Bài giảng, dung sai lắp ghép,và kỹ thuật đo lường, Chương1 và c2

34 117 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2019, 11:12

MÔN HỌC DUNG DAI LẮP GHÉP & KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG Thời gian: 30 tiết Tài liệu tham khảo: PGS TS Ninh Đức Tốn Dung sai & lắp ghép PGS TS Hà Văn Vui Dung sai & lắp ghép Bảng phụ lục dung sai TCVN- 2244-99; TCVN2244-95 Biên soạn: TS Nguyễn Dần Khoa Cơ khí NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1: Đổi lẫn chức & vấn đề tiêu chuẩn hoá Chương 2: Khái niệm dung sai & lắp ghép Chương 3: Sai số gia cơng & thơng số hình học Chương 4: Hệ thống dung sai lắp ghép bề mặt trơn Chương 5: Dung sai hình dạng, vị trí, nhám bề mặt Chương 6: DS kích thước góc lắp ghép trơn Chương 7: Dung sai lắp ghép ren Chương 8: Dung sai truyền động bánh Chương 9: Chuỗi kích thước C1 ĐỔI LẪN CHỨC NĂNG & VẤN ĐỀ TIÊU CHUẨN HOÁ 1.1.BẢN CHẤT ĐỔI LẪN CHỨC NĂNG 1.1.1 ĐỊNH NGHĨA 1.1.2 PHÂN LOẠI a) Sản xuất đơn chiếc, lắp lẫn b) Lắp lẫn hồn tồn & khơng hồn tồn 1.2.QUI ĐỊNH DS & TIÊU CHUẨN HỐ 1.3 Ý NGHĨA CỦA TIÊU CHUẨN HOÁ BẢN CHẤT CỦA TÍNH ĐỔI LẪN 1.1 ĐỊNH NGHĨA - Là khả thay cho không cần phải lựa chọn hay sửa chữa thêm mà đảm bảo tính kỹ thuật chi tiết máy mà chúng lắp thành - Nếu toàn chi tiết loạt sản xúât đạt tính đổi lẫn chức năng, tiết mang tính lắp lẫn hồn tồn loạt chi - Nếu có vài chi tiết loạt khơng đạt tính đổi lẫn chức loạt chi tiết mang tính lấp lẫn khơng hồn tồn 1.2 Vai trò tính đổi lẫn chức năng: - Là nguyên tắc thiết kế chế tạo máy Là điều kiện để hợp tác chun mơn hố sản xúât Là điều kiện để nâng cao chất lượng giảm giá thành sản phẩm Thuận lợi cho việc sản xuất chi tiết dự trữ, phụ tùng thay CHƯƠNG Khái niệm dung sai & lắp ghép Qui ước chung : Lắp ghép trụ trơn: - Bề mặt bao bề mặt lỗ; - Bề mặt bao trục - Ký hiệu trục viết chử thường, - Ký hiệu lỗ viết chử in hoa 2.1.Kích thước danh nghĩa: d D • • • • Là kích thước tính tốn theo chức chi tiết máy tra theo TCVN 192 – 66 Lấy giá trị lớn gần Hoặc tra theo Bảng 1.1 Dãy kích thước thẳng tiêu chuẩn TCVN 2244-99, TCVN 2245-99 Lấy giá trị lớn gần 2.2 Kích thước thực: dth , Dth ĐỊNH NGHĨA: Là kích thước đo sản phẩm sau chế tạo với sai số cho phép dụng cụ đo xác có được; VD: kích thước trục 30mm đo thước cặp 1/20 kích thước thực trục dth= 30 ± 0,05 mm 2.3 Kích thước giới hạn: ĐỊNH NGHĨA: Kích thước giới hạn KT lớn nhỏ loạt chi tiết máy chế tạo Người ta quy định hai kích thước giới hạn để xác định phạm vi cho phép sai số kích thước là: - Kích thước giới hạn lớn ký hiệu dmax Dmax - Kích thước giới hạn nhỏ ký hiệu dmin Dmin SO SÁNH KT THỰC & KT GIỚI HẠN • Kích thước thực chi tiết nằm phạm vi cho phép max & đạt yêu cầu: • dmin ≤ dth ≤ dmax • Dmin ≤ Dth ≤ Dmax c) NHĨM LẮP TRUNG GIAN • • • • • • • • • MDS lỗ bố trí xen kẽ MDS trục LG ngẫu nhiên có độ hở S độ dôi N Độ hở lớn nhất: Smax = Dmax – dmin = ES - e Độ dôi lớn nhất: Nmax = dmax – Dmin = es - EI Dung sai mối ghép trung gian : TS,N = Nmax + Smax = Td + TD Smax > Nmax, LG có xu hướng lắp lỏng Stb = ( Smax – Nmax) / Nmax > Smax, LG có xu hướng lắp chặt Ntb = ( Nmax – Smax ) / Sơ ĐỒ Nhóm lắp trung gian Nmax Td TD Dmin dma x dmin Smax Dmax 2.7 BIỂU DIỄN PHÂN BỐ MDS • • • • • • • • Người ta biểu diển lắp ghép dạng sơ đồ Dùng hệ trục vng góc: Trục tung biểu thị sai lệch kích thước theo µm Trục hồnh biểu thi vị trí KTDN, gọi đường khơng , ký hiêụ “0” MDS kích thước lỗ trục biẻu thị hình chử nhật: Cạnh biểu thị SLGH lớn ( ES, es ) Cạnh biểu thị SLGH nhỏ ( EI ,ei ) Chiều cao hình chữ nhật biểu thi trị số dung sai kích thước Sai lêch,µm Td + - ei KTDN es Đường không, “0” HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Để tiếp thu học chương sau tốt, sinh viên cần phải hiểu thuộc khái niệm sau : Khái niệm kích thước, sai lệch giới hạn dung sai Các đặc tính nhóm lắp ghép khái niệm độ hở giới hạn, độ dôi giới hạn dung sai lắp ghép Cách biểu diển bắng sơ đồ MDS mối ghép - CÂU HỎI ƠN TẬP C & 1.Tính đổi lẩn chức chế tạo máy gì? Ý nghỉa sản xuất & sử dụng Tại phải qui định kích thước giới hạn dung sai Điều kiện để đánh giá kích thước chế tạo đạt yêu cầu ? Sai lệch giới hạn gì? Các ký hiệu phương pháp tính ? Thế lắp ghép ? Có nhóm lắp ghép đặc tính chúng ? Phân biệt dung sai kích thước chi tiết dung sai lắp ghép Cách biểu diển sơ đồ MDS lắp ghép Ký hiệu dãy số ưu tiên KTDN ? BÀI TẬP SV LÀM TRÊN LỚP • TD Một lắp ghép có khe hở, đó: • D = 50 • kích thước giới hạn, dung sai, S giới hạn, Stb dung sai lắp ghép? • TD Một lắp ghép có độ dơi, đó: D = 60 • Tính kích thước giới hạn, dung sai, N giới hạn, Ntb dung sai lắp • ghép? • TD Một lắp ghép trung gian, đó: D = 55 • Tính kích thước giới hạn, dung sai, S, N giới hạn, Stb, Ntb dung sai • lắp ghép? +0,023 -0,005 ; d = 50 -0,028 Tính +0,030 +0,015 ; d = 55 -0,013 +0,025 +0,055 , d = 60 +0,032 BÀI TẬP • • Có lắp ghép, D = 75 +0,030 ,d= +0,040 75 +0,010 a) Tính kích thước giới hạn, dung sai lỗ trục? • b) Tính trị số giới hạn S, N & IT s,n lắp ghép? BÀI TẬP • Có lắp ghép theo Hệ thống lỗ, D = 60 mm, ITD = 28àm, trc d = 60 • Vẽ sơ đồ lắp ghép? • Dựa vào sơ đồ xác định tính chất lắp ghép, trị số giới hạn • S, N, • kích thước giới hạn dung sai lỗ trục? -0,005 -0,030 BÀI TẬP Có lắp ghép theo Hệ thống lỗ, D = 75 mm, ITD =30àm,ITd = 25àm, Nmin = àm • • a) Tính kích thước giới hạn, dung sai lỗ trục? b) Tính trị số giới hạn S, N & IT s,n lắp ghép? c) Vẽ sơ đồ lắp ghép? BÀI TẬP • • • • Có lắp ghép theo Hệ thống trục, d = 50 mm, ITd = 23µm, a)Tính kích thước giới hạn, dung sai lỗ trục? b) Tính trị số giới hạn S, N & IT s,n lắp ghép? c) Vẽ sơ đồ lắp ghép? D   = 50   +0,035 +0,005 BÀI TẬP • Có lắp ghép theo Hệ thống trục, d = 35 mm, ITd = 23µm, TD = 25µm; độ hở lớn Smax = 15 µm a)Tính kích thước giới hạn, lỗ trục? b) Tính trị số giới hạn S, N & IT s,n lắp ghép? c) Vẽ sơ đồ lắp ghép? BÀI TẬP & • • Xác định trị số dung sai CTM có KT danh nghĩa 35mm, cấp cx 8? Có lắp ghép Ø 50 H7 / r6 ; Tra bảng tìm SLGH lỗ trục BÀI TẬP Tra bảng tìm SLGH lỗ trục a) Tính kích thước giới hạn, lỗ trục? b) Tính trị số giới hạn S, N & IT s,n lắp ghép? c) Vẽ sơ đồ lắp ghép lắp ghép sau: • 35 H5 / g4; 45 H6 /m5 ; 80 H7 /c8 ; 125 H8 /s7 ; 65 D / h8 ; 90 A11 / h11 ; 150 U8 / h7 ; 400 H12 / h12 BÀI TẬP • • • Bài tập Có hai chi tiết, chi tiêt A có KTDN 315mm ; dung sai 320µm ; chi tiết B có KTDN 316mm, dung sai 360µm Chi tiết có cấp cx cao hơn, cấp cx chi tiết bao nhiêu? Bài tập 10 Giải thích ký hiệu lắp ghép sau: 80 H8 / u8 ; 100 K6 / h5 ; 60 H7 / f7 Là lắp ghép hệ gì? ... thước C1 ĐỔI LẪN CHỨC NĂNG & VẤN ĐỀ TIÊU CHUẨN HOÁ 1. 1.BẢN CHẤT ĐỔI LẪN CHỨC NĂNG 1. 1 .1 ĐỊNH NGHĨA 1. 1 .2 PHÂN LOẠI a) Sản xuất đơn chiếc, khơng có lắp lẫn b) Lắp lẫn hồn tồn & khơng hồn tồn 1. 2. QUI... 2 .1. Kích thước danh nghĩa: d D • • • • Là kích thước tính tốn theo chức chi tiết máy tra theo TCVN 19 2 – 66 Lấy giá trị lớn gần Hoặc tra theo Bảng 1. 1 Dãy kích thước thẳng tiêu chuẩn TCVN 22 44-99,... dung sai • lắp ghép? +0, 023 -0,005 ; d = 50 -0, 028 Tính +0,030 +0, 015 ; d = 55 -0, 013 +0, 025 +0,055 , d = 60 +0,0 32 BÀI TẬP • • Có lắp ghép, D = 75 +0,030 ,d= +0,040 75 +0, 010 a) Tính kích thước
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng, dung sai lắp ghép,và kỹ thuật đo lường, Chương1 và c2, Bài giảng, dung sai lắp ghép,và kỹ thuật đo lường, Chương1 và c2, CHƯƠNG 2. Khái niệm về dung sai & lắp ghép Qui ước chung : Lắp ghép trụ trơn: - Bề mặt bao là bề mặt của lỗ; - Bề mặt được bao là trục - Ký hiệu trục viết bằng chử thường, - Ký hiệu lỗ viết bằng chử in hoa., SO SÁNH KT THỰC & KT GIỚI HẠN, ĐẶC ĐIỂM CỦA DUNG SAI, Sơ ĐỒ Nhóm lắp trung gian, BÀI TẬP SV LÀM TRÊN LỚP