Tác động của lợi ích thuế đến chi phí tiếp quản của bên thâu tóm trong hoạt động ma tại việt nam

78 127 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2019, 00:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM - - LƯƠNG CHÍ THÀNH TÁC ĐỘNG CỦA LỢI ÍCH THUẾ ĐẾN CHI PHÍ TIẾP QUẢN CỦA BÊN THÂU TÓM TRONG HOẠT ĐỘNG M&A TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM - - LƯƠNG CHÍ THÀNH TÁC ĐỘNG CỦA LỢI ÍCH THUẾ ĐẾN CHI PHÍ TIẾP QUẢN CỦA BÊN THÂU TÓM TRONG HOẠT ĐỘNG M&A TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HAY SINH TP Hồ Chí Minh – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài “Tác động lợi ích thuế đến chi phí tiếp quản bên thâu tóm hoạt động M&A Việt Nam” cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi hướng dẫn TS Hay Sinh chưa công bố phương tiện Các số liệu, kết nêu luận văn thu thập từ nguồn thực tế tài liệu tham khảo trích dẫn đầy đủ theo hướng dẫn phạm vi hiểu biết tác giả Người thực LƯƠNG CHÍ THÀNH Học viên cao học lớp Tài Chính Doanh Nghiệp K20 – Đêm Trường Đại Học Kinh Tế Tp Hồ Chí Minh MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.3 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa đề tài 1.6 Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Lý thuyết kinh tế học vi mơ tính kinh tế theo phạm vi 2.1.2 Lý thuyết cộng hưởng hoạt động M&A 2.1.3 Lý thuyết thuế công ty đầu tư 10 2.1.4 Các khái niệm M&A 13 2.2 Cơ sở thực tiễn nghiên cứu liên quan 16 2.2.1 Tác động thuế đến M&A 16 2.2.2 Chi phí tiếp quản M&A 22 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Nguồn liệu 27 3.2 Xây dựng mơ hình 30 3.3 Các bước thực nghiên cứu 35 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 4.1 Thống kê mô tả 36 4.2 Kiểm định mối tương quan biến 39 4.3 Ước lượng mơ hình hồi quy 41 4.3.1 Hồi quy tác động chắn thuế đến chi phí tiếp quản 41 4.3.2 Hồi quy tác động lỗ lũy chi phí tiếp quản 47 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HẠN CHẾ NGHIÊN CỨU 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Những hạn chế nghiên cứu 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT TNDN Thu nhập doanh nghiệp CĐKT Bảng cân đối kế toán M&A Mergers and Acquisitions OLS Ordinary Least Square DN Doanh Nghiệp DCF Discounted Cash Flow SDC Securities Data Company CRSP The Center for Research in Securities Prices HOSE Ho Chi Minh Stock Exchange HNX Ha Noi Stock Exchange UPCOM Unlisted Public Company Market OTC Over The Counter Market DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng MÔ TẢ CÁC BIẾN ĐO LƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG VÀ TÓM TẮT QUAN HỆ VỀ DẤU GIỮA CÁC BIẾN 33 Bảng THỐNG KÊ GIAO DỊCH M&A THEO NĂM 36 Bảng THỐNG KÊ MẪU THEO NGÀNH NGHỀ 37 Bảng THỐNG KÊ MƠ TẢ CHO CÁC BIẾN CỦA MƠ HÌNH 39 Bảng BẢNG MA TRẬN TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN 40 CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý vấn đề nghiên cứu Sự bùng nổ thương vụ sáp nhập mua lại (M&A) giới Việt Nam năm gần khiến nhiều công ty quan tâm mong muốn thực thương vụ M&A với mục đích làm tăng giá trị cho cơng ty Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, sức ép phải cấu lại hoạt động đầu tư để tồn phát triển hoạt động M&A ngày đẩy mạnh đa dạng hình thức Thơng qua hoạt động M&A, doanh nghiệp mạnh nhanh chóng mở rộng quy mô, tăng thị phần, giảm thời gian tiếp cận, sở hữu giải pháp công nghệ, giảm bớt đối thủ cạnh tranh đạt nhiều lợi ích khác; doanh nghiệp nhỏ, yếu tránh nguy phá sản vượt qua khó khăn để tồn thị trường Đó động thúc đẩy cơng ty tham gia M&A Tuy nhiên nghiên cứu M&A cho thấy có nguồn lợi mà cơng ty cổ đơng nhận thực M&A từ khoản lợi ích thuế Việc đánh giá khoản lợi ích thuế cơng ty thâu tóm quan tâm, xem sở để định giá công ty mục tiêu, qua kết nghiên cứu nước có hoạt động M&A mạnh chứng minh tác động đáng kể lợi ích thuế đến chi phí tiếp quản bên thâu tóm giao dịch M&A Trong năm gần đây, hoạt động M&A Việt Nam bắt đầu diễn sôi với nhiều động mục đích khác Vậy cơng ty thâu tóm có thực quan tâm đến khoản lợi ích thuế trước định thực giao dịch M&A? Đến chưa có nghiên cứu Việt Nam đo lường tác động lợi ích thuế giao dịch M&A Chính điều đặt vấn đề cần thiết cho nghiên cứu “Tác động lợi ích thuế đến chi phí tiếp quản bên thâu tóm hoạt động M&A Việt Nam” 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu Mục tiêu chung: nghiên cứu nhằm làm rõ tác động khoản lợi ích thuế đến chi phí tiếp quản bên thâu tóm giao dịch M&A Lợi ích thuế nghiên cứu bao gồm lợi ích từ chắn thuế lợi ích từ khoản lỗ kết chuyển để khấu trừ tính thuế TNDN Vì để hiểu rõ mục tiêu cần trả lời hai câu hỏi nghiên cứu sau: _ Lá chắn thuế công ty mục tiêu có tác động đến chi phí tiếp quản cơng ty thâu tóm giao dịch M&A? _ Lỗ lũy kế kết chuyển cơng ty mục tiêu có tác động đến chi phí tiếp quản cơng ty thâu tóm giao dịch M&A? 1.3 Phạm vi đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: thương vụ M&A tiêu biểu diễn giai đoạn từ năm 2005 đến doanh nghiệp niêm yết Sàn Giao Dịch Chứng khoán Tp HCM Sàn Giao Dịch Chứng khốn Hà Nội Đối tượng nghiên cứu: chi phí tiếp quản (chi phí thâu mua) bên thâu tóm giao dịch M&A 1.4 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng phân tích hồi quy liệu bình phương tối thiểu (OLS) để xem xét tác động lợi ích thuế đến chi phí tiếp quản công ty thâu tóm hoạt động M&A Đồng thời dùng kỹ thuật kiểm định giả thiết để kiểm tra khiếm khuyết mơ hình 1.5 Ý nghĩa đề tài Qua kết nghiên cứu để thấy tác động khoản lợi ích thuế đến chi phí tiếp quản bên thâu tóm hoạt động M&A từ giúp nhà đầu tư, bên thâu tóm đưa định đắn trước có ý định đầu tư hay thâu tóm doanh nghiệp khác Kết nghiên cứu khơng mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà hỗ trợ quan Nhà nước việc quản lý thuế _ Về phía doanh nghiệp: giúp cơng ty thâu tóm đánh giá giá trị công ty mục tiêu sở biết lợi ích thuế chuyển giao từ việc thâu tóm cơng ty mục tiêu _ Về phía quan quản lý: kịp thời điều chỉnh bất cập hành lang pháp lý góp phần hồn thiện, cơng khai minh bạch hoạt động M&A, đồng thời có sở đưa sách ưu đãi thuế phù hợp nhằm khuyến khích phát triển hoạt động M&A Việt Nam 1.6 Kết cấu luận văn Nội dung đề tài nghiên cứu gồm năm chương: Chương một: Giới thiệu tổng quan đề tài nghiên cứu, bao gồm lý do, vấn đề nghiên cứu, mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu, phạm vi, đối tượng nghiên cứu ý nghĩa nghiên cứu Chương hai: Khảo sát sở lý thuyết đề tài nghiên cứu, giả thuyết liên quan đến nội dung nghiên cứu, nghiên cứu liên quan Chương ba: Trình bày liệu, cách thu thập xử lý liệu, mơ hình phương pháp nghiên cứu, đo lường biến thiết kế mơ hình nghiên cứu Chương bốn: Phân tích liệu kết nghiên cứu 57 Việt Nam trước cạnh tranh liệt doanh nghiệp nước dần liên kết lại với theo mơ hình M&A để tồn phát triển Với định hướng nghiên cứu này, nghiên cứu sau khắc phục hạn chế độ lớn mẫu chắn chắn thu thập nhiều liệu kết kiểm định, hồi quy xác Đánh giá tác động thuế đến chi phí tiếp quản giao dịch M&A chủ đề lý thú cần khám phá nghiên cứu kế tốn tài nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho nhà đầu tư 5.2 Những hạn chế nghiên cứu  Số lượng mẫu không đủ lớn, chưa thể đại diện cho tổng thể Mẫu quan sát mơ hình giao dịch M&A từ năm 2005 – 2013, khoảng thời gian dài số giao dịch M&A ghi nhận có cơng bố đầy đủ thơng tin hạn chế chủ yếu thông tin từ cơng ty mục tiêu nhằm mục đích thu hút nhà đầu tư bên thâu tóm Trong số 175 giao dịch M&A tiêu biểu có 41 giao dịch hợp lệ có đầy đủ liệu cho mơ hình Mơ hình nghiên cứu tác động chắn thuế dựa việc sử dụng đòn bẩy tài cơng ty mục tiêu, nhiên mẫu đại diện có đến gần 15% cơng ty mục tiêu thuộc ngành tài ngân hàng, ngành có tỷ lệ đòn bẩy tài cao, nên việc xác định mục tiêu có sử dụng chắn thuế khơng xác Đánh giá tác động khoản lỗ lũy kế khơng xác có 12% mẫu có phát sinh lỗ Việc thu thập liệu giao dịch M&A gặp nhiều khó khăn chưa có nguồn sở liệu thu thập đầy đủ xác thơng tin giao dịch M&A Số liệu công bố thông báo, tin tức khái quát số liệu chi tiết giao dịch giá thực hiện, tỷ lệ giao dịch hay phương thức giao dịch … công bố cho bên liên quan Cơ sở liệu tốt có lẽ thuộc cơng ty chuyên tư vấn cho giao dịch M&A Chính hạn chế 58 việc chọn mẫu thu thập liệu gây khó khăn cho việc đo lường biến, làm giảm tính xác kết mơ hình  Hạn chế đo lường biến Chi phí tiếp quản: nghiên cứu Travis Chow thị trường Mỹ, chi phí tiếp quản (PREM) đo tỷ lệ giá chào bán giá giao dịch công ty mục tiêu tuần (hoặc bốn tuần) trước ngày thông báo sáp nhập Dữ liệu cung cấp từ sở liệu SDC Trong nghiên cứu thay tỷ lệ tỷ lệ mệnh giá giá giao dịch bình quân bốn tuần trước diễn giao dịch M&A hạn chế sau: o Phần lớn công ty mục tiêu chưa niêm yết nên giao dịch M&A liên quan không công bố o Giá chào bán không cơng bố rộng rãi, bên thâu tóm thường giao dịch theo giá thỏa thuận nên thường không ảnh hưởng nhiều đến biến động giá thời gian diễn giao dịch M&A o Ngày thông báo sáp nhập khơng xác nên khó việc xác định giá giao dịch tuần (hoặc bốn tuần) Lá chắn thuế: đo lường việc sử dụng chắn thuế công ty mục tiêu đặt giả định công ty phải ln có tỷ suất lợi nhuận tài sản dương Nếu tỷ suất lợi nhuận tài sản âm dù tỷ lệ đòn bẩy tài cơng ty cao khơng xem có sử dụng chắn thuế Trên thực tế, số trường hợp cơng ty mục tiêu có sử dụng đòn bẩy tài làm chắn thuế kết kinh doanh âm nên khơng xem có sử dụng chắn thuế Hoặc trường hợp công ty mục tiêu sử dụng chắn thuế cách gia tăng khấu hao tài sản cố định khơng ghi nhận mơ hình Lỗ lũy kế kết chuyển: theo quy định Bộ Tài Chính, khoản lỗ công ty kết chuyển tối đa khơng q năm, cơng ty có 59 khoản lỗ q năm chưa kết chuyển hết tiêu lợi nhuận chưa phân phối bảng cân đối kế tốn khơng phản ánh lợi ích thuế mà cơng ty nhận Mặt khác khoản lỗ thật mang lại lợi ích cho bên thâu tóm giao dịch sáp nhập, giao dịch mua lại có tác động ngược lại, làm giảm chi phí tiếp quản cho bên thâu tóm TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Avalue Vietnam (2010), Báo cáo M&A Việt Nam 2009 & triển vọng 2010 Quốc Hội, Luật số 60/2005/QH11 ban hành ngày 12/12/2005, Luật Doanh Nghiệp Quốc Hội, Luật số 27/2004/QH11 ban hành ngày 03/12/2004, Luật Cạnh Tranh Sử Đình Thành, Bùi Thị Mai Hồi (2009), Tài cơng Phân tích sách thuế, nhà xuất Lao Động – Xã Hội Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phan Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Thị Liên Hoa, Nguyễn Thị Un Un (2007), Giáo trình Tài doanh nghiệp đại, nhà xuất Thống kê, Hà Nội Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Kinh tế học vi mô, nhà xuất Thống Kê, Hà Nội (1999) Vũ Anh Dũng, Đặng Xuân Minh, Đi tìm giá trị cộng hưởng – Toàn cảnh thương vụ M&A tiêu biểu, nhà xuất Khoa Học Kỹ Thuật (2012) Tiếng Anh Alan J Auerbach, David Reishus (1987), The Impact of Taxation on Merger and Acquisition Alan J Auerbach, David Reishus (1988), The Effect of Taxation on The Merger Decision Aswath Damodaran (2012), Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, Wiley Publisher Donald M DePamphilis (2011), Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities, Academic Press Publisher Per-Johan Norback, Lars Persson, Joacim Tag (2012), Acquisitions, Ownership Efficiency, and the Tax Sheild of Debt, Research Insitute of Industrial Economics (IFN) Robert S Pindyck & Daniel L Rubinfeld (1991), Microeconomic: Study Guide, Macmillan USA Publisher Travis Chow (2013), The Consequences of Tax Sheltering: New Evidence from Mergers and Acquisitions, University of Waterloo Travis Chow and Kenneth Klassen (2013), The Real Effect of International Tax Avoidance Incentives: Evidence from Domestic Acquisitions, University of Waterloo Các Website tham khảo www.baodautu.vn – Trang tin điện tử Báo Đầu Tư www.cafef.vn – Cổng thông tin kinh tế, tài chính, chứng khốn CAFEF www.caohockinhte.info – Cộng động cao học kinh tế Việt Nam www.fpt.com.vn – Trang tin điện tử FPT www.pwc.com/vn/en/releases2009/vietnam_ma_activity_2009_en.jhtml – Bản tin công ty kiểm tốn Price Water House Coopers www.Stockbiz.vn – Cổng thơng tin kinh tế, tài chính, chứng khốn Stockbiz www.stoxplus.com – Cổng thơng tin kinh tế, tài chính, chứng khốn Stoxplus www.tailieu.vn – Thư viện tài liệu trực tuyến www.vietnamnet.vn – Báo điện tử Việt Nam www.vneconomy.vn – Trang tin kinh tế Việt Nam PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH 175 GIAO DỊCH M&A TIÊU BIỂU TỪ NĂM 2005 – 2013 STT Thời điểm 01/2009 Bên mua Công ty thâu tóm Cơng ty Đầu tư Đóng Gói Crown 01/2009 Tập đoàn SAB Miller 02/2009 03/2009 05/2009 08/2009 10/2009 Tập Đồn Viễn thơng Qn đội Việt Nam (Viettel) Cơng ty Tài Điện lực Việt Nam Eland Asia Holdings Pte Ltd (Eland) Quỹ đầu tư SEAF Blue Waters Growth Fund (SEAF BWGF) Công Ty CP kho vận giao nhận Ngoại thương TP.HCM (TMS) CTCP Mirae CTCP Xi Măng Hà Tiên House Foods PENM Partner 10 11 10/2009 12/2009 12/2009 12/2009 12 12/2010 Công ty Cổ phần Kinh Đô 13 02/2011 14 Vietnam Investment Fund 1, L.P 03/2011 Kirin Holdings 15 04/2011 Nikko Cordial 16 06/2011 Mr Chang Hen Jui (Taiwan) Bên bán Công ty mục tiêu Tỷ lệ mua bán CTCP Thực Phẩm Quốc Tế 70% CTCP Sữa Việt Nam Tổng công ty cổ phần xuất nhập xây dựng Việt Nam (Vinaconex) 100% CTCP Thuỷ Điện Thác Bà 21% CTCP Dệt May - ĐT - TM Thành Công CTCP XD & KD Địa Ốc Hòa Bình 18% 30% 20% CTCP Hàng Hải Sài Gòn CTCP Mirae Fiber (KMF) CTCP Xi Măng Hà Tiên CTCP Tập Đoàn Masan CTCP Dược Phẩm Viễn Đông Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc Công ty cổ phần Chứng khốn VNDIRECT CTCP Thực Phẩm Quốc Tế Cơng ty cổ phần Chứng khốn Dầu Khí Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 100% 100% 100% 2% 30% 100% 5% 57% 15% 3% STT Thời điểm 17 07/2011 18 07/2011 Posco Power Corporation 19 09/2011 20 09/2011 Mizuho Corporate Bank Ltd 21 11/2011 Tama Global Investment 22 12/2011 Tập đoàn Vingroup 23 12/2011 24 01/2012 25 02/2012 26 03/2012 27 03/2012 28 03/2012 29 30 31 03/2012 07/2012 07/2012 32 08/2012 33 01/2013 CTCP Hùng Vương 34 01/2013 35 03/2013 CTCP Hùng Vương 36 05/2013 Bên mua Công ty thâu tóm China Investment Corp (Mainland) CTCP Hàng Tiêu Dùng Masan Corporation Farmaceutical Recalcine - Cfr Ezaki Glico Di Asian Industrial Fund L.P (Diaif) The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd Indochina Beverage Holdings Ltd The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd Kusto Group Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần Sông Đà Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Cơng ty Cổ phần Tập đồn Thép Tiến Lên Cơng ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh Bên bán Công ty mục tiêu CTCP Than Mông Dương Vinacomin CTCP Than Mông Dương Vinacomin Công ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam CTCP ĐT & PT Nhà Đất Cotec Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl CTCP XNK Y Tế Domesco CTCP Kinh Đô CTCP Thiết Bị Y Tế Việt Nhật CTCP Nhựa Bình Minh CTCP Thực Phẩm Quốc Tế Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong CTCP Xây Dựng Cotec Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06 Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Phúc Tiến Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta CTCP Than núi Béo – Vinacomin Tỷ lệ mua bán 19% 30% 50% 15% 20% 100% 45% 10% 31% 17% 23% 23% 25% 100% 100% 100% 55% 100% 42% 22% STT Thời điểm 37 09/2013 38 39 Bên mua Cơng ty thâu tóm Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) Ngân hàng TMCP Đại chúng 09/2013 Việt Nam (PVcomBank) Công ty Cổ phần Hưng Đạo 09/2013 Container 40 09/2013 41 12/2013 42 03/2005 43 06/2005 44 12/2005 45 03/2006 46 11/2006 47 01/2007 48 11/2007 49 05/2008 50 10/2008 51 12/2008 52 02/2009 53 54 03/2009 03/2009 Bên bán Công ty mục tiêu Ngân hàng TMCP Phương Tây Tổng Cơng ty Tài Cổ phần Dầu khí Việt Nam Cơng ty cổ phần Cơ khí Vận tải Thương mại Đại Hưng Cơng ty Cổ phần Sông Đà 11 Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long Công ty Cổ phần Cơ Điện Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Lạnh Đức Ngân Hàng TMCP Sài Gòn ANZ Thương Tín Standard Charter Bank Ngân Hàng TMCP Á Châu Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương HSBC Việt Nam Ngân Hàng TMCP Việt Nam OCBC Thịnh Vượng Ngân Hàng TMCP Phương BNP Paribas Đông Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương HSBC Việt Nam Ngân Hàng TMCP Việt Nam OCBC Thịnh Vượng Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Sumitomo M Bank Khẩu VN Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương HSBC Việt Nam Maybank Malaysia Ngân Hàng TMCP An Bình Cơng ty Đầu Tư Kinh Đô, Công ty TNHH UniTCT Cổ Phần Bia - Rượu President Việt Nam, Công ty Nước Giải Khát Sài Gòn Cổ Phần Thức Uống Tribeco Bình Dương HSBC Tập đoàn Bảo Việt Quỹ VOF CTCP Thực phẩm Masan Tỷ lệ mua bán 100% 100% 100% 100% 42% 10% 9% 10% 10% 10% 5% 5% 15% 5% 15% 73% 18% STT 55 Thời điểm Bên mua Công ty thâu tóm 57 58 59 04/2009 Private Equity New Markets Quỹ Vietnam Azalea Fund 05/2009 (VAF) 08/2009 Công Ty Thép Úc (SSE) 08/2009 SBI Ven Holding Pte Ltd 08/2009 Vietnam Japan Fund 60 09/2009 Carlsberg 61 09/2009 56 62 TCT Cổ Phần Khoan & DV Khoan Dầu Khí 09/2009 TPG Growth 63 12/2009 BNP Paribas 64 12/2009 Maybank Malaysia 65 09/2010 Commonwealth Bank 66 01/2011 67 Cơng ty tài quốc tế (IFC) 03/2011 Kohlberg Kravis Roberts 68 03/2011 Sbi Holdings Inc 69 05/2011 70 05/2011 71 72 73 74 11/2011 12/2011 01/2012 03/2012 75 11/2013 76 12/2013 Tập đoàn Vingroup 77 12/2013 Streetcar Investment Holding (Diageo) Di Asian Industrial Fund L.P (Diaif) Ntt Docomo Cyberagent Japan Pile Corp Nichirei Foods Cơng ty Cổ phần Chứng khốn MB Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh Bên bán Cơng ty mục tiêu CTCP Thực Phẩm Cholimex Tỷ lệ mua bán 6% CTCP Thực phẩm Masan CTCP Thép Đình Vũ Ngân Hàng TMCP Tiên Phong Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TCT Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội CTCP Đầu tư khoan Dầu khí Việt Nam CTCP Tập Đồn Masan Ngân Hàng TMCP Phương Đơng Ngân Hàng TMCP An Bình Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Ngân Hàng TMCP An Bình CTCP Hàng Tiêu Dùng Masan Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT CTCP Cồn Rượu Hà Nội 21% 5% 15% n/a 100% 14% 5% 5% 15% 10% 10% 20% 30% CTCP Thực Phẩm Dinh Dưỡng Đồng Tâm 25% CTCP Truyền thông VMG 25% CTCP VNG ? CTCP Đầu Tư Phan vũ 30% CTCP Thực Phẩm Cholimex 19% Công ty Cổ phần Chứng khốn VIT 100% Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại PFV 100% Ngân hàng TMCP Đại Á 100% STT Thời điểm 78 12/2013 79 11/2014 80 01/2007 81 01/2009 82 01/2009 83 02/2009 84 02/2009 85 02/2009 86 03/2009 87 03/2009 88 03/2009 89 03/2009 90 03/2009 91 05/2009 92 05/2009 93 06/2009 94 06/2009 Bên mua Cơng ty thâu tóm Bên bán Cơng ty mục tiêu Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh United Oversea Bank Cơng ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh Tập đồn Dầu khí Quốc Gia VN Cơng ty TNHH Edge Marketing Việt Nam Công ty TNHH Mazars & Guérard Việt Nam Quỹ Bất động sản Châu Á Toàn cầu (Global Asia Real Estate Fund) Global quản lý Công ty Australian Worldwide Exploration (AWE) Công ty CapitaLand Công ty De Heus Voeders BV Cơng ty TNHH Một thành viên tài Việt- Societe Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Southern Bank Cơng ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bảo Tín Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank) Tỷ lệ mua bán 100% 22% 15% 35% 20% Công ty New Media 100% Cơng ty Kiểm tốn Tư vấn STT 100% Công ty RC Real Estate Development and Finance Corporation (Refico) 17% Tập đồn Năng Lượng Serica 23% Cơng ty Hồng Thanh Indochine Feeds and PG Richfarm Cơng ty cổ phần dầu nhớt Tập đoàn dầu nhớt Motul (Vilube) Tổng CTCP dịch vụ tổng hợp PTSC (bán công ty thành dầu khí (PET) viên) Cơng ty cổ phần nhiệt điện Nhà máy nhiệt điện Quảng Phả Lại Ninh Petrovietnam Rusvietpetro Công ty Cổ phần Đầu tư Công ty Cổ Phần Bảo Hiểm Phát triển Khí Gas Petro Việt Dầu Khí Việt Nam Nam Cơng ty Cổ Phần INB Tập đồn Bê tơng Châu Thới Investment 620 60% 100% 100% 100% 15% 49% 10% 20% STT Thời điểm Bên mua Cơng ty thâu tóm Tập đồn Bê Tơng Châu Thới 620 Cơng ty Tài quốc tế Cơng ty CP mạng toán (IFC) Vina (Paynet) Jardine Cycle & Carriage Ltd Tập đồn Ơ Tơ Trường Hải Premier Oil Vietnam South Cơng ty Dầu khí Pan Pacific B.V.I Việt Nam Tập Đồn Hóa Chất Quốc Gia Uniliver Việt Nam (Vinachem) - bán phần vốn góp LD FrieslandFoods Dutch Lady FrieslandCampina Việt Nam Việt Nam Satimex Savi- Woodtech Tổng Công ty CP Dịch Vụ Công ty Best Food Tổng Hợp Dầu khí (PET) Cơng ty International Cơng ty cổ phần thực phẩm Consumer Products (ICP) Thuận Phát SCIC Vinashin (cp Bảo Việt) Tập đoàn quảng cáo WPP T&A Communications Lotte Coralis SCIC Nhiệt điện Hải Phòng Cơng ty TNHH thành viên TLC cáp Thăng Long ExxonMobil (mảng kinh doanh Total dầu nhờn Việt nam) VinaCapital DWS VN Cơng ty CP Y khoa Hồn Mỹ Fund Tập đồn cơng nghệ thơng Cơng ty phần mềm IACP Asia tin Capgemini Tổng công ty Lương thực Tổng công ty Muối miền bắc Licogi 16 (Công ty TNHH Khu Vinaland đô thị Phú Hội) AVNET Sunshine JSC 95 06/2009 Công ty Quản lý vốn ACB 96 06/2009 97 06/2009 98 06/2009 99 06/2009 100 07/2009 101 07/2009 102 07/2009 103 09/2009 104 105 106 107 09/2009 09/2009 10/2009 10/2009 108 10/2009 109 10/2009 110 10/2009 111 11/2009 112 11/2009 113 11/2009 114 12/2009 Bên bán Công ty mục tiêu Tỷ lệ mua bán 17% 20% 4% 15% 33% 100% 100% ? 51% 4% ? 100% 9% 20 tỷ 100% 40% 100% 100% 40% 100% STT 115 116 117 Thời điểm Bên mua Cơng ty thâu tóm 119 12/2009 Sapporo 12/2009 Tông công ty Dầu Việt Nam 12/2010 Fullerton Financial Holdings Capita Value Homes 01/2011 Member Of Capitaland 01/2011 Mount Kellett 120 02/2011 Marico 121 122 123 124 125 02/2011 02/2011 03/2011 03/2011 03/2011 126 04/2011 Kokubu & Co., Ltd 127 128 129 130 04/2011 04/2011 05/2011 05/2011 131 05/2011 132 05/2011 133 05/2011 134 06/2011 135 06/2011 136 06/2011 Cogtina Holdings 137 06/2011 Vinacapital 138 06/2011 118 Japan Asia Vietnam Citi Group Thien Minh Tourist Jsc Cj Cgv Ebay Th Milk Vimpelcom Fortis Healthcare Stada Service Holding B.V Lotte Asset Development Co., Ltd Seb Group Daio Paper Corporation & Bridgehead C.P Pokphand China (Mainland) Vietnam Opportunity Fund Limited Capita Value Homes Member Of Capitaland Bên bán Công ty mục tiêu Kronenbourg Việt Nam (KVL) Chi nhánh Shell Lào Mekong Development Bank 29.000 M2 - Binh Chanh, Hcm Masan Resources International Consumer Products Corporation (Icp) Centre Point, Hcm Horizon Securities (Hzs) Victoria Hotels& Resorts Megastar Media Peace Soft Huong Thuy Manufacture Service Trading Corp Tate & Lyte Nghe An Gtel - Mobile Hoan My Medical Group Pymepharco Thao Dien Investment Jsc Vietnam Fan Jsc Saigon Paper C.P Viet Nam Yen Viet Jsc Hochiminh City International School Thep Viet Capital Fund Management 29.000 M2 - Q 2, Hcm Tỷ lệ mua bán 65% 100% 15% 65% 20% 85% 100% 10% 100% 74% 20% 19% 100% 49% 65% 49% 100% 51% 38% 71% 32% 20% 49% 70% STT 139 140 141 Thời điểm Bên mua Cơng ty thâu tóm 07/2011 Cj Cgv 07/2011 Jollibee Foods Corp Cơng ty tài quốc tế 07/2011 (IFC) 142 07/2011 Lien Viet Bank 143 07/2011 144 08/2011 Dacin Holdings 145 08/2011 Fortis Healthcare 146 08/2011 Marico The Ascortt Limited Member Of Capitaland 153 154 155 156 157 158 159 Sw Kingsway Capital 08/2011 Holding Limited (Hong Kong) Gerling Industrie 08/2011 Versicherung Ag 08/2011 Unicharm 08/2011 Unicharm 08/2011 Jollibee Foods Corp Idg Ventures Vietnam, 09/2011 Rebate Networks Và Ru-Net Global 10/2011 Ldinvest/ Maj Invest Asia 10/2011 Carlsberg 11/2011 Ntt Data 11/2011 Cargill Vietnam Ltd 11/2011 Shinhan Financial Group 11/2011 Hitachi Zosen Corp 11/2011 Shinhan Vietnam Ltd 160 12/2011 Daibiru Corporation 161 162 12/2011 Cyberagent 12/2011 Cyberagent 147 148 149 150 151 152 Bên bán Công ty mục tiêu Megastar Media Viet Thai International Tỷ lệ mua bán 74% 49% Vietinbank Vietnam Postal Savings Service Company Somerset Central Td Hai Phong City Tan Tao A Residence - Tan Binh, Hcm Hoan My Medical Group International Consumer Products Corporation (Icp) 10% 100% 90% 80% 65% 85% Vinacapital Group 10% Petrol Vietnam Insurance Holdings Diana Viet Nam Diana Viet Nam Viet Thai International Mj Group (Nhommua.Vn/Diadiem.Com) Aa Corporation Hue Brewery Ltd Payoo/Vietunion Shrimp Feed Mill Shinhan Vina Jv Asia Pacific Solution Co.Ltd Shinhan Vina Jv Saigon Tower (29, Le Duan Boulevard, Dist 1, Hcm) Baokim Cleverads 25% 95% 95% 49% ? 27% 100% 40% 100% 50% 100% 50% 100% ? ? STT Thời điểm Bên mua Cơng ty thâu tóm 163 164 12/2011 Cyberagent 12/2011 Kusto Group 165 12/2011 Siam Cement Group 166 168 169 170 171 172 173 01/2012 Cyberagent Hapag - Lloyd 01/2012 Aktiengesellschaft 02/2012 Cyberagent 02/2012 Perenco 02/2012 Perenco 02/2012 Perenco 02/2012 Quatas Airlines 03/2012 Cyberagent 174 03/2012 Sojitz Group 175 03/2012 167 Sumitomo Electric Industries Ltd Bên bán Công ty mục tiêu Teamobi (Di Động Xanh) Mobivi.Vn Buu Long Industrial & Investment Jsc Colorbox Software 99% ? Hapag - Lloyd Vietnam Jv /Vnl Tiki.Vn Oil Field: Block 15-1 Oil Field: Block 15-2 Nam Con Son Pipeline Jv Jetstar Nhaccuatui.Com Huong Thuy Manufacture Service Trading Corp Sumitomo Bakelite Vietnam Co Ltd Trong đó: Từ số thứ tự đến 79: danh sách mẫu sau loại trừ giao dịch công ty mục tiêu công ty đại chúng, không giao dịch sàn chứng khoán HOSE, HNX, UPCOM OTC Từ số thứ tự đến 41: danh sách mẫu hợp lệ, thu thập liệu đầy đủ xác sử dụng mơ hình Tỷ lệ mua bán ? 20% 49% 20% 23% 36% 16% 30% ? 26% 100% PHỤ LỤC 2: BẢNG THAM CHIẾU KỲ VỌNG DẤU KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA TRAVIS CHOW (2013) ... lợi ích thuế đến chi phí tiếp quản bên thâu tóm hoạt động M&A Việt Nam 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu Mục tiêu chung: nghiên cứu nhằm làm rõ tác động khoản lợi ích thuế đến chi phí tiếp quản bên. .. minh tác động đáng kể lợi ích thuế đến chi phí tiếp quản bên thâu tóm giao dịch M&A Trong năm gần đây, hoạt động M&A Việt Nam bắt đầu diễn sôi với nhiều động mục ích khác Vậy cơng ty thâu tóm. .. ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM - - LƯƠNG CHÍ THÀNH TÁC ĐỘNG CỦA LỢI ÍCH THUẾ ĐẾN CHI PHÍ TIẾP QUẢN CỦA BÊN THÂU TÓM TRONG HOẠT ĐỘNG M&A TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của lợi ích thuế đến chi phí tiếp quản của bên thâu tóm trong hoạt động ma tại việt nam , Tác động của lợi ích thuế đến chi phí tiếp quản của bên thâu tóm trong hoạt động ma tại việt nam , CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN, CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 4 NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HẠN CHẾ NGHIÊN CỨU, PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH 175 GIAO DỊCH M&A TIÊU BIỂU TỪ NĂM 2005 – 2013

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm