QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

63 94 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2019, 08:51

HỌC PHẦN: QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÍ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG IV: QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Giảng viên: ThS.Vũ Thị Ngọc Bích THÀNH VIÊN NHĨM 1.Võ Thị Kim Trang 2.Nguyễn Cao Mỹ Thanh 3.Phạm Thị Ngọc Thanh 4.Dương Ngọc Thu Hằng 5.Huỳnh Thị Ngọc Trâm 6.Dương Thanh Trúc 7.Nguyễn Thị Thủy Tiên 8.Phan Thị Thu Trang 9.Lý Thiên Kim 10.Phạm Ngọc Trinh 11.Nguyễn Thị Thoa 12.Văn Thị Bích Trâm 13.Võ Thị Mỹ Duyên I Những vấn đề quản lí nhà nước giáo dục đào tạo CHƯƠNG IV II Bộ máy quản lí giáo dục đào tạo III Quá trình phát triển hệ thống quản lý nhà nước giáo dục đào tạo ở việt nam xu hướng đởi IV Phương hướng đởi quản lí nhà nước giáo dục đào tạo C Quản lí giáo dục đào tạo ở địa phương I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 1.Khái niệm 2.Tính chất, đặc điểm nguyên tắc quản 3.Nội dung quản lí nhà nước lí nhà nước giáo dục đào tạo giáo dục đào tạo 2.1 Tính chất quản lí nhà nước giáo dục đào tạo 2.2 Đặc điểm quản lí nhà 2.3 Nguyên tắc quản lí nhà nước nước giáo dục đào tạo giáo dục đào tạo 1.Khái niệm  Quản lí nhà nước giáo dục đào tạo tác động có tở chức điều chỉnh quyền lực nhà nước đối với hoạt động giáo dục đào tạo, quan quản lí giáo dục nhà nước từ trung ương đến sở tiến hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ nhà nước ủy quyền  Trong khái niệm QLNN GDĐT có yếu tớ bản: chủ thể, đối tượng mục tiêu QLNN GDĐT Yếu tố Bảo đảm trật tự, kỷ Cơ quan quyền lực nhà cương hoạt nước, chủ thể trực tiếp máy quản lí giáo dục từ Chủ thể Đối tượng Mục tiêu động GD & ĐT, nâng cao dân trí, đào tạo trung ương đến sở nhân lực bồi dưỡng nhân tài, phát triển nhân cách Mọi hoạt động GD&ĐT phạm vi nước Tính chất, đặc điểm, nguyên tắc quản lí nhà nước giáo dục đào tạo 2.1.Tính chất quản lí nhà nước giáo dục đào tạo Tính lệ thuộc vào trị Tính xã Tính pháp hội quyền Tính chun Tính hiệu mơn nghiệp lực hiệu vụ 2.2.Đặc điểm quản lí nhà nước giáo dục đào tạo 2.2.1 Đặc điểm kết hợp quản lí hành quản lí chun mơn hoạt động quản lí giáo dục 2.2.2 Đặc điểm tính quyền lực nhà nước hoạt động quản lí 2.2.3 Kết hợp nhà nước – xã hội trình triển khai quản lí nhà nước giáo dục đào tạo 2.3.Nguyên tắc quản lí nhà nước giáo dục đào tạo Nguyên tắc kết hợp quản lí theo ngành Nguyên tắc tập trung dân chủ quản lí theo lãnh thở quản lí giáo dục đào tạo 2.3.1 Nguyên tắc kết hợp quản lí theo ngành quản lí theo lãnh thổ  Mọi hoạt động quản lí khơng thể tách rời đạo theo ngành dọc theo lãnh thổ  Sự nghiệp GD, hệ thống GD quốc dân hệ thớng Bộ GD&ĐT quan quản lí nhà nước GD&ĐT phạm vi nước Chính quyền địa phương quản lí nhà nước GD&ĐT theo phân chia lãnh thổ mình thông qua quan chun mơn,… nhà nước quy định Ví dụ : Phổ cập cho trẻ tuổi đến trường Ở cấp tỉnh, thành trực thuộc trung ương (gọi chung tỉnh) có Sở Giáo dục – Đào tạo a Vị trí chức quyền hạn, nhiệm vụ Sở Giáo dục – Đào tạo Vị trí: quan chuyên môn Ủy ban Nhân dân tỉnh, hệ thống quản lí ngành Giáo dục – Đào tạo cuả địa phương Chức năng: chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh Bộ Giáo Dục Đào tạo thực hiện chức quản lí Nhà nước lĩnh vực giáo dục đào tạo ở địa phương Ở cấp tỉnh, thành trực thuộc trung ương (gọi chung tỉnh) có Sở Giáo dục – Đào tạo a Vị trí chức quyền hạn, nhiệm vụ Sở Giáo dục – Đào tạo Nhiệm vụ quyền hạn chủ yếu Sở Giáo dục – Đào tạo - Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo địa phương, chịu trách nhiệm đạo thực hiện duyệt - Chỉ đạo trường ở đại phương thực hiện cac điều lệ, quy chế, quy định tổ chức chuyên môn - Tổ chức nghiên cứu ứng dụng chuyên đề khoa học giáo dục đào tạo, đúc kết sáng kiến kinh nghiệm Ở cấp tỉnh, thành trực thuộc trung ương (gọi chung tỉnh) có Sở Giáo dục – Đào tạo a Vị trí chức quyền hạn, nhiệm vụ Sở Giáo dục – Đào tạo Nhiệm vụ quyền hạn chủ yếu Sở Giáo dục – Đào tạo - Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo địa phương, chịu trách nhiệm đạo thực hiện duyệt - Chỉ đạo trường ở đại phương thực hiện cac điều lệ, quy chế, quy định tổ chức chuyên môn - Tổ chức nghiên cứu ứng dụng chuyên đề khoa học giáo dục đào tạo, đúc kết sáng kiến kinh nghiệm Ở cấp tỉnh, thành trực thuộc trung ương (gọi chung tỉnh) có Sở Giáo dục – Đào tạo b Tổ chức máy Sở Giáo dục Đào tạo Sở Giáo dục Đào tạo Giám đốc Phó giám đốc Phó giám đốc b Tổ chức máy Sở Giáo dục Đào tạo Trong đó, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo mặt công tác sau: Giáo Giáo dục dục Giáo dục bổ túc- phổ thông chống mù mầm non chữ Giáo dục chuyên nghiệp Tổng hợpThanh tra Kế hoạch- tài Tổ chức giáo dục chính-kế tốn cán hành chínhquản trị Ở cấp huyện, quận, thị xã thành phố trực thuộc tỉnh( gọi chung huyện) có phòng Giáo dục – Đào tạo Phòng Giáo dục – Đào tạo là: Cơ quan chuyên môn Uỷ ban nhân dân huyện Hệ thớng tở chức quản lí hành Nhà nước vế lĩnh vực giáo dục đào tạo ở địa phương Ở cấp huyện, quận, thị xã thành phố trực thuộc tỉnh ( gọi chung huyện) có phòng Giáo dục – Đào tạo a Nhiệm vụ chủ yếu Phòng giáo dục – Đào tạo Thực hiện chức quản lí hành Nhà nước lĩnh vực giáo dục đào tạo ở địa phương Thanh tra, kiểm tra, đôn đốc trường sở giáo dục khác địa phương thực hiện quy định giáo dục đào tạo trường học Ở cấp huyện, quận, thị xã thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung huyện) có phòng Giáo dục – Đào tạo b Cơ cấu tổ chức Phòng Giáo dục – Đào tạo Giám đớc Phó giám đớc (Ơng Nguyễn (Bà Nguyễn Hồng Sáng) Phó giám đớc Nhật Nam) (Bà Nguyễn Phương Dung) Văn phòng Sở Phòng trị, tư tưởng Pháp chế Phòng Giáo Phòng Giáo dục Tiểu Phòng Giáo dục Trung học học dục Chuyên Thường nghiệp Đại xuyên học Trực dõi nghiệp Giáo dục: Tx Thuận An, Tx Tân Uyên, Huyện Phú Giáo, Huyện Dầu Tiêng, Huyện Bầu Bàng b Cơ cấu tổ chức Phòng Giáo dục – Đào tạo Sơ đồ cấu tổ chức Phòng Giáo dục-Đào tạo Thủ Dầu Một Lãnh đạo Phó trưởng phòng Trưởng phòng (Dương Văn Bớn) (Nguyễn Văn Chệt) Phó trưởng phòng (Phạm Hoa Hòa) Cơng Đồn Ngành Giáo Dục Tở Chức Cán Bộ Tài Thanh tra Chuyên môn Mầm non Chuyên môn Tiểu học Chuyên môn Trung học Đồn Đội- Phở cập Văn Thư viện giáo dục thư Thiết bị, TDTT Hình ảnh vị lãnh đạo • Họ tên: Nguyễn Văn Chệt • Chức danh: Trưởng phòng • Ngày sinh 17/02/1965 • • • • Nơi sinh: Bình Dương Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ quản lý Ngày vào đảng:10/06/1988 Trình độ lý luận trị: Cử nhân • Họ tên: Dương Văn Bớn • Chức danh: Phó trưởng phòng • Ngày sinh 02/02/1958 • Nơi sinh: Bình Dương • Trình độ chun mơn: Đại học sư phạm Tiểu học, Đại học quản lý • Ngày vào đảng:17/04/1986 • Trình độ lý luận trị: Trung cấp • Họ tên: Phạm Hoa Hòa • Chức danh: Phó trưởng phòng • Ngày sinh: 29/06/1973 • Nơi sinh: Bình Dương • Trình độ chun mơn: Đại học quản lý Giáo dục • Ngày vào đảng:31/12/1999 • Trình độ lý luận trị: Trung cấp Biên chế Sở Giáo dục – Đào tạo Phòng Giáo dục – Đào tạo thuộc biên chế quản lí Nhà nước • Biên chế cơng chức Phòng Giáo dục Đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện định tổng biên chế công chức huyện quan có thẩm quyền giao • Việc bớ trí cơng tác đới với cơng chức Phòng Giáo dục Đào tạo phải vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch cơng chức phẩm chất, trình độ, lực công chức Biên chế Sở Giáo dục – Đào tạo Phòng Giáo dục – Đào tạo thuộc biên chế quản lí Nhà nước • Căn chức năng, nhiệm vụ danh mục vị trí việc làm, cấu cơng chức cấp có thẩm quyền phê dụt • Hàng năm Phòng Giáo dục Đào tạo chủ trì, phới hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ giao trình cấp có thẩm quyền phê dụt CÁM ƠN CƠ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE ... dung quản lí nhà nước lí nhà nước giáo dục đào tạo giáo dục đào tạo 2.1 Tính chất quản lí nhà nước giáo dục đào tạo 2.2 Đặc điểm quản lí nhà 2.3 Nguyên tắc quản lí nhà nước nước giáo dục đào tạo. .. đổi quản lí nhà nước giáo dục đào tạo C Quản lí giáo dục đào tạo ở địa phương I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 1.Khái niệm 2.Tính chất, đặc điểm nguyên tắc quản. .. đào tạo giáo dục đào tạo 1.Khái niệm  Quản lí nhà nước giáo dục đào tạo tác động có tổ chức điều chỉnh quyền lực nhà nước đối với hoạt động giáo dục đào tạo, quan quản lí giáo dục nhà nước từ
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, Nội dung quản lí nhà nước về giáo dục và đào tạo, Quá trình phát triển, Hệ thống cơ quan quản lí nhà nước về giáo dục và đào tạo, C. QUẢN LÍ VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở ĐỊA PHƯƠNG

Từ khóa liên quan