Tác động việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng đến tỷ suất sinh lợi trên thị trường việt nam

56 113 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2019, 00:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - CHÂU THÀ NH SANG TÁC ĐỘNG VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚ NG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI TRÊN THI ̣TRƢỜNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - CHÂU THÀ NH SANG TÁC ĐỘNG VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI TRÊN THI ̣TRƢỜNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số : 603.402.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN THI ̣THÙ Y LINH TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằ ng cơng trình nghiên cứu tơi Các nội dung nghiên cứu các k ết nghiên cứu luâ ̣n văn là kế t quả ho ̣c tâ ̣p và nghiên cứu thực tiễn thời gian qua của chính tác giả , chưa đươ ̣c công bố bấ t cứ công triǹ h nào Số liệu sử dụng trung thực có nguồn gớc trích dẫn rõ ràng đươ ̣c ghi phầ n tài liê ̣u tham khảo Tác giả Châu Thành Sang LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu các thầ y cô khoa Đào t ạo Sau Đại học Trường Đại học Kinh tế Thành phớ Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi cho học tập nghiên cứu suốt thời gian qua Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Trầ n Thi Thu ̣ ̀ y Linh đã tận tình hướng dẫn, góp ý động viên tơi śt q trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn Tác giả Châu Thành Sang MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG TÓM TẮT CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý hình thành đề tài 1.2 Tổng quan nghiên cứu 1.3 Mục tiêu phạm vi nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu: 1.4 Phương pháp nghiên cứu đề tài 1.5 Nội dung nghiên cứu đề tài CHUƠNG 2: CÁC NGHIÊN CỨU THƢ̣C NGHIỆM V Ề PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG 2.1 Các nghiên cứu tỷ suất sinh lợi cổ phiếu phát hành lần đầu công chúng so với tỷ suất sinh lợi thị trường ngắn hạn 2.2 Các nghiên cứu tỷ suất sinh lợi cổ phiếu phát hành lầ n đầ u công chúng so với tỷ suất sinh lợi thị trường dài hạn 2.3 Tóm tắt các nghiên cứu 13 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Dữ liệu nghiên cứu 15 3.2 Mô tả biến nghiên cứu 15 3.3 Giả thuyết nghiên cứu 18 3.4 Đo lường nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi bất thường tích lũy CARs 19 3.5 Phương pháp kiểm định 20 3.5 Ma trận tương quan 20 3.5 Kiểm định White Heteroscedasticity 20 3.5 Kiểm định Durbin–Watson test kiểm định Breusch–Godfrey test 21 3.5 Kiểm định Bera—Jarque test 22 CHƢƠNG 4: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 24 4.1 Phân tích phát hành cổ phiếu lần đầu công chúng từ năm 2001 - 2009 24 4.2 Thống kê mô tả biến mơ hình 27 4.3 Kế t quả hồi quy đa biến đo lường các nhân tố ảnh hưởng đế n tỷ suấ t sinh l ợi cổ phiế u IPO 30 4.3.1 Kế t quả h ồi quy đa biến đo lường các nhân tố ảnh hưởng đế n tỷ suấ t sinh lơ ̣i cổ phiế u IPO ngắn hạn 30 4.3.2 Kế t quả hồi quy đa biến đo lường các nhân tố ảnh hưởng đế n tỷ suấ t sinh lơ ̣i cổ phiế u IPOtrong dài hạn 32 4.3.3 Kiểm định mơ hình nhân tớ ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi bất thường từ kiện IPO 33 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍ NH SÁCH 37 5.1 Kết luận 37 5.2 Các gợi ý từ kết nghiên cứu 39 5.2.1 Chiến lược đầu tư cổ phiế u IPO 39 5.2.2 Gợi ý sách 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 PHỤ LỤC 44 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Số lượng công ty IPO quy mô phát hành 24 Bảng 4.2: Phát hành lần đầu công chúng theo sàn niêm yết .25 Bảng 4.3: Phát hành lần đầu công chúng phân loại theo ngành 26 Bảng 4.4: IPO phân loại theo tổ chức tư vấn phát hành 27 Bảng 4.5: Thống kê mô tả tỷ suất sinh lợi ngắn hạn dài hạn CARs 28 Bảng 4.6: Kiểm định trung bình mức độ định giá thấp 28 Bảng 4.7: Kết hồi quy đa biến ngắn hạn 30 Bảng 4.8: Hồi quy đa biến với biến phụ thuộc CARs dài hạn 32 Bảng 4.9: Ma trận tương quan biến độc lập mơ hình .33 Bảng 4.10: Kết kiểm định White test .33 Bảng 4.11: Kết hồi quy sau khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi 34 Bảng 4.12: Kết kiểm định Breusch–Godfrey test 35 Bảng 4.13: Kết hồi quy sau loại bỏ liệu outline 35 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Thống kê mô tả biến sử dụng mơ hình 44 Phụ lục 2: Mơ hình hồi quy biến định giá thấp .44 Phụ lục 3: Mơ hình hồi quy biến phụ thuộc CARs ngày sau niêm yết 45 Phụ lục 4: Mơ hình hồi quy biến phụ thuộc CARs ngày sau niêm yết 45 Phụ lục 5: Mơ hình hồi quy biến phụ thuộc CARs năm sau niêm yết .46 Phụ lục 6: Mơ hình hồi quy biến phụ thuộc CARs năm sau niêm yết .46 Phụ lục 7: Mơ hình hồi quy biến phụ thuộc CARs năm sau niêm yết .47 Phụ lục 8: Kiểm định White test .47 Phụ lục 9: Kiểm định Breusch–Godfrey test 47 Phụ lục 10 : Kiểm định Bera-jarque 48 Phụ lục 11 : Kiểm định Bera-jarque sau loại bỏ liệu outline .48 -1- TÓM TẮT Bài viết nghiên cứu tác động việc phát hành cổ phiế u lần đầu công chúng đến tỷ suất sinh lợi 409 doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2001-2012 Tác giả xem xét vấn đề định giá thấp- underpricing (giá ngày giao dịch đầu tiên/giá chào bán) sử dụng tỷ suất sinh lợi bất thường tích lũy (CARs) để đo lường tỷ suất sinh lợi bất thường ngắn hạn dài hạn ảnh hưởng kiện phát hành lần đầ u công chúng (IPO) Đồng thời, tác giả xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi kiện IPO Kết cho thấy, phát hành lần đầu công chúng hầu hết các công ty bị định giá thấp trung bình 61,1% Trong dài hạn, trung bình tỷ suất sinh lợi cổ phiếu tăng trưởng cao mức tăng trưởng thị trường VN-INDEX năm, năm năm sau IPO Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy ngắn hạn, tỷ suất sinh lợi bất thường từ kiện IPO bị ảnh hưởng quy mô phát hành, tỷ suất sinh lợi thị trường tháng trước niêm yết tổ chức bảo lãnh phát hành Tuy nhiên dài hạn, năm, năm, năm sau IPO, khơng có biến có ý nghĩa thớng kê, nghĩa tỷ suất sinh lợi bất thường tích lũy không bị ảnh hưởng các đặc điểm đưa vào mơ hình Từ khóa: phát hành lần đầu công chúng (IPO), ̣nh giá thấ p -2- CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý hình thành đề tài Trong vài năm trở lại đây, có khá nhiều nghiên cứu hành vi tài liên quan đến phát hành lần đầu công chúng IPO mục đích IPO, định giá thấp hay tỷ suất sinh lợi cao so với tỷ suất sinh lợi thị trường IPO, lợi nhuận ngắn hạn IPO… Trong đó, các nghiên cứu tỷ suất sinh lợi cổ phiếu ảnh hưởng kiện IPO thị trường phát triển hấp dẫn nhà kinh tế học Tuy nhiên, để hiểu rõ ảnh hưởng yếu tố khác tác động lên tỷ suất sinh lợi cổ phiếu ảnh hưởng kiện IPO khơng dễ dàng với khác phương thức huy động vốn ngành khác thị trường khác nhau, đặc biệt thị trường Nhằm mục đích phát triển nghiên cứu thực nghiệm lý thuyết tài hành vi việc phát hành lần đầu công chúng, đặc biệt thị trường nổi- nơi nhu cầu huy động vốn ngày mở rộng, tính minh bạch thấp Đồng thời, kiểm định lại yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu ngắn hạn dài hạn sau IPO có khác biệt so với nghiên cứu Steven X Zheng (2007) Ritter (1994), Eugene E Fama (1998), Ogden et al (2003), Rock (1986) cho tỷ suất sinh lợi bị ảnh hưởng thời gian thực niêm yết, quy mô phát hành, số lượng cổ phiếu tự lưu hành….Bên cạnh đó, kiểm chứng lại lần kết nghiên cứu Gavriel Ayi Ayayi (2011) ―Định giá thấp tỷ suất sinh lợi cổ phiếu so với tỷ suất sinh lợi thị trường dài hạn việc đấu giá lần đầu công chúng IPO: trường hợp Việt Nam‖ Với nguyên nhân nêu trên, chọn đề tài nghiên cứu ―Tác động việc phát hành cổ phiếu lần đầu công chúng đến tỷ suất sinh lợi thị trường Việt Nam” 1.2 Tổng quan nghiên cứu Hầu hết nghiên cứu thực nghiê ̣m chia làm giai đoạn nghiên cứu: ngắn hạn dài hạn Trong ngắn hạn, tỷ suất sinh lợi cổ phiếu IPO dương -34- Bảng 4.11 Kết hồi quy sau khắc phục tƣợng phƣơng sai sai số thay đổi Coefficient Std Error t-Statistic Prob LN_SIZE -0.062903 0.032836 -1.915663 0.0561 FREE_FLOAT -0.103544 0.115553 -0.896076 0.3707 VOLUME 1.008479 1.075247 0.937905 0.3489 RETURN 0.795025 0.369537 2.151405 0.0320 -0.042284 0.134080 -0.315366 0.7526 0.307193 0.088102 3.486802 0.0005 1.203804 0.388357 3.099739 0.0021 EXCHANGE UNDERWRITER C R-squared 0.073130 F-statistic 5.286285 Adjusted R-squared 0.059296 Prob(F-statistic) 0.000029 (3) Kiểm định Durbin–Watson test kiểm định Breusch–Godfrey test Giá trị Durbin –Watson =1.9 cho thấy khơng có tượng tương quan chuỗi Đồng thời, để kiểm tra lần tượng tương quan chuỗi, nghiên cứu sử dụng kiểm định Breusch–Godfrey test Kết trình bày bảng 4.12, cho thấy p-value 0.45, lần khẳng định khơng có tượng tương quan chuỗi Bảng 4.12: Kết kiểm định Breusch–Godfrey test Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic 0.955757 Prob F(6,402) 0.4550 Obs*R-squared 5.752343 Prob Chi-Square(6) 0.4515 Scaled explained SS 40.90294 Prob Chi-Square(6) 0.0000 -35- Kiểm định Bera—Jarque test: (4) Kết kiểm định Bera – Jarque trình bày hình 4.1 với giá trị Bera— Jarque đạt 3.291 với prob có giá trị 0.00, cho thấy phần dư khơng phân phới chuẩn Hình 4.1: Kết kiểm định Bera-jarque 100 Series: Residuals Sample 409 Observations 409 80 60 40 20 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis -1.29e-16 -0.234028 6.395413 -1.108242 0.874120 2.797211 15.72090 Jarque-Bera Probability 3291.066 0.000000 -1 Để khắc phục tượng phần dư không phân phối chuẩn sử dụng giải pháp loại liệu outline khỏi mơ hình Kết kiểm định sau đã loại bỏ liệu outline trình bày bảng 4.13 Bảng 4.13: Kết hồi quy sau loại bỏ liệu outline Coefficient Std Error t-Statistic Prob LN_SIZE -0.080098 0.011866 -6.750321 0.0000 FREE_FLOAT -0.137011 0.066344 -2.065146 0.0397 RETURN 0.240067 0.131482 1.825859 0.0688 VOLUME 0.037392 0.463882 0.080607 0.9358 -0.004027 0.042867 -0.093936 0.9252 0.034705 0.037384 0.928328 0.3540 1.264892 0.149449 8.463713 0.0000 EXCHANGE UNDERWRITER C R-squared 0.204661 F-statistic 13.25223 Adjusted R-squared 0.189217 Prob(F-statistic) 0.000000 -36- Kết bảng 4.13 cho thấy, quy mô phát hành, tỷ suất sinh lợi thị trường tháng trước niêm yết tỷ lệ cổ phiếu tự lưu hành có ý nghĩa thớng kê với mức ý nghĩa 10% Quy mơ phát hành có tương quan nghịch biến với định giá thấp tức là tăng 1% quy mô phát hành dẫn đến tỷ suất sinh lợi giảm 0.08% Thời điểm niêm yết ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu từ kiện IPO, tỷ suất sinh lợi thị trường tháng trước niêm yết tăng 1% dẫn đến tỷ suất sinh lợi bất thường từ IPO tăng 0.24% Tỷ lệ cổ phiếu tự lưu hành có tương quan nghịch biến với biế n đinh ̣ giá thấ p , 1% tăng tỷ lệ cổ phiếu lưu hành dẫn đến tỷ suất sinh lợi giảm 0.13%, kết phù hợp với nghiên cứu Ellis (2006) and Zheng (2007) cho thấy nguồn cung giới hạn nguyên nhân tạo tỷ suất sinh lợi cao so với thị trường Trong nguồn cung hạn chế quy định hạn chế tự chuyển nhượng cổ đông nội bộ, cổ đông sáng lập, cổ đông lớn vòng 180 ngày (6 tháng) kể từ ngày chào bán Sau loại bỏ liệu outline, kết kiểm định Bera – Jarque trình bày phụ lục 11 với giá trị Bera—Jarque đạt 5.413 với prob có giá trị 0.07 cho thấy phần dư có phân phới chuẩn Tóm tại, qua kết trình bày cho thấy các công ty IPO định giá thấp, kết phù hợp với nghiên cứu Miller and Reilly (1987), Allen and Faulhaber(1989) Rock(1986) Đặc biệt kết giống kết nghiên cứu Ayayi (2011) định giá thấp Việt Nam Đồng thời, kết hồi quy mơ hình đa nhân tố cho kết ngắn hạn, tỷ suất sinh lợi ngày đầu niêm yết so với giá chào bán IPO bị ảnh hưởng yếu tố quy mô phát hành, tỷ lệ cổ phiếu tự lưu hành và tỷ suấ t sinh lơ ̣i thi ̣trường tháng trước niêm yế t -37- CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 5.1 Kết luận Với mục đích luận văn nhằm nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng kiện IPO đến tỷ suất sinh lợi chứng khoán thị trường Việt Nam, kết cho thấy phát hành lần đầu công chúng hầu hết các công ty bị định giá thấp trung bình 61,1% Trong dài hạn, trung bình tỷ suất sinh lợi cổ phiếu tăng trưởng cao mức tăng trưởng thị trường VN-INDEX năm, năm năm sau IPO, ngược với lý thuyết thị trường hiệu Fama (1998) Kết phù hợp với đặc điểm thị trường Việt Nam: (1) thị trường chứng khoán mới hình thành vòng 13 năm - khoảng thời gian ngắn để phát triển thị trường vớn; (2) tính minh bạch thị trường thấp; (3) Biến động thị trường mạnh năm 2007 thị trường có mức tăng vượt bật sang năm 2008 thị trường lại giảm mạnh ảnh hưởng khủng hoảng tài tồn cầu; (4) Nhà đầu tư tham gia thị trường phần lớn các nhà đầu tư cá nhân Bên cạnh nghiên cứu tỷ suất sinh lợi ảnh hưởng từ kiện IPO, luận văn xem xét ảnh hưởng các đặc điểm: quy mô phát hành, tỷ lệ cổ phiếu tự lưu hành, khối lượng giao dịch ngày đầu tiên niêm yết, tỷ suất sinh lợi thị trường tháng trước IPO, sàn niêm yết, tổ chức bảo lãnh phát hành tác động đến tỷ suất sinh lợi bất thường tích lũy IPO Kết cho thấy, ngắn hạn, tỷ suất sinh lợi bất thường tích lũy từ kiện IPO bị ảnh hưởng tỷ suất sinh lợi thị trường tháng trước niêm yết, quy mô phát hành tổ chức bảo lãnh phát hành Tỷ suất sinh lợi thị trường tháng trước niêm yết tương quan đồng biến với tỷ suất sinh lợi bất thường, phù hợp với kết nghiên cứu Ogden et al (2003) Fama (1998) Quy mô phát hành có tương quan nghịch biến với tỷ suất sinh lợi cổ phiếu từ kiện IPO với hệ số tương quan 0.06, cho thấy quy mô phát hành nhỏ tỷ suất sinh lợi cao -38- ngược lại Kết ngược với kết luận nghiên cứu Gompers and Lerner (2003) Ngoài ra, tổ chức bảo lãnh phát hành ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi công ty từ kiện IPO Các công ty tổ chức bảo lãnh phát hành lớn có tỷ suất sinh lợi cao Kết phù hợp với nghiên cứu Fernando Belden Saro and Mohammad Tayseer Chenine (2007) Ngoài ra, tổ chức bảo lãnh phát hành với tiềm lực tài lớn uy tín yếu tớ ―tham khảo‖ cho các nhà đầu tư định đầu tư vào các công ty IPO các thông tin thị trường chứng khốn Việt Nam thiếu tính minh bạch Đồng thời kiểm định giả thuyết OLS thấy mơ hình giả định phương sai sai sớ thay đổi phần dư không phân phối chuẩn Sau thực giải pháp kỹ thuật ―heteroscedasticity-consistent standard error estimates‖ loại bỏ các liệu outline, đã khắc phục giả thuyết Tuy nhiên, dài hạn, kết không rõ ràng với kết kiểm định cho thấy tỷ suất sinh lợi bất thường CARs năm năm, năm không bị ảnh hưởng các đặc điểm đưa vào mơ hình Tôi cho kết dài hạn bị sai lệch biến động thị trường Việt Nam lớn bị tác động nhân tớ bên lẫn bên ngồi kinh tế phát triển mạnh sau Việt Nam gia nhập WTO 2007, gói kích cầu năm 2009 đẩy thị trường tăng mạnh, ngược lại khủng khoản kinh tế toàn cầu 2008 nợ công Châu Âu 2010 làm thị trường giảm mạnh Tóm lại, qua nghiên cứu lần khẳng định kết nghiên cứu trước Gavriel Ayi Ayayi (2011) thị trường Việt Nam việc định giá thấp từ kiện IPO Đồng thời, cho thấy thị trường Việt Nam thị trường hiệu Bên cạnh đó, kết nghiên cứu cho thấy các tác động mang tính chất ngắn hạn dài hạn các tác động khơng rõ ràng Các biến đưa vào mơ hình chưa mang tính giải thích cao, đó, tơi cho hướng nghiên cứu xa xem xét việc đưa các biến vào mơ -39- mở rộng khung thời gian nghiên cứu Bên cạnh đó, xem xét mới quan hệ đa chiều ảnh hưởng đặc điểm công ty phương pháp định giá, thời điểm phát hành đến tỷ suất sinh lợi IPO Đồng thời xem xét sử dụng liệu chéo các mơ hình Random effect model, fix effect model …để có các góc nhìn đa chiều tỷ suất sinh lợi IPO 5.2 Các gợi ý từ kết nghiên cứu 5.2.1 Chiến lƣợc đầu tƣ cổ phiếu IPO Qua kết nghiên cứu cho thấy hầu hết các công ty IPO định giá thấp, xem hội cho các nhà đầu tư tham gia đấu giá để tìm kiếm tỷ suất sinh lợi vượt trội bên cạnh đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết Bên cạnh đó, quy mơ phát hành tỷ suất sinh lợi có mới tương quan ngược chiều, điều hàm ý thị trường Việt Nam cơng ty có quy mô nhỏ thường đem lại tỷ suất sinh lợi cao so với cơng ty có quy mơ lớn Với đặc điểm nhà đầu tư có lựa chọn hợp lý đầu tư vào các công ty nhỏ đợt phát hành lần đầu công chúng IPO nhằm đem lại hiệu đầu tư vượt trội Tỷ suất sinh lợi thị trường tháng trước niêm yết tăng 1% dẫn đến tỷ suất sinh lợi bất thường từ IPO tăng 0.79% Đây là mô ̣t sở để các nhà đầ u tư lựa cho ̣n thời điể m thi ̣trường để đầ u tư vào các cổ phiế u IPO để đa da ̣ng hóa danh mu ̣c đầ u tư Ngoài ra, nhà đầu tư tham khảo tổ chức bảo lãnh phát hành báo để lựa chọn việc tham gia đấu giá lần đầu công chúng hay không Các công ty tổ chức bảo lãnh phát hành lớn SSI, VCSC, BVSC, ACBS…thường đem lại tỷ suất sinh lợi vượt trội 5.2.2 Gợi ý sách Để thu hút dòng tiền từ IPO, các quan quản lý nên có lộ trình cổ phần hóa rõ ràng, đa dạng hóa nguồn hàng hóa đấu giá lần đầu cơng -40- chúng, đặc biệt với tổng công ty nhà nước lớn Việt Nam Airline, Mobifone,… Hiện nay, có doanh nghiệp tiến hành IPO thơng qua sở giao dịch công bố rộng rãi thông tin kết IPO, doanh nghiệp tiến hành IPO thông qua công ty chứng khoán chưa làm điều Do đó, nâng cao tính minh bạch việc cung cấp đầy đủ thông tin các công ty trước thực đấu giá, giúp thu hút nguồn tiền nước mà kể nguồn tiền tở chức tài q́c tế -41- TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mu ̣c tài liệu tiếng Việt - Nguyễn Tro ̣ng Hoài , Phùng Thanh Bình , Nguyễn Khánh Duy (2009), Dự báo và phân tích dữ liệu, NXB Thố ng kê - Trần Ngọc Thơ (2007), Tài doanh nghiệp hiện đại, NXB Thớng kê - Trầ n Thi ̣Hải Lý , Dương Kha (2013), Bằ ng chứng về hiê ̣n tượng ̣nh dưới giá của các IPO Việt Nam , Tạp chí phát triển kinh tế - Trường Đa ̣i ho ̣c kinh tế Tp.HCM, số 270 Danh mu ̣c tài liệu tiếng Anh - Aggarwal.R (2003), Allocation of initial public offerings and flipping activity, Journal of Financial Economics 68, 111-135 - Allen, Franklin and Gerald R.Faulhaber (1989), Signaling by Underpricing in the IPO Market, Journal of Financial Economics - Brav A, Geczy.C and Gompers P.A (2000), Is the abnormal return following equity issuances anormalous?, Journal of Financial Economics 56, 209-249 - Brav.A and Gompers.P.A (1997), Myth or reality? The long run underperformance of initial public offerings: Edivence from venture and nonventure capital-backed companies, Journal of Finance 52, 1791-1821 - Ellis K (2006), Who trades IPOs? A close look at the first days of trading, Journal ofFinancial Economics 79, 339–363 - Fama E.F (1998), Market efficiency, long- term returns, and behavioral finance, Journal ofFinancial Economics 49, 283–306 - Fernando Belden Saro, Mohammad Tayseer Chenine(2007), Return Behavior of Initial Public Offerings and Market Efficiency, School of Economic and Management, Lund university -42- - Gavriel Ayi Ayayi(2011), Underpricing and Long-term Performance of Auctioned IPOs: the Case of Viet Nam, International Research Journal of Finance and Economics - Geczy, C., Musto, D., Reed, A (2002), Stocks are special too: an analysis of the equitylending market, Journal of Financial Economics 66, 241–269 - Gompers, P A., and Lerner, J (2003), The really longrun performance ofinitial publicofferings: The preN asdaq evidence, Journal of Finance 58, 1355–1392 - Grinblatt, Mark and Chuan Yang Hwang (1989), Signalling and the pricing of new issues, Journal of Finance 44, 393-420 - Loughran, T., Ritter, J.R and Rydqvist, K (1994), Initial public offerings: I nternationalinsights, Pacific-Basic Journal of Finance 2, 165–199 - Mayshar, J (1983), On divergence of opinion and imperfections in capital markets,American Economic Review 73, 114–128 - Md.Aminul Islam, Ruhani Ali and Zamri Ahmad (2010), Underpricing of IPOs: The Case of Bangladesh, Global Economy and Finance Journal - Miller, E.M (1977), Risk, uncertainty and divergence of opinion, Journal of Finance 32,1151–1168 - Miller, R.E and F.K.Reilly (1987), An Examination of Mispricing, Returns and Uncertainty for Initial Public Offerings, Financial Management - Ogden, J.P., Jen, F.C and O’Connor (2003), Advanced Corporate Finance : Policiesand Strategies, Prentice Hall - Purnanandam, A.K and Swaminathan (2004), Are IPOs really underprice d? Review ofFinancial Studies 17, 811–848 - Ritter Tay R (1991), The long run performance of initial public offerings, Journal of Financial 46, 3-27 - Rock.K (1986), Why new issues are underpriced?, Journal of Financial Ec onomics 15,187–212 -43- - Todd Houge, Timloughran, Xueminstering Yan and Gerry Suchanek (2001), Devergence of Opinion Uncertainty and the quanlity of Initial Public Offerings, Financial Management - Welch, Ivo (1989), Seasoned Offerings, Imitation costs, and the Underpricing of Initial Public Offerings, Journal of Finance 44, 421-449 - Zheng, S (2007), Market underreaction to free cash flows from IPOs, The FinancialReview 42, 75-97 Các trang Web - www.cafef.vn - www.ssc.gov.vn - www.ssrn.com - www.stoxplus.com -44- PHỤ LỤC Phụ lục 1: Thống kê mô tả biến sử dụng mơ hình CAR1Y CAR2Y CAR3Y CAR_4_DAYS CAR_5_DAYS CAR_6M CAR_6M_NEXT UNDERPRICING Mean 0.114220 0.210969 0.332649 -0.018642 -0.021383 -0.041461 0.084159 0.611352 Median 0.044486 0.123483 0.216882 -0.035560 -0.036280 -0.084652 0.053266 0.261905 Maximum 3.416511 4.019183 4.537312 0.436341 0.548964 2.160695 1.237031 6.791458 Minimum -1.548095 -1.475993 -1.718208 -0.409679 -0.422266 -1.413730 -0.755179 -0.669054 Std Dev 0.641818 0.773682 0.903262 0.150279 0.172151 0.458961 0.300985 0.907950 Skewness 1.371229 1.190713 1.003293 0.285678 0.408413 0.828405 0.534741 2.588362 Kurtosis 7.247394 5.993861 5.151999 2.815737 3.032724 5.042056 3.994085 13.63274 Jarque-Bera 435.6095 249.3945 147.5380 6.141814 11.38854 117.8433 36.33274 2383.340 Probability 0.000000 0.000000 0.000000 0.046379 0.003365 0.000000 0.000000 0.000000 Sum 46.71613 86.28621 136.0534 -7.624581 -8.745611 -16.95755 34.42095 250.0430 Sum Sq Dev 168.0677 244.2223 332.8803 9.214226 12.09141 85.94308 36.96147 336.3440 Observations 409 409 409 409 409 409 Phụ lục 2: Mơ hình hồi quy biến định giá thấp Dependent Variable: UNDERPRICING Method: Least Squares Date: 07/21/13 Time: 20:53 Sample: 409 Included observations: 409 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LN_SIZE FREE_FLOAT VOLUME RETURN EXCHANGE UNDERWRITER C -0.062903 -0.103544 1.008479 0.795025 -0.042284 0.307193 1.203804 0.030266 0.139791 1.131890 0.316316 0.107961 0.095603 0.376231 -2.078370 -0.740709 0.890969 2.513388 -0.391662 3.213218 3.199640 0.0383 0.4593 0.3735 0.0123 0.6955 0.0014 0.0015 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.073130 0.059296 0.880619 311.7473 -524.8195 5.286285 0.000029 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.611352 0.907950 2.600585 2.669279 2.627764 1.913268 409 409 -45- Phục lục 3: Mơ hình hồi quy biến phụ thuộc CARs ngày sau niêm yết Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LN_SIZE FREE_FLOAT VOLUME RETURN EXCHANGE UNDERWRITER C 0.000183 -0.021738 0.225214 0.000937 0.001987 -0.010859 -0.006074 0.005187 0.023956 0.193971 0.054207 0.018501 0.016383 0.064474 0.035224 -0.907426 1.161068 0.017283 0.107383 -0.662818 -0.094213 0.9719 0.3647 0.2463 0.9862 0.9145 0.5078 0.9250 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.006403 -0.008426 0.150911 9.155224 196.6295 0.431791 0.857658 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.018642 0.150279 -0.927284 -0.858589 -0.900104 1.998110 Phục lục 4: Mơ hình hồi quy biến phụ thuộc CARs ngày sau niêm yết Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LN_SIZE FREE_FLOAT VOLUME RETURN EXCHANGE UNDERWRITER C 0.001322 -0.024293 0.281991 -0.004345 0.001670 -0.010342 -0.022308 0.005940 0.027436 0.222154 0.062083 0.021189 0.018764 0.073842 0.222512 -0.885445 1.269352 -0.069995 0.078798 -0.551169 -0.302111 0.8240 0.3764 0.2050 0.9442 0.9372 0.5818 0.7627 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.006829 -0.007994 0.172837 12.00883 141.1450 0.460707 0.837296 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.021383 0.172151 -0.655966 -0.587272 -0.628786 1.931095 -46- Phụ lục 5: Mơ hình hồi quy biến phụ thuộc CARs năm sau niêm yết Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LN_SIZE FREE_FLOAT VOLUME RETURN EXCHANGE UNDERWRITER C 0.028468 0.086363 -0.160963 -0.035779 0.070636 -0.000221 -0.307416 0.022050 0.101847 0.824657 0.230457 0.078657 0.069653 0.274109 1.291025 0.847971 -0.195187 -0.155253 0.898020 -0.003177 -1.121507 0.1974 0.3970 0.8453 0.8767 0.3697 0.9975 0.2627 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.015407 0.000712 0.641590 165.4782 -395.2987 1.048454 0.393316 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.114220 0.641818 1.967231 2.035925 1.994411 1.920587 Phụ lục 6: Mơ hình hồi quy biến phụ thuộc CARs năm sau niêm yết Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LN_SIZE FREE_FLOAT VOLUME RETURN EXCHANGE UNDERWRITER C 0.030202 0.147370 0.309068 0.040147 -0.006503 -0.003488 -0.247170 0.026686 0.123258 0.998022 0.278906 0.095193 0.084296 0.331735 1.131733 1.195621 0.309681 0.143946 -0.068312 -0.041379 -0.745084 0.2584 0.2325 0.7570 0.8856 0.9456 0.9670 0.4567 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.007594 -0.007218 0.776469 242.3677 -473.3393 0.512702 0.798778 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.210969 0.773682 2.348848 2.417542 2.376028 1.933479 -47- Phụ lục 7: Mơ hình hồi quy biến phụ thuộc CARs năm sau niêm yết Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LN_SIZE FREE_FLOAT VOLUME RETURN EXCHANGE UNDERWRITER C 0.028067 0.277482 0.472920 -0.069670 -0.072623 0.049277 -0.188246 0.031078 0.143543 1.162269 0.324806 0.110859 0.098169 0.386329 0.903116 1.933100 0.406894 -0.214496 -0.655094 0.501962 -0.487268 0.3670 0.0539 0.6843 0.8303 0.5128 0.6160 0.6263 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.012541 -0.002197 0.904254 328.7056 -535.6518 0.850930 0.531231 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.332649 0.903262 2.653554 2.722249 2.680734 2.027830 Phụ lục 8: Kiểm định White test Heteroskedasticity Test: White F-statistic 1.488761 Prob F(25,383) 0.0634 Obs*R-squared 36.22536 Prob Chi-Square(25) 0.0682 Scaled explained SS 257.5861 Prob Chi-Square(25) 0.0000 Phụ lục 9: Kiểm định Breusch–Godfrey test Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic 0.955757 Prob F(6,402) 0.4550 Obs*R-squared 5.752343 Prob Chi-Square(6) 0.4515 Scaled explained SS 40.90294 Prob Chi-Square(6) 0.0000 -48- Phụ lục 10 : Kiểm định Bera-jarque 100 Series: Residuals Sample 409 Observations 409 80 60 40 20 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis -1.29e-16 -0.234028 6.395413 -1.108242 0.874120 2.797211 15.72090 Jarque-Bera Probability 3291.066 0.000000 -1 Phụ lục 11 : Kiể m đinh ̣ Bera-Jarque sau loa ̣i bỏ dƣ̃ liêụ outline 25 Series: RESID Sample 316 Observations 316 20 15 10 -0.75 -0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis -1.47e-16 -0.040943 0.789382 -0.809271 0.307470 0.285440 2.707983 Jarque-Bera Probability 5.413854 0.066742 ... hạn việc đấu giá lần đầu công chúng IPO: trường hợp Việt Nam Với nguyên nhân nêu trên, chọn đề tài nghiên cứu Tác động việc phát hành cổ phiếu lần đầu công chúng đến tỷ suất sinh lợi thị trường. .. lập với ý kiến tỷ suất sinh lợi thấp tỷ suất sinh lợi thị trường (underperformance) đưa kết luận thị trường hiệu Do đó, tỷ suất sinh lợi cổ phiếu IPO cao so với tỷ suất sinh lợi thị trường (overperformance)... Ề PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG 2.1 Các nghiên cứu tỷ suất sinh lợi cổ phiếu phát hành lần đầu công chúng so với tỷ suất sinh lợi thị trường ngắn hạn 2.2 Các nghiên cứu tỷ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng đến tỷ suất sinh lợi trên thị trường việt nam , Tác động việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng đến tỷ suất sinh lợi trên thị trường việt nam , 1 Các nghiên cứu về tỷ suất sinh lợi cổ phiếu phát hành lần đầu ra công chúng so với tỷ suất sinh lợi thị trƣờng trong ngắn hạn, 2 Các nghiên cứu về tỷ suất sinh lợi cổ phiếu phát hành lần đầu ra công chúng so với tỷ suất sinh lợi thị trƣờng trong dài hạn, 3 . Kết quả hồi quy đa biến đo lƣờng các nhân tố ảnh hƣởng đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu IPO, 2 Các gợi ý từ kết quả nghiên cứu

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm