Đề khảo sát sinh học 12 lần 2 năm 2018 – 2019 trường lê xoay – vĩnh phúc

6 45 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 21:24

TRƯỜNG THPT LÊ XOAY Năm học 2018-2019 (Đề thi có trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG - LẦN MÔN: SINH HỌC 12 Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian giao đề (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Có thành tựu ứng dụng công nghệ gen? (1) Tạo chủng vi khuẩn E.Coli sản xuất insulin người (2) Tạo giống dưa hấu tam bội khơng có hạt, có hàm luợng đường cao (3) Tạo giống giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ thuốc cảnh Petunia (4) Tạo giống dâu tằm có suất cao dạng lưỡng bội bình thường (5) Tạo giống lúa “gạo vàng” có khả tổng hợp β-caroten (tiền vitamin A) hạt (6) Tạo giống trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tất gen A B C D Câu 2: Bố mẹ bình thường sinh đầu lòng bị bệnh mù màu Kiểu gen mẹ A XAXA B XAXa C Aa D XaY Câu 3: Để tạo giống mang đặc điểm hai loài mà cách tạo giống thông thường tạo được, người ta sử dụng phương pháp nào? A Nuôi mô tế bào B Dung hợp tế bào trần C Nuôi cấy hạt phấn D Gây đột biến chọn lọc Câu 4: Cho sơ đồ phả hệ sau: Bệnh P quy định gen trội (P) nằm NST thường; bệnh Q quy định gen lặn (q) nằm nhiễm sắc thể giới tính X, khơng có alen tương ứng Y Biết khơng có đột biến xảy Xác suất để cặp vợ chồng hệ thứ III sơ đồ phả hệ sinh đầu lòng khơng mắc hai bệnh P, Q A 37,5% B 43,75% C 56,25% D 87,5% Câu 5: Ở loài thực vật, gen A qui định tính trạng đỏ trội hồn tồn so với gen a qui định tính trạng lặn vàng Cho có kiểu gen Aaaa giao phấn với có kiểu gen AAa, kết phân ly kiểu hình đời lai A đỏ: vàng B đỏ: vàng C 35 đỏ: vàng D 11 đỏ: vàng Câu 6: Mối quan hệ cạnh tranh nguyên nhân dẫn đến A tiến hóa sinh vật B suy giảm nguồn lợi khai thác người C suy giảm đa dạng sinh học D cân sinh học quần xã Câu 7: Người ta thường dựa vào đặc trưng quần thể để đánh giá khai thác hiệu tài nguyên sinh vật? A Cấu trúc nhóm tuổi B Mật độ quần thể C Tỉ lệ sinh sản D Sự biến động số lượng cá thể quần thể Câu 8: Một gen tách từ hệ gen vi khuẩn có %A=20% Trên phân tử mARN tổng hợp từ gen có %Um=15%, %Gm=25%, Xm=490 nuclêôtit Xác định số liên kết hidro gen A 3640 liên kết B 4630 liên kết C 3460 liên kết D 4360 liên kết Trang 1/5 - Mã đề thi 132 - https://thi247.com/ Câu 9: Bệnh hói đầu người cặp gen Hh nằm NST thường quy định Kiểu gen HH quy định hói nam nữ, kiểu gen Hh quy định hói nam khơng hói nữ, kiểu gen hh quy định khơng hói Một cặp vợ chồng khơng hói, bố vợ khơng bị hói, người lại hai gia đình khơng hói Tính xác suất họ sinh khơng bị hói A 0% B 50,0% C 25,0% D 75,0% Câu 10: Cho phép lai AaBbDDEe x AaBBDdEe Theo lý thuyết, xác suất cá thể mang kiểu hình trội cặp tính trạng A 9/64 B 9/16 C 9/32 D 9/128 Câu 11: Nguyên nhân xảy cạnh tranh gay gắt các cá thể quần xã A nguồn sống không cung cấp đủ cho tất cá thể B tất cá thể có ổ sinh thái trùm lên hồn tồn C mơi trường thay đổi khơng ngừng D lồi có nơi giống Câu 12: Nhân tố nhân tố sau làm biến đổi tần số alen quần thể nhanh qua hệ? A Đột biến số lượng NST B Đột biến gen C Chọn lọc tự nhiên D Sự di cư (xuất cư) cá thể Câu 13: Điều kiện nghiệm định luật phân li độc lập Menđen A Mỗi tính trạng cặp gen quy định nằm cặp NST tương đồng khác B Các gen quy định tính trạng khác nằm cặp NST di truyền C Xảy trao đổi chéo gen tương ứng cặp NST kép tương đồng D Các sản phẩm gen tương tác với quy định tính trạng Câu 14: Ở loài hoa, xét ba cặp gen phân li độc lập, gen quy định enzim khác tham vào chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố cánh hoa theo sơ đồ sau: Gen K Gen L Gen M Enzim K ` Chất không màu Chất không màu Enzim L Enzim M Sắc tố vàng Sắc tố đỏ Các alen lặn đột biến k, l, m không tạo enzim K, L M tương ứng Khi sắc tố khơng hình thành hoa có màu trắng Cho hoa đỏ đồng hợp tử ba cặp gen giao phấn với hoa trắng đồng hợp tử ba cặp gen lặn, thu F1 Cho F1 giao phấn với nhau, thu F2 Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết, tổng số thu F2, số hoa trắng chiếm tỉ lệ A 7/16 B 9/64 C 37/64 D 9/16 Câu 15: Xét tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb giảm phân bình thường Có nhận định đúng? (1) Thực tế kết thúc giảm phân tạo loại giao tử với tỉ lệ (2) Tế bào kết thúc giảm phân tạo tinh trùng (3) Thực tế, kết thúc giảm phân tạo loại giao tử có kiểu gen khác (4) Theo lý thuyết, tỉ lệ giao tử có kiểu gen AB 1/2 A B C D Câu 16: Cho số ví dụ chế cách ly sinh sản đây: Ngựa vằn phân bố châu Phi nên không giao phối với với ngựa hoang phân bố Trung Á Cừu giao phối với dê, có thụ tinh tạo thành hợp tử hợp tử chết Lừa giao phối với ngựa sinh la khơng có khả sinh sản Cá khác lồi có cấu tạo hoa khác nên hạt phấn lồi thường khơng thụ phấn cho hoa lồi khác Những ví dụ biểu cách li sau hợp tử? A 1,2 B 2,3 C 1,4 D 3,4 Câu 17: Quần thể có kích thước mức tối thiểu A khai thác nhiều nguồn sống môi trường có nguồn sống dồi Trang 2/5 - Mã đề thi 132 - https://thi247.com/ B chống chọi với thay đổi môi trường tốt thức ăn chỗ dồi C chống chọi với thay đổi môi trường kém, khả sinh sản suy giảm, quần thể dễ bị diệt vong D cạnh tranh cá thể không xảy nên số lượng cá thể tăng lên nhanh chóng Câu 18: Gen A có 3600 liên kết hidro, %A-%X=10% Gen A đột biến thành gen a đột biến làm đoạn ADN dài 102A0 Trong đoạn ADN bị có A=X Xác định số nuclêôtit gen đột biến A A=T=900, G=X=600 B A=T=600, G=X=900 C A=T=585, G=X=885 D A=T=885, G=X=585 Câu 19: Phát biểu sau không đúng? A Chọn lọc tự nhiên khơng đào thải hồn tồn gen lặn gây chết khỏi quần thể giao phối B Theo quan điểm đại, chọn lọc tự nhiên phân hoá khả sinh sản cá thể có kiểu gen khác quần thể C Chọn lọc từ nhiên đào thải hoàn toàn gen trội gây chết khỏi quần thể sau hệ D Chọn lọc tự nhiên nhân tố trực tiếp tạo kiểu gen thích nghi với môi trường Câu 20: Một quần thể động vật, hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen giới 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa; giới đực 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa Biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa Sau hệ ngẫu phối hệ F1 A đạt trạng thái cân di truyền B có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 52% C có kiểu gen đồng hợp tử trội chiếm tỉ lệ 16% D có kiểu gen đồng hợp tử lặn chiếm tỉ lệ 25% Câu 21: Enzim sử dụng để cắt đoạn ADN từ tế bào cho ADN plasmit tạo ADN tái tổ hợp A ARN-polimeraza B ADN-polimeraza C ligaza D restrictaza Câu 22: Có cấu trúc di truyền quần thể đạt trạng thái cân di truyền Biết quần thể ngẫu phối không chịu tác động nhân tố tiến hóa (1) 100% cá thể quần thể có kiểu hình lặn (2) 100% cá thể quần thể có kiểu gen dị hợp (3) 100% cá thể quần thể có kiểu gen đồng hợp trội (4) xAA+yAa+zaa=1 với (y/2)2=x2.z2 (5) 0,49AA : 0,42Aa: 0,09aa (6) 0,5AA: 0,25Aa: 0,25aa A B C D Câu 23: Cho phép lai P: ♀ AaBbDd × ♂ AaBbdd Trong trình giảm phân hình thành giao tử đực, số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I; giảm phân II diễn bình thường Quá trình giảm phân hình thành giao tử diễn bình thường Theo lí thuyết, phép lai tạo F1 có tối đa loại kiểu gen? A 56 B 24 C 42 D 18 Câu 24: Hệ tuần hoàn hở thường phù hợp với động vật có kích thước nhỏ hoạt động A kích thước tim nhỏ hoạt động yếu B tốc độ dòng máu chậm, áp lực máu thấp C nhu cầu lượng chúng thấp D hệ tuần hồn hở khơng có mao mạch Câu 25: Cho đặc điểm thực vật: (1) Các tế bào có loại lục lạp (2) Điểm bù CO2 thấp (3) Điểm bão hoà ánh sáng thấp (4) Cường độ quang hợp thấp (5) Năng suất sinh học cao (6) Xảy hô hấp sáng mạnh Các đặc điểm sinh lý có thực vật C4 A (3), (5), (6) B (1), (3), (6) C (2), (4), (5) D (1), (2), (5) Câu 26: Đặc điểm thực vật giúp chúng tăng diện tích bề mặt hấp thụ nước muối khoáng lên cao nhất? A Rễ ăn sâu, lan rộng đất B Rễ có phản ứng hướng nước dương C Rễ có số lượng lơng hút lớn D Tế bào lơng hút rễ có thành mỏng Câu 27: Khi quần thể tăng trưởng theo tiềm sinh học? A Mơi trường có nguồn sống dồi dào, có đủ thức ăn, nơi ở, lồi cạnh tranh B Mơi trường có số lượng lồi, khơng có lồi ăn thịt C Mơi trường trống trơn có quần thể phát tán tới D Môi trường có lồi cạnh tranh Trang 3/5 - Mã đề thi 132 - https://thi247.com/ Câu 28: Nhận định sau khơng đúng? A Sự điều hồ đường huyết hoocmôn insulin glucagon quy định B Sau lao động nặng, thể dục thể thao kéo dài đường huyết tăng C Khi áp suất thẩm thấu máu tăng tăng cảm giác khát nước D Ăn mặn kéo dài dễ dẫn đến bị bệnh cao huyết áp Câu 29: Theo quan niệm thuyết tiến hoá tổng hợp đại, phát biểu sau đúng? A Tất biến dị sinh vật nguyên liệu chọn lọc tự nhiên B Thường biến khơng có vai trò với tiến hóa thường biến khơng di truyền C Tất biến dị di truyền nên nguyên liệu chọn lọc tự nhiên D Tất biến dị di truyền nguyên liệu chọn lọc tự nhiên Câu 30: Q trình hình thành lồi đảo thường diễn nhanh vùng lục địa A chọn lọc tự nhiên diễn chậm B lai xa khơng thực C có cách li địa lí hồn tồn D đột biến khó tồn quần thể Câu 31: Trong chế điều hoà hoạt động gen sinh vật nhân sơ, gen điều hồ có vai trò sau đây? A Mang thơng tin qui định enzim ARN-polimeraza B Là vị trí tiếp xúc với enzim ARN-polimeraza C Mang thông tin qui định prơtêin ức chế D Là vị trí liên kết với prôtêin ức chế Câu 32: Hai quần thể A B khác loài sống khu vực địa lí có nhu cầu sống giống nhau, xu hướng biến động cá thể xảy cạnh tranh là: (1) Cạnh tranh gay gắt làm loài sống sót, lồi bị diệt vong (2) Nếu lồi khác bậc phân loại, lồi tiến hố chiến thắng, tăng số lượng cá thể (3) Hai loài tồn phân thành ổ sinh thái khác thức ăn, nơi (4) Loài sinh sản nhanh hơn, kích thước thể lớn hơn, số lượng nhiều chiến thắng, tăng số lượng Còn lồi bị diệt vong Tổ hợp ý là: A (2), (3) B (2), (4) C (1), (2) D (1), (4) Câu 33: Các bất thường sau người có nguyên nhân đột biến gen? A Hội chứng Đao, bệnh bạch cầu ác tính B Hội chứng Tơcnơ, hội chứng hồng cầu hình liềm C Hội chứng Claiphentơ, tật dính ngón tay số 2, D Bệnh bạch tạng, bệnh mù màu Câu 34: Số lượng cá thể quần thể biến động A quần thể ln có xu hướng tự điều chỉnh B điều kiện mơi trường thay đổi có tính chu kì C cá thể quần thể ln cạnh tranh với D thay đổi nhân tố sinh thái vô sinh hữu sinh Câu 35: Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa cặp gen quy định, tính trạng hình dạng cặp gen khác quy định Cho hoa đỏ, tròn chủng giao phấn với hoa vàng, bầu dục chủng (P), thu F1 gồm 100% hoa đỏ, tròn Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 gồm loại kiểu hình, hoa đỏ, bầu dục chiếm tỉ lệ 9% Biết rằng, trình phát sinh giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen với tần số Trong kết luận sau, có kết luận với phép lai trên? (1) F2 có loại kiểu gen (2) F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, tròn (3) Ở F2, số cá thể có kiểu gen giống kiểu gen F1 chiếm tỉ lệ 20% (4) F1 xảy hoán vị gen với tần số 20% A B C D Câu 36: Phân tích thành phần nucleôtit chủng virut thu Chủng A: A=U=20%; G=X=30% Chủng B: A=T=20%; G=X=30% Chủng C: A=G=20%, T=X=30% Kết luận sau đúng? A Vỏ virut chủng A chứa ARN, vỏ virut chủng C chứa ADN mạch B Lõi virut chủng B chứa ADN mạch, lõi virut chủng C chứa ADN mạch C Lõi virut chủng A virut chủng C chứa ARN Trang 4/5 - Mã đề thi 132 - https://thi247.com/ D Vật chất di truyền virut chủng A, B, C ADN Câu 37: Quần thể thường có kích thước quần thể lớn A Quần thể voi rừng B Quần thể chuột thảo nguyên C Quần thể ngựa vằn D Quần thể trâu rừng Câu 38: Cho phép lai cá thể ruồi có kiểu gen ♀AB/ab Dd x ♂Ab/aB Dd Biết gen qui định tính trạng nằm NST thường hoán vị gen xảy ruồi giấm với f=18% Tính theo lí thuyết, xác suất thu kiểu hình trội tính trạng ruồi F1 bao nhiêu? A 37,500% B 52,875% C 49,475% D 56,250% Câu 39: Khi nói đột biến gen, có phát biểu sau đúng? (1) Đột biến thay cặp nuclêơtit ln dẫn đến kết thúc sớm q trình dịch mã (2) Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể (3) Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nuclêơtit (4) Đột biến gen có lợi, có hại trung tính thể đột biến (5) Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện môi trường A B C D Câu 40: Tại vùng chín thể đực có kiểu gen AabbCc DE/de tiến hành giảm phân hình thành giao tử Biết trình giảm phân xảy bình thường có 1/3 số tế bào xảy hoán vị gen Theo lý thuyết, số lượng tế bào sinh dục chín tối thiểu tham gia giảm phân để thu số loại giao tử tối đa mang gen A B 16 C 12 D 24 - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm Trang 5/5 - Mã đề thi 132 - https://thi247.com/ TRƯỜNG THPT LÊ XOAY Năm học 2018-2019 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Mã đề 132 C B B B D A A A D B A C A A A B C D D B D C C B D C A B D C C A D D C B B A D C ĐÁP ÁN THI KSCL LỚP 12 – LẦN MÔN: SINH HỌC 12 Mã đề 209 B B B C D A A D B C C A A A C C B D D A A A D C B D B D A C A C C D C B B B D D Mã đề 357 D A B C A C D A B B D C D D A D A C A D D B B A C D D A C A B C C C A B B C B B Mã đề 485 A D A D D D A C A D C B C B A A C B D B D B B D C C B B D C A C C B B A A A C D Mã đề 570 C C C D D D B D B A D C C B B B A A B C A D D B C C B D B A A B C D A A A C D A Mã đề 628 B D A B D C C C A D A D A C C B C B B A D D C B C A A B C A D A C B D D B D B A ... Mã đề thi 1 32 - https://thi247.com/ TRƯỜNG THPT LÊ XOAY Năm học 20 18 -20 19 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Mã đề 1 32 C B B B D... quần thể có kiểu gen đồng hợp trội (4) xAA+yAa+zaa=1 với (y /2) 2=x2.z2 (5) 0,49AA : 0,42Aa: 0,09aa (6) 0,5AA: 0 ,25 Aa: 0 ,25 aa A B C D Câu 23 : Cho phép lai P: ♀ AaBbDd × ♂ AaBbdd Trong q trình giảm... A C A A A B C D D B D C C B D C A B D C C A D D C B B A D C ĐÁP ÁN THI KSCL LỚP 12 – LẦN MÔN: SINH HỌC 12 Mã đề 20 9 B B B C D A A D B C C A A A C C B D D A A A D C B D B D A C A C C D C B B B
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề khảo sát sinh học 12 lần 2 năm 2018 – 2019 trường lê xoay – vĩnh phúc , Đề khảo sát sinh học 12 lần 2 năm 2018 – 2019 trường lê xoay – vĩnh phúc

Từ khóa liên quan