Pháp luật về hoạt động môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán

123 127 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2019, 20:36

Luận văn nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản và các quy định pháp luật về hoạt động MGCK của TTCK. Luận văn cũng nghiên cứu thực trạng các quy định của pháp luật về hoạt động MGCK của TTCK và so sánh các quy định của pháp luật đó với quy định pháp luật của một số nước trên thế giới, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc hoàn thiện các quy định pháp luật về hoạt động MGCK nói riêng và TTCK Việt Nam nói chung. Luận văn đưa ra những kiến nghị mang tính cụ thể về hoạt động MGCK để áp dụng vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về TTCK nói riêng và TTCK nói chung.Luận văn nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản và các quy định pháp luật về hoạt động MGCK của TTCK. Luận văn cũng nghiên cứu thực trạng các quy định của pháp luật về hoạt động MGCK của TTCK và so sánh các quy định của pháp luật đó với quy định pháp luật của một số nước trên thế giới, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc hoàn thiện các quy định pháp luật về hoạt động MGCK nói riêng và TTCK Việt Nam nói chung. Luận văn đưa ra những kiến nghị mang tính cụ thể về hoạt động MGCK để áp dụng vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về TTCK nói riêng và TTCK nói chung.Luận văn nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản và các quy định pháp luật về hoạt động MGCK của TTCK. Luận văn cũng nghiên cứu thực trạng các quy định của pháp luật về hoạt động MGCK của TTCK và so sánh các quy định của pháp luật đó với quy định pháp luật của một số nước trên thế giới, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc hoàn thiện các quy định pháp luật về hoạt động MGCK nói riêng và TTCK Việt Nam nói chung. Luận văn đưa ra những kiến nghị mang tính cụ thể về hoạt động MGCK để áp dụng vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về TTCK nói riêng và TTCK nói chung.Luận văn nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản và các quy định pháp luật về hoạt động MGCK của TTCK. Luận văn cũng nghiên cứu thực trạng các quy định của pháp luật về hoạt động MGCK của TTCK và so sánh các quy định của pháp luật đó với quy định pháp luật của một số nước trên thế giới, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc hoàn thiện các quy định pháp luật về hoạt động MGCK nói riêng và TTCK Việt Nam nói chung. Luận văn đưa ra những kiến nghị mang tính cụ thể về hoạt động MGCK để áp dụng vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về TTCK nói riêng và TTCK nói chung.Luận văn nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản và các quy định pháp luật về hoạt động MGCK của TTCK. Luận văn cũng nghiên cứu thực trạng các quy định của pháp luật về hoạt động MGCK của TTCK và so sánh các quy định của pháp luật đó với quy định pháp luật của một số nước trên thế giới, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc hoàn thiện các quy định pháp luật về hoạt động MGCK nói riêng và TTCK Việt Nam nói chung. Luận văn đưa ra những kiến nghị mang tính cụ thể về hoạt động MGCK để áp dụng vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về TTCK nói riêng và TTCK nói chung. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT ĐÀO VĂN HUNH PHáP LUậT Về HOạT ĐộNG MÔI GIớI CHứNG KHOáN CủA CÔNG TY CHứNG KHOáN LUN VN THC S LUT HỌC HÀ NỘI - 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NI KHOA LUT O VN HUNH PHáP LUậT Về HOạT ĐộNG MÔI GIớI CHứNG KHOáN CủA CÔNG TY CHứNG KHOáN Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8380101.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ THỊ THANH HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tơi hồn thành tất mơn học tốn tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Vậy viết Lời cam đoan đề nghị Khoa Luật xem xét để bảo vệ Luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI CAM ĐOAN Đào Văn Huỳnh MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng MỞ ĐẦU Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHỐN CỦA CƠNG TY CHỨNG KHỐN 1.1 Khái qt mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khoán .6 1.1.1 Một số vấn đề cơng ty chứng khốn 1.1.2 Hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khoán 14 1.1.3 Sự cần thiết phải điều chỉnh pháp luật hoạt động môi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn .21 1.2 Pháp luật hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn 25 1.2.1 Khái niệm pháp luật hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn .25 1.2.2 Nội dung chủ yếu pháp luật hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khoán 27 1.3 Pháp luật số nước hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn học rút cho việt nam 40 KẾT LUẬN CHƯƠNG 45 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN CỦA CƠNG TY CHỨNG KHỐN VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 46 2.1 Pháp luật địa vị pháp lý chủ thể mơi giới mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn Việt Nam .46 2.1.1 Pháp luật địa vị pháp lý chủ thể mơi giới chứng khốn Việt Nam 46 2.1.2 Pháp luật địa vị pháp lý nhà đầu tư chứng khoán hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn Việt Nam 55 2.2 Pháp luật hợp đồng mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khoán Việt Nam 57 2.3 Pháp luật trình tự, thủ tục thực hoạt động môi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn Việt Nam 60 2.3.1 Mở tài khoản giao dịch cho khách hàng 61 2.3.2 CTCK chuyển lệnh cho đại diện công ty SGDCK/TTDGCK .62 2.3.3 TTGDCK/SGDCK thực ghép lệnh thơng báo cho cơng ty chứng khốn .64 2.3.4 Cơng ty chứng khốn thơng báo kết cho nhà đầu tư 64 2.3.5 Quyết toán hoàn tất giao dịch 64 2.4 Pháp luật xử lý vi phạm hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn Việt Nam 66 2.4.1 Chế tài xử lý hành 66 2.4.2 Chế tài xử lý dân 70 2.4.3 Chế tài xử lý hình 71 2.5 Pháp luật giải tranh chấp hoạt động môi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn Việt Nam .77 2.6 Đánh giá thực trạng pháp luật thực tiễn thực pháp luật hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn Việt Nam nguyên nhân 81 2.6.1 Đánh giá thực trạng pháp luật mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khoán Việt Nam 81 2.6.2 Đánh giá thực tiễn thực pháp luật mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn Việt Nam .86 2.6.3 Nguyên nhân tồn 87 KẾT LUẬN CHƯƠNG 91 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN CỦA CƠNG TY CHỨNG KHỐN Ở VIỆT NAM 92 3.1 Định hướng phát triển hoạt động môi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn hồn thiện pháp luật hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn Việt Nam 92 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động môi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn Việt Nam 92 3.1.2 Định hướng hoàn thiện pháp luật hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn Việt Nam 95 3.1.3 Học tập kinh nghiệm nước giới ban hành quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động mơi giới chứng khốn CTCK 98 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khoán Việt Nam 99 3.2.1 Hồn thiện pháp luật hợp đồng mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn .99 3.2.2 Hoàn thiện số quy định cụ thể khác pháp luật hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khoán Việt Nam 101 3.2.3 Hoàn thiện pháp luật giải tranh chấp xử lý vi phạm hoạt động môi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn 104 3.3 Một số giải pháp tăng cường công tác thực pháp luật hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn Việt Nam 105 3.3.1 Nâng cao lực người làm mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn 105 3.3.2 Nâng cao ý thức pháp luật hoạt mơi giới chứng khoản cơng ty chứng khốn 105 3.3.3 Cần phải giám sát chặt chẽ hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khoán thị trường 106 3.3.4 Nâng cao chất lượng giải tranh chấp giải tranh chấp hoạt động môi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn 107 KẾT LUẬN CHƯƠNG 108 KẾT LUẬN 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CTCK: Cơng ty chứng khốn NĐT: Nhà đầu tư SGDCK: Sở giao dịch chứng khoán TTCK: Thị trường chứng khoán TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán UBCK Ủy ban chứng khoán UBCKNN: Ủy ban chứng khoán nhà nước DANH MỤC BẢNG Số hiệu Bảng 2.1 Tên bảng Số lượng CTCK từ năm 2008 đến 2017 Trang 52 Ngoài phát triển thêm dịch vụ hỗ trợ khác như: ứng trước tiền bán chứng khoán; cho vay bảo chứng; cho vay chấp bất động sản cho vay cầm cố chứng khoán.Thực chất hoạt động hoạt động tín dụng cơng ty chứng khốn kết hợp với ngân hàng trình thực nghiệp vụ theo hướng dẫn nhanh gọn thủ tục, chặt chẽ pháp lý nhanh chóng cho nhà đầu tư Điều khiến cho nhà đầu tư kịp thời quay vòng vốn, góp phần tăng nhanh doanh số giao dịch Xây dựng sách phí lệ phí cho nhà đầu tư mang tính cạnh tranh lành mạnh giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu hoạt động cơng ty chứng khốn Chính sách thu phí hoạt động mơi giới cần theo hướng: Mức phí tối thiểu dùng để hạn chế giao dịch nhỏ khơng kinh tế Mục đích mức phí để từ chối thực giao dịch nhỏ; mức phí theo tỷ lệ giao dịch để tránh đồng mức phí nhà đầu tư lớn với nhà đầu tư nhỏ, sách thu phí hiệu trường hợp cần kiến thức cao dịch giai đoạn đầu để phát triển nghiệp vụ mơi giới; mức phí tối đa để khuyến khích giao dịch lớn, mức phí áp dụng cho định chế tài chuyên nghiệp ngân hàng, bảo hiểm, công ty quản lý quỹ 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn Việt Nam 3.2.1 Hồn thiện pháp luật hợp đồng mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn - Một là, Pháp luật cần ghi nhận nghĩa vụ tiền hợp đồng chủ thể hợp đồng cung cấp dịch vụ MGCK CTCK Bên cung ứng dịch vụ bên thuê dịch vụ buộc phải thực nghĩa vụ luật định hợp đồng dịch vụ bên chưa ký kết Các nghĩa vụ tiền hợp đồng cần quy định hợp đồng dịch vụ MGCK bao gồm: Nghĩa vụ cung cấp thông tin, tài liệu trung thực, cung cấp chứng chỉ, giấy phép liên quan đến thực dịch vụ đưa dẫn bên thuê dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ; Nghĩa vụ thu thập thông tin liên quan đến thực dịch vụ bên cung ứng dịch vụ; Nghĩa vụ 99 giữ bí mật thơng tin, bảo quản tài liệu, giấy phép chứng bên thuê dịch vụ cung cấp bên cung ứng dịch vụ; Nghĩa vụ xây dựng phương án thực dịch vụ bên cung ứng dịch vụ Việc ghi nhận nghĩa vụ xây dựng phương án dịch vụ đòi hỏi pháp luật phải có linh hoạt dựa đặc thù dịch vụ MGCK thói quen hoạt động nghề nghiệp hoạt động kinh doanh; Nghĩa vụ cảnh báo rủi ro bên cung ứng dịch vụ cho bên thuê dịch vụ; Nghĩa vụ cảnh báo kiện bất thường bên thuê dịch vụ bên cung ứng dịch vụ; Nghĩa vụ điều chỉnh nội dung đàm phán hợp đồng dịch vụ hoàn cảnh thay đổi - Hai là, Pháp luật cần ghi nhận tiêu chuẩn dịch vụ MGCK nhằm tạo nên hành lang pháp lý cho chủ thể hoạt động MGCK trình thỏa thuận sở pháp lý giải tranh chấp có vấn đề Pháp luật cần ghi nhận phương thức xác định tiêu chuẩn dịch vụ theo thỏa thuận bên, theo nguyên tắc thực dịch vụ CTCK Tiêu chuẩn xác định theo tiêu chuẩn quảng cáo, công bố tiêu chuẩn chung định nhóm nhà cung ứng dịch vụ - Ba là, Pháp luật cần ghi nhận thời điểm thực dịch vụ MGCK CTCK Vấn đề này, pháp luật Việt Nam nên học hỏi quy định PEL SC Thời điểm thực dịch vụ MGCK phải thời điểm mà bên cung ứng dịch vụ thu thập đủ thông tin cần thiết bảo đảm đầy đủ điều kiện để thực dịch vụ trừ bên có thỏa thuận khác - Bốn là, Pháp luật cần ghi nhận việc giao công việc cho người thứ ba quyền hoạt động MGCK CTCK Người thứ ba phải đảm bảo đầy đủ yếu tố thuộc chuyên môn, kinh nghiệm hoạt động MGCK tương đương CTCK cung cấp Trường hợp loại trừ phía NĐT yêu cầu đích danh CTCK thực hoạt động MGCK chủ thể khơng có quyền giao cho người thứ ba - Năm là, Cần xây dựng hoàn thiện chế định pháp lý quan hệ uỷ thác đầu tư chứng khoán để tạo khung pháp lý điều chỉnh hoạt động Cần quy định phương thức ủy thác đầu tư cách cụ thể theo hướng sau: + Thống quan điểm đầu tư ủy thác phương thức đầu tư 100 khơng phải lĩnh vực đầu tư Do đó, cần quy định giới hạn đầu tư lĩnh vực đầu tư bao gồm trường hợp trực tiếp đầu tư trường hợp ủy thác đầu tư + Cần quy định điều kiện CTCK nhận ủy thác đầu tư để đảm bảo an toàn khoản đầu tư ủy thác Những điều kiện bao gồm điều kiện loại hình, lực tài kinh nghiệm lĩnh vực MGCK 3.2.2 Hoàn thiện số quy định cụ thể khác pháp luật hoạt động môi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn Việt Nam - Một là, Hoàn thiện quy định đào tạo cho đội ngũ người hành nghề MGCK: + Cần có quy định chuẩn hóa nâng cao chất lượng đào tạo: Chuẩn hóa chương trình đào tạo hành nghề kinh doanh chứng khoán theo chuẩn mực cao bước mở cửa cho tổ chức đào tạo chứng khốn nước ngồi có uy tín; chuẩn hóa quy định đạo đức nghề nghiệp thơng qua việc hướng dẫn CTCK ban hành quy định đạo đức nghề nghiệp áp dụng cho người làm việc CTCK nói chung người hành nghề chứng khốn nói riêng; hướng dẫn cụ thể việc giám sát nội người hành nghề việc tuân thủ quy định đạo đức nghề nghiệp; tăng cường việc xử phạt vi phạm hành chính, quy trách nhiệm người hành nghề chứng khốn + Hồn thiện quy định kéo dài thời gian đào tạo: Hiện thời gian đào tạo để cấp chứng hành nghề MGCK khoảng 11 – 12 buổi, thời gian chưa đảm bảo để cá nhân khơng có chun mơn ngành Tài chính, ngân hàng,… tiếp cận, hay trở thành chuyên gia lĩnh vực MGCK Vì vậy, cần tăng thời gian đào tạo kết hợp lý thuyết thực tiễn để nâng cao chất lượng đội ngũ hành nghề MGCK Theo tác giả nên kéo dài thời gian đào tạo tháng để cấp chứng hành nghề MGCK + Hoàn thiện quy định phương thức đào tạo: Theo hướng phù hợp thông lệ quốc tế, phù hợp với đặc thù nhu cầu người hành nghề chứng khoán Nên thiết kế thêm khóa học từ xa, học trực tuyến, đồng thời tổ chức thi trực tuyến, để tiết kiệm thời gian tạo thuận lợi cho người học 101 - Hai là, Cần điều chỉnh lại tỷ lệ nộp phí mơi giới SGDCK Để phù hợp với quy mô thị trường quy mô khoản thay đổi nhiều thời gian vừa qua Cần điều chỉnh lại quy định mức phí CTCK phải nộp tổng phí mơi giới thu cho Hose Hnx theo hướng giảm mức nộp xuống 10% xuống 15% Nếu việc điều chỉnh tỷ lệ nộp phí mơi giới sở trở nên hợp lý, cơng ty chứng khốn giảm phí mơi giới cho nhà đầu tư, đồng thời kiểm sốt ký quỹ mức chấp nhận mà khơng phải chạy theo doanh số Điều giúp thị trường phát triển lành mạnh, bền vững - Ba là, Cần có quy định cơng khai thơng tin nhân viên MGCK CTCK Hiện nay, có nhiều CTCK sử dụng nhân viên tư vấn môi giới khơng cấp phép, chí sinh viên chưa tốt nghiệp đại học thông qua giao kết hợp đồng lao động cộng tác viên, nhân viên thực tập, nhân viên học việc…trong khách hàng lại khơng thể biết người có giấy phép hành nghề Vì để bảo vệ NĐT tham gia vào TTCK sử dụng tốt dịch vụ MGCK theo tác giả cần: + UBCK rà soát, kiểm tra lại tình hình sử dụng nhân CTCK, yêu cầu công ty phải đăng tải rõ thông tin nhân viên cấp giấy phép, chưa cấp phép Phải thông báo rõ ràng với khách hàng từ lúc ký hợp đồng mở tài khoản nhân viên quản lý tài khoản cấp chứng hành nghề UBCK hay chưa + Trong giấy phép hành nghề UBCK cấp có ghi số seri, số chứng minh nhân dân, tên tuổi địa người cấp phép Đây sở để quản lý, truy cứu trách nhiệm có vụ việc phát sinh người cấp phép làm gì, đâu + UBCK cần thường xuyên cập nhật danh sách theo dõi cá nhân cấp chứng hành nghề website Cơng bố cơng khai nhân viên MGCK có hành vi vi phạm phương tiện truyền thông cấm hành nghề khoản thời gian định 102 - Bốn là, Cần xây dựng ban hành văn pháp luật thống bảo vệ NĐT Pháp luật bảo vệ NĐT cần hiểu theo nghĩa rộng, không đơn quy định mang tính trực diện bảo vệ NĐT đối mặt với rủi ro, tranh chấp Bởi việc giảm thiểu phát sinh rủi ro, tranh chấp cách để bảo vệ nhà đầu tư Vì theo tác giả cần xây dựng ban hành văn pháp luật thống bảo vệ NĐT giúp tạo sở pháp lý vững cho hoạt động diễn minh bạch hiệu Hơn tạo tiền đề cho đời Quỹ bảo vệ NĐT – biện pháp khắc phục cuối quyền lợi ích hợp pháp NĐT bị xâm phạm - Năm là, Cần đưa tính phù hợp thành nguyên tắc dịch vụ MGCK Trong khuôn khổ pháp lý TTCK tính phù hợp nghĩa vụ từ phía người mơi giới Tính phù hợp u cầu trách nhiệm nhà mơi giới phải tính rủi ro khách hàng đề xuất bán chứng khốn cho họ Vì nên đưa tính phù hợp thành nguyên tắc dịch vụ MGCK - Sáu là, Pháp luật cần có quy định yêu cầu tối thiểu sở vật chất, công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động kinh doanh chứng khốn Hoạt động mơi giới có đặc điểm đòi hỏi hỗ trợ lớn từ hệ thống sở vật chất, kỹ thuật hệ thống sàn giao dịch, hệ thống máy tính, hệ thống mạng tin học, phần mềm quản lý… Bên cạnh yếu tố người, sở vật chất kỹ thuật yếu tố quan trọng, góp phần nâng cao lực phục vụ, hiệu hoạt động môi giới hình ảnh uy tín CTCK Trong điều kiện thị trường ngày phát triển, số lượng chủ thể tham gia thị trường ngày đông, việc nâng cấp sở vật chất kỹ thuật phải tiến hành nhanh chóng, đảm bảo đáp ứng cách kịp thời, xác nhu cầu nhà đầu tư Đặc biệt năm gần đây, NĐT chủ yếu giao dịch online hệ thống cơng nghệ thơng tin cần ưu tiên phát triển cả, không để xảy tình trạng lỗi mạng, chậm trễ, sai sót giao dịch hay lộ lọt thông tin khách hàng Khi đưa vào sản phẩm cần phải chạy thử trước kỹ càng, vá lỗ hổng cho 103 triển khai rộng rãi Chỉ cần sai sót khơng sửa chữa kịp thời hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư gây hình ảnh cơng ty, ảnh hưởng đến kết kinh doanh CTCK cần bổ sung phát triển sản phẩm dịch vụ tổ chức lại máy tư vấn, phân tích, cung cấp gửi cho NĐT tin giao dịch theo ngày, nhận định theo tháng, theo năm nhằm giúp họ theo dõi sát diễn biến thị trường Đồng thời sở phân tích để đưa khuyến nghị nhằm giúp khách hàng chọn loại chứng khốn tốt, có khả sinh lợi Như vậy, NĐT gắn bó tin tưởng, đồng thời thường xuyên giao dịch giúp CTCK gia tăng thị phần mơi giới Vì vậy, cần có quy định yêu cầu tối thiểu sở vật chất, công nghệ thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khốn 3.2.3 Hồn thiện pháp luật giải tranh chấp xử lý vi phạm hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn - Một là, Cần bổ sung thẩm quyền Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tra, kiểm tra, xác minh vi phạm Cụ thể Ủy ban Chứng khốn Nhà nước có quyền u cầu quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến đối tượng có dấu hiệu vi phạm, triệu tập tổ chức cá nhân có liên quan đến làm việc để làm rõ hành vi vi phạm u cầu tổ chức tín dụng cung cấp thơng tin giao dịch tài khoản ngân hàng đối tượng có dấu hiệu vi phạm - Hai là, Ở nước ta hệ thống pháp luật quan thực thi pháp luật chưa đủ mạnh để đấu tranh có hiệu vi phạm lĩnh vực chứng khốn Vì để nâng cao hiệu quan thực thi pháp luật trước hết cần nhanh chóng làm rõ dấu hiệu cấu thành tội phạm tội danh lĩnh vực chứng khốn mà Bộ Luật hình sửa đổi bổ sung, đồng thời nên bổ sung thêm số hành vi vi phạm lĩnh vực chứng khốn tội phạm để có chế xử lý hành vi xảy TTCK 104 3.3 Một số giải pháp tăng cường công tác thực pháp luật hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn Việt Nam 3.3.1 Nâng cao lực người làm mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn Để nâng cao lực, phát triển đội ngũ người hành nghề chứng khoán theo quan điểm sau: nâng cao chất lượng nhân viên hành nghề kinh doanh chứng khoán; nâng cao việc tự giám sát người hành nghề chứng khoán CTCK; nâng cao trách nhiệm người hành nghề chứng khoán; thắt chặt quy định pháp luật xử phạt hành người khơng có chứng hành nghề thực công việc người hành nghề chứng khoán Việc nâng cao lực người làm MGCK CTCK góp phần tăng cường cơng tác thực pháp luật hoạt động MGCK CTCK Việt Nam Vậy để nâng cao lực người làm MGCK CTCK cần: - Nâng cao chất lượng đào tạo cho đội ngũ hành nghề MGCK - Tích cực tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật hoạt động MGCK giúp nâng cao nhận thức cho người làm MGCK nhằm hạn chế hành vi vi phạm pháp luật 3.3.2 Nâng cao ý thức pháp luật hoạt môi giới chứng khoản công ty chứng khoán Ý thức pháp luật tổng thể quan điểm, tư tưởng, tình cảm người, thể thái độ, đánh giá tính cơng hay không công bằng, đắn hay không đắn, tính hợp pháp hay khơng hợp pháp hoạt động chủ thể Nâng cao ý thức pháp luật hoạt động MGCK điều kiện, tiền đề tư tưởng quan trọng, trực tiếp cho việc xây dựng hồn thiện hệ thống pháp luật chứng khốn nói chung hoạt động MGCK nói riêng; sở hình thành văn hố pháp lý chủ thể hoạt động MGCK, tạo cho chủ thể có khả năng, kỹ sử dụng hiệu chế điều chỉnh pháp luật để bảo vệ lợi ích cho thân, cho nhà nước xã hội, xử đắn, phù hợp mối quan hệ xã hội Bởi vậy, việc tăng cường phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật có ý 105 nghĩa vai trò to lớn việc nâng cao ý thức pháp luật cho chủ thể tham gia vào hoạt động MGCK Bên cạnh cần nâng cao lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức đội ngũ cán quan quản lý nhà nước chứng khốn Đảm bảo cho việc thực thi sách pháp luật nhà nước hoạt động MGCK 3.3.3 Cần phải giám sát chặt chẽ hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn thị trường Vấn đề tiêu cực bật thị trường chứng khốn thấy tình trạng khách hàng bị phân biệt đối xử, bị người môi giới thực sai lệnh không thực lệnh Mặc dù khơng có quyền lực nhà nước tay cơng ty lại có điều kiện thực hành vi khơng lợi ích khách hàng Trong tiến hành cải cách hành xóa bỏ tệ nạn tham nhũng hoạt động kinh doanh Tình trạng kéo dài ảnh hưởng đến TTCK Việt Nam giới ảnh hưởng tới quyền lợi ích NĐT Do pháp luật cần có quy định tăng cường giám sát điều chỉnh hoạt động MGCK Để thực điều này, hệ thống pháp luật cần có quy định chế độ trách nhiệm CTCK người môi giới hành vi chế tài xử phạt cao Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động MGCK để đảm bảo hoạt động an toàn, lành mạnh thị trường Việc xử lý hành vi vi phạm hoạt động MGCK CTCK giúp nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, xử lý kịp thời nghiêm minh, yêu cầu đối tượng vi phạm chấn chỉnh khắc phục để phòng ngừa tái phạm, xử lý vụ việc cộm, vụ việc có dấu hiệu thao túng, giao dịch nội bộ, dấu hiệu vi phạm hình để tạo tính răn đe, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân có liên quan để hạn chế trường hợp công ty lạm dụng tình hình thị trường chưa ổn định để trục lợi cho thân gây thiệt hại cho NĐT Đối với nội dung tra, xử lý vi phạm TTCK, UBCKNN đề xuất bổ sung thẩm quyền thu thập thông tin cho quan quản lý đấu tranh, phòng ngừa vi phạm, tội phạm; bổ sung quy định tạo thuận lợi cho hoạt động 106 phối hợp UBCKNN với quan quản lý ngành, lĩnh vực liên quan, với quan quản lý TTCK nước Cửa đổi quy định hành vi bị cấm, chế tài xử lý vi phạm để phù hợp quy định Bộ luật Hình 2015, pháp luật xử lý vi phạm hành Về cơng tác tra, kiểm tra, UBCKNN triển khai đoàn tra, kiểm tra định kỳ CTĐC, CTCK, CTQLQ, cơng ty kiểm tốn Các đối tượng lựa chọn kiểm tra định kỳ đảm bảo phù hợp với định hướng tra, tránh chồng chéo đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý giám sát TTCK 3.3.4 Nâng cao chất lượng giải tranh chấp giải tranh chấp hoạt động môi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn Nâng cao chuyên môn đội ngũ cán chuyên trách giải tranh chấp lĩnh vực chứng khốn có khả đáp ứng yêu cầu xử lý vụ việc Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức đội ngũ thẩm phán tòa án, quy định trình độ, lực trọng tài viên có tuyển chọn kỹ lưỡng lực lượng hòa giải viên Bên cạnh cần rút gọn thủ tục giải tranh chấp tòa án để khơng tốn thời gian tiền bạc bên đương Bên cạnh đó, nâng cao hiệu cơng tác thi hành án dân nhằm đảm bảo án thi hành nhanh chóng khơng gây trở ngại cho bên vấn đề bồi thường thiệt hại 107 KẾT LUẬN CHƯƠNG Tại Chương luận văn nêu nên định hướng định hướng phát triển hoạt động MGCK CTCK, định hướng hoàn thiện pháp luật hoạt động MGCK CTCK Những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật hoạt động MGCK CTCK Việt Nam: (1) Đổi nâng cao chất lượng đào tạo cho đội ngũ người hành nghề MGCK; (2) Cần điều chỉnh lại tỷ lệ nộp phí mơi giới SGDCK; (3) Cần có quy định cơng khai thông tin nhân viên MGCK CTCK; (4) Cần quy định tách bạch thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp cấp giấy phép hoạt động kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện; (5) Cần xây dựng ban hành văn pháp luật thống bảo vệ NĐT; (6) Cần đưa tính phù hợp thành nguyên tắc dịch vụ MGCK; (7) Pháp luật cần có quy định yêu cầu tối thiểu sở vật chất, công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động kinh doanh chứng khoán; (8) Pháp luật cần ghi nhận nghĩa vụ tiền hợp đồng chủ thể hợp đồng cung cấp dịch vụ MGCK CTCK; (9) Pháp luật cần ghi nhận tiêu chuẩn dịch vụ MGCK nhằm tạo nên hành lang pháp lý cho chủ thể hoạt động MGCK trình thỏa thuận sở pháp lý giải tranh chấp; (10) Pháp luật cần ghi nhận thời điểm thực dịch vụ MGCK CTCK; (11) Pháp luật cần ghi nhận việc giao công việc cho người thứ ba quyền hoạt động MGCK CTCK; (12) Cần xây dựng hoàn thiện chế định pháp lý quan hệ uỷ thác đầu tư chứng khoán để tạo khung pháp lý điều chỉnh hoạt động Bên cạnh giải pháp tăng cường công tác thực pháp luật hoạt động MGCK CTCK như: Nâng cao lực người làm MGCK CTCK; Nâng cao ý thức pháp luật hoạt động MGCK CTCK; Cần giám sát chặt chẽ hoạt động MGCK CTCK thị trường 108 KẾT LUẬN Hoạt động MGCK CTCK hoạt động kết nối người cần mua người cần bán chứng khoán mà CTCK đóng vai trò làm trung gian thực mua, bán chứng khoán cho khách hàng Pháp luật hoạt động MGCK CTCK tổng thể quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh trình quản lý nhà nước hoạt động MGCK quan hệ phát sinh trình thực hoạt động MGCK chủ thể liên quan Những nội dung chủ yếu pháp luật hoạt động MGCK CTCK gồm: (1) Quy định địa vị pháp lý chủ thể mơi giới mơi giới (NĐT) chứng khốn CTCK; (2) Quy định hợp đồng MGCK CTCK; (3) Quy định hành vi bị cấm hợp đồng MGCK CTCK; (4) Quy định quy trình hoạt động MGCK CTCK; (5) Quy định xử lý vi phạm hoạt động MGCK CTCK; (6) Quy định giải tranh chấp hoạt động MGCK CTCK Pháp luật hoạt động MGCK CTCK bên cạnh ưu điểm tồn quy định thời gian đào tạo cấp chứng hành nghề MGCK điều kiện để cấp chứng hành nghề; Phí giao dịch cổ phiếu; Quy định cụ thể vấn đề đạo đức nghề nghiệp hoạt động MGCK; Các quy định pháp luật NĐT nằm rải rác nhiều văn pháp luật khác nhau; Chưa quy định nghĩa vụ tiền hợp đồng dành cho nhà cung ứng dịch vụ chuyên nghiệp; Chưa quy định tiêu chuẩn dịch vụ nói chung, dịch vụ hoạt động MGCK nói riêng; Cần có quy định việc giao thực dịch vụ cho người thứ ba; Chưa có quy định cụ thể trách nhiệm nâng cấp, cải tiến điều kiện vật chất CTCK thành lập hoạt động để đáp ứng nhu cầu ngày tăng việc cung cầu chứng khoán; Chưa quy định ủy thác đầu tư; Luật Chứng khoán hành chưa quy định đầy đủ quyền hạn UBCKNN việc tra, kiểm tra, xác minh vi phạm hoạt động chứng khốn TTCK Ngồi ra, cơng tác thực tiễn thực pháp luật bộc lộ nhiều bất cập như: Do khan nguồn nhân lực, nhiều CTCK bỏ qua nhiều yếu tố quan trọng 109 nhân viên mơi giới; Vẫn xuất suy thối lối sống, đạo đức phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, dẫn đến việc áp dụng pháp luật MGCK nhiều sai phạm; Còn gặp khó khăn cơng tác kiểm tra, xử lý vi phạm Một số nguyên nhân tồn nguyên nhân pháp luật hoạt động MGCK CTCK nhiều bất cập có ngun nhân từ phía CTCK NĐT Để khắc phục tồn cần có giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật hoạt động MGCK CTCK Việt Nam: (1) Đổi nâng cao chất lượng đào tạo cho đội ngũ người hành nghề MGCK; (2) Cần điều chỉnh lại tỷ lệ nộp phí mơi giới SGDCK; (3) Cần có quy định công khai thông tin nhân viên MGCK CTCK; (4) Cần quy định tách bạch thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp cấp giấy phép hoạt động kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện; (5) Cần xây dựng ban hành văn pháp luật thống bảo vệ NĐT; (6) Cần đưa tính phù hợp thành nguyên tắc dịch vụ MGCK; (7) Pháp luật cần có quy định yêu cầu tối thiểu sở vật chất, công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động kinh doanh chứng khoán; (8) Pháp luật cần ghi nhận nghĩa vụ tiền hợp đồng chủ thể hợp đồng cung cấp dịch vụ MGCK CTCK; (9) Pháp luật cần ghi nhận tiêu chuẩn dịch vụ MGCK nhằm tạo nên hành lang pháp lý cho chủ thể hoạt động MGCK trình thỏa thuận sở pháp lý giải tranh chấp; (10) Pháp luật cần ghi nhận thời điểm thực dịch vụ MGCK CTCK; (11) Pháp luật cần ghi nhận việc giao công việc cho người thứ ba quyền hoạt động MGCK CTCK; (12) Cần xây dựng hoàn thiện chế định pháp lý quan hệ uỷ thác đầu tư chứng khoán để tạo khung pháp lý điều chỉnh hoạt động Bên cạnh giải pháp tăng cường công tác thực pháp luật hoạt động MGCK CTCK như: Nâng cao lực người làm MGCK CTCK; Nâng cao ý thức pháp luật hoạt động MGCK CTCK; Cần giám sát chặt chẽ hoạt động MGCK CTCK thị trường 110 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Bộ Tài (2015), Thơng tư 123/2015/TT-BTC đầu tư nước ngồi thị trường chứng khoán, Hà Nội Đào Thị Cấm (2008), Pháp luật hoạt động môi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn Việt Nam, Thực tiễn phương hướng hoàn thiện, Luận văn thạc sỹ luật học, Khoa Luật – Đại học quốc gia Hà Nội Chính phủ (2012), Nghị định 58/2012/NĐ-CP chi tiết Luật 70/2006/QH11 chứng khoán, Luật 62/2010/QH12 sửa đổi Luật 70/2006/QH11 chứng khốn, Hà Nội Chính phủ (2013), Nghị định 108/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chứng khốn, Hà Nội Chính phủ (2015), Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐCP chi tiết Luật 70/2006/QH11 chứng khoán, Luật 62/2010/QH12 sửa đổi Luật 70/2006/QH11 chứng khốn, Hà Nội Chính phủ (2017), Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty áp dụng công ty đại chúng, Hà Nội Vũ Văn Cương (2006), “Một số vấn đề pháp lí cơng ti chứng khốn theo Luật chứng khốn Việt Nam”, Tạp chí Luật học, (8) Hồng Thị Thanh Hà (2016), Địa vị pháp lý công ty chứng khoán theo luật chứng khoán nay, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Học viện khoa học xã hội Nguyễn Văn Nam, Vương Trọng Nghĩa (2002), Giáo trình thị trường chứng khốn, Trường đại học Kinh tế quốc dân, Nxb Tài 10 Ngọc Quang (2000), “Thị trường chứng khốn hết mang tiếng “sòng bạc””, Sài Gòn giải phóng 11 Quốc hội (2006), Luật 70/2006/QH11 chứng khoán, Hà Nội 12 Quốc hội (2010), Luật 62/2010/QH12 sửa đổi Luật 70/2006/QH11 chứng khoán, Hà Nội 13 Đinh Văn Sơn (2009), Phát triển bền vững thị trường chứng khốn Việt Nam, 111 Nxb Tài 14 Tạp chí chứng khốn số tháng 01/2018 15 Tạp chí chứng khốn số tháng 03/2017 16 Tạp chí Chứng khốn, số 4, tháng 4/2002 17 Thủ Tướng phủ (2015), Quyết định 48/2015/QĐ-TTg tổ chức, quyền hạn ủy ban chứng khoán, Hà Nội 18 Lê Thị Thu Thủy, Đỗ Minh Tuấn (2012), Một số đề xuất hoàn thiện pháp luật nhằm phát triển bền vững thị trường chứng khốn Việt Nam, Tạp chí Luật học, (28) 19 Lê Thị Thu Thủy (2011), Pháp luật công ty chứng khoán Việt Nam, Nxb Tư Pháp 20 Lê Thị Thu Thủy (2017), Giáo trình pháp luật thị trường chứng khoán, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 21 Nguyễn Vũ Quang Trung (2002), Vấn đề đạo đức nghề nghiệp kinh doanh chứng khoán, Đề tài khoa học 22 Đỗ Minh Tuấn (2012), “Một số vấn đề thực tiễn chứng khốn hóa khoản vay chấp Mỹ”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, (06), tr.13 23 Bùi Kim Yến (2007), Giáo trình thị trường chứng khoán, Trường đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh, Nxb Lao động xã hội 24 Bùi Thị Kim Yến, Thân Thị Thu Thủy (2009), Thị trường chứng khoán, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Ngân hàng, Nxb Thống kế II Tài liệu Website 25 Các cơng ty chứng khốn Việt Nam 26 Các ngân hàng thương mại Việt Nam 27 Ngân hàng Nhà nước: http://www.sbv.gov.vn/ 28 Sở giao dịch chứng khoán HCM 29 Uỷ ban chứng khoán Nhà nước: http://www.ssc.gov.vn 30 Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội: http://www.hse.org.vn/ 31 http://tintuc.timnhanh.com/kinh_te/chung_khoan/ 32 http://saigondautu.com.vn 33 https://baomoi.com 34 http://thoibaotaichinhvietnam.vn 35 http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2017-12-19/cong-ty- 112 chung-khoan-dong-duong-bi-dinh-chi-hoat-dong-6-thang-51692.aspx 36 https://viettimes.vn/nhan-vien-khong-chung-chi-khach-hang-khong-du-tienctck-hai-phong-bi-phat-nang-96114.html 37 https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2008/09/27/1727/ 113 ... Hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khoán 14 1.1.3 Sự cần thiết phải điều chỉnh pháp luật hoạt động môi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn .21 1.2 Pháp luật hoạt động mơi giới chứng. .. LUẬN VỀ PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHỐN CỦA CƠNG TY CHỨNG KHỐN 1.1 Khái qt mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn .6 1.1.1 Một số vấn đề cơng ty chứng khoán 1.1.2 Hoạt. .. cơng ty chứng khốn 25 1.2.1 Khái niệm pháp luật hoạt động môi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn .25 1.2.2 Nội dung chủ yếu pháp luật hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về hoạt động môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán, Pháp luật về hoạt động môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán, MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, Pháp luật về hoạt động MGCK của CTCK là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý nhà nước đối với hoạt động MGCK và các quan hệ phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động MGCK của các chủ thể liê, KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm