Thứ tự trong việc giải thích giao dịch dân sự

11 149 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2019, 15:39

Giao dịch dân sự và thương mại chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội. Để tồn tại, các chủ thể phải tương tác với nhau. Khi tham gia vào các tương tác xã hội, mỗi chủ thể đóng một vai trò nhất định. Mỗi vai trò ấy lại tạo cơ sở để xác lập các quyền và nghĩa vụ của chủ thể thiết lập giao dịch dân sự. Giao dịch dân sự là sự thiết lập các quy tắc xử sự chung trên cơ sở pháp luật và ý chí tự do của các bên. Do đó, việc giải thích giao dịch dân sự phải xuất phát từ những căn cứ luật đã định trước.Và để tìm hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật về vấn đề này, em xin được lựa chọn đề tài số 9: “Phân tích quy định của Bộ luật dân sự về thứ tự trong việc giải thích giao dịch dân sự, cho ví dụ minh họa” làm nội dung cho bài tập học kỳ của mình. MỞ ĐẦU Giao dịch dân thương mại chiếm vị trí quan trọng đời sống kinh tế - xã hội Để tồn tại, chủ thể phải tương tác với Khi tham gia vào tương tác xã hội, chủ thể đóng vai trò định Mỗi vai trò lại tạo sở để xác lập quyền nghĩa vụ chủ thể - thiết lập giao dịch dân Giao dịch dân sự thiết lập quy tắc xử chung sở pháp luật ý chí tự bên Do đó, việc giải thích giao dịch dân phải xuất phát từ luật định trước Và để tìm hiểu rõ quy định pháp luật vấn đề này, em xin lựa chọn đề tài số 9: “Phân tích quy định Bộ luật dân thứ tự việc giải thích giao dịch dân sự, cho ví dụ minh họa” làm nội dung cho tập học kỳ NỘI DUNG Khái quát chung giao dịch dân * Khái niệm: Giao dịch dân hợp đồng hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự1 Giao dịch dân thực chất loại kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật dân * Đặc điểm: - Là kiện pháp lý thuộc hành vi pháp lý, thể ý chí tự nguyện chủ thể tham gia (ít thể ý chí trước bên hai bên) - Là loại kiện pháp lý phổ biến quan trọng làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật dân * Điều kiện có hiệu lực giao dịch dân sự: - Giao dịch dân có hiệu lực có đủ điều kiện sau đây: + Chủ thể có lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân phù hợp với giao dịch dân xác lập; + Chủ thể tham gia giao dịch dân hồn tồn tự nguyện; + Mục đích nội dung giao dịch dân không vi phạm điều cấm luật, không trái đạo đức xã hội - Hình thức giao dịch dân điều kiện có hiệu lực giao dịch dân trường hợp luật có quy định * Các loại giao dịch dân sự: Có loại giao dịch dân sự: - Hành vi pháp lý đơn phương: giao dịch thể ý chí bên chủ thể nhằm phát sinh quan hệ dân mà không cần ý chí chủ thể khác Hành vi pháp lý đơn phương nhiều chủ thể bên bày tỏ ý chí Ví dụ: Di chúc, hứa thưởng, thi có giải, Điều 116 Bộ luật Dân năm 2015 [1] Trong nhiều trường hợp hành vi pháp lý đơn phương phát sinh hậu pháp lý có điều kiện chủ thể bày tỏ ý chí đặt ra, phía bên phải đáp ứng làm phát sinh nghĩa vụ bên bày tỏ ý chí đơn phương Ví dụ: phát sinh nghĩa vụ trả lương - Hợp đồng dân sự: giao dịch thể thống ý chí hai hay nhiều bên chủ thể hai phía giao dịch, làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quyền nghĩa vụ dân Ví dụ: Hợp đồng mua bán xe máy, hợp đồng thuê nhà,… => Giao dịch dân hành vi pháp lý đơn phương hay hợp đồng giao dịch có điều kiện Nội dung quy định BLDS 2015 thứ tự việc giải thích giao dịch dân Điều 121 Bộ luật Dân 2015 quy định thứ tự việc giải thích giao dịch dân sau: “1 Giao dịch dân có nội dung khơng rõ ràng, khó hiểu, hiểu theo nhiều nghĩa khác không thuộc quy định khoản Điều việc giải thích giao dịch dân thực theo thứ tự sau đây: a) Theo ý chí đích thực bên xác lập giao dịch; b) Theo nghĩa phù hợp với mục đích giao dịch; c) Theo tập quán nơi giao dịch xác lập Việc giải thích hợp đồng thực theo quy định Điều 404 Bộ luật này; việc giải thích nội dung di chúc thực theo quy định Điều 648 Bộ luật này” 2.1 Giải thích giao dịch dân theo quy định Khoản Điều 121 BLDS 2015 Thứ tự giải thích giao dịch dân quy định sau: 2.1.1 Giải thích giao dịch dân theo ý chí đích thực bên xác lập giao dịch Trong trường hợp giao dịch dân cần giải thích thứ tự ưu tiên áp dụng khoản Điều 121 BLDS 2015 Giao dịch dân quan hệ pháp luật có tính chất dân sự, ý chí tự nguyện coi yếu tố quan trọng giao dịch Khi thỏa thuận, bên cho có ý chí hướng mục đích Chính thế, giải thích giao dịch dân yếu tố cần xem xét đến ý chí thực bên thiết lập giao dịch [2] Ngay ý chí chung bên không thống với thể giao dịch dân luật cho phép sử dụng ý chí chung thật bên để giải thích Ý chí thể thơng qua hành vi bên từ thời điểm tiền giao dịch, thân giao dịch, đến thời gian thực giao dịch dân Mọi hành vi chủ thể có liên quan đến giao dịch dân dùng làm chứng để chứng minh cho ý chí giao dịch dân Các yếu tố tình tiết liên quan đến việc đàm phán bên, thói quen thiết lập bên, chất mục đích giao dịch… 2.1.2 Giải thích giao dịch dân theo nghĩa phù hợp với mục đích giao dịch Mục đích giao dịch dân lợi ích mà chủ thể mong muốn đạt xác lập giao dịch (Điều 118 BLDS 2015) Mục đích giao dịch dân hậu pháp lí phát sinh từ giao dịch mà bên mong muốn đạt xác lập giao dịch Nói cách khác, mục đích ln mang tính pháp lí (mục đích pháp lí) Mục đích pháp lí (mong muốn) trở thành thực, bên giao dịch thực nghĩa vụ theo quy định pháp luật Chính vậy, trường hợp nội dung giao dịch dân khơng rõ ràng, khó hiểu, hiểu theo nhiều nghĩa khác việc giải thích giao dịch dân giải thích theo nghĩa phù hợp với mục đích mà bên tham gia vào giao dịch hướng đến Trong hợp đồng mua bán mục đích pháp lí bên mua trở thành chủ sở hữu tài sản mua bán, bên bán nhận tiền chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua Mục đích pháp lí trở thành thực hợp đồng mua bán tuân thủ quy định pháp luật - bên bán thực xong nghĩa vụ bàn giao tài sản mua bán bên mua thực xong nghĩa vụ tốn, hậu pháp lí phát sinh từ giao dịch trùng với mong muốn ban đầu bên Như vậy, điều khoản quy định hợp đồng mua bán có nội dung khong rõ ràng bên quan tài phán vào mục đích hợp đồng mua bán để giải thích nội dung điều khoản chưa rõ ràng hợp đồng 2.1.3 Giải thích giao dịch dân theo tập quán nơi giao dịch xác lập Về tập quán hiểu dựa nét phương thức ứng xử người với người định hình xem dấu ấn, điểm http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2015/32549/Ve-che-dinh-giai- thich-giao-dich-dan-su-trong-Du-thao.aspx [3] nhấn tạo thành nề nếp, trật tự lối sống cá nhân quan hệ nhiều mặt cộng đồng dân cư định Tại Điểm b, tiểu mục 2.7 mục Phần II Nghị số 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17/9/2005 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số quy định Bộ luật Tố tụng dân chứng minh chứng nêu định nghĩa tập quán sau: “Tập quán thói quen thành nếp đời sống xã hội, sản xuất sinh hoạt thường ngày, cộng đồng nơi có tập quán thừa nhận làm theo quy ước chung cộng đồng” Như vậy, tập quán có nội dung rõ ràng thừa nhận áp dụng để giải thích giao dịch dân Với tập quán có nội dung khơng rõ ràng khơng thừa nhận áp dụng lẽ, áp dụng tập quán có nội dung khơng rõ ràng bên quan hệ dân khơng thể khó để xác định quyền nghĩa vụ, điều dẫn đến việc bên thực quyền nghĩa vụ mình, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu lực, hiệu quan hệ đó, nữa, trường hợp phát sinh tranh chấp chủ thể có liên quan khác khó để đánh giá tính phù hợp hay khơng phù hợp tập quán hành vi xử bên khiến cho việc giải vụ việc trở nên khó khăn, phức tạp3 2.2 Giải thích nội dung hợp đồng Giải thích hợp đồng quy định điều 404 BLDS 2015, cụ thể sau: “1 Khi hợp đồng có điều khoản khơng rõ ràng việc giải thích điều khoản khơng dựa vào ngơn từ hợp đồng mà phải vào ý chí bên thể tồn trình trước, thời điểm xác lập, thực hợp đồng Khi hợp đồng có điều khoản ngơn từ hiểu theo nhiều nghĩa khác phải giải thích theo nghĩa phù hợp với mục đích, tính chất hợp đồng Khi hợp đồng có điều khoản ngơn từ khó hiểu phải giải thích theo tập quán địa điểm giao kết hợp đồng Các điều khoản hợp đồng phải giải thích mối liên hệ với nhau, cho ý nghĩa điều khoản phù hợp với toàn nội dung hợp đồng Trường hợp có mâu thuẫn ý chí chung bên với ngôn từ sử dụng hợp đồng ý chí chung bên dùng để giải thích hợp đồng Trường hợp bên soạn thảo đưa vào hợp đồng nội dung bất lợi cho bên giải thích hợp đồng phải theo hướng có lợi cho bên kia” https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=2445 [4] Theo quy định thấy giải thích hợp đồng trước tiên phải dựa vào ý chí bên giao kết, xác lập, thực hợp đồng để giải thích điều khoản khơng rõ ràng Điều khoản không rõ ràng điều khoản không xác định nội dung cách xác Để thực điều khoản cần phải giải thích cho bên hiểu thống thực Khi bên không thống cách hiểu nội dung điều khoản phải giải thích theo quy định pháp luật, theo phong tục tập quán, theo ngữ nghĩa từ, theo thực tế thực hợp đồng… Khi hợp đồng có điều khoản ngơn từ hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, giải thích hợp đồng, phải xác định điều khoản ngôn từ thuộc tên hợp đồng điều khoản hợp đồng để đưa cách giải thích phù hợp Nếu ngơn từ thuộc điều khoản cụ thể hợp đồng việc giải thích ngơn từ khơng vào tính chất hợp đồng mà việc giải thích phải đảm bảo điều khoản thực có lợi cho bên Việc giải thích điều khoản ngơn từ hợp đồng phải phù hợp với mục đích tính chất hợp đồng Khi hợp đồng có điều khoản ngơn từ khó hiểu phải giải thích theo tập quán địa điểm giao kết hợp đồng Ví dụ, nhiều địa phương sử dụng từ: “mượn tiền”, “giật tiền”, “giật nóng”, “giật tạm” thay cho từ “vay” “nhượng” thay cho bán lại… Nếu tranh chấp xảy cần phải giải thích phải xác định theo tập quán địa phương nơi hợp đồng giao kết Một nguyên tắc cần phải tn thủ giải thích hợp đồng nội dung cần giải thích phải giải thích mối liên hệ với nội dung khác hợp đồng Nếu không tuân thủ nguyên tắc điều khoản giải thích có nội dung không phù hợp với điều khoản khác hợp đồng Điều dẫn đến việc điều khoản hợp đồng khó áp dụng thực tế, quyền lợi ích hợp pháp bên bị ảnh hưởng, dễ dẫn đến tranh chấp bên Thơng thường, q trình giao kết hợp đồng trình thương lượng, thỏa thuận bên nhằm đưa thống ý chí Kết trình hợp đồng hình thành Các nội dung hợp đồng xuất phát từ ý chí chung bên giao kết hợp đồng Do đó, việc mâu thuẫn ý chí chung bên với ngôn từ sử dụng hợp đồng xảy Nếu xảy trường hợp ngôn từ sử dụng hợp đồng mâu thuẫn với ý chí chung bên giải thích theo ý chí chung Hợp đồng thỏa bên, điều khoản hợp đồng hoàn toàn bên thỏa thuận Để đạt mục đích đặt giao kết hợp đồng, chủ thể [5] chấp nhận nội dung khơng có lợi cho Do đó, hợp đồng có điều khoản có lợi cho bên này, khơng có lợi cho bên Tuy nhiên, bên soạn thảo đưa vào hợp đồng nội dung bất lợi cho bên giải thích hợp đồng phải theo hướng có lợi cho bên Mặc dù Điều luật đưa quy định giải thích hợp đồng dân Tuy nhiên, vấn đề đặt người có quyền giải thích hợp đồng Nếu việc giải thích hợp đồng bên tiến hành mà không đạt thống chung giải thích việc giải thích hợp đồng khơng có giá trị khơng thể thực hợp đồng bên bất lợi khởi kiện đến Tòa án Trường hợp việc giải thích hợp đồng thuộc Tòa án, trường hợp không thuộc giao dịch vô hiệu, Tòa án phải án dựa lẽ cơng để buộc bên thực Như vậy, trường hợp bạn nội dung hợp đồng dịch vụ ký mà khơng rõ ràng bạn hồn tồn có quyền u cầu giải thích lại nội dung hợp đồng Việc giải thích trước hết bạn bên thỏa thuận xác định Nếu nội dung thỏa thuận bất lợi cho bạn giải thích theo hướng có lợi cho bạn Trong trường hợp bên thỏa thuận việc giải thích hợp đồng khởi kiện đến Tòa án để giải 2.3 Giải thích nội dung di chúc Giải thích nội dung di chúc quy định điều 648 BLDS 2015, cụ thể sau: “Trường hợp nội dung di chúc không rõ ràng dẫn đến nhiều cách hiểu khác người thừa kế theo di chúc phải giải thích nội dung di chúc dựa ý nguyện đích thực trước người chết, có xem xét đến mối quan hệ người chết với người thừa kế theo di chúc Khi người khơng trí cách hiểu nội dung di chúc có quyền u cầu Tòa án giải Trường hợp có phần nội dung di chúc khơng giải thích khơng ảnh hưởng đến phần lại di chúc phần khơng giải thích khơng có hiệu lực” Di chúc hành vi pháp lí đơn phương thể ý chí định đoạt tài sải người để lai di sản cho chủ thể khác Do nhiều yếu tố tác động, lúc ý chí đích thực thể bên ngồi rành mạch dễ hiểu cần có giải thích nội dung di chúc để đảm bảo ý nguyện người để lại tài sản4 https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/tieu-luan-mot-so-bat-cap-trong-cac-quy-dinh-cua- bo-luat-dan-su-ve-thua-ke-theo-di-chuc-9481/ [6] Theo điều 648 giải thích nội dung di chúc người cơng bố di chúc với người thừa kế theo di chúc có quyền “giải thích nội dung di chúc dựa ý nguyện đích thực trước người chết” khơng thống có quyền u cầu Tòa án giải Bên cạnh đó, quy định người thừa kế theo di chúc có quyền giải thích nội dung di chúc có điểm khơng thỏa đáng Bởi lẽ việc giải thích nội dung di chúc việc khó, đòi hỏi người giải thích phải có hiểu biết pháp luật, có kiến thức văn hoă xã hội giải thích mà khơng vi phạm quy định pháp luật Tuy nhiên, theo điều luật trao quyền cho người cơng bố di chúc người thừa kế mà khơng đòi hỏi họ điều kiện Ngồi ra, rường hợp có phần nội dung di chúc khơng giải thích khơng ảnh hưởng đến phần lại di chúc phần khơng giải thích khơng có hiệu lực Ví dụ minh họa liên quan đến thứ tự giải thích giao dịch dân 3.1 Nội dung vụ việc liên quan Quyết định số 49/GĐT-DS ngày 24-02-2005 Tòa dân Tòa án nhân dân tối cao Nội dung vụ việc sau: - Ngày 14/01/1993, bà Lê Thị Mậu anh Nguyễn Huy Hiển với anh Nguyễn Khắc Chiến lập hợp đồng chuyển nhượng đất vườn giấy viết tay, xác nhận quyền địa phương - Về diện tích chuyển nhượng, theo bà Mẫu anh Hiển diện tích chuyển nhượng cho anh Chiến 240m2 đất Phía anh Chiến khẳng định bà Mậu, anh Hiển chuyển nhượng cho anh 380m2 đất Căn vào lời khai anh Hiển anh Chiến, tài liệu có hồ sơ vụ án lập hợp đồng ngày 14/01/1993 khơng ghi diện tích tứ cận đất Theo hợp đồng ngày 14/01/1993 anh Hiển xuất trình tòa án có nội dung ghi diện tích “10T” 240m2 Trong định TANDTC giữ nguyên án dân phúc thẩm, theo số diện tích 380m2 bà Mẫu chuyển nhượng cho anh Chiến 190m2 thuộc quyền sử dụng bà Mậu, bà Mậu có quyền chuyển nhượng, bà Mậu nhận tiền giao đất cho anh Chiến, bà Mậu xin hủy hợp đồng chuyển nhượng bà Mậu phải chịu 100% lỗi bà gây Đối với diện tích 190m2 đất thuộc quyền sử dụng bà Tuất không thuộc quyền định đoạt bà Mậu bà Mậu cố tình đưa bán Anh Chiến biết phần đất bà Tuất song cố tình mua Bà Mậu anh Chiến người phải chịu 50% lỗi gây 3.2 Một số bình luận [7] Trong vụ án này, bất đồng xảy nằm vấn đề soạn thảo hợp đồng không rõ ràng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vườn khơng nêu rõ diện tích chuyển nhượng Ở vụ án này, Tòa án sử dụng việc giải thích hợp đồng, xác định nội dung hợp đồng qua cứ: - Thứ nhất, dựa vào hợp đồng có tranh chấp; - Thứ hai, dựa vào tình tiết sau hợp đồng ký kết (bao gồm hành vi bên, kiện diễn ra…) Hạn chế Bộ luật dân 2005 giải thích hợp đồng so với số quy định pháp luật nước khác, dẫn tới tình trạng tòa án khơng thể viện dẫn Bộ luật dân khơng đề cập đến việc sử dụng yếu tố trước sau hợp đồng giao kết để xác định nội dung hợp đồng Thực tiễn cho thấy sử dụng biện pháp liệt kê để điều chỉnh ta khó tìm điều khoản phù hợp ví dụ này, mục tiêu hoạt động giải thích hợp đồng bổ sung lỗ hổng, hợp đồng thiếu điều khoản cần bổ sung thực tế khơng có điều khoản mập mờ khơng rõ nghĩa, Điều 409 có quy định trường hợp lỗ hổng hợp đồng bổ sung điều khoản theo tập quán theo khoản 5, nhiên ví dụ cụ thể khơng thể tìm được tập qn nào, phải sử dụng giải pháp Điều 121 Giải thích giao dịch dân sự, nhiên Điều khoản bộc lộ khiếm khuyết nghiêm trọng quy định trường hợp khơng rõ ràng điều khoản không đề cập tới chức bổ sung lỗ hổng hợp đồng Vấn đề lớn thứ hai, áp dụng giải pháp thực theo cách sử dụng yếu tố nội ngoại hợp đồng ảnh hưởng đến giai đoạn hợp đồng (theo cách thể UNIDROIT công ước Viên Về Hợp đồng) pháp luật Việt Nam khơng có quy chuẩn xác định cụ thể thứ tự áp dụng yếu tố đó, nguyên tắc hạn chế thẩm quyền chủ thể giải thích khơng làm thay đổi nội dung nội hợp đồng, hay ý chí bên tham gia hợp đồng Vấn đề lớn thứ ba đặt qua việc xác định ý chí, bên xác định ý chí thực hay ý chí tuyên bố bên, vậy, tức giải vấn đề tảng học thuyết quy định để tìm giải pháp trường hợp hợp đồng thể không rõ ràng hay thiếu hụt Cụ thể trường hợp này, rõ ràng mục đích hướng tới chủ thể không đồng với cách thức thể hợp đồng, đồng thời [8] thực tế cách thức diễn giải chủ thể giải thích hợp đồng hay cách hiểu chủ thể khác (trong vụ việc đây, thực tế xét xử Tòa án nhân dân tối cáo Tòa phúc thẩm cho diện tích đất chuyển nhượng 380m2 đất Tòa sơ thẩm Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho diện tích chuyển nhượng 240m2 đất Vấn đề thứ tư, định tòa án tồn hai điểm lớn: (1) Tòa án cấp phúc thẩm xác định “bà Mậu, anh Hiển chuyển nhượng cho anh Chiến 380 m2 có sở”, phán chưa đầy đủ thực tế, Tòa án đưa bà Mậu giao anh Hiển 380m2 đất sử dụng anh Hiển đóng thuế đầy đủ với 380m2 này, nhiên, xét vào hợp đồng bên ký kết, rõ ràng bên có cách hiểu riêng diện tích đất, có anh Hiển cho diện tích 380m2 nộp thuế phần đất Như vậy, tòa án khơng xác để diễn giải ý chí bên (2) Tòa án cấp phúc thẩm xác định bà Mậu xin hủy hợp đồng chuyển nhượng bà Mậu phải chịu 100% lỗi bà gây ra, nhiên, hợp đồng bà anh Hiển ký kết có hiệu lực, thực hiện, phán xin hủy hợp đồng chuyển nhượng Tòa bất hợp lý Như vậy, thông qua vụ án này, rõ trường hợp bất đồng cách thể ý chí thực bên dẫn tới nhầm lẫn hợp đồng (điều khoản thể diện tích đất khơng rõ ràng) Như vậy, đòi hỏi tòa án buộc phải tìm ý chí tun bố có tính đến thực tế sử dụng mảnh đất (tức yếu tố ngoại hợp đồng) KẾT LUẬN Trong bối cảnh Việt Nam cố gắng hội nhập với kinh tế giới, quan hệ kinh tế đối ngoại diễn phức tạp, đan xen lẫn pháp luật kinh tế nói chung pháp luật dân riêng mà đặc biệt vấn đề giải thích giao dịch dân đóng vai trò quan trọng việc giải tranh chấp dân có nội dung khơng rõ ràng, khó hiểu hiểu theo nhiều nghĩa khác Do kiến thức hạn chế hiểu biết chưa sâu kỹ nên em mong nhận góp ý từ phía thầy (cơ) Em xin cảm ơn! [9] DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật dân Việt Nam, tập 1, Nxb CAND, Hà Nội, 2017; Bộ luật Dân 2005; Bộ luật Dân 2015; Luật Thương mại 2005; Các link truy cập: o http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2015/32549/Ve-chedinh-giai-thich-giao-dich-dan-su-trong-Du-thao.aspx o https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=2445 o https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/tieu-luan-mot-so-bat-cap-trong-cac-quydinh-cua-bo-luat-dan-su-ve-thua-ke-theo-di-chuc-9481/ [10] MỤC LỤC [11] ... 2.1 Giải thích giao dịch dân theo quy định Khoản Điều 121 BLDS 2015 Thứ tự giải thích giao dịch dân quy định sau: 2.1.1 Giải thích giao dịch dân theo ý chí đích thực bên xác lập giao dịch Trong. .. Giao dịch dân hành vi pháp lý đơn phương hay hợp đồng giao dịch có điều kiện Nội dung quy định BLDS 2015 thứ tự việc giải thích giao dịch dân Điều 121 Bộ luật Dân 2015 quy định thứ tự việc giải thích. .. trường hợp giao dịch dân cần giải thích thứ tự ưu tiên áp dụng khoản Điều 121 BLDS 2015 Giao dịch dân quan hệ pháp luật có tính chất dân sự, ý chí tự nguyện coi yếu tố quan trọng giao dịch Khi
- Xem thêm -

Xem thêm: Thứ tự trong việc giải thích giao dịch dân sự, Thứ tự trong việc giải thích giao dịch dân sự, Mục đích của giao dịch dân sự là lợi ích mà chủ thể mong muốn đạt được khi xác lập giao dịch đó (Điều 118 BLDS 2015). Mục đích của giao dịch dân sự chính là hậu quả pháp lí sẽ phát sinh từ giao dịch mà các bên mong muốn đạt được khi xác lập giao dịch. Nói, Ví dụ minh họa liên quan đến thứ tự giải thích giao dịch dân sự

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm