Đề KSCL sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường THPT nguyễn viết xuân – vĩnh phúc lần 1

6 44 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 21:24

SỞ GD&DT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN MÃ ĐỀ: 101 (Đề thi gồm 05 trang) ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN I Năm học 2018 - 2019 Môn: SINH - 12 Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 81: Khi nói q trình nhân đơi ADN tế bào nhân thực, phát biểu sau không đúng? A Theo chiều tháo xoắn, mạch khn có chiều 3’→5’mạch bổ sung tổng hợp liên tục có chiều 5’→3’ B Trong q trình nhân đơi ADN số đoạn Okazaki tạo ln nhỏ số đoạn mồi C Trong q trình tái ADN cần đoạn mồi cho đơn vị tái D Trong q trình nhân đơi ADN, mạch khn có bổ sung A với T, G với X ngược lại Câu 82: Ở sinh vật nhân sơ, gen cấu trúc có chiều dài 0,408 micrômet Hỏi chuỗi pôlipeptit gen tổng hợp có axit amin? Biết trình phiên mã dịch mã diễn bình thường khơng tính axit amin mở đầu A 400 B 399 C 398 D 798 Câu 83: Giả sử gen cấu tạo từ loại nuclêôtit: A, T, X mạch gốc gen có tối đa loại ba mã hóa axit amin? A loại mã ba B 24 loại mã ba C loại mã ba D 27 loại mã ba Câu 84: Gen B có 250 nuclêơtit loại Ađênin có tổng số liên kết hiđrô 1670 Gen B bị đột biến thay cặp nuclêôtit cặp nuclêôtit khác thành gen b Gen b gen B liên kết hiđrô Số nuclêôtit loại gen b A A = T = 250; G = X = 390 B A = T = 249; G = X = 391 C A = T = 251; G = X = 389 D A = T = 610; G = X = 390 Câu 85: Bộ ba đối mã (anticơđon) ba có A phân tử mARN B phân tử rARN C phân tử tARN D mạch gốc gen Câu 86: Giả sử trình tự nuclêôtit vùng vận hành (O) operôn Lac vi khuẩn E coli bị thay đổi, dẫn đến A đột biến gen cấu trúc B biến đổi trình tự axit amin của prơtêin ức chế C gen cấu trúc phiên mã liên tục D biến đổi trình tự nuclêơtit vùng khởi động (P) Câu 87: Cho nhân tố sau: (1) Hàm lượng nước tế bào khí khổng (2) Độ dày, mỏng lớp cutin (3) Nhiệt độ mơi trường (4) Gió ion khống (5) Độ pH đất Có nhân tố liên quan đến điều tiết độ mở khí khổng? Nhân tố chủ yếu? A (3) B (2) C (1) D (1) Câu 88: Tính thối hóa mã di truyền tượng nhiều ba khác mã hóa cho loại axit amin Những mã di truyền sau có tính thối hóa? A 5’UXG3’ 5’AGX3’ B 5’UUU3’, 5’AUG3’ C 5’AUG3’, 5’UGG3’ D 5’XAG3’, 5’AUG3’ Trang 1/5 - Mã đề thi 101 Câu 89: Một gen dài 5100Ao, số nucleotit loại A gen 2/3 số lượng loại nucleotit khác Gen thực tái liên tiếp lần Số nucleotit loại mà môi trường nội bào cung cấp cho trình tái là: A A=T= 9000; G=X=13500 B A=T=9600; G=X=14400 C A=T= 2400; G=X=3600 D A=T=18000; G=X=27000 Câu 90: Cho ý sau: (1) Tế bào nhân thực (2) Thành tế bào xenluloz (3) Sống tự dưỡng (4) Cơ thể đơn bào đa bào dạng sợi (5) Khơng có lục lạp, khơng di động (6) Sinh sản bào tử nảy chồi Trong ý trên, có ý khơng phải đặc điểm giới Nấm? A B C D Câu 91: Phương thức dinh dưỡng nấm mốc A tự dưỡng B dị dưỡng kí sinh C dị dưỡng hoại sinh D dị dưỡng cộng sinh Câu 92: Trong khu vườn có nhiều lồi hoa, người ta quan sát thấy đỗ quyên lớn phát triển tốt, màu xanh sẫm chưa hoa Nhận là: A Cần bón bổ sung muối canxi cho B Có thể bón thừa nitơ C Cây cần chiếu sáng tốt D Có thể bón thừa kali Câu 93: Vùng nuclêơtit đầu mút NST có chức A ngăn NST dính vào B đính với thoi vơ sắc q trình phân bào C điều hòa biểu số gen D khởi đầu trình tự nhân đôi ADN Câu 94: Một đoạn mạch mã gốc gen có trình tự nuclêơtit sau: 3’… AAATTGAGX…5’ Biết trình phiên mã bình thường, trình tự nuclêôtit đoạn mARN tương ứng A 5’…TTTAAXTGG…3’ B 5’…TTTAAXTXG…3’ C 3’…GXUXAAUUU…5’ D 3’…UUUAAXUXG…5’ Câu 95: Sự điều hòa hoạt động gen tổng hợp enzim phân giải lactozo vi khuẩn E coli diễn cấp độ nào? A Diễn chủ yếu cấp độ phiên mã B Diễn hoàn toàn cấp độ dịch mã C Diễn hoàn toàn cấp độ sau phiên mã D Diễn hoàn toàn cấp độ sau dịch mã Câu 96: Nội dung sau phản ánh ý nghĩa đột biến gen tiến hóa sinh vật? A Đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho trình tạo giống B Đột biến gen làm xuất alen khác cung cấp ngun liệu cho q trình tiến hóa sinh vật C Đột biến gen xuất nguồn biến dị tổ hợp cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa sinh giới D Đột biến gen làm xuất tính trạng làm ngun liệu cho tiến hóa Câu 97: Có nhận định sau: Thơng tin di truyền mạch gốc gen phiên mã thành phân tử mARN theo nguyên tắc bổ sung mARN tế bào nhân sơ sau phiên mã trực tiếp dùng làm khuôn tổng hợp Prôtêin; mARN tế bào nhân thực phải cắt bỏ intron nối exon lại tạo mARN trưởng thành tham gia tổng hợp protein Trong tế bào thể sinh vật, mARN có mã kết thúc: UAA, UAG, UGA Ở tế bào nhân sơ, sau tổng hợp chuỗi pơlipéptít axitamin mở đầu cắt bỏ nhờ enzim chun biệt, tế bào nhân thực không xảy tượng Trang 2/5 - Mã đề thi 101 Tổ hợp đáp án : A 2, 3, B 1, 2, C 1, 3, D 1, 2, 3, Câu 98: Có phân tử ADN tự liên tiếp số lần tổng hợp 112 mạch nucleotit lấy ngun liệu hồn tồn từ mơi trường nội bào Số lần nhân đôi phân tử ADN là: A B C D Câu 99: Trong chế điều hòa hoạt động operon Lac, kiện sau diễn mơi trường có lactozo mơi trường khơng có laztozo? A Một số phân tử lactozo liên kết với protein ức chế B ARN polimeraza liên kết với vùng khởi động operon Lac tiến hành phiên mã C Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã hóa tạo phân tử mARN tương ứng D Gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế Câu 100: Trong tế bào axit nuclêic prơtêin có mối quan hệ sau: ADN kết hợp với prôtêin histon theo tỉ lệ tương đương tạo thành sợi rARN kết hợp với prôtêin tạo thành Ribơxơm Trình tự nuclêơtit gen quy định trình tự axit amin prôtêin Prôtêin enzim (ADN-pol III) có vai trò quan trọng q trình tổng hợp ADN Prơtêin ức chế tham gia điều hồ hoạt động gen Enzim ARN-polimeraza tham gia trình tổng hợp đoạn mồi tái ADN Hãy đâu mối quan hệ prôtêin ADN chế di truyền? A 1, 3, 4, B 2, 3, 4, C 1, 2, 4, D 3, 4, 5, Câu 101: Cho ý sau: (1) Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc (2) Là hệ kín, có tính bền vững ổn định (3) Liên tục tiến hóa (4) Là hệ mở, có khả tự điều chỉnh Trong ý trên, có ý đặc điểm cấp độ tổ chức sống bản? A B C D Câu 102: "Đàn voi sống rừng" thuộc cấp độ tổ chứng sống đây? A Hệ sinh thái B Quần thể C Cá thể D Quần xã Câu 103: Một đột biến làm giảm chiều dài gen 10,2A° liên kết hidro Khi gen ban đầu gen đột biến đồng thời nhân đơi lần liên tiếp số nucleotit loại môi trường nội bào cung cấp cho gen đột biến giảm so với gen ban đầu là: A A=T=14; G=X=7 B A=T=8; G=X=16 C A=T=16; G=X=8 D A=T=7; G=X=14 Câu 104: Khi làm thí nghiệm trồng chậu đất thiếu ngun tố khống triệu chứng thiếu hụt khoáng thường xảy trước tiên già Ngun tố khống A sắt B nitơ C canxi D lưu huỳnh Câu 105: Xét operon Lac E coli, môi trường khơng có lactozo enzim chuyển hóa lactozo tạo Một học sinh đưa số giải thích cho tượng sau: (1) Do vùng khởi động (P) bị bất hoạt nên enzim ARN polimeraza bám vào để khởi động q trình phiên mã (2) Do gen điều hòa (R) bị đột biến nên không tạo protein ức chế (3) Do vùng vận hành (O) bị đột biến nên không liên kết với protein ức chế (4) Do gen cấu trúc (Z, Y, A) bị độ biến làm tăng khả biểu gen Những giải thích là: A (2), (3) (4) B (1), (2) (3) C (2) (4) D (2) (3) Câu 106: Phát biểu không tượng ứ giọt thực vật? Trang 3/5 - Mã đề thi 101 A Chất lỏng hình thành từ tượng ứ giọt nhựa B Rễ hấp thụ nhiều nước thoát nước gây tượng ứ giọt C Ứ giọt xuất loài thực vật nhỏ D Ứ giọt xảy độ ẩm khơng khí tương đối cao Câu 107: Mạch gốc gen sinh vật nhân thực gồm: Tên vùng Exon Intron1 Exon2 Intron2 Exon3 Số nuclêôtit 100 75 50 70 25 Phân tử mARN trưởng thành từ mạch gốc gen dài bao nhiêu? (Nếu tính vùng mã hóa) A 995A0 B 175 A0 C 559 A0 D 595 A0 Câu 108: Alen A vi khuẩn E coli bị đột biến điểm thành alen a Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Alen a alen A có số lượng nuclêơtit ln II Nếu đột biến cặp nuclêơtit alen a alen A có chiều dài III Chuỗi pôlipeptit alen a chuỗi pôlipeptit alen A quy định có trình tự axit amin giống IV Nếu đột biến thay cặp nuclêôtit vị trí gen làm thay đổi tồn ba từ vị trí xảy đột biến cuối gen A B C D Câu 109: Khi nói đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu sau sai? A Một số thể đột biến mang nhiễm sắc thể bị đảo đoạn làm giảm khả sinh sản B Sự xếp lại gen đảo đoạn góp phần tạo nguồn nguyên liệu cho q trình tiến hố C Đoạn nhiễm sắc thể bị đảo nằm đầu mút hay nhiễm sắc thể không mang tâm động D Đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố gen nhiễm sắc thể, hoạt động gen bị thay đổi Câu 110: Cho thành phần: mARN gen cấu trúc; Các loại nuclêôtit A, U, G, X; Enzim ARN pôlimeraza; Ezim ADN ligaza; Enzim ADN pôlimeraza Các thành phần tham gia vào trình phiên mã gen cấu trúc opêron Lac E.coli A 3, B 2, C 2, 3, D 1, 2, Câu 111: Phát biểu sau không nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực? A Nhiễm sắc thể cấu tạo từ ARN prôtêin loại histôn B Vùng đầu mút nhiễm sắc thể có tác dụng bảo vệ nhiễm sắc thể C Trên nhiễm sắc thể có tâm động vị trí để liên kết với thoi phân bào D Trên nhiễm sắc thể có nhiều trình tự khởi đầu nhân đôi Câu 112: Trong nguyên nhân sau: (1) Các phân tử muối sát bề mặt đất gây khó khăn cho xuyên qua mặt đất (2) Cân nước bị phá hủy (3) Thế nước đất thấp (4) Hàm lượng oxi đất thấp (5) Các ion khoáng độc hại (6) Rễ thiếu oxi nên hơ hấp khơng bình thường (7) Lơng hút bị chết Cây cạn ngập úng lâu chết nguyên nhân: A (3), (4) (5) B (2), (6) (7) C (3), (5) (7) D (1), (2) (6) Câu 113: Thành phần sau không thuộc opêron Lac? A Các gen cấu trúc (Z, Y, A) B Vùng vận hành (O) Trang 4/5 - Mã đề thi 101 C Gen điều hoà (R) D Vùng khởi động (P) Câu 114: Loại nấm dùng để sản xuất rượu trắng, rượu vang, bia, làm nở bột mì, tạo sinh khối thuộc nhóm nấm sau đây? A Nấm men B Nấm sợi C Nấm nhầy D Nấm đảm Câu 115: Trong trình nhân đơi ADN, chạc tái (chạc chữ Y) có mạch tổng hợp liên tục mạch tổng hợp gián đoạn? A Vì enzim ADN polimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’→3’ B Vì enzim ADN polimeraza tổng hợp mạch theo chiều 3’→5’ C Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch khn có chiều 5’→3’ D Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch khn có chiều 3’→5’ Câu 116: Trên phân tử mARN bình thường phiên mã từ opêron Lac vi khuẩn E coli A có tối thiểu ba kết thúc B có khơng có ba kết thúc C khơng có ba kết thúc D có tối đa ba kết thúc Câu 117: Loại đột biến nhiễm sắc thể sau làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể? A Đột biến lệch bội B Đột biến đảo đoạn C Đột biến đa bội D Đột biến đoạn Câu 118: Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN có tỉ tỉ lệ nucleotit loại G phân tử ADN là: A 25% B 40% C 20% D 10% Câu 119: Vùng điều hoà vùng A quy định trình tự xếp axit amin phân tử prơtêin B mang tín hiệu kết thúc phiên mã C mang tín hiệu khởi động kiểm sốt q trình phiên mã D mang thơng tin mã hố axit amin Câu 120: Dựa vào đâu để phân loại gen cấu trúc gen điều hòa? A Dựa vào chức sản phẩm gen B Dựa vào biểu kiểu hình gen C Dựa vào kiểu tác động gen D Dựa vào cấu trúc gen lệ - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 101 Data mamon KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS made 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 cautron 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Page dapan C C B C C C D A A D C B A C A B B D D D D B D B D A D B C B A B C A A A D B C A ... 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 cautron 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 12 0 Page dapan C C B C C C D A A D C B A C A B B D D D D B D B D A... 10 1 Data mamon KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS made 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KSCL sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường THPT nguyễn viết xuân – vĩnh phúc lần 1 , Đề KSCL sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường THPT nguyễn viết xuân – vĩnh phúc lần 1

Từ khóa liên quan