A 65% B 66% C 59% D 50% Trang 2/4 - Mã đề thi 140 Câu 23: Gen B có 390 guanin có tổng số liên kết hiđrô 1670, bị đột biến thay cặp nuclêôtit cặp nuclêôtit khác thành gen b Gen b nhiều gen B liên kết hiđrô Số nuclêôtit loại gen b là: A T= A = 250; G = X = 391 B T= A= 610; G = X = 390 C T= A = 251; G = X = 389 D T= A= 249; G = X = 391 Câu 24: Ở loài thực vật, cho giao phấn hoa trắng chủng với hoa đỏ chủng F1 có 100% hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn thu F2 có tỷ lệ : hoa đỏ : hoa trắng Cho tất hoa trắng F2 giao phấn ngẫu nhiên Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? I Tính trạng màu hoa chịu chi phối quy luật tương tác gen kiểu bổ sung II F3 có tỉ lệ hoa trắng chủng 18,37% III Có kiểu gen quy định hoa đỏ loài thực vật IV Cây hoa đỏ F3 chiếm tỉ lệ 16,33% A B C D Câu 25: Trong trường hợp giảm phân thụ tinh bình thường, gen quy định tính trạng gen trội trội hồn tồn Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdHh x AaBbDdHh cho kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn đời chiếm tỉ lệ A 27/64 B 3/64 C 9/64 D 3/256 Câu 26: Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa hai gen không alen A B tương tác với quy định Nếu kiểu gen có hai gen trội A B cho kiểu hình hoa đỏ; có loại gen trội A B hay tồn gen lặn cho kiểu hình hoa trắng Tính trạng chiều cao gen gồm hai alen D d quy định, trongđó gen D quy định thân thấp trội hồn tồn so với alen d quy định thân cao Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × aabbDd cho đời có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ A 25% B 6,25% C 56,25% D 18,75% Câu 27: Ở loài thực vật, gen A qui định thân cao, gen a qui định thân thấp; gen B qui định tròn, gen b qui định dài; cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Lai phân tích thân cao, tròn thu F1 : 35% thân cao, dài; 35% thân thấp, tròn; 15% thân cao, tròn; 15% thân thấp, dài Kiểu gen tần số hoán vị gen P là: A (Ab/aB), 30% B (Ab/aB), 15% C (AB/ab), 15% D (AB/ab), 30% Câu 28: Bệnh bạch tạng người đột biến gen lặn NST thường Vợ chồng bình thường trai đầu lòng họ bị bệnh bạch tạng : Xác suất để họ sinh người con, có trai gái khơng bị bệnh: A 9/32 B 9/64 C 8/32 D 5/32 Câu 29: Ở lồi thực vật, tính trạng hạt trơn trội hoàn toàn so với hạt nhăn Cho hạt trơn lai với hạt nhăn F1 100% hạt trơn Cho F1 tạp giao thu F2 phân tính theo tỷ lệ 3/4 hạt trơn: 1/4 hạt nhăn Cho F2 tự thụ phấn, tính theo lý thuyết tỷ lệ phân ly kiểu hình F3 A 11/12 hạt trơn : 1/12 hạt nhăn B 5/8 hạt trơn : 3/8 hạt nhăn C 3/4 hạt trơn : 1/4 hạt nhăn D 1/2 hạt trơn : 1/2 hạt nhăn Câu 30: Ở phép lai X A X a BD Bb × Xa Y , có hốn vị gen giới, gen qui định tính bd bD trạng gen trội hồn tồn số loại kiểu gen kiểu hình(tính yếu tố giới tính) đời là: A 50 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình B 40 loại kiểu gen, loại kiểu hình C 20 loại kiểu gen, loại kiểu hình D 40 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình Câu 31: Ở ngơ tính trạng chiều cao cặp gen không alen (A1, a1, A2, a2, A3, a3), chúng phân li độc lập gen trội có mặt tổ hợp gen làm cho thấp 20 cm Cây cao có chiều cao 210 cm Khi giao phấn cao thấp nhất, lai thu có chiều cao là: A 90 cm B 120 cm C 160 cm D 150 cm AB DE Câu 32: F1 có kiểu gen , gen tác động riêng rẽ, trội hoàn toàn, xảy trao đổi chéo hai giới ab de Cho F1 x F1 Số kiểu gen F2 là: A 20 B 256 C 81 D 100 Câu 33: Ở loài động vật, xét tế bào sinh tinh có hai cặp nhiễm sắc thể kí hiệu Aa Bb Khi tế bào giảm phân hình thành giao tử, giảm phân I cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb Trang 3/4 - Mã đề thi 140 không phân li; giảm phân II diễn bình thường Số loại giao tử tạo từ tế bào sinh tinh A B C D Câu 34: Ở loài thực vật, gen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với gen a qui định thân thấp Cho hai bố mẹ 4n có kiểu gen Aaaa giao phấn với thu F1 Biết 4n cho giao tử 2n hữu thụ Tính theo lý thuyết, số thân cao F1, số có kiểu gen giống bố mẹ A 1/4 B 2/3 C 1/3 D 1/2 Câu 35: Ở bí ngơ, kiểu gen A-bb aaB- quy định tròn; kiểu gen A- B- quy định dẹt; kiểu gen aabb quy định dài Cho bí dẹt dị hợp tử hai cặp gen lai phân tích, đời FB thu tổng số 160 gồm loại kiểu hình Tính theo lí thuyết, số dẹt FB A 80 B 75 C 40 D 20 Câu 36: Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Gen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắc trắng.Gen quy định màu mắt nằm nhiễm sắc thể giới tính X, khơng có alen tương ứng Y Phép lai : (AB/ab)XDXd x (AB/ab)XDY cho F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 15% Tính theo lí thuyết, tỉ lệ ruồi đực F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ A 15% B 2,5% C 7,5% D 5% Câu 37: Ở gà, giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX, giới mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY Cho phép lai: Pt/c gà lơng dài, màu đen x gà lông ngắn, màu trắng, F1 thu tồn gà lơng dài, màu đen Cho gà trống F1 giao phối với gà mái chưa biết kiểu gen thu F2 gồm: 20 gà mái lông dài, màu đen: 20 gà mái lông ngắn, màu trắng: gà mái lông dài, màu trắng: gà mái lông ngắn, màu đen Tất gà trống F2 có lơng dài, màu đen Biết gen quy định tính trạng trội lặn hồn tồn, khơng có đột biến xảy Tần số hốn vị gen gà F1 A 5% B 20% C 10% D 25% Câu 38: Ở loài động vật, xét phép lai sau: Phép lai 2: (P) XaXa× XAY Phép lai 3: (P) Dd × Dd Phép lai 1: (P) XAXA × XaY Biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến; phép lai tạo F1, cá thể F1 phép lai ngẫu phối với tạo F2 Cho số kết luận phép lai (P) sau: (1) phép lai cho F2 có kiểu hình giống hai giới (2) phép lai cho F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: cá thể mang kiểu hình trội : cá thể mang kiểu hình lặn (3) phép lai cho F2 có kiểu hình lặn gặp giới (4) phép lai cho F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen giống với tỉ lệ phân li kiểu hình Trong kết luận trên, có kết luận đúng? A B C D Câu 39: Từ ba loại nuclêôtit A, G U tạo tối đa ba mã hóa axit amin? A B 24 C 25 D 27 Câu 40: Ở loài thực vật, gen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp gen a qui định Cho thân cao 4n có kiểu gen AAaa giao phấn với thân cao 4n có kiểu gen Aaaa kết phân tính F1 A 11 cao: thấp B cao: thấp C 35 cao: thấp D cao: thấp - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm Trang 4/4 - Mã đề thi 140 cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 dapan  C C B C C B A A C B D D D B C C A B C C D A D A B B A A B D D D A D C D B A B A ... liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm Trang 4/4 - Mã đề thi 14 0 cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 dapan  C C B C C B A A C B... 10 0% hạt trơn Cho F1 tạp giao thu F2 phân tính theo tỷ lệ 3/4 hạt trơn: 1/ 4 hạt nhăn Cho F2 tự thụ phấn, tính theo lý thuyết tỷ lệ phân ly kiểu hình F3 A 11 /12 hạt trơn : 1 /12 hạt nhăn B 5/8 hạt... G = X = 3 91 B T= A= 610 ; G = X = 390 C T= A = 2 51; G = X = 389 D T= A= 249; G = X = 3 91 Câu 24: Ở loài thực vật, cho giao phấn hoa trắng chủng với hoa đỏ chủng F1 có 10 0% hoa đỏ Cho F1 tự thụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCĐ sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường ngô gia tự – vĩnh phúc lần 1 , Đề thi KSCĐ sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường ngô gia tự – vĩnh phúc lần 1