Phương pháp giải các dạng bài tập chương cacbohiđrat hóa học 12 có đáp án

151 83 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2019, 11:18

Phương pháp giải Các dạng tập chương Cacbohiđrat dạng tập Glucozơ, Fructozơ đề thi Đại học có giải chi tiết dạng tập Saccarozo, Tinh bột, Xenlulozo đề thi Đại học có giải chi tiết Dạng 1: Câu hỏi lý thuyết tính chất cacbohidrat Dạng 2: Các phản ứng hóa học glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ Dạng 3: Nhận biết glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ Dạng 4: Phản ứng tráng bạc glucozo Dạng 5: Phản ứng thủy phân tinh bột, xenlulozo Dạng 6: Xác định công thức phân tử cacbohidrat Bài tập trắc nghiệm 100 câu trắc nghiệm Cacbohidrat có lời giải chi tiết (cơ – phần 1) 100 câu trắc nghiệm Cacbohidrat có lời giải chi tiết (cơ – phần 2) 100 câu trắc nghiệm Cacbohidrat có lời giải chi tiết (cơ – phần 3) 100 câu trắc nghiệm Cacbohidrat có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 1) 100 câu trắc nghiệm Cacbohidrat có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 2) 100 câu trắc nghiệm Cacbohidrat có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 3) Phương pháp giải Các dạng tập chương Cacbohiđrat dạng tập Glucozơ, Fructozơ đề thi Đại học có giải chi tiết - Monosaccarit: + Glucozơ: C6H12O6 + Fructozơ: C6H12O6 Dạng 1: Phản ứng tráng bạc glucozơ, fructozơ Phương pháp : ⇒ Cả glucozơ fructozơ tham gia phản ứng tráng bạc mol glucozơ ( fructozơ) → 2mol Ag Chú ý : Với phản ứng tráng bạc phản ứng khử Cu(OH) tạo Cu2O xảy mơi trường kiềm, fructozơ tham gia phản ứng giống glucozơ Để phân biệt glucozơ fructozơ sử dụng tính khử nhóm –CHO có glucozơ có ( màu dung dịch Br2, màu dung dịch KMnO4) Ví dụ : Thủy phân hồn tồn 62,5g dung dịch saccarozơ 17,1% môi trường axit ta thu dung dịch X Cho AgNO 3/NH3 vào dung dịch X đun nhẹ thu khối lượng bạc là: A 13,5g B 6,75 C 3,375g D 1,68g Hướng dẫn giải : nsac = (62,5.17,1%)/342 = 0,03125 Cả glu fruc tham gia phản ứng tráng bạc ⇒ nAg = nsac = 0,125 ⇒ mAg = 13,5g → Đáp án A Ví dụ : Đun nóng dung dịch chứa 27g glucozơ với dung dịch AgNO amoniac Gỉa sử hiệu suất phản ứng 75% thấy bạc kim loại tách Khối lượng bạc kim loại thu là: A 24,3g B 16,2g C 32,4g D 21,6g Hướng dẫn giải : → Đáp án A Dạng 2: Lên men glucozơ Phương pháp : Bài toán thường gắn với dạng dẫn khí CO vào bình đừng Ca(OH)2 để tính CO2 từ tính ngược lại glucozơ Ví dụ : Lên men 15g glucozơ, lượng CO sinh cho hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi thu 10g kết tủa khối lượng dung dịch giảm 3,40g Hiệu suất phản ứng lên men là: A 75% B 80% Hướng dẫn giải : C 90% D 95% → Đáp án C Ví dụ : Để điều chế lít dung dịch ancol etylic 40° (d = 0,8g/ml), hiệu suất H=80% khối lượng glucozơ cần dùng là: A 720,50g B 654,00g C.782,61g D 800,00g Hướng dẫn giải : → Đáp án C Ví dụ : Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81% Toàn lượng CO2 sinh ta hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 thu 550g kết tủa dung dịch X Đun nóng X lại thu 100g kết tủa Gía trị m là: A 550 B 810 C 750 D 607,5 Hướng dẫn giải : → Đáp án C Dạng 3: Khử glucozơ H2 Phương pháp : C6H12O6 + H2 → C6H14O6 (glucozơ) (sobitol) Ví dụ : Lượng glucozơ cần dùng để tạo 1,82g sobitol với hiệu suất 80% là: A 2,25g B 1,80g C 1,82g D 1,44g Hướng dẫn giải : C6H12O6 + H2 → C6H14O6 180 ← 182 (gam) 1,82 180/182 : 80% = 2,25g ← 1,82 (gam) → Đáp án A dạng tập Saccarozo, Tinh bột, Xenlulozo đề thi Đại học có giải chi tiết - Đisaccarit: + Saccarozơ: C12H22O11 gồm gốc α-glucozơ gốc β-fructozơ liên kết với nhau, khơng có tính khử ( Khơng tác dụng với AgNO3/NH3; Cu(OH)2 đun nóng) + Mantozơ: C12H22O11 gồm gốc α-glucozơ liên kết với nhau; có tính khử ( tác dụng với AgNO3/NH3; Cu(OH)2 đun nóng) - Polisaccarozơ: + Tinh bột: (C6H10O5)n hỗn hợp polisaccarozơ: amilozơ ( không nhánh) amilopectin ( phân nhánh) Mắt xích α-glucozơ + Xenlulozơ: (C6H10O5)n, mắt xích β- glucozơ, không nhánh, không xoắn Dạng 1: Thủy phân saccarozơ mantozơ Phương pháp : Ví dụ : Thủy phân hoàn toàn 6,48g Saccarozơ chia làm phần nhau: Phần 1: Cho tác dụng với AgNO3/NH3 thu a g kết tủa Phần 2: Cho tác dụng với nước brom thấy b mol brom phản ứng Gía trị a, b là: A 4,32 0,02 B 2,16 0,04 C 2,16 0,02 D 4,32 0,04 Hướng dẫn giải : nSaccarozơ = 0,02 mol ⇒ Mỗi phần có 0,01mol glucozơ 0,01 mol Fructozơ Phần 1: nAg = 2(nGlucozơ + nFructozơ) = 0,04 mol ⇒ a = 0,04.108 = 4,32g Phần 2: Cho tác dụng với Br2 có glucozơ tham gia phản ứng nglucozơ = nBr2 = 0,02 mol = b → Đáp án A Ví dụ : Thuỷ phân hỗn hợp gồm 34,2 gam saccarozơ 68,4 gam mantozơ thời gian thu dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân chất 75%) Khi cho toàn X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO NH3, sau phản ứng số mol Ag thu là: A 0,90 mol B 1,00 mol C 0,85 mol Hướng dẫn giải : Có nsaccarozo = 0,1 mol , nmantozo = 0,2 mol Saccarozơ → Glucozơ + Fructozơ 0,1 mol D 1,05 mol Mantozơ → 2Glucozơ 0,2 mol Với H= 75% dung dịch X thu chứa: nGlucozơ = 0,1.0,75 + 2.0,2.0,75 = 0,375 mol nFructozơ = 0,1.0,75 = 0,075 mol nSaccarozơ dư = 0,025 mol nMantozơ dư = 0,05 mol Khi cho X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 ⇒ nAg = 2nGlucozo + 2nfructozo + 2nmantozo dư = ( 0,375+ 0,075 + 0,05) = mol → Đáp án B Ví dụ : Đun nóng 34,2 gam mantozơ dung dịch axit sunfuric lỗng Trung hòa dung dịch thu sau phản ứng dung dịch NaOH cho tác dụng hồn tồn với dung dịch AgNO3/NH3 dư, đun nóng thu 37,8 gam Ag Hiệu suất phản ứng thủy phân mantozơ A 87,5% B 69,27% C 62,5% D 75,0% Hướng dẫn giải : H% = a (%) ⇒ nGlu = 2a.0,1=0,2a; nmantozơ = 0,1(1 – a) = 0,1 – 0,1a nAg = 2(nGlu + nman) = 2.( 0,1 + 0,1a) = 0,35 ⇒ a = 0,75 ⇒ H% = 75% → Đáp án D Dạng 2: Thủy phân tinh bột, xenlulozơ Phương pháp : Ví dụ : Đem thủy phân 1kg khoai chứa 20% tinh bột môi trường axit Nếu hiệu suất phản ứng 75% lượng glucozơ thu là: A 166,67g B 145,70g C 210,00g D 123,45g Hướng dẫn giải : → Đáp án A Ví dụ : Hỗn hợp X gồm glucozơ tinh bột chia thành hai phần Phần thứ khuấy nước, lọc cho nước lọc phản ứng với dung dịch AgNO3 dư/NH3 thấy tách 2,16 gam Ag Phần thứ hai đun nóng với dung dịch H2SO4 lỗng, trung hòa hỗn hợp thu dung dịch NaOH cho sản phẩm tác dụng với dung dịch AgNO (dư)/NH3 thấy tách 6,48 gam Ag Giả sử phản ứng xảy hồn tồn Hỗn hợp ban đầu có % khối lượng glucozơ tinh bột A 35,29 64,71 B 64,71 35,29 C 64,29 35,71 D 35,71 64,29 Hướng dẫn giải : Gọi số mol glucozơ tinh bột phần là: nglucozơ = a mol; ntinh bột = b mol - Phần 1: 1glucozơ → 2Ag nAg = 2nglucozơ = 2a = 0,02 mol ⇒ a = 0,01 mol - Phần 2: ⇒ nGucozơ sinh = nb mol Σnglucozơ = 0,01+nb (mol) nAg = 2nglucozơ = × (0,01 + nb)= 0,06 mol ⇒ nb = 0,02 ⇒ b = 0,02/n mglucozơ = 0,01 × 180 = 1,8 gam; ntinh bột = 0,02/n × 162n = 3,24 gam %mglucozơ = 1,8 : ( 1,8 + 3,34).100% = 35,71% %mtinh bột = 100% - 35,71% = 64,29% → Đáp án D Ví dụ : Để sản xuất ancol etylic, người ta dùng nguyên liệu mùn cưa vỏ bào từ gỗ chứa 50% xenlulozơ Nếu muốn điều chế ancol etylic, hiệu suất trình 70% khối lượng nguyên liệu cần dùng là: A 2000kg B 4200kg Hướng dẫn giải : C 5000kg D 5300kg C 0,2 mol 0,2 mol D 0,05 mol 0,35 mol Hiển thị đáp án nAg = 0,4 mol, suy tổng số mol glucozo fructozo 0,2 mol nBr2 = 0,05 mol ⇒ số mol glucozo hỗn hợp 0,05 mol ⇒ số mol fructozo 0,15 mol → Đáp án A Câu 74 Người ta điều chế C2H5OH từ xenlulozơ với hiệu suất chung trình 60% khối lượng C2H5OH thu từ 32,4 gam xeluluzơ : A 11,04 gam B 30,67 gam C 12,04 gam D 18,4 gam Hiển thị đáp án Sơ đồ phản ứng : Số gam xenlulozơ tham gia phản ứng 32,4.60% Gọi x số gam ancol etylic tạo thành Theo (1) giả thiết ta có : → Đáp án A Câu 75 Chất cho vào dung dịch AgNO NH3 dư, đun nóng, khơng xảy phản ứng tráng bạc? A Mantozơ B Glucozơ C Fructozơ D Saccarozơ Hiển thị đáp án Nhóm -CHO phân tử glucose, tham gia tạo liên kết với fructose (để tạo saccarozo) chuyển dạng (giữa -CHO CH 2OH) nên saccarozo khơng có tính chất andehit ⇒ Khơng có phản ứng tráng bạc → Đáp án D Câu 76 Ancol etylic điều chế từ tinh bột phương pháp lên men với hiệu suất tồn q trình 90% Hấp thụ toàn lượng CO sinh lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong, thu 330 gam kết tủa dung dịch X Biết khối lượng X giảm so với khối lượng nước vôi ban đầu 132 gam Giá trị m A 486 B 297 C 405 D 324 Hiển thị đáp án Theo ra, ta có: mgiảm = mkết tủa - mCO2 ⇒ mCO2 = 198(g) ⇒ nCO2 = 4,5(mol) (C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH + 2nCO2 mtinh bột = 4,5 162 = 364.5(g) mà H = 90% ⇒ mtinh bột thực tế = 405(g) → Đáp án C Câu 77 Hòa tan m gam hỗn hợp saccarozơ mantozơ vào nước thu dung dịch A Chia A thành hai phần Phần thứ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 10,8 gam kết tủa Phần thứ hai đun hồi lâu mơi trường axit (HCl lỗng) thu dung dịch B Dung dịch B phản ứng vừa hết với 40 gam Br2 dung dịch Giả thiết phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng m : A 68,4 gam C 205,2 gam B 273,6 gam D 136,8 gam Hiển thị đáp án Giả sử phần có x mol saccarozo y mol mantozo +) Phần 1: nAg = nmantozo ⇒ 2y = 0,1 +) Phần : nBr2 = nGlucozo tạo thành = x + 2y ⇒ x + 2y = 40/160 ⇒ x = 0,15; y = 0,05 ⇒ m/2 = 342.(x + y) = 68,4 ⇒ m = 136,8 (g) → Đáp án D Câu 78 Cho bốn ống nghiệm nhãn chứa dung dịch sau: glucozơ, glixerol, etanol Có thể dùng thuốc thử sau nhận biết chúng? A Cu(OH)2 kiềm đun nóng B Dung dịch AgNO3 / NH3 C Kim loại natri D Dung dịch nước brom Hiển thị đáp án Cho Cu(OH)2 vào mẫu thử - Mẫu thử khơng có tượng etanol - Hai mẫu thử lại tạo dung dịch màu xanh, sau đun nhẹ hai dung dịch này: + Dung dịch tạo kết tủa đỏ gạch glucozo + Dung dịch màu xanh glixerol Phương trình hóa học: HOCH2[CHOH]4CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH → HOCH2[CHOH]4COONa + Cu2O↓ (đỏ gạch) + 3H2O Cu(OH)2 + 2C3H5(OH)3 → 2H2O + [C3H5(OH)2O]2Cu (xanh) → Đáp án A Câu 79 Cho dung dịch chứa 3,51 gam hỗn hợp gồm saccarozơ glucozơ phản ứng AgNO3 dư dung dịch NH3 thu 2,16 gam Ag Vậy phần trăm theo khối lượng saccarozơ hỗn hợp ban đầu là: A 48,72% B 48,24% C 51,23% D 55,23% Hiển thị đáp án Sơ đồ phản ứng CH2OH – [CHOH]4 – CHO (0,01) → 2Ag (0,02) Vậy: %mglucozo = [(0,01×180)/3,51] x 100% = 51,28% %msaccarozo = 100% - 51,28% = 48,72% → Đáp án A Câu 80 Cho sơ đồ chuyển hóa sau : CO2 → X → Y → Z → T → PE Các chất X, Y, Z là: A tinh bột, xenlulozo, ancol etylic, etilen B tinh bột, glucozo, ancol etylic, etilen C tinh bột, saccarozo, andehit, etilen D tinh bột, glucozo, andêhit, etilen Hiển thị đáp án CO2 quang hợp thành tinh bột, lên men glucozo, từ glucozo lên men rượu tách nước tạo etilen → Đáp án B Câu 81 Dãy chất tham gia phản ứng thủy phân dung dịch H2SO4 đun nóng A fructozơ, saccarozơ tinh bột B saccarozơ, tinh bột xenlulozơ C glucozơ, saccarozơ fructozơ D glucozơ, tinh bột xenlulozơ Hiển thị đáp án Saccarozo đisaccarit , tinh bột xenlulozo polisaccarit nên có phản ứng thủy phân → Đáp án B Câu 82 Biết CO2 chiếm 0,03% thể tích khơng khí, thể tích khơng khí (đktc) cần cung cấp cho xanh quang hợp để tạo 162 gam tinh bột : A 112.103 lít B 448.103 lít C 336.103 lít D 224.103 lít Hiển thị đáp án Phương trình phản ứng: ⇒ m = 6.44 gam hay mol ⇒ thể tích khơng khí cần l: → Đáp án B Câu 83 Khi thuỷ phân kg bột gạo có 80% tinh bột, khối lượng glucozơ thu bao nhiêu? Giả thiết phản ứng xảy hoàn toàn A 0,80 kg B 0,90 kg C 0,99 kg D 0,89 kg Hiển thị đáp án Phương trình phản ứng: → Đáp án D Câu 84 Hòa tan 6,12 gam hỗn hợp glucozơ saccarozơ vào nước thu 100ml dung dịch X Cho X tác dụng với AgNO 3/NH3 dư thu 3,24 gam Ag Khối lượng saccarozơ hỗn hợp ban đầu là: A 2,7 gam C 3,24 gam B 3,42 gam D 2,16 gam Hiển thị đáp án C5H6(OH)5(CH=O) → 2Ag ⇒ mglucozo = (3,24 x 180)/216 = 2,7 (gam) Vậy msaccarozo = 6,12 – 27 = 3,42 (gam) → Đáp án B Câu 85 Lấy 34,2 gam gluxit X trộn với 65,8g dung dịch H 2SO4 loãng (t0) Phản ứng kết thúc thu chất hữu đồng phân A B Công thức X nồng độ % A dung dịch thu A C18H32O16 18% B C12H22O11 15% C C6H12O6 18% D C12H22O11 18% Hiển thị đáp án X -H2SO4→ A + B (đồng phân) ⇒ X saccarozo C12H22O11 nA = nB = nX = 34,2/342 = 0,1 mol ⇒ mA = 180 g ⇒ %A = 18/(34,2+65,8) = 18% → Đáp án D Câu 86 Từ m kg nho chín chứa 40% đường nho, để sản xuất 1000 lít rượu vang 20o Biết khối lượng riêng C 2H5OH 0,8gam/ml hao phí 10% lượng đường Tính giá trị m là? A 860,75kg B 8700,00kg C 8607,5kg D 869,56kg Hiển thị đáp án Theo ta có số mol rượu: nC2H5OH = 1000 20% 0,8 : 46 = 80/23 mol ⇒ Số mol glucozo nho là: 80/23 : : 0,9 = 400/207 ⇒ Số kg nho: m = 400/207 : 40 100 180 = 869,565 kg → Đáp án D Câu 87 Có lọ nhãn chứa dung dịch gồm glixeron, andehit axetic, glucozơ Có thể dùng hóa chất sau để nhận biết lọ trên? A Qùy tím AgNO3/NH3 B CaCO3/Cu(OH)2 C CuO dd Br2 D AgNO3/NH3 Cu(OH)2/OH- đun nóng Hiển thị đáp án - AgNO3/NH3nhận biết anđehit axetic CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O -to→ CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3 Cu(OH)2 phân biệt glucozo glixerol đun nhẹ HOCH2[CHOH]4CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH → HOCH2[CHOH]4COONa + Cu2O↓ (đỏ gạch) + 3H2O Cu(OH)2 + 2C3H5(OH)3 → 2H2O + [C3H5(OH)2O]2Cu (xanh) → Đáp án D Câu 88 Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm anđehit fomic, axit axetic, glucozơ, glixerol thu 29,12 lit CO (đktc) 27 gam H2O Phần trăm khối lượng glixerol hỗn hợp có giá trị A 35,1% B 23,4% C 43,8% D 46,7% Hiển thị đáp án Ta coi: HCHO, C2H4O2, C6H12O6 HCHO Hỗn hợp gồm HCHO C3H8O3 Gọi nHCHO = x; nC3H8O3 = y ⇒ % C3H8O3 = (0,2.92)/(0,7.30 + 0,2.92) = 46,7 % → Đáp án D Câu 89 Đi từ 150 gam tinh bột điều chế ml ancol etylic 46o phương pháp lên men ancol? Cho biết hiệu suất phản ứng đạt 81% d = 0,8 g/ml A 46,875 ml B 93,75 ml C 21,5625 ml D 187,5 ml Hiển thị đáp án C6H10O5 + H2O -(lên men rượu)→ C6H12O6 (1) C6H12O6 -(lên men rượu)→ 2C2H5OH + 2CO2 (2) Khối lượng tinh bột tham gia phản ứng là: 150 81% = 121,5 gam nC6H10O5 = nC6H12O6 = 1/2 nC2H5OH ⇒ nC2H5OH = 2nC6H10O5 = (2.121,5)/162 = 1,5 mol Thể tích ancol nguyên chất : VC2H5OH nguyên chất = (1,5.46)/0,8 = 86,25 ml ⇒ VC2H5OH 46o = 86,25/22,4 = 187,5 ml → Đáp án D Câu 90 Đun nóng 250 gam dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO 3/NH3 thu 15 gam Ag, nồng độ dung dịch glucozơ là: A 5% C 15% B 10% D 30% Hiển thị đáp án Phương trình phản ứng : CH2OH[CHOH]4CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag↓ + 3NH3 + H2O CH2OH[CHOH]4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3 Theo phương trình phản ứng ta thấy : Nồng độ phần trăm dung dịch glucozơ : → Đáp án A Câu 91 Hỗn hợp X gồm m1 gam mantozơ m2 gam tinh bột Chia X làm hai phần - Phần 1: Hoà tan nước dư, lọc lấy dd mantozơ cho phản ứng hết với AgNO3/NH3 0,03 mol Ag - Phần 2: Đun nóng với dung dịch H2SO4 lỗng để thực phản ứng thủy phân Hỗn hợp sau phản ứng trung hồ dung dịch NaOH sau cho toàn sản phẩm thu tác dụng hết với AgNO 3/NH3 0,11 mol Ag Giá trị m1 m2 A m1 = 10,26; m2 = 8,1 B m1 = 10,26; m2 = 4,05 C m1 = 5,13; m2 = 4,05 D m1 = 5,13; m2 = 8,1 Hiển thị đáp án +) Phần 1: nmantozo = 0,03 0,5 = 0,015 mol +) Phần 2: Gọi số mol Glucozo thủy phân tinh bột x Mantozo thủy phân tạo nGlucozo = 2nmantozo = 0,03 mol Do đó: 2.(x + 0,03) = nAg ⇒ x = 0,025 Như vậy: m1/2 = 0,015 342 = 5,13; m2/2 = 0,025.162 = 4,05 ⇒ m1 = 10,26; m2 = 8,1 → Đáp án A Câu 92 Xenlulozơ trinitrat điều chế từ phản ứng axit nictric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 60% tính theo xenlulozơ) Nếu dùng xenlulozơ khối lượng xenlulozơ trinitrat điều chế : A 2,97 B 3,67 C 2,20 D 1,10 Hiển thị đáp án → Đáp án C Câu 93 Khi đốt cháy cacbohiđrat X m H2O : mCO2 = 33:88 Công thức phân tử X A C6H12O6 B C12H22O11 C (C6H10O5)n D Cn(H2O)m Hiển thị đáp án Ta có: mH2O : mCO2 = 33:88 ⇒ H : C = 66/18 : 88/44 = 11 : ⇒ X C12H22O11 → Đáp án B Câu 94 Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu 92 gam ancol etylic Hiệu suất trình lên men tạo thành ancol etylic : A 60% B 40% C 80% D 54% Hiển thị đáp án Phương trình phản ứng: C6H12O6 -(lên men rượu)→ 2C2H5OH + 2CO2 (1) nC2H5OH = 92/46 = mol ⇒ nC6H12O6 = nC2H5OH/2 = 1mol Hiệu suất trình lên men tạo thành ancol etylic là: H = (180/300).100% = 60% → Đáp án A Câu 95 Thực phản ứng thủy phân a mol mantozo môi trường axit (hiệu suất thủy phân h) Trung hòa axit kiềm cho hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với AgNO3/NH3 dư, thu b mol Ag Mối liên hệ h, a b là: A h = (b-2a)/2a B h = (b-a)/2a C h = (b-a)/a D h = (2b-a)/a Hiển thị đáp án Hiệu suất thủy phân h số mol glucozo sau phản ứng 2.a.h số mol mantozo dư a(1-h) ⇒ Số mol Ag là: b = 2.2.a.h + 2.a.(1-h) ⇒ b = 2ah + 2a ⇒ h = (b-2a)/2a → Đáp án A Câu 96 Thủy phân hỗn hợp gồm 0,02 mol saccarozơ 0,01 mol mantozơ thời gian thu dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân chất 75%) Khi cho toàn X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO NH3 lượng Ag thu : A.0,090 mol B 0,095 mol C 0,12 mol D 0,06 mol Hiển thị đáp án Vì hiệu suất phản ứng thủy phân 75% nên tổng số mol mantozơ saccarozơ tham gia phản ứng thủy phân (0,02 + 0,01).75% = 0,0225 mol Số mol mantozơ dư sau phản ứng thủy phân 0,01.25% = 0,0025 mol Sơ đồ phản ứng : C12H22O11 (gồm mantozơ saccarozơ phản ứng) → 2C6H12O6 → 4Ag (1) C12H22O11 (mantozơ dư) → 2Ag (2) Saccarozơ dư không tham gia phản ứng tráng gương Theo sơ đồ (1) (2) suy tổng số mol Ag tạo 0,095 mol → Đáp án B Câu 97 Xenlulozo trinitrat điều chế từ xenlulozo axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng Để có 29,7 kg xenlulozo trinitrat, cần dựng dùng dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%) Giá trị m : A 30 kg B 42kg C 21kg D 10kg Hiển thị đáp án Phương trình: [C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3(đặc) → [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O nHNO3 = 3n[C6H7O2(ONO2)3]n = (3.29.7)/297 = 0,3 mol Do hiệu suất đạt 90% nên mHNO3 = (0,3.63)/0.9 = 21kg → Đáp án C Câu 98 Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng 1,5 gam/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89,1 kg xenlulozơ trinitrat (biết lượng HNO3 bị hao hụt 20%) : A 55 lít B 81 lít C 49 lít D 70 lít Hiển thị đáp án Vì lượng HNO3 hao hụt 20% nên hiệu suất phản ứng đạt 80% Gọi x số kg HNO3 đem phản ứng lượng HNO3 phản ứng x.80% kg Phương trình phản ứng : Theo (1) giả thiết ta thấy khối lượng HNO nguyên chất tham gia phản ứng : Thể tích dung dịch HNO3 nguyên chất cần dùng : Vdd HNO3 67,5% = 105/1,5 = 70 lít → Đáp án D Câu 99 Thủy phân hoàn toàn 100 gam dung dịch nước rỉ đường (nước sinh trình sản xuất đường saccarozo từ mía) thu dung dịch, pha loãng thành 100 ml dung dịch X Lấy 10 ml dung dịch X cho tham gia phản ứng tráng bạc mơi trường kiềm với có mặt NaOH NH thu 0,648 gam Ag Tính nồng độ saccarozo dung dịch nước rỉ đường A 5.21 B 3,18 C 5,13 D 4,34 Hiển thị đáp án Saccarozo + H2O -to→ Glucozo + Fructozo C12H22O11 + H2O -to→ C6H12O6 + C6H12O6 Trong môi trường kiềm glucozo fructozo có phản ứng tráng gương: C6H12O6 + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → C6H11O7NH4 + 2Ag + 2NH4NO3 ⇒ nsaccarozo = 1/4 nAg = 1,5.10-3 (mol) ⇒ %msaccarozo = 5,13% → Đáp án C Câu 100 Cho 34,2 gam mẫu saccarozơ có lẫn mantozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu 0,216 gam Ag Tính độ tinh khiết mẫu saccarozơ trên? A 1% C 90% B 99% D 10% Hiển thị đáp án Giả sử có x gam mantozo ⇒ msaccarozo = 34,2 - x (g) nAg = 2nmantozo ⇒ x = 0,342 gam ⇒ Độ tinh khiết là: (34,2-x)/34,2 = (34,2-0,342)/34,2 = 99% → Đáp án B ... D 1,44g Hướng dẫn giải : C6H12O6 + H2 → C6H14O6 180 ← 182 (gam) 1,82 180/182 : 80% = 2,25g ← 1,82 (gam) → Đáp án A dạng tập Saccarozo, Tinh bột, Xenlulozo đề thi Đại học có giải chi tiết - Đisaccarit:... Cu(OH)2 nhiệt độ thường Bài 13: Mantozo cấu tọa từ gốc glucozo mạch vòng (vòng cạnh ) Bài 14: Glucozo có nhóm -CHO , có phản ứng tráng gương Bài 15: Tiền tố có nghĩa 2, đáp án B saccarozo gồm gốc... este hóa Bài 3: Cacbohidrat Z tham gia chuyển hóa: Vậy Z khơng thể chất chất cho đây? A Glucozơ B Fructozơ C Saccarozơ D Mantozơ Hiển thị đáp án Đáp án: C Saccarozo khơng có phản ứng tạo Cu2O Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp giải các dạng bài tập chương cacbohiđrat hóa học 12 có đáp án, Phương pháp giải các dạng bài tập chương cacbohiđrat hóa học 12 có đáp án, B. Bài tập trắc nghiệm, A. Phương pháp & Ví dụ

Từ khóa liên quan