Đề KSCL giữa học kỳ 1 sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường bùi thị xuân – TT huế

3 37 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 21:24

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019 MÔN SINH HỌC LỚP 12 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ 132 I Phần trắc nghiệm (8.0 điểm) Câu 1: Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài Cho F1 tự thụ phấn F2 Trong số lúa hạt dài F2, tính theo lí thuyết số hạt dài tự thụ phấn cho F3 toàn lúa hạt dài chiếm tỉ lệ A 1/4 B 1/3 C 3/4 D 2/3 Câu 2: Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức A mã mở đầu AUG, mã kết thúc UAA, UAG, UGA B nhiều ba xác định axit amin C tất loài dùng chung mã di truyền D ba mã hoá mã hoá cho loại axit amin Câu 3: Mạch gốc gen ban đầu: 3’ TAX TTX AAA… 5’ Cho biết có trường hợp thay nuclêơtit vị trí số làm thay đổi codon thành codon khác? A B C D Câu 4: Một gen có 480 ađênin 3120 liên kết hiđrơ Gen có số lượng nuclêôtit A 2400 B 3000 C 1800 D 2040 Câu 5: Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích tượng A gen nằm nhiễm sắc thể B gen phân li tổ hợp giảm phân C di truyền gen tồn nhân tế bào D biến dị tổ hợp phong phú loài giao phối Câu 6: Nhận định sau không với điều kiện xảy hoán vị gen? A Hoán vị gen xảy thể dị hợp tử cặp gen B Hoán vị gen xảy có trao đổi đoạn crơmatit khác nguồn cặp NST kép tương đồng kỳ đầu I giảm phân C Hốn vị gen có ý nghĩa có tái tổ hợp gen cặp nhiễm sắc thể tương đồng D Hốn vị gen tùy vào khoảng cách gen vị trí gen gần hay xa tâm động Câu 7: Thế nhóm gen liên kết? A Các gen alen nằm NST phân li q trình phân bào B Các gen khơng alen nằm NST phân li trình phân bào C Các gen khơng alen nằm NST phân li trình phân bào D Các gen alen nằm NST phân li trình phân bào Câu 8: Khi đề xuất giả thuyết tính trạng cặp nhân tố di truyền quy định, nhân tố di truyền tế bào khơng hồ trộn vào phân li đồng giao tử Menđen kiểm tra giả thuyết cách nào? A Cho F1 lai phân tích B Cho F2 tự thụ phấn C Cho F1 giao phấn với D Cho F1 tự thụ phấn Câu 9: Các ba mARN có vai trò quy định tín hiệu kết thúc trình dịch mã là: A 3’UAG5’ ; 3’UAA5’ ; 3’UGA5’ B 3’UAG5’ ; 3’UAA5’ ; 3’AGU5’ C 3’GAU5’ ; 3’AAU5’ ; 3’AGU5’ D 3’GAU5’; 3’AAU5’ ; 3’AUG5’ Câu 10: Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN có tỉ lệ (A + T)/(G + X) = 1/4 tỉ lệ nucleotit loại G phân tử ADN là: A 10% B 40% C 25% D 20% Câu 11: Tác nhân sinh học gây đột biến gen A virut hecpet B động vật nguyên sinh C vi khuẩn D 5BU Câu 12: Từ loại nicleotit khác tạo nhiều loại mã khác nhau? A 16 B C 48 D 27 Câu 13: Quá trình giảm phân tế bào sinh tinh có kiểu gen Aa Bd//bD khơng xảy đột biến xảy hoán vị gen alen D alen d Theo lí thuyết, loại giao tử tạo từ trình giảm phân tế bào là: A ABd, abD, aBd, AbD ABd, Abd, aBD, abD B ABd, aBD, abD, Abd ABd, aBD, AbD, abd C ABd, abD, ABD, abd aBd, aBD, AbD, Abd Trang 1/2 - Mã đề thi 132 D ABD, abd, aBD, Abd aBd, abd, aBD, AbD Câu 14: Các bước phương pháp lai phân tích thể lai Menđen gồm: Đưa giả thuyết giải thích kết chứng minh giả thuyết Lai dòng khác vài tính trạng phân tích kết F1, F2, F3 Tạo dòng chủng Sử dụng tốn xác suất để phân tích kết lai Trình tự bước Menđen tiến hành nghiên cứu để rút quy luật di truyền là: A 2, 1, 3, B 3, 2, 4, C 2, 3, 4, D 1, 2, 3, Câu 15: Q trình nhân đơi ADN thực theo nguyên tắc gì? A Mạch liên tục hướng vào, mạch gián đoạn hướng chạc ba tái B Hai mạch tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung song song liên tục C Nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo toàn D Một mạch tổng hợp gián đoạn, mạch tổng hợp liên tục Câu 16: Nội dung điều hòa hoạt động gen A điều hòa q trình phiên mã B điều hòa lượng sản phẩm gen C điều hồ hoạt động nhân đơi ADN D điều hòa q trình dịch mã Câu 17: Đơn vị nhỏ cấu trúc nhiễm sắc thể gồm đủ thành phần ADN prôtêin histon A nuclêôtit B sợi C nuclêôxôm D polixôm Câu 18: Khi lai giống bí ngơ chủng dẹt dài với F1 có dẹt Cho F1 lai với bí tròn F2: 152 bí tròn: 114 bí dẹt: 38 bí dài Hình dạng bí chịu chi phối tượng di truyền A phân li độc lập B liên kết hồn tồn C tương tác bổ sung D trội khơng hồn tồn Câu 19: Ở người, gen quy định nhóm máu A, B, O AB có alen: IA, IB, IO NST thường Một cặp vợ chồng có nhóm máu A B sinh trai đầu lòng có nhóm máu O Kiểu gen nhóm máu cặp vợ chồng là: D người IAIO người lại IBIO A chồng IBIO vợ IAIO B chồng IAIO vợ IBIO C chồng IAIO vợ IAIO Câu 20: Một gen sinh nhân sơ có số lượng loại nucleotit mạch A = 70; G = 100; X = 90; T = 80 Gen nhân đôi lần, số nucleotit loại X mà môi trường nội bào cần cung cấp cho trình là: A 100 B 180 C 90 D 190 Câu 21: Phép lai P: AaBbDd x AaBbDd tạo dòng gen trội hệ sau? A B C D Câu 22: Điểm sau với tượng di truyền liên kết khơng hồn tồn? A Mỗi gen nằm nhiễm sắc thể B Làm xuất biến dị tổ hợp C Làm hạn chế biến dị tổ hợp D Ln trì nhóm gen liên kết quý Câu 23: Cơ sở tế bào học quy luật phân li A phân li tổ hợp cặp nhân tố di truyền giảm phân thụ tinh B tổ hợp cặp nhiễm sắc thể tương đồng thụ tinh C phân li cặp nhiễm sắc thể tương đồng giảm phân D phân li tổ hợp cặp nhiễm sắc thể tương đồng giảm phân thụ tinh Câu 24: Ở loại côn trùng, gen A nằm NST thường quy định tính trạng màu mắt có alen Tiến hành phép lai: - Phép lai 1: đỏ x đỏ → F1: 75% đỏ : 25% nâu - Phép lai 2: vàng x trắng → F1: 100% vàng - Phép lai 3: nâu x vàng → F1: 25% trắng : 50% nâu : 25% vàng Từ kết rút kết luận thứ tự alen từ trội đến lặn là: A vàng → nâu → đỏ → trắng B nâu → đỏ → vàng → trắng C đỏ → nâu → vàng → trắng D nâu → vàng → đỏ → trắng II Phần tự luận (2.0 điểm) Câu (1.0 điểm) Cho biết đặc điểm mã di truyền Câu (1.0 điểm) Gen có alen A a; gen có alen B b Hai gen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng, phân ly độc lập quy định hình dạng mào gà Cấu trúc gen: A_B_: cho hình hạt óc chó; A_bb: cho mào hình hạt đậu; aaB_: cho mào hình hoa hồng; aabb: cho mào đơn Lai phân tích AaBb kết kiểu gen kiểu hình nào? Viết sơ đồ lai - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 132 ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM – THANG ĐIỂM SINH HỌC LỚP 12 I Phần trắc nghiệm (8.0 điểm) Câu Đáp án mã đề phần trắc nghiệm hỏi 132 209 357 485 B B B D D B A B A A B C A B C D D A D A A B B D B D C C A C A B C C D C 10 B D D A A A C A 11 12 D C A B 13 C A B B B C A B 14 15 C B A C 16 B C D D C D D A 17 18 C D A C 19 D D B A D B C D 20 21 A A D C 22 B D C A D A C D 23 24 C C B B I Phần tự luận (2.0 điểm) Câu Số câu Điểm 0.3 0.7 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 10 3.3 11 3.7 12 4.0 13 4.3 14 4.7 15 5.0 16 5.3 17 5.7 18 6.0 19 6.3 20 6.7 21 7.0 22 7.3 23 7.7 24 8.0 Đáp án – Hướng dẫn chấm Điểm - Mã di truyền đọc điểm xác định theo mã ba không gối lên 0.25đ Câu - Mã di truyền có tính đặc hiệu: Một ba mã hóa cho axit amin 0.25đ - Mã di truyền có tính phổ biến: Hầu hết loài sinh vật sử dụng chung mã 0.25đ (1.0đ) di truyền - Mã di truyền có tính thối hóa: có nhiều mã di truyền quy định loại a.amin 0.25đ Lai phân tích AaBb kết kiểu gen kiểu hình là: P Câu (1.0đ) AaBb x óc chó G aabb mào đơn 0.25đ ab 0.25đ 1AB, 1Ab, 1aB, ab Fa 1AaBb : 1Aabb óc chó hạt đậu : aaBb hoa hồng : aabb 0.25đ mào đơn 0.25đ ... điểm) Câu Số câu Điểm 0.3 0.7 1. 0 1. 3 1. 7 2.0 2.3 2.7 3.0 10 3.3 11 3.7 12 4.0 13 4.3 14 4.7 15 5.0 16 5.3 17 5.7 18 6.0 19 6.3 20 6.7 21 7.0 22 7.3 23 7.7 24 8.0 Đáp án – Hướng dẫn chấm Điểm - Mã... A A B B D B D C C A C A B C C D C 10 B D D A A A C A 11 12 D C A B 13 C A B B B C A B 14 15 C B A C 16 B C D D C D D A 17 18 C D A C 19 D D B A D B C D 20 21 A A D C 22 B D C A D A C D 23 24... - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 13 2 ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM – THANG ĐIỂM SINH HỌC LỚP 12 I Phần trắc nghiệm (8.0 điểm) Câu Đáp án mã đề phần trắc nghiệm hỏi 13 2 209 357 485 B B B D D B A B A
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KSCL giữa học kỳ 1 sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường bùi thị xuân – TT huế , Đề KSCL giữa học kỳ 1 sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường bùi thị xuân – TT huế