Nghiên cứu ứng dụng khung nhìn thực để nâng cao hiệu suất hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại sở giáo dục và thể thao tỉnh saravan (lào)

76 69 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2019, 22:48

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ĐÀ NẴNG SATSAMAY CHANTHAVISOUK NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHUNG NHÌN THỰC ĐỂ NÂNG CAO HIỆU SUẤT HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI SỞ GI O DỤC VÀ THỂ TH O TỈNH S R V NH ÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ĐÀ NẴNG SATSAMAY CHANTHAVISOUK NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHUNG NHÌN THỰC ĐỂ NÂNG CAO HIỆU SUẤT HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI SỞ GI O DỤC VÀ THỂ TH O TỈNH S R V NH ÀO Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 848 04 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Trần Quốc Vinh Đà Nẵng, năm 2018 LV CAM DOAN Toi xin cam doan day la cong trinh nghién cfru cua riéng Hi su huéng dan truc tiép ciia TS Nguyén Tran Quoc Vinh Cac so lieu, két qua néu Luan van la trung thuc v:i chua t)i g ducic cfing bo bat ky cong trinh nao khac Toi xin cant doan rang mpi su giup dci cho viec thuc hien Luan van da du‹ c cain on va cac thong tin trich dan Luan van da dupc chi ro nguon goc Hpc vién SATSAMAY CHANTHAVISOUK TRANG THONG TIN LUA) N VAN THAC SI Tén de Hi: Nghién cfru ting dung KNT de nfing cao hi(u suat h( thong thong tin qu:in 1y nhan su tai sci gi:to duc v:i the than tlilh Saravanh (Lao) Nganh: He Thong Thong Tin Hp va tén hpc vién: SATSAMAY CHANTHAVISOUK Nguiri hwéi’ng 'n khoa hcc: T6m tat: Khung nhin thitc (materialized view) co thé cho phép thuc thi cac truy van phtrc tiyp trén cac cct scr dli 1i(u vfii dung lupng héng terabytes -trong v:ii gifiy 1ioa)c phan nhfi cua gifiy, nhurig no it ducic biét den va it duoc ung dpng Dir khung nhin thqc co the giup nang cao d:ing ké niing suat cfia h( thong, nhung khfing phai mpi truéing hpp.Luan van n:iy gioi thi(u ve khung nhin thqc va dé nghi giai ph:ip thi c hi(n mpt phfin y tufing khung nhin th;Jc c:ie h( qu:in tri cci sfi dir li(u khfing hfi trp’ khuilg nhin thrrc Tim hieu va ung dung ve cac to:ji khung nhin thqc, c:ich xfiy dqng trigger bang C de diim biro dong bo giira khung nhin thirc v:i cac b:ing du 1i(u, phfin tich h( thong thong tin qu:in li nhdn sq cua So gi:in duc va The thao Saravanh (Lao) va d(mh cac chfrc néng dé :ip dpng kllung nhm thq’c,thuc nghi(m dé thay dupc 1‹yi ich in:I khung nhin thirc dein lai (toc d ) Xhy d9iig dupe phuong ph:ip viet trigger bang ngfin ngu C, cach thfrc bién dich va sir dpng he thong trigger da dup’c tao tiing c:1c khung nhin thuc co hfi trp’ truy van long, co the ung dpng van de CSDL hic›n co Huéng nghién emu tiép theo cua de tiii pliat hi(n, sfra chua va nang cap he thong cSd1 hi(u quit hon, phat sinh duoc khung nhin thqc cho nhiéu phép truy van vii chuc na,ng hon Tir khoa: Khung nhin thuc, trigger, CSDL, h( thong thong tin, qu:in ly nhfin sq X:ie nha( n cfia gifio vién hirérng dan INFORMATION PAGE OF MASTER THESIS Name of thesis: Research on the use of Materialized views to improve the efficiency Human Resoui’ce Management information System at Sai avanli Provincial Department of Education and Sports (Laos) Major: tutor mation system Full name of Master student: SATSAMAY CHANTHAVISOUK Supervisors: Dr Nguyen Tran‘Quoc Vinh Training institution: Da Nang Uiiivercity of Education Abstract: Mateiialized views can allow to execute the complex queries upon the large database in a few seconds or less, they are not well known and that application is not popular Even though materialized views can help to significantly improve the performance of the systems, but not for all cases This paper introduces the materialized views, and offers the useful solution to carry out a part of the idea of the materialized views in the database management systems not supporting the materialized views Understand and apply the types of materialized views, how to build triggers by C to ensure synchronization between the materialized views and the data tables, analysis of management information system of the Depailiiient of Education and Sports Saravanll ( Laos PDR) and define functions to apply real, eiiipirical views to see the benefits that materialized views brings (speed) Build the trigger method in C language, how to compile and use the generated trigger system The traffic technology supports nested queries, which can be applied to existing databases Further research into the topic has discovered, repaiied and upgraded the csdl system more efficiently, generating a real view for moi e queries and functions Key words: Materialized views, Trigger, Database, Information System, HRM Supervior’s confirmation Student MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC HÌNH VẼ vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết dự kiến Bố cục đề tài CHƢƠNG NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN 1.1 Những vấn đề chung quản lý nhân 1.1.1 Khái niệm quản lý nhân 1.1.2 Những vấn đề công tác quản lý nhân 1.2 Tổng quan khung nhìn thực 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Phân loại 1.3 Tổng quan cập nhật gia tăng, đồng khung nhìn thực 1.4 Tổng quan cập nhật gia tăng, đồng khung nhìn thực 1.4.1 Tổng quan cập nhật gia tăng 1.4.2 Cập nhập đồng khung nhìn thực 10 1.5 Cập nhật khung nhìn thực Trigger C PostgreSql 11 1.5.1 Khái niệm Trigger 11 1.5.2 Trigger HQT CSDL 11 1.5.3 Trigger PostgreSQL 12 1.5.4 Hàm Trigger C 13 1.5.5 Ví dụ tạo Trigger C PostgreSQL 14 1.5.6 Ý nghĩa việc sử dụng Trigger việc ứng dụng KNT 15 CHƢƠNG PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG KNT VÀO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CỦA SỞ GD VÀ THỂ THAO TỈNH SARAVANH 16 2.1 Tổng quan hệ thống thông tin quản lý 16 2.1.1 Thực trạng 17 2.1.2 Đề xuất 17 2.2 Sơ đồ UML sở liệu 18 2.2.1 Các mơ hình Us cas 18 2.2.2 Các sơ đồ hoạt động Activity iagram 21 2.2.3 Các sơ đồ S qu nc iagram 23 2.3 Mơ hình thực thể kết hợp 28 2.4 Mô hình CSDL hồn chỉnh 29 2.5 C c thuộc t nh c c thực thể 30 2.6 Cơ sở liệu 32 2.6.1 ảng Nhân viên 32 2.6.2 ảng chức vụ 34 2.6.3 ảng Ph ng an 34 2.6.4 ảng ân tộc 34 2.6.5 ảng Hồ sơ tuyển dụng 35 2.6.6 Bảng kết tuyển dụng 37 2.6.7 Bảng trình độ ngoại ngữ 37 2.6.8 Bảng trình tuyển dụng 37 2.6.9 Bảng trình đào tạo 38 2.6.10 Bảng quốc tịch 38 2.6.11 Bảng tôn giáo 38 2.6.12 Bảng trình độ học vấn 38 2.6.13 Bảng trình độ tin học 39 2.6.14 Bảng vị trị tuyển dụng 39 2.6.15 Bảng lịch sử bạn thân 39 2.6.16 Bảng lương nhân viên 39 2.6.17 Bảng ngạch 40 2.6.18 Bảng bậc 40 2.6.19 Bảng trình công tác 41 2.6.20 Bảng trình kh n thưởng 41 2.6.21 Bảng trình kỷ luật 41 2.6.22 Bảng trình thai sản 42 2.6.23 Bảng tham gia lực lượng vũ trang 42 2.6.24 Bảng tham gia hoạt động xã hội 43 2.6.25 Bảng hợp đồng lao động 43 2.6.26 Bảng đánh cán ộ viện chức 44 2.6.27 Bảng ngoại ngữ 44 2.6.28 Bảng công tác ngoại ngữ 45 2.7 Thiết ế CSD qua nh n thực 45 CHƢƠNG CÀI ĐẶT HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ THỂ THAO TỈNH SARAVAN (LÀO) 46 3.1 Xây dựng trigger 46 3.2 Điều chỉnh mã nguồn hệ thống 46 3.3 Thực nghiệm đ nh gi 46 KẾT LUẬN 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung KNT Khung nhìn thực CSDL Cơ sở liệu UML Unified Modeling Language SQT System Qualification Test SQL Structurce Query Language BT Bảng gốc DSNV Danh sách nhân viên MANV Mã nhân viên MAPB Mã phòng ban MACV Mã chức vụ MADT Mã nhân tộc MAKQTD Mã kết tuyển dụng CNGT Công nghệ giao thông DSNV Danh sách nhân viên DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu Hình 1.1 Hình 2.1 Hình 2.2 Hình 2.3 Hình 2.4 Hình 2.5 Hình 2.6 Hình 2.7 Hình 2.8 Hình 2.9 Hình 2.10 Hình 2.11 Hình 2.12 Hình 2.13 Hình 2.14 Hình 2.15 Hình 2.16 Hình 2.17 Hình 2.18 Hình 3.1 Hình 3.2 Hình 3.3 Hình 3.4 Hình 3.5 Hình 3.6 Hình 3.7 Hình 3.8 Hình 3.9 Hình 3.10 Tên hình Trigger PostgreSQL Mơ hình Us cas tổng qt hệ thống Mơ hình Us cas tổng qt Quản l nhân Mơ hình Us cas tổng qt Quản l lương Mơ hình Us cas Quản l người ng Mơ hình Us cas Quản l tiền lương chi tiết Mơ hình Us cas Quản l nhân viên chi tiết Mơ hình Us cas Quản l tuyển ụng Mơ hình Us cas Quản l hợp đồng lao động Sơ đồ hoạt động Đăng nhập hệ thống Sơ đồ hoạt động Đổi mật kh u người ng Sơ đồ hoạt động t nh lương nhân viên Sơ đồ hoạt động Thêm nhân viên Sơ đồ Quản l nhân viên Sơ đồ Quản l tuyển ụng Sơ đồ Quản l hợp đồng lao động Sơ đồ Quản l tiền lương Sơ đồ thực thể kết hợp Mơ hình sở ữ liệu hồn chỉnh Tạo mã Nguồn C Tạo trigg r cho ảng nguồn Tốc độ thực thi lệnh S l ct không ng KNT Tốc độ thực thi lệnh S l ct có ng KNT Tốc độ thực thi lệnh l t row không ng câu lệnh trigger Tốc độ thực thi lệnh l t row ng câu lệnh trigg r Tốc độ thực thi lệnh up at row không ng câu lệnh trigger Tốc độ thực thi lệnh up at row có ng câu lệnh trigg r Tốc độ thực thi lệnh up at 996 row không ng câu lệnh trigger Tốc độ thực thi lệnh up at 996 row có ng câu lệnh trigg r Trang 12 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 48 49 50 51 52 52 53 53 53 54  Đánh giá thời gian thực thi thao tác cập nhật G: Đối với lệnh ins rt/delete (1 row) Thời gian thực thi khơng có trigg r trung ình ao động từ 90-110 ms; thời gian thực thi có trigg r cập nhật KNT trung ình ao động từ 130-140ms Hình 3.5 Tốc độ thực thi lệnh delete row hông d ng câu lệnh trigger Hình 3.6 Tốc độ thực thi lệnh delete row d ng câu lệnh trigger  Đối với lệnh up at (1 row) Thời gian thực thi trigg r trung ình ao động từ 80-100 ms; thời gian thực thi có trigg r cập nhật KNT trung ình ao động từ 130-140ms Hình 3.7 Tốc độ thực thi lệnh update row hông d ng câu lệnh trigger Hình 3.8 Tốc độ thực thi lệnh update row có d ng câu lệnh trigger  Đối với lệnh up at (1000 row) Thời gian thực thi khơng có trigg r trung ình ao động từ 170-180 ms; thời gian thực thi có trigg r cập nhật KNT trung ình ao động từ 3400-3700 ms Hình 3.9 Tốc độ thực thi lệnh update 996 row hơng d ng câu lệnh trigger Hình 3.10 Tốc độ thực thi lệnh update 996 row có d ng câu lệnh trigger Qua đánh giá cho thấy rõ hiệu việc sử ụng KNT rõ rệt ta sử ụng câu truy vấn s l ct để đọc Tuy nhiên việc sử ụng knt s phải ràng uộc thêm công việc cập nhật lại KNT lên hành vi ghi lên ảng gốc ins rt l t up at ; đặc iệt trường hợp phải up at thông tin tồn ộ nhân viên ảng gốc 994 row trigg r s phải t nh toán lương lại 994 lần ứng với row thay đổi ảng nhân viên th o tưởng thuật toán cập nhật gia tăng làm cho thời gian thực up at lâu; c n chênh lệch tốc độ cập nhật lượng nhỏ đơn vị ữ liệu không đáng kể Vì thực tế cập nhật với lượng lớn toàn ộ ữ liệu tần suất sử ụng câu lệnh cập nhật không thường xuyên so với truy vấn s l ct để đọc ữ liệu nên ỏ qua yếu tố tốc độ ta thực hành vi cập nhật lượng lớn giữ liệu Nếu truy vấn đủ phức tạp lượng ữ liệu lớn đặc iệt trường hợp tần suất sử ụng truy vấn cao tần suất cập nhật ữ liệu ằng lệnh ins rt up at l t thấp hiệu s nhân lên gấp ội KẾT LUẬN Việc Nghiên cứu ứng dụng khung nhìn thực để nâng cao hiệu suấthệ thống thông tin quản l sở giáo ục thể thao tỉnh Saravan Kết luận sau Kết đạt Luận văn trình ày nghiên cứu tơi khung nhìn thực cách cài đặt để nâng cấp hệ thống quản lí thơng tin nhân Sở giáo dục Thể thao Saravanh (Lào), cụ thể: + Tìm hiểu loại khung nhìn thực + Biết cách xây dựng trigger C để đảm bảo đồng khung nhìn thực bảng liệu + Phân tích hệ thống thơng tin quản lí nhân Sở giáo dục Thể thao Saravanh định chức để áp dụng khung nhìn thực +Thực nghiệm để thấy lợi ch mà KNT đ m lại (tốc độ) Giới hạn luận văn + Khối lượng liệu nhỏ nên kết lợi ích việc áp dụng khung nhìn thực chưa thể rõ ràng + Chỉ áp dụng KNT thực truy vấn đơn giản nhu cầu truy vấn quản lí nhân Sở không thực phức tạp + Việc thực cài đặt KNT diễn cách thủ cơng phức tạp, tơi chưa tìm áp ụng sinh mã trigger cho KNT cách tự động o khó khăn ngơn ngữ, thời gian, kiến thức kinh nghiệm nên không tránh mắc phải sai sót việc hồn thành luận văn mong nhận đóng góp chân thành quý thầy cô để luận vặn hoàn thiện Đề xuất phương hướng phát triển + Phát hiện, sửa chữa nâng cấp hệ thống csdl hiệu + Phát sinh khung nhìn thực cho nhiều phép truy vấn chức + Tự động hóa q trình sinh cài đặt KNT TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: [1] Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Văn Qu 2013 Nghiên cứu xây dựng tích hợp mơ-đun viết lại truy vấn hỗ trợ khung nhìn thực PostgreSQL, Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 8(69)-2013 [2] Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nghiên cứu xây dựng chương trình sinh mã tự động trigger phục vụ cập nhật gia tăng khung nhìn thực Đề tài NCKH cấp Đại học Đà Nẵng, mã số Đ2012-04-19 [3] Nguyễn Trần Quốc Vinh, Trần Trọng Nhân, Nghiên cứu xây dựng mô-đun sinh tự động mã nguồn trigger ngôn ngữ C cập nhật gia tăng, đồng khung nhìn thực PostgreSQL, Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ VII Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ thông tin, 2014 [4] Nguyễn Trần Quốc Vinh, ứng dụng khung nhìn thực để nâng cao thực thị truy vấn Tiếng Anh: [1] T.Kyte Expert one-on-one Oracle Apress, 2003 [2] T Rizzo, A Machanic, J Skinner, L Davidson, R Dewson, J Narkiewicz, J Sack, R Walters Pro SQL Server 2005 Apress, 2006 [3] Quoc Vinh Nguyen Tran, A.B Kungurtsev, Blashko A.A Comparison of queries in r lational ata as s to construct mat rializ vi ws Праці УНДІРТ Одеса 2004 – 3(39) – с 35-38 [4] A.Y.Levy Answering Queries Using Views: A Survey // www.cs.washington.edu/homes/alon/site/files/view-survey.ps [5] A.Y Levy, A.O Mendelzon, Y Sagiv Answering Queries Using Views // (17/01/2009) www.cs.washington.edu/homes/alon/site/files/pods95-views.ps [6] High precision time measuring in SQL Server 2005 with the help from CLR and unsafe code http://weblogs.sqlteam.com/mladenp/archive/2006/11/29/ 35688.aspx (11/12/2008) Can cu Nghi dinh so 32/CP 04 th:ing nam 1994 cfia Chinh phii ve vi(c th:inh lap Dai hoc Da Nang; Can cir Thong tu so 08/2014/TT-BGDDT n$ay 20/3/2014 cua Bo GD&DT ve viec ban hanh Quy ché to chuc va hoat dong ciia dai h9c viing va cac cc so gi:to duc dai hpc thénh vién; Can cu Quyét d[nh so 6950/QD-DHDN 01/12/2014 ciia Giam doc Dai hpc Da Niing ban hénh Quy dJnh nhi(m vq, quyén han ciia Dai hpc Da Nang, cac c‹i so giao duc dai hpc vién va c:ie d‹in vi trpc thufic; Can cfr Thong tu so 15/2014/TT-BGDDT 15/5/2014 ciia B(o GD&DT ve vi(c ban hanh Quy ché Déo tao trinh thac st; Can cfr Quyét dinh sfi7062/QD-DHDN 31/ 12/2015 va Quye“t dJnh so 3699/QD-DHDN 23/6/2016 cua Giam doe Dar hpc Da Nang ve vi(c cong nh)an hpc vién cao hpc tiring tuyen; Can cii Quyét d)nh 1060/QD-DHSP 01/11/2016 cfia Hi(u tru6ng Tru rig Dai hpc Su pham- DHDN vé vi(c ban hanh Quy d|nh dao tao trinh thac st; Xét de nghi cua Ban chu nhi(m Khoa Tin h9c ve vi(c Quyet dJnh giao de Hi va tr:ich nhi‹em hu6ng dan luan van thac st; Xét de nghi cua ong Truéng Phong Dao tao, QUYET DJNH: Dieu I: Giao cho hpc vién Clianthavisouk Satsamay, nganh fZ‹: thong thcing tin, DHDN Tai chinh, Khoa Tin hpc, nguoi huong dan luan Quyét d’ Nhii D et -Lu-u.’ TC—HC, Dcio tpo ’n va hoc DAI HOC DA NANG 1UG DAI HOC S HAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - T;y - Hanh phfic ip va ten hpc vien: Satsamay Chanthavisouk ?huyén ngénh: He Thong Thong Tin Khoa: 33 “en de tai luan van: Nghién elm drug dung KNT dé nang can hi(u suat h( thong thong in quan ly nhan sq tai sir gi:in die va thé thao tinh Saravanh (Lan) 4gucii huéng dan khoa hpc: TS.Nguyén Trfin Quite Vinh Igay ban ve luan van: 18 / 11/ 20018 ian tiep thu y kién ciia Hpi dong bao v( luan viin hpp 18 / 11 /2018, chung tot ;iai trinh mot npi dung sau: Nhimg diem da bo sung, shia chua: Rtit gpn cac dinh nghia va lpi ich cua cong viec qu n li nhan su, cac kién thfrc cc ian lap trinh nhu ham C, bo sung de cap Hi lot ich va moi lien quan cua trigger rong vi(c su dpng KNT Sfra loi chinh ta va ngu phap tiéng Viet Nhung diem bao luu y kien, khong siia chua, dieu chinh (neu co) b‹ii nhung 1y sau: long co 2:in bo huitng dan x:ie nhan Da kiém tra luan van va cac loi sau chinh su:a Da kiém tra thong tin lu‹an van bang tieng Viet va tiéng Anh Hoc vién Xiic nhan cua BCN Khoa Xéc nhan In n van sau chinh sha v?i dong j cho hoc vién npp fun CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc I p — T;y — Hanh phfic HOP HOI DONG CHAM LU,AN VAN THAC SI thiing tin quiiti ly' i so 1600/QD-DHSP 24 thang 10 nam 2018 Ngay hpp Hoi dong: nghy 18 th‹ing 11 n‹1in º018 Danh sach cac vién Hol dong: STT HO VA TEN PGS.TSKH Tran Quoc Chién TS Nguye'nn Dinh Lau TS Pliain Anh Phucmg TS Tran Thién Thanh GS.TS Nguyen Thanh Thiiy a Thanh vién co in(at: CUONG VJ TRONG HOI DONG Ph:in bi(n Uy vién b Thanh vién vang m(at: b Thu ky Ho( i dong bao cao qua trinh hpc tap, nghién cttu cua hpc vién cao hpc va dpc 1y lich khoa hpc (co van ban kéin theo) Hpc vién cao hpc trinh bay luan van Cac phiin bien dpc nh(an xét va néu cau hfii (co van b:in theo) Hpc vién cao hpc tr:i lcii cac cau hoi ciia th:inh vién Hoi dong 10 Ho( i dong hpp rieng de d:a rh gia 11 Tracing ban kiéin phieu cfing bo két qua 12 Ket luan cua Hoi d c›nd b) Yéu can chinh, sha vé noi dung Bang chit: THE KY HOI DONG CHU TICH HOI DONG Giao due va The thao tinh Saravanh, Lao Phirirng ph:i p nghién cfru: Phuong ph:ip tong hpp tai 1i(u va thirc nghi(m la phu’ong phap phu hp’p v6i dé tar Ket qua nghién cfru: Tong hpp va trinh bay 1:yr m o( t so kien thu'c ve khung nhin, khung nhin thuc va y nghia cfia no c:ic ii‘ng dung Thu’c nghi(m xay du’ng khung nhin thu’c co’ so d ii lieu nhan s,i ctia So’ Giéio d,ic va The thao tinh Saravanh, Lao Hinh thuc lufin van: “in 33 chirong kh:ii niem ve 1‹hung nhin, khung nhin thu’c, ca(p nhat gia tang df›ng b o) khung nhin thu’c, Chuong trinh bay vé phfin tich va thiét ké h( thong quiin ly nhfin su’ Chirong trinh bay ve xay dirng irot so i‹hung nliin thu’c cho he thong qu:in 1y nhan su’ Chu’o‘ng chi trinh bay chu yéu la cau truc cac bang ma khfing phan tich va thict ké de thay du‘p’c co’ so' Chu’ong trinh bay mpt vat ma ngufin tao khung nhin thuc ma thiéu di su’ phan tich tar h nang aliu’a danh gia ‹iu’cic iiie(u nang ciia vi(c su dung khung nhin thu’c Luan va“nn nhiéu Hi chinh ta va soan thao De n hi hoc vién so:it can than tron DC Nang, ugly 15 théng 11 nam 2018 TS Tran Thién Thanh biin CONG HOA H©I CHU NGHIA VIET NAM Doc lap — Tu — Hanh phiic BAN NHAN XET PHAN BIEN LUA] N VG THAC SI Nguéi phén hien: TS PQ ANH PHUONG Co quan cfing t:ic: Tru6ng Dar hpc Su php — Dai hpc Da Nang Ten de tai: Nghien emu Eng dung khung nhln thpc dé nang can hi :u suat h‹: thing thang tin quiin ly› nhan sq tpi so giéo due va thé thao tinh Saravanh (Lao) Chuyén ngénh: Khoa hpc in:iy tinh Ma so: 8480401 Hpc vién thpc hien: Satsamay Chanthavisouk Noi dung nh§n xét: Vfi hinh thfrc: Bo cuc cua luan van bao gom ba chuoiig, trinh bay dc:p, ro rang Tén cfia dé Hi: Qu:i to so vcii noi dung cu the luan van, ten cua de tai phu hpp vcii chuyén nganh va ma so dao tao Y nghia khoa hpc vii thjyc tién: De tai co tinh thoi su, céi y nghia khoa hpc va thuc tién N(oi dung, két quti nghién cfru: Noi dung Chuong gioi thi(u tong quan ve van de qu n 1y nhan su va ve khung nhin thuc vfii iript so thao tac ca( p nhat gia tang, dong bo khung nhin thuc Chu'oug phan tich va thiét ke h( thong thong tin qu:in ly nhan su bang cong cu UML, nhién 1ua(n van chua thay ro the hi(n cti the ve so' dci UML de x3y dirrig CSDL, cling chu‘a thfiy ro khung nhin thu’c du'pc ung dung cr dau phan Két qua chinh cua 1ua(n van nam cr chu’ong 3, Saravanh (Lao) Cu the, chuong chi xay ding c:ic trigger dé ca(p nhat du 1i(u Chua thay moi lien Két lu§n chung: Lua) n van cua hpc vién da dép ttng duqc céc yeu cau doi vcii in t luan noi dung co’ ban ciia luan van; Tot dong y cho phép hpc vién du'pc bao v( luan van dé nhan hpc v| thac st Pham Anh Phwong ... CHANTHAVISOUK NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHUNG NHÌN THỰC ĐỂ NÂNG CAO HIỆU SUẤT HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI SỞ GI O DỤC VÀ THỂ TH O TỈNH S R V NH ÀO Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 848... đề tài Nghiên cứu ứng dụng khung nhìn thực để nâng cao hiệu suất hệ thống thông tin quản lý nhân sở giáo dục thể thao tỉnh Saravan (Lào) Mục tiêu nhiệm vụ đề tài 2.1 Mục tiêu - Nghiên cứu tổng... KNT tin cậy T nh đắn CHƢƠNG PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG KNT VÀO HỆ THỐNG THƠNG TIN QUẢN LÝ CỦA SỞ GD VÀ THỂ THAO TỈNH SARAVANH 2.1 Tổng quan hệ thống thông tin quản lý Cơ cấu tổ chức Sở giáo dục thể thao
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ứng dụng khung nhìn thực để nâng cao hiệu suất hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại sở giáo dục và thể thao tỉnh saravan (lào), Nghiên cứu ứng dụng khung nhìn thực để nâng cao hiệu suất hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại sở giáo dục và thể thao tỉnh saravan (lào), 1 Xây dựng trigger 46, Bố cục của đề tài, Hình 3.2: Tạo trigger cho các bảng nguồn B5: Kiểm tra hiệu năng:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm