Chính sách xuất khẩu hàng may mặc việt nam

236 141 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2019, 22:48

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN QUANG CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHUY N NG NH QUẢN L KINH TẾ H NỘI – HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN QUANG CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHUY N NG NH QUẢN L KINH TẾ M SỐ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học PGS TS KIM VĂN CHÍNH H NỘI – LỜI CAM OAN T C ả T c giả Ngu ễn V n Quang i MỤC LỤC Trang MỞ ẦU Chƣơng : TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHI N CỨU LI N QUAN ẾN Ề T I LUẬN ÁN 11 11 C 11 12 C 22 1.3 Các ấ ề p ụ 35 Chƣơng : CƠ SỞ L LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU H NG MAY M C 38 Mộ bả .38 2 C 45 23 K ý ụ 2.4 Ch b ấ ấ ẩ ẩ .55 ộ ọ V N 68 Chƣơng : THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU H NG MAY M C VIỆT NAM 77 Tổ ề 32 T 33 T 34 T V N 77 V ĩ ấ N .82 ẩ 88 ọ – ĩ ấ ẩ 35 T 3.6 T ĩ ĩ ấ ấ 99 ẩ 107 ẩ .113 Chƣơng : GIẢI PHÁP HO N THIỆN CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU HÀNG MAY M C VIỆT NAM .122 41 C ả 42 P SWOT ấ ẩ V V 43 Q ấ ẩ 4.4 G ả p p ấ ẩ N 122 N .132 V V N .138 N 144 KẾT LUẬN 162 CÁC C NG TRÌNH NGHI N CỨU CỦA TÁC GIẢ LI N QUAN ẾN Ề T I LUẬN ÁN Ƣ C C NG Ố 165 ANH MỤC T I LIỆU THAM KHẢO 166 PHỤ LỤC 184 ii ANH MỤC CÁC CH VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN n t CGCN C CGT C DNNVV D GTGT G KH-CN K ọ –C TNDN T p XTTM X KT-XH K p p - Xã ộ n n AEC ASEAN Economic Community: Cộ K AFTA ASEAN Free Trade Area: K AKFTA ASEAN and Korea Free Trade Agreement: H p M ASEAN T ASEAN ASEAN - H Q ASEAN Association of South East Asian Nations: H p ộ Q Đ Nam Á ATC Agreement on Textiles and Clothing: H p CAGR Compounded Annual Growth Rate: T CEPT Common Effective Preferential Tariff: H p CMT Cut, Make, Trim: C CPTPP M ề ộ p ã G Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: H p Đ T T xuyên Thái Bình D EFTA European Free Trade Association: H p ộ EU European Union: Liên minh Châu Âu Châu Âu EVFTA Vietnam-European Union Free Trade Agreement: H p V N – Liên minh Châu Âu FDI Foreign Direct Investment: Đ FTA Free Trade Agreement: H p GATT General Agreement on Tariffs and Trade: H p quan ơ ề GSP Generalized Systems of Prefrences: H HS Harmonized Commodity Description and Coding System: D M ả H ã ã pổ p Hài hoà ILO International Labour Organization: Tổ ITC International Trade Centre: T MFA Multi Fibre Arrangement: H p MFN Most Favoured Nation: T OBM Original Brand Manufacturing: Sả ấ ODM Original Design Manufacturing: Sả ấ OEM Original Equipment Manufacturing: Sả ấ R&D Research and Development: N RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership: H p K UNCTAD T L T ộ Q Q Đ b P Đ tác K United Nation Conference on Trade and Development: Hộ p ềT Vietnam Textile and Apparel Association: H p ộ D M VJEPA Vietnam – Japan Economic Partnership Agreement: H p p V N L P VITAS ụ –N WEF World Economic Forum: D WTO World Trade Organization: Tổ Bả K T T T V N ANH MỤC CÁC ẢNG Bả 1: Đ Trang a loại hình chu i giá tr tồn c u 47 Bả 2: C ụ c a sách xuất khẩ ề 60 Bả 3: C ụ c a sách xuất khẩ ề Bảng 3.1: S ng doanh nghi p ngành may m c Vi t Nam 77 Bảng 3.2: Giá tr sản xuất t Bảng 3.3: L ộ ởng c a ngành may m c Vi t Nam 78 ộng ngành may m c Vi t Nam .78 Bảng 3.4: Kim ngạch xuất hàng may m Bảng 3.5: Th 80 Bả ọc 61 ấ ẩ V i th cạ 6: Sả p ẩ ấ ẩ N .79 V y N V ề hàng may m c N 82 Bảng 3.7: Kim ngạch nh p vải c a Vi t Nam 84 Bảng 3.8: Nh p vải c a Vi t Nam t th tr ờng 85 Bả 9: T ề ộ 86 Bảng 3.10: Tỷ trọng kim ngạch xuất t p FDI ngành may m c 95 Bả 11: K t ả ấ – kinh doanh h p cộng c a Vinatex 96 Bảng 3.12: Mục tiêu c a ngành d t may Vi t Nam 98 Bả 13: N Bả 14: n cung công ngh ã pV N 106 c Vi t Nam theo FTA 111 Bảng 3.15: Thu suất thu T p 116 Bảng 3.16: Thu suất thu Giá tr p c a s a s ớ ớ 120 Bảng 4.1: Kim ngạch nh p hàng may m c c a th ờng .126 Bả 2: D b 2025 .127 Bả 3: Tỷ ọ ờng hàng may m c cho .147 ANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Quy trình phân tích sách h p Hình 2.2: Các hình th c phân tích sách H 3: C i giá tr rộng Hình 2.4: Các mạ ới sản xuất chu i giá tr toàn c u hàng may m c Hình 2.5: M i quan h d c sản xuất chu i giá tr toàn c u hàng may m c Hình 2.6: Giá tr i giá tr toàn c u hàng may m c Hình 2.7: Khung sách xuất theo ti p c n chu i giá tr H 1: Tỷ trọ p V N p ả ấ H 2: L t doanh nghi p may m c c a Vi t Nam vớ ời tiêu dùng th giới H 3: Đ FDI ản xuất công nghi p c a Vi t Nam H 4: D b ấ T p p a Vi t Nam DANH MỤC CÁC HỘP Trang Hộp 1: N ớc n m v n, doanh nghi p hi u Hộp 1: C “ ” n k giúp Vi t Nam b t k p Lào 202 11/04/2012 11/04/2012 Còn hi u l c 203 01/11/2012 01/11/2012 Còn hi u l c 204 29/03/2013 29/03/2013 Còn hi u l c 205 18/06/2013 01/01/2014 Còn hi u l c 206 29/11/2013 29/11/2013 Còn hi u l c 207 30/12/2013 30/12/2013 Còn hi u l c 208 04/07/2014 04/07/2014 Còn hi u l c Bộ ởng Bộ Khoa học Công ngh ban hành Quy 418/QĐ-TT 2012 phê t Chi c phát tri n khoa học công ngh ạn 2011 - 2020 Th ớng Chính ph ban hành Ngh quy t 20-NQ/TW 2012 phát tri n khoa học công ngh phục vụ s nghi p cơng nghi p hố, hi ều ki n kinh t th ớng xã hội ch ĩ ội nh p qu c t Ban Chấp T b Ngh quy t 46/NQ-CP 2013 ề C ộng th c hi n Ngh quy t 20-NQ/TW Phát tri n khoa học công ngh phục vụ s nghi p cơng nghi p hóa, hi ại hóa ều ki n kinh t th ờng ớng xã hội ch ĩ ội nh p qu c t Chính ph ban hành Lu t khoa học công ngh 2013 Q ộ b Quy 2075/QĐ-TT 2013 phê C p tri n th ờng khoa học cơng ngh 2020 T ớng Chính ph ban hành Quy 2612/QĐ-TT 2013 phê t Chi c s dụng công ngh sạ n 2020 2030 Th ớng Chính ph ban hành Quy 1069/QĐ-TT 2014 phê C ki m chuy n giao công 209 17/10/2014 01/12/2014 Còn hi u l c 210 17/12/2014 01/02/2015 Còn hi u l c 211 09/03/2015 09/03/2015 Còn hi u l c 212 05/06/2015 05/06/2015 Còn hi u l c 213 11/12/2015 11/12/2015 Còn hi u l c 214 02/11/2016 02/11/2016 Còn hi u l c ngh 2020 Th ớng Chính ph ban hành Ngh 95/2014/NĐ-CP quy nh tài hoạ ộng khoa học cơng ngh C p b Ngh 120/2014/NĐ-CP s ổi Ngh 133/2008/NĐ-CP ớng d n Lu t Chuy n giao công ngh V h p 16/VBHN-BKHCN 2015 p Ngh nh nh chi ti ớng d n thi hành Lu t Chuy n giao công ngh Bộ Khoa học Công ngh ban hành Quy 1318/QĐ-BKH-CN 2015 p p ớng, mục tiêu, nhi m vụ khoa học công ngh ch y ạn 2016 2020 Bộ ởng Bộ Khoa học Công ngh ban hành Quy t 2245/QĐ-TT 2015 phê Đề T ấu ngành Khoa học Công ngh n 2020 2030 g n với chuy ổ ởng góp ph n phát tri n kinh t Th ớng Chính ph ban hành Ngh quy t 297/NQ-UBTVQH14 2016 ề nâng cao hi u th c hi n sách, pháp lu t phát tri n khoa học, công ngh nhằm thúc ẩy công nghi p hóa, hi ại hóa, ạn 2015-2020 trọ ẩy mạnh công nghi p h tr tạo b T ờng vụ Qu c hội ban hành I N ữn văn c n sác l n quan n Stt Ng an h nh Ng hiệu c ut Nội dung tr ch u Tình trạng hiệu c Những văn ch nh s ch liên qu n đến đầu tư nước ngo i 215 29/12/1987 09/01/1988 H t hi u l c: 23/11/1996 216 30/06/1990 07/07/1990 H t hi u l c: 23/11/1996 06/12/1991 06/12/1991 H t hi u l c: 16/04/1993 217 218 219 23/12/1992 07/01/1993 H t hi u l c: 23/11/1996 16/04/1993 16/04/1993 Không phù h p Lu ớc ngồi Vi N 1987 Q ộ b (L 4-HĐNN8 Lu Đ ớc Vi t Nam s ổ 1990 Q ộ b Ngh nh 28-HĐBT 1991 H ớng d n Lu Đ ớc Vi t Nam Hộ ng Bộ ởng ban hành Lu Đ ớc Vi t Nam s ổi 1992 Q ộ b Ngh nh 18-CP 1993 H ớng d n Lu Đ ớc Vi N C p b Lu Đ ớc Vi N 1996 Q ộ b 12/11/1996 Ngh nh 12-CP 1997 H ớng d n Lu ớc Vi N C p b Ngh 10/1998/NĐ-CP s bi n pháp khuy n khích bảo ảm hoạ ộ c ti p ớc Vi N b Quy 53/1999/QĐ-TTG s bi n pháp khuy u c ti p ớc Th ớng Chính ph ban hành Lu Đ ớc ngồi Vi t Nam s a ổ 2000 Q ộb H ớng Ngh 24/2000/NĐ-CP 220 12/11/1996 23/11/1996 H t hi u l c: 01/07/2006 221 18/02/1997 01/03/1997 H t hi u l c: 01/07/2016 222 23/01/1998 07/02/1998 H t hi u l c: 01/08/2000 223 26/03/1999 10/04/1999 Khơng phù h p 224 09/06/2000 01/07/2000 H t hi u l c: 01/07/2000 31/07/2000 01/08/2000 H t hi u l c: 25/10/2006 d n Lu 225 ớc Vi N C p b Những văn ch nh s ch liên qu n đến đầu tư nước 226 227 228 229 230 231 232 233 234 09/03/1988 09/03/1988 H t hi u l c: 02/03/1992 Ngh nh 27-HĐBT 1988 i với kinh t cá th , kinh t ản xuất công nghi p, d ch vụ công nghi p xây d ng, v n tải Hộ ng Bộ ởng ban hành 08/06/1992 23/06/1992 Khơng Q 202-CT 1992 ề p ụ pù p ộ p N C ổp C Hộ b 08/06/1992 08/06/1992 Không xác Q 203-CT 1992 ề p N ọ C ổp C Hộ b 22/06/1994 01/01/1995 H t hi u l c: Lu t Khuy 1994 Q ộ b 01/01/1999 (L 35-L/CTN) 12/05/1995 12/05/1995 30/01/1998 Ngh 29/CP 1995 H ớng d n Lu t khuy ớc Ch p b 28/03/1996 28/03/1996 C Q 185-TTg 1996 ề pN b T C p b 28/03/1996 28/03/1996 C Q 186-TT 1996 ề danh sách doanh ngh p b T C p b 15/01/1998 15/01/1998 H t hi u l c: Ngh 07/1998/NĐ-CP H ớng d n 23/07/1999 Lu t khuy ớc s ổ C p b 20/05/1998 01/01/1999 H t hi u l c: Lu t Khuy ớc (s ổ 1998 Q ộ 01/07/2006 b (L 03/1998/QH10 235 08/07/1999 23/07/1999 H t hi u l c: 25/10/2006 236 29/03/2002 13/04/2002 H t hi u l c: 25/10/2006 237 29/11/2005 01/07/2006 H t hi u l c: 01/07/2015 26/11/2014 01/07/2015 Còn hi u l c 238 Ngh 51/1999/NĐ-CP H ớng d n Lu t Khuy n khích ớc s ổ Q ộ b Ngh 35/2002/NĐ-CP s ổi Danh mục A, B C ban hành phụ lục kèm theo Ngh nh 51/1999/NĐ-CP H ớng d n Lu t Khuy ớc s ổ C p b Lu Đ 2005 Q ộ b (L 59/2005/QH11 Lu Đ 2014 Q ộ b (L 67/2014/QH13 Những văn ch nh s ch liên qu n đến hỗ trợ nh nghiệp nh v vừ 239 240 241 242 243 244 23/11/2001 08/12/2001 H t hi u l c: Ngh 90/2001/NĐ-CP tr 20/08/2009 giúp phát tri DNNVV C p b 11/12/2003 28/12/2003 Còn hi u l c Chỉ th 27/2003/CT-TTg vi c ti p tụ ẩy mạnh th c hi n Lu t Doanh nghi p, khuy n khích phát tri n DNNVV Th ớng Chính ph ban hành 10/08/2004 06/09/2004 Khơng Quy 143/2004/QĐ-TTg phê phù h p p ạo ngu n nhân l c cho DNNVV ạn 2004 - 2008 Th ớng Chính ph ban hành 16/12/2005 09/01/2006 Còn hi u l c Chỉ th 40/2005/CT-TTg ti p tục ẩy mạnh công tác tr giúp phát tri n DNNVV Th ớng Chính ph ban hành 23/10/2006 18/11/2006 Còn hi u l c Quy nh 236/2006/QĐ-TTg phê t K hoạch phát tri n DNNVV (2006 - 2010) Th ớng Chính ph ban hành 30/06/2009 20/08/2009 Còn hi u l c Ngh 56/2009/NĐ-CP tr 245 05/05/2010 05/05/2010 Còn hi u l c 246 17/04/2013 17/04/2013 Còn hi u l c 247 28/10/2015 13/12/2015 Còn hi u l c 248 29/02/2016 15/04/2016 Còn hi u l c giúp phát tri DNNVV C p b Ngh quy t 22/NQ-CP 2010 tri n khai Ngh 56/2009/NĐCP tr giúp phát tri n DNNVV Chính ph ban hành Quy 601/QĐ-TT 2013 thành l p Quỹ Phát tri n DNNVV Th ớng Chính ph ban hành T 13/2015/TT-BKHĐT ề Danh mụ ĩ tr tiêu chí l a chọ tiên h tr c a Quỹ Phát tri n DNNVV Bộ ởng Bộ K hoạ Đ b T 37/2016/TT-BTC quy nh lãi suất cho vay c a Quỹ phát tri n DNNVV Bộ ởng Bộ Tài ban hành II N ữn văn c n sác l n quan n oạt ộn xuất k ẩu Stt 249 Ng Ng Tình trạng hiệu c hiệu c an h nh 10/06/1989 10/06/1989 H t hi u l c: 07/04/1992 250 03/05/1990 18/05/1990 H t hi u l c: 07/04/1992 251 05/04/1991 20/04/1991 H t hi u l c: 07/04/1992 252 07/04/1992 07/04/1992 H t hi u l c: 19/04/1994 Nội dung tr ch u Ngh nh 64-HĐBT 1989 Q nh ch ộ tổ ch c quản lý hoạt ộng kinh doanh xuất nh p Hộ ng Bộ ởng ban hành Chỉ th 131-CT vi c ti p tụ ổi mớ quản lý hoạ ộng xuất nh p Ch t ch Hộ ng Bộ ởng ban hành Quy nh 96-HĐBT 1991 ề khuy n khích sản xuất hàng xuất quản lý hoạ ộng xuất, nh p c a Hộ ng Bộ b Ngh nh 114-HĐBT 1992 ề ý N i với xuất nh p 253 19/04/1994 19/04/1994 Khơng phù h p 254 29/04/1998 15/05/1998 H t hi u l c: 22/12/2001 255 27/10/2000 11/11/2000 Khơng phù h p 256 22/12/2004 22/12/2004 Còn hi u l c 257 30/06/2006 30/06/2006 Khơng phù h p 258 28/12/2011 28/12/2011 Còn hi u l c Hộ ng Bộ ởng ban hành Ngh nh 33-CP 1994 ề quản lý N i với hoạ ộng xuất khẩu, nh p khẩ C p b Quy 229/1998/QĐ-BKH công b danh mục sản phẩm phả ảm bảo xuất 80% Bộ ởng Bộ K hoạ Đ b Chỉ th 22/2000/CT-TTg Chi c phát tri n xuất - nh p hàng hoá d ch vụ thời kỳ 2001-2010 Th Chỉ th 47/2004/CT-TTg giải pháp nâng cao s c cạnh tranh c a sản phẩm cơng nghi p xuất Th ớng Chính ph ban hành Quy 156/2006/QĐ-TTg phê ề án phát tri n xuất ạn 2006 - 2010 Th ớng Chính ph ban hành Quy 2471/QĐ-TT 2011 Phê t Chi c xuất nh p hàng hóa thời kỳ 20112020 2030 Th ớng Chính ph ban hành VII N ữn văn c n sác l n quan n p át tr ển côn n Stt 259 Ng Ng Tình trạng hiệu c hiệu c an h nh 04/04/2006 01/05/2006 Còn hi u l c 260 23/04/2007 04/06/2007 Còn hi u l c p Nội dung tr ch u Quy 73/2006/QĐ-TTg phê t quy hoạch tổng th phát tri n ngành công nghi p Vi t Nam theo vùng lãnh thổ 2010, t 2020 Th ớng Chính ph ban hành Quy 55/2007/QĐ-TTg phê t danh mục ngành công nghi p nhọ 261 04/12/2008 01/01/2009 Còn hi u l c 262 25/05/2012 25/05/2012 Còn hi u l c 263 21/05/2012 05/07/2012 Còn hi u l c 264 28/12/2012 28/12/2012 Còn hi u l c 265 01/08/2014 01/08/2014 Còn hi u l c 266 09/06/2014 09/06/2014 Còn hi u l c 267 09/06/2014 09/06/2014 Còn hi u l c cơng nghi p ũi ạn 2007 - 2010, t m 2020 ột s sách khuy n khích phát tri n Th ớng Chính ph ban hành Quy 160/2008/QĐ-TTg phê t Chi c tổng th sách bảo hộ sản xuất cơng nghi p ớc phù h p cam k t qu c t nh c a WTO giai 2020 T ớng Chính ph ban hành 04/12/2008 Quy 604/QĐ-TT 2012 phê t D "N suất chấ ng sản phẩm, hàng hóa ngành cơng nghi p" thuộc C “Nâng cao ất chấ ng sản phẩm, hàng hóa c a doanh nghi p Vi t N 2020” Th ớng Chính ph ban hành Ngh 45/2012/NĐ-CP khuy C p b T 46/2012/TT-BCT ớng d n Ngh 45/2012/NĐ-CP khuy n công Bộ ởng Bộ Công Quy 1288/QĐ-TT 2014 phê C n công qu 2020 T ớng Chính ph ban hành Quy 879/QĐ-TT 2014 phê t Chi c phát tri n công nghi p Vi N 2025, t 2035 Th ớng Chính ph ban hành Quy 880/QĐ-TT 2014 phê t Quy hoạch tổng th phát tri n ngành công nghi p Vi N n 2020 2030 Th ớng Chính ph ban hành VIII Nhữn văn c n sách l n quan Stt 268 Ng Ng Tình trạng an h nh hiệu c hiệu c 31/07/2007 02/09/2007 Còn hi u l c 269 24/02/2011 15/04/2011 H t hi u l c: 01/01/2016 270 26/08/2011 26/08/2011 H t hi u l c: 01/01/2016 271 08/10/2014 08/10/2014 Còn hi u l c 272 03/11/2015 01/01/2016 Còn hi u l c 273 18/01/2017 18/01/2017 Còn hi u l c n n pp tr Nội dung tr ch u Quy 34/2007/QĐ-BCN phê t Quy hoạch phát tri n công nghi p h tr 2010 m 2020 Bộ ởng Bộ Công nghi p ban hành Quy 12/2011/QĐ-TTg sách phát tri n ngành cơng nghi p h tr Th ớng Chính ph ban hành Quy 1483/QĐ-TT 2011 Danh mục sản phẩm công nghi p h tr p n Th ớng Chính ph ban hành Quy 9028/QĐ-BCT 2014 phê t Quy hoạch tổng th phát tri n công nghi p h tr 2020, t 2030 Bộ ởng Bộ C b Ngh 111/2015/NĐ-CP phát tri n công nghi p h tr Chính ph ban hành Quy 68/QĐ-TT 2017 phê C p tri n công nghi p h tr t 2016 2025 T ớng Chính ph ban hành I N ữn văn c n sác k ác có l n quan n l n vực xuất k ẩu àn may mặc Stt Ng an h nh Tình trạng hiệu c Nội dung tr ch u 274 12/06/1999 01/01/2000 H : 01/07/2006 275 29/11/2005 01/07/2006 H : 01/07/2015 276 26/11/2014 01/07/2015 L D p 1999 ộ b (L 13/1999/QH10) L D p 2005 ộ b (L 60/2005/QH11) L D p 2014 ộ b (L 68/2014/QH13) Ng hiệu c Luật Do nh nghiệp C Q Q Q : Luật Thương mại 277 278 279 10/05/1997 01/01/1998 H t hi u l c: 01/01/2006 31/07/1998 30/08/1998 H t hi u l c: 01/05/2006 14/06/2005 01/01/2006 Còn hi u l c Lu T 1997 Q ộ b (L 58/L-CTN) Ngh 57/1998/NĐ-CP H ớng d n Lu T ại hoạ ộng xuất khẩu, nh p khẩu, gia công ại lý mua bán hàng hoá vớ C p b Lu T 2005 Q ộ b (L 36/2005/QH11 Những văn ch nh s ch kh c 280 27/11/2001 27/11/2001 Còn hi u l c 281 28/11/2001 13/12/2001 Khơng phù h p 282 14/03/2002 14/03/2002 Còn hi u l c Ngh quy t 07-NQ/TW 2001 hội nh p kinh t qu c t Bộ C b Chỉ th 28/2001/CT-TTg vi c ti p tục tạ ờng kinh doanh thu n l i cho p Th ớng Chính ph ban hành Quy 37/2002/QĐ-TTg ộng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t 07-NQ/TW hội nh p kinh t qu ct Th ớng Chínhph ban hành 283 04/04/2003 16/05/2003 Khơng phù h p 284 17/08/2004 11/09/2004 Còn hi u l c 285 09/10/2006 06/11/2006 Còn hi u l c 286 5/2/2007 5/2/2007 Còn hi u l c 287 11/01/2008 11/01/2008 Còn hi u l c 288 11/12/2008 11/12/2008 Còn hi u l c 289 21/05/2010 21/05/2010 Còn hi u l c Chỉ th 08/2003/CT-TTg nâng cao hi u s c cạnh tranh c a p Th ớng Chính ph ban hành Quy 153/2004/QĐ-TTg ban Đ ớng chi c phát tri n bền vững Vi N (C trình ngh s 21 c a Vi t Nam) Th t ớng Chính ph ban hành Ngh quy t s 25/2006/NQ-CP vi b C ộng c a Chính ph th c hi n Ngh quy Đại hộ Đảng l n th X Ngh quy t c a Qu c hội khóa XI K hoạch phát tri n kinh t - xã hộ 2006 - 2010 Chính ph ban hành Ngh quy 08-NQ/TW s ch kinh t phát tri n nhanh bền vững Vi t Nam thành viên c a Tổ ch T ại th giới Ban Chấp T Đả Xb Ngh quy t s 03/2008/NQ-CP vi b ộng c a Chính ph nhi m kỳ 2007 - 2011 Chính ph ban hành Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP giải pháp cấp bách nhằm n suy giảm kinh t , trì ởng kinh t , bả ảm an sinh xã hội Chính ph ban hành Quy t nh 712/QĐ-TTg 2010 phê C qu c “N ất chất ng sản phẩm, hàng hóa c a 290 19/10/2010 19/10/2010 Còn hi u l c 291 24/02/2011 24/02/2011 Còn hi u l c 292 24/06/2011 24/06/2011 Còn hi u l c 292 12/04/2012 12/04/2012 Còn hi u l c 294 24/04/2012 24/04/2012 Còn hi u l c 295 07/03/2012 07/03/2012 Còn hi u l c 296 10/05/2012 10/05/2012 Còn hi u l c p Vi N 2020” Th ớng Chính ph ban hành Quy t nh 1914/QĐ-TTg 2010 phê Đề “N ững giải pháp nâng cao chấ ởng, hi u s c cạnh tranh c a kinh t ” T ớng Chính ph ban hành Ngh quy t 11/NQ-CP 2011 giải pháp ch y u t p trung kiềm ch lạm phát, ổ nh kinh t ĩ bả ảm an sinh xã hội Chính ph ban hành Quy 3098/QĐ-BCT 2011 phê t Quy hoạch tổng th phát tri ại Vi t Nam giai ạn 2011 – 2020 ớng n 2030 Bộ ởng Bộ Công b Quy nh 432/QĐ-TTg 2012 phê t Chi c Phát tri n bền vững Vi N ạn 2011 - 2020 Th ớng Chính ph ban hành Ngh quy t 10/NQ-CP 2012 C ộng tri n khai Chi c phát tri n kinh t -xã hội 2011-2020 P ớng, nhi m vụ phát tri ấ 2011-2015 Chính ph ban hành Ngh quy t 06/NQ-CP 2012 C ộng c a Chính ph nhi m kỳ 20112016 Chính ph ban hành Ngh quy t 13/NQ-CP 2012 giải pháp tháo gỡ ản xuất kinh doanh, h tr th ờng 297 07/01/2013 07/01/2013 Còn hi u l c 298 19/02/2013 19/02/2013 Còn hi u l c 299 10/04/2013 10/04/2013 Còn hi u l c 300 13/05/2014 13/05/2014 Còn hi u l c 301 10/07/2014 10/07/2014 Còn hi u l c 301 01/12/2014 01/12/2014 Còn hi u l c 302 12/03/2015 12/03/2015 Còn hi u l c Chính ph ban hành Ngh quy t 02/NQ-CP 2013 ề giải pháp tháo gỡ ản xuất kinh doanh, h tr th ờng, giải quy t n xấu Chính ph ban hành Quy 339/QĐ-TT 2013 phê Đề án tổng th ấu kinh t g n với chuy ổi mơ hình ớng nâng cao chấ ng, hi u c cạ ạn 2013-2020 Th ớng Chính ph ban hành Ngh quy t 22-NQ/TW 2013 Hội nh p qu c t Ban Chấp T b Ngh quy t 31/NQ-CP 2014 C ộng th c hi n Ngh quy t 22-NQ/TW hội nh p qu c t Chính ph ban hành Ngh quy t 49/NQ-CP 2014 C ộng ti p tục th c hi n Ngh quy t ch sách lớ kinh t phát tri n nhanh bền vững Vi t Nam thành viên c a Tổ ch T ại th giới Chính ph ban hành Quy 2146/QĐ-TT 2014 phê Đề T ấu ngành p ục vụ s nghi p cơng nghi p hóa, hi ại hóa phát tri n bền vữ 2020 t 2030 T ớng Chính ph ban hành Ngh quy t 19/NQ-CP 2015 ề nhi m vụ, giải pháp ch y u ti p tục cải thi ờng kinh doanh, c cạnh tranh qu c 304 24/10/2015 24/10/2015 Còn hi u l c 305 07/01/2016 07/01/2016 Còn hi u l c 306 16/05/2016 16/05/2016 Còn hi u l c 307 22/07/2016 22/07/2016 Còn hi u l c 308 22/07/2016 22/07/2016 Còn hi u l c 309 01/11/2016 01/11/2016 Còn hi u l c 310 05/11/2016 05/11/2016 Còn hi u l c 2015 - 2016 Chính ph ban hành Ngh quy t 1052/NQ-UBTVQH13 2015 ề ớng, nhi m vụ giả p p ẩy trình hội nh p kinh t qu c t y ban T ờng vụ Qu c hội ban hành Quy 40/QĐ-TT 2016 phê t Chi c tổng th hội nh p qu c t 2020 m 2030 T ớng Chính ph ban hành Ngh quy t 35/NQ-CP 2016 ề h tr phát tri n p n 2020 C p ban hành Ngh quy t 63/NQ-CP 2016 C ộng th c hi n Ngh quy t c a Qu c hội khóa XIII K hoạch phát tri n kinh t - xã hộ 2016-2020 Chính ph ban hành Ngh quy t 64/NQ-CP 2016 C ộng th c hi n Ngh quy Đại hộ ại bi u toàn qu c l n th XII c Đảng Chính ph ban hành Ngh quy t s 05-NQ/TW s ch ớn nhằm ti p tụ ổi mớ ởng, nâng cao chất ấ ộng, s c cạnh tranh c a kinh t Ban Chấp quy t 06-NQ/TW Ngh 2016 th c hi n có hi u ti n trình hội nh p kinh t qu c t , giữ vững ổ nh tr - xã hội b i ớc ta tham gia Hi p nh ại t th h Ban Chấp 311 08/11/2016 08/11/2016 Còn hi u l c 312 18/11/2016 18/11/2016 Còn hi u l c 313 06/02/2017 06/02/2017 Còn hi u l c 314 22/3/2018 Còn hi u l c 22/3/2018 Ngh quy 24/2016/QH14 ề K ấ ề 2016-2020 Q ộ b Ngh quy t 100/NQ-CP 2016 C ộng c a Chính ph nhi m kỳ 2016-2021 C p b Ngh quy t 19-2017/NQ-CP ti p tục th c hi n nhi m vụ, giải pháp ch y u cải thi ờng kinh doanh, c cạnh tranh qu c gia 2017 2020 hành N Chính ph ban23-NQ/TW Bộ C ề p 2045 2030 Bộ C p b ... LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU H NG MAY M C 38 Mộ bả .38 2 C 45 23 K ý ụ 2.4 Ch b ấ ấ ẩ ẩ .55 ộ ọ V N 68 Chƣơng : THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU H NG MAY M C VIỆT NAM. .. VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN QUANG CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHUY N NG NH QUẢN L KINH TẾ M SỐ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học PGS TS KIM VĂN CHÍNH... c a CGT toàn c u hàng may m Đ ng thờ nghiên c u ều gộp CGT toàn c u hàng may m c CGT toàn c u hàng d t thành CGT toàn c u hàng d t may, không phân bi t CGT hàng may m c CGT hàng d t, nghiên c
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách xuất khẩu hàng may mặc việt nam, Chính sách xuất khẩu hàng may mặc việt nam, Phƣơng ph p nghi n cứu, 6 Các n n c u về c n l c và mô tr ờn kinh doanh, C n n u v n s n t v n s uất ẩu t eo t p ận uỗ trị, Hình 2.6: Gi trị gia t ng trong chuỗi gi trị to n cầu h ng a ặc, 3 Phân oại ch nh s ch, 3 C n sác ị tr ờn, ảng 3.1: Số ƣợng doanh nghiệp trong ng nh a ặc Việt Na, ảng 3.6: Sản phẩ a ặc uất khẩu chủ u của Việt Na, Bản 3.10: T tr n m n ạ uất ẩu từ doan n ệp FDI tron n n may mặ, Hộp 3.1 Nh nƣớc nắ c ng t vốn, doanh nghiệp c ng hiệu quả, 4 5 C c giải ph p i u kiện

Mục lục

Xem thêm