Bài giảng, dung sai lắp ghép, Chương 8, Dung sai truyền động bánh răng

17 78 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2019, 11:12

Chương 8.Dung sai truyền động bánh 8.1 thông số - Vòng đỉnh: đường tròn qua đỉnh răng, De - Vòng đáy: đường tròn qua đáy răng, Di - Vòng chia: đường tròn để tính mơđun, d -Vòng chia chia chiều cao thành phần không chiều cao đỉnh chiều cao chân hf ( h= ha+hf) - Vòng sở: đường tròn để hình thành prơfin thân khai (do = 0,94d) - Chiều dày St: ( St ≈ Pt/2) chiều rộng rãnh et ( et ≈ Pt/2) - Bước pt: độ dài cung hai đo vòng chia - Chiều cao h: khoảng cách vòng đỉnh vòng đáy - Số răng: số bánh răng, kí hiệu Z - Chiều dài răng: kí hiệu b - Mơđun m: Vẽ thơng số bánh CÁC THÔNG SỐ CỦA BÁNH RĂNG CÁC DẠNG TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG Bảng 8.2 Môđun bánh • Dãy 1: 1,0 ; 1,25 ; 1,5 ; 2,0 ; 2,5 ; ; ; ; ; ; 10 ; 12 ; 16 ; 20 • Dãy 2: 1,125 ; 1,375 ; 1,75 ; 2,25, 2,75; • 3,5 ; 4,5 ; 5,5 ; ; ; 11 ; 14 ; 18 ; 22 (Ưu tiên lấy môđun theo dãy 1) 8.3 Công thức tính bánh trụ tiêu chuẩn • Ký hiệu Cơng thức tính Mơ đun m Dùng mơđun tiêu chuẩn TCVN 2257-77 Số zi = = Đường kính vòng chia d = mz • Chiều cao đỉnh = m Chiều cao chân • hf = 1,25m Chiều cao h = ha+ hf = 2,25m • Đường kính vòng đỉnh da = m(z + 2) • Đường kính vòng chân df = m(z - 2,5) • Bước pt = m • Khoảng cách tâm hai bánh ăn khớp A • Tỉ số truyền hai bánh răng; 8.4 Quy ước vẽ bánh trụ ί a) b) c) Hình 8.4 Vẽ qui ước bánh d) Vẽ quy ước bánh ăn khớp d1 dm1 Lm1 b dm2 D' d2 s Do e Lm2 a) b) c) 8.5 Dung sai bánh Sai số động học bánh Fir a) ĐN Là thay đổi lớn khoảng cách tâm bánh đo bánh mẫu bánh đo quay vòng b) Đồ thị sai số động học bánh Fir Fir sai số khoảng cách tâm hai bánh Sai số khoảng cách tâm Fir Góc quay bánh 3600 Độ đảo hướng tâm vành Frr • ĐN Là độ dao động lớn khoảng cách từ trục quay bánh đến điểm định Độ dao động khoảng pháp tuyến chung Fwr = Wmax – Wmin Trong đó: Wmax Wmin khoảng cách lớn & nhỏ Độ đảo hướng tâm vành Frr • A…A* A A* ĐÁNH GIÁ MỨC CHÍNH XÁC BẰNG VẾT TIẾP XÚC • Vết tiếp xúc tính theo phần trăm chiều dài chiều cao a c hp h b CƠNG THỨC TÍNH VẾT TIẾP XÚC TRÊN RĂNG • Theo chiều cao: hp/ h 100% • Theo chiều dài: 1/B ( a – c ).cosβ KHE HỞ CẠNH RĂNG Độ hở bánh đối tiếp truyền độngbảo đảm quay tự bánh bánh cố định Khe hở cạnh nhỏ Jn Khe hở cạnh đặc trưng cho dạng đối tiếp bánh 6 CÁC DẠNG ĐỐI TIẾP CỦA BÁNH RĂNG • Theo TCVN 1067 – 84 quy định dạng đối tiếp là: H, E, D, C, B, A dạng dung sai khe hở cạnh ( Tjn) ký hiệu là: h, d, c, b, a, z, x, y • Trong dạng đối tiếp dạng B thường dùng CÁC DẠNG ĐỐI TIẾP • DẠNG ĐỐI TIẾP Tjn A B C D E H Jn CẤP CHÍNH XÁC CỦA BÁNH RĂNG • TCVN 1067 – 84 quy định 12 cấp cx là: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 Với độ cx giảm dần • Trong TCVN chưa qui định cấp cx 1,2 • Cấp cx 12 chưa quy định • Ký hiệu quy ước truyền động bánh răng: Bánh – – – B TCVN 1067-84 Cấp cx 8, mức độ êm cấp 7, mức tiếp xúc cấp 7, dạng đối tiếp B Các bảng tra Phụ lục Từ trang 162-172 ... truyền hai bánh răng; 8. 4 Quy ước vẽ bánh trụ ί a) b) c) Hình 8. 4 Vẽ qui ước bánh d) Vẽ quy ước bánh ăn khớp d1 dm1 Lm1 b dm2 D' d2 s Do e Lm2 a) b) c) 8. 5 Dung sai bánh Sai số động học bánh Fir... lớn khoảng cách tâm bánh đo bánh mẫu bánh đo quay vòng b) Đồ thị sai số động học bánh Fir Fir sai số khoảng cách tâm hai bánh Sai số khoảng cách tâm Fir Góc quay bánh 3600 Độ đảo hướng tâm vành... đối tiếp bánh 6 CÁC DẠNG ĐỐI TIẾP CỦA BÁNH RĂNG • Theo TCVN 1067 – 84 quy định dạng đối tiếp là: H, E, D, C, B, A dạng dung sai khe hở cạnh ( Tjn) ký hiệu là: h, d, c, b, a, z, x, y • Trong dạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng, dung sai lắp ghép, Chương 8, Dung sai truyền động bánh răng, Bài giảng, dung sai lắp ghép, Chương 8, Dung sai truyền động bánh răng, CÁC DẠNG TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG, b) Đồ thị sai số động học của bánh răng Fir

Từ khóa liên quan