Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 3 4 tuổi theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

15 35 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2019, 11:15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO ĐƯA LÀN ĐIỆU DÂN CA - HÒ KHOAN LỆ THỦY ” VÀO TRƯỜNG HỌC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRẺ 3-4 TUỔI THEO HƯỚNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM Họ tên: Lê Thị Tuyết Chức vụ: P HT Đơn vị công tác: Trường Mầm non Ngân Thủy Lệ Thủy, tháng năm 2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO ĐƯA SÁNG KIẾN KINHLỆNGHIỆM LÀN ĐIỆU DÂN CA - HÒ KHOAN THỦY ” VÀO TRƯỜNG HỌC Đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRẺ 3-4 TUỔI THEO HƯỚNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM Họ tên: Lê Thị Tuyết Chức vụ: P HT Đơn vị Nguyễn công tác:Thị Trường Mầm non Ngân Thủy Họ tên: Kim Nhung Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường Mầm non Ngân Thủy Lệ Thủy, tháng năm 2018 Đề tài: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 3-4 tuổi theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài: Trẻ em là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của mỗi dân tộc Việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em là trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội Với lứa tuổi mầm non, ngoài nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ thì công tác giáo dục cũng là một nhiệm vụ hết sức cần thiết Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục là: Đổi mới bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng của hệ thống giáo dục quốc dân nói chung và giáo dục mầm non nói riêng Bởi vì: Giáo dục Mầm non là bậc học đầu tiên, là nền tảng, là sở ban đầu để hình thành nhân cách người Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở trường Mầm non có quyết định rất lớn đến chất lượng giáo dục ở bậc học tiếp theo Chính vì thế, năm qua nhằm phát huy tính tích cực của trẻ, tạo hội cho trẻ được trải nghiệm nhiều hơn, thỏa mãn nhu cầu được vui chơi, học tập theo ý thích cá nhân góp phần hình thành nhân cách, kỹ sống cho mỗi đứa trẻ, các trường mầm non đã đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm” phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp và khả của trẻ và cụ thể Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư TT 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TTBGDĐT ngày 25 tháng năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Để làm được điều này, đòi hỏi nhiệm vụ của giáo viên mầm non là phải tạo cho trẻ có nhiều hội để học, để làm, để trải nghiệm và khám phá, trẻ chủ động tư duy, chủ động suy nghĩ tìm tòi, tự khám phá sáng tạo theo khả nhận thức của mình “Lấy trẻ làm trung tâm” là quan điểm thực hiện xuyên suốt, thống nhất mọi hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non nhằm đảm bảo việc thực hiện chương trình Giáo dục mầm non có hiệu quả, có chất lượng và tất cả trẻ được hưởng lợi từ chương trình này Nhận thức sâu sắc được vấn đề này, bản thân là một giáo viên trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ, băn khoăn, trăn trở làm thế nào để làm tốt công tác nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Trên thực tiễn cho thấy trẻ lớp phụ trách trẻ đợ t̉i nhỏ, còn nhút nhát, chưa mạnh dạn tham gia vào các hoạt động của lớp, chưa tự mình suy nghĩ tìm cách giải quyết, trẻ học theo lối thụ động, khả giao tiếp, kỹ sớng nhiều hạn chế Với đặc điểm của lớp mình phụ trách đã mạnh dạn lựa chọn và vận dụng nhiều phương pháp vào thực tế đó là: “Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ - tuổi theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” làm đề tài nghiên cứu 1.2 Điểm phạm vi áp dụng * Điểm đề tài: Đề tài tập trung nêu biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 3-4 tuổi đạt hiệu quả cao thông qua việc áp dụng phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Đề tài tập trung vào mặt đã làm được, đề xuất hình thức mới mà giáo viên đã áp dụng phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm để tổ chức cho trẻ làm quen với các biểu tượng ban đầu về toán có hiệu quả mà phương pháp truyền thống trước chưa làm được * Phạm vi áp dụng đề tài: Đề tài “Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ -4 tuổi theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” được áp dụng phạm vi trường mầm non ở các vùng miền huyện Lệ Thủy, các trường và ngoài tỉnh Quảng Bình Nội dung của đề tài được viết tinh thần tổng hợp kinh nghiệm của bản thân, đồng nghiệp chủ yếu là biện pháp tích cực, thiết thực phù hợp với công tác chăm sóc giáo dục trẻ hiện Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đòi hỏi sự động, kiên trì của mỗi một giáo viên việc đưa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho trẻ nắm được mục tiêu của bài một cách nhanh nhất mà không bị áp đặt NỘI DUNG: 2.1 Thực trạng nội dung cần nghiên cứu Giáo dục mầm non cả nước nói chung, của huyện nhà nói riêng đã và thực hiện theo hướng đổi mới nội dung, phương pháp, đặc biệt tập trung giáo dục đẩy mạnh mô hình “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” Đòi hỏi mỡi mợt giáo viên chúng tôi, cần phải tăng cường tự học tập, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng mục tiêu chăm sóc giáo dục giai đoạn hiện Thực tế, quá trình chăm sóc các cháu ngày với độ tuổi 3- tuổi bản thân ngoài việc nắm vững kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, xác định mục tiêu và nội dung chương trình về chương trình giáo dục mầm non làm sở, tơi phải hiểu được tình hình thực tiễn của địa phương, của trường và lớp mình công tác để khai thác cái hay, cái đẹp lồng ghép vào các nội dung giáo dục phù hợp Để có phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm, bản thân cần phải biết đến vị trí, tầm quan trọng của trẻ, nhằm tìm phương pháp giảng dạy đúng đắn và thiết kế nội dung và hình thức hoạt động phù hợp với khả nhận thức của trẻ Với tầm quan trọng của đề tài và thực trạng của trường, bản thân đã băn khoăn, suy nghĩ tìm các giải pháp phù hợp để tự bồi dưỡng cho bản thân tự tin, sáng tạo, linh hoạt đổi mới phương pháp dạy học Tuy nhiên quá trình thực hiện bản thân gặp thuận lợi và khó khăn sau: 2.1.1 Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo sát ban giám hiệu nhà trường, các đồng chí phụ trách công tác chuyên môn đã góp ý, bồi dưỡng cho bản thân có nhiều kinh nghiệm Nhà trường có bề dày thành tích, được nhà trường trang bị đầy đủ sở vật chất, đồ dùng dạy học, đồ chơi, môi trường xanh, sạch, đẹp vì đã tạo điều kiện thuận lợi việc dạy trẻ 3-4 tuổi tích cực tham gia vào các hoạt động Bản thân được tham gia tập huấn Sở, Phòng tở chức, cập nhật đầy đủ và kịp thời các thông tin về đổi mới của cấp học mầm non, đó có giáo dục theo hướng “lấy trẻ làm trung tâm’ Đa số phụ huynh rất quan tâm đến công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Đó cũng chính là hạt nhân tốt công tác phối hợp với nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền thông qua các buổi họp phụ huynh 2.1.2 Khó khăn: Trường nằm ở vùng miền núi tḥc địa bàn đặc biệt khó khăn của huyện, phần lớn trẻ là em của dân tộc Vân Kiều, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, vất vả, lam lũ, việc chăm sóc, giáo dục trẻ chưa được coi trọng, nên không ít phụ huynh chưa nhận thức được hết tầm quan trọng của đợ t̉i mẫu giáo Còn xem nhẹ việc học ở độ tuổi này, cho nghỉ học tuỳ tiện, muộn về sớm, chưa chịu khó hướng dẫn thêm cho ở nhà Trẻ lớp cùng một độ tuổi có cháu sinh đầu năm, có cháu sinh cuối năm nên trình độ nhận thức của trẻ không đồng đều, có trẻ được qua lớp Nhà trẻ thì hoạt động nhanh nhẹn, cháu chưa được học qua nhà trẻ thì nhút nhát sợ sệt, chưa mạnh dạn thực hiện các nhiệm vụ cô giáo, chưa tự thực hiện các công việc đơn giản Mặc dù, được sự quan tâm của Phòng Giáo dục, Ban giám hiệu nhà trường đã không ngừng tăng trưởng về sở vật chất, trang thiết bị dạy học ngày càng được tăng trưởng đáng kể Tuy nhiên, so với nhu cầu thì chưa đáp ứng đầy đủ nên bản thân Tôi rất khó khăn việc thực hiện chương trình giáo dục nói chung và một số hoạt động truyền thụ kiến thức nói riêng * Điều tra thực tiễn: Từ thực tế trên, là giáo viên chủ nhiệm lớp băn khoăn suy nghĩ, làm thế nào để tìm giải pháp, cách làm hay để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 3-4 tuổi theo hướng lấy trẻ làm trung tâm qua đó kích thích, tạo sự ham muốn được khám phá mở mang kiến thức, giúp trẻ tự tin hơn, phát triển vốn từ của trẻ một cách khoa học đưa chất lượng giáo dục trẻ nhà trường đạt kết quả cao và đã sử dụng một số biện pháp sau: 2.2 Biện pháp thực 2.2.1: Xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần, ngày phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ Xây dựng kế hoạch là khâu đầu tiên thiếu được của công tác giáo dục trẻ, nó có vai trò định hướng cho mọi hoạt động nhằm phát huy tính độc lập và chủ động của cô và trẻ Vì thế lập kế hoạch năm, tháng, tuần, ngày cho trẻ, hoạt động không chỉ chú ý đảm bảo các yêu cầu chung của giáo dục tính mục đích, tính định hướng, tính toàn vẹn, tính thực tiễn mà đặc biệt chú ý đến vai trò, đặc điểm của trẻ, cứ vào khả nhận thức của trẻ, cá nhân trẻ để lựa chọn nợi dung phù hợp Ví dụ: Ở tháng trẻ mới đến trường, trẻ độ tuổi nhỏ bỡ ngỡ, nhút nhát Vì thế, xây dựng kế hoạch không nặng về việc truyền thụ kiến thức mà chủ yếu là rèn các kỹ cần thiết nhóm lớp biết vệ sinh đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi, biết rửa tay, lau mặt đúng quy trình và chú ý giáo dục các kỹ sống để trẻ có thể ứng phó có trường hợp xấu xảy biết gọi người lớn cần sự giúp đỡ, thấy người lạ không được theo… Mặt khác, sở đặc điểm của trẻ, đã xây dựng kế hoạch phù hợp với đặc điểm của trẻ sau: Tôi xây dựng nội dung kế hoạch từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp Bản thân lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức phù hợp với trẻ và mang tính chất lấy trẻ làm trung tâm nghĩa là cứ đặc điểm phát triển của trẻ, khả hứng thú của trẻ để lựa chọn nội dung, biện pháp, hình thức phù hợp với tư của trẻ Ví dụ: Ở lĩnh vực phát triển nhận thức, đa số bố mẹ trẻ làm nghề nông, nương rẩy, có phụ huynh không có công việc làm ăn Thì xây dựng kế hoạch lựa chọn nội dung theo nghề nghiệp của bố mẹ trẻ để trẻ thích thú, dễ hiểu Khi cho trẻ làm quen với nghề nông, cho trẻ kể về công việc của các cô bác nông dân để làm hạt lúa, củ khoai theo gì mà trẻ biết Sau đó, cho trẻ quan sát trải nghiệm màn hình để trẻ tự suy nghĩ, tự khám phá Giờ hoạt động ngoài trời, cho trẻ chơi “gieo hạt” bắt chước động tác, công việc của bác nông dân… Để trẻ thực sự trở thành trung tâm của việc xây dựng kế hoạch giáo dục, bản thân có một quan điểm xuyên suốt là hướng vào trẻ, cứ vào nhu cầu của trẻ để xây dựng kế hoạch giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục Tôi đã xây dựng kế hoạch bắt đầu từ việc xác định mục tiêu và trước hết phải cứ vào khả nhu cầu học tập của trẻ Trẻ làm được gì? Sẽ làm thế nào? Thời gian trẻ hoàn thành công việc là bao lâu? Kế hoạch giúp trẻ đạt được kết quả gì? Ví dụ: Mục tiêu giáo dục năm Mục tiêu tháng Phát triển nhận thức Tháng chủ đề “Trường Mầm non” Trẻ có khả quan Quan sát, nhận xét, kể sát, so sánh, phân loại, về một số khu vực phán đoán, chú ý ghi trường Mầm non nhớ có chủ định (phòng học, vườn hoa, xanh ) Mục tiêu giáo dục ngày Hoạt động ngoài trời “Quan sát trường Mầm non của bé” - Kiến thức: Nhận tên trường, tên các khu vực khuôn viên nhà trường - Kỹ năng: Quan sát, nhận xét, giới thiệu - Thái độ: Có ý thức bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp Biết chăm sóc, tưới nước, không ngắt lá, bẻ cành 2.2 Xây dựng môi trường vật chất mơi trường tinh thần thân thiện, an tồn, lành mạnh cho trẻ Như chúng ta đã biết, việc học và việc dạy không tự nó diễn Vì thế mà người giáo viên cần tạo các điều kiện để thực hiện Người giáo viên cần phải suy nghĩ một cách cẩn trọng về môi trường xã hội là cách mà giáo viên tương tác với trẻ để hỗ trợ học tập Điều này đòi hỏi phải được lập kế hoạch chi tiết, cụ thể Thiết kế môi trường ảnh hưởng đến việc học, cách học của trẻ, cách mà giáo viên dạy Môi trường giáo dục ảnh hưởng lớn đến sự thành công học tập của trẻ Nó ảnh hưởng đến nội dung và kết quả mong đợi có đạt được hay không Môi trường vật chất tác động đến cảm xúc của cô và trẻ, tác động đến việc sử dụng nguồn học liệu thế nào, vật liệu và phương tiện, bản chất tự nhiên của hoạt dộng vui chơi Để tạo được môi trường cho trẻ trải nghiệm các nội dung hoạt động một cách an toàn, tích cực Bản thân đã sắp xếp bàn ghế, tủ giá đồ dùng đồ chơi và các phương tiện cho trẻ vui chơi, học tập, sinh hoạt, không làm hạn chế không gian hoạt động của trẻ, khơng làm cho trẻ có cảm giác gò bó, chật chội mọi hoạt động, đảm bảo nguyên tắc cho trẻ “chơi mà học” Khi xây dựng môi trường chú ý phải làm nổi bật chủ đề chính; các góc chơi được thay đổi đồ dùng, đồ chơi, tranh ảnh, học liệu…, cần đảm bảo tính thẩm mỹ, mang tính mở và đặc biệt đảm bảo tuyệt đối trẻ chơi Đồ dùng đồ chơi ở các góc được sắp xếp phù hợp với trẻ, đẹp mắt, vừa tầm, kích thích sự hứng thú của trẻ ở mọi lúc mọi nơi Ví dụ: Khi trang trí các góc hoạt động của lớp, lựa chọn hình ảnh mang tính động gần gũi để có thể thay đổi thường xuyên theo chủ đề như: Bác sỹ Gấu, Mẹ gà mái mơ hoặc vật nghộ nghĩnh, trái biết nói…Các hình ảnh được gắn âm, dương để trẻ dễ thay đổi hàng ngày một cách dễ dàng Để tạo cho trẻ sự yêu thích, tự tin hoạt động, bên cạnh môi trường vật chất tốt, đầy đủ thì bản thân chú trọng đến mơi trường tinh thần Đó là tình cảm, sự yêu thương, gần gũi, sự tôn trọng trẻ của người giáo viên tạo cho trẻ niềm tin “Cô giáo người mẹ thứ hai” của trẻ Trẻ cần sự động viên, khen ngợi trẻ làm được việc tốt Chính vì vậy, quan tâm đến trẻ là việc mà chú ý và quan tâm nhất Có yêu thương, có tôn trọng thì trẻ mới tự tin, gần gũi để thể hiện và trao đổi gì trẻ biết, trẻ nói, trẻ mới mạnh dạn, tự tin trò chụn với và bạn Qua trò chụn giáo viên nắm bắt được tâm tư tình cảm của trẻ để có kế hoạch cho thời gian tiếp theo 2 Tổ chức tốt hoạt động theo hướng lấy trẻ làm trung tâm: Trong chương trình GDMN, hoạt động giáo dục gồm nhiều hoạt động hoạt động học, hoạt động chơi, hoạt động ngoài trời… để tổ chức hoạt động lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu quả thì giáo viên là người hướng dẫn, gợi mở, hỗ trợ tạo mọi hội cho trẻ hoạt động Khuyến khích trẻ trao đổi, chia sẽ, trình bày ý kiến của mình Quan tâm đến trẻ, tìm hiểu nhu cầu của trẻ, khơi gợi tính ham hiểu biết, tìm tòi, khám phá qua câu hỏi mà trẻ thắc mắc Tạo hội cho trẻ tích cực chủ động tham gia các hoạt động Đặc biệt quá trình thực hiện giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, chú ý đến việc tạo tình huống và sử dụng các câu hỏi mở để kích thích sự tò mò,tư của trẻ Ví dụ: Thay lối kể, trình bày giáo viên cần đặt câu hỏi, tạo tình huống như: Con nghĩ thế nào? Làm biết? Tại lại nghĩ vậy? Nếu… thì sao? Theo thì điều gì/ cái gì xảy nhằm gây sự kích thích, tò mò của trẻ vào học Khi tở chức hoạt động học, bản thân lựa chọn nội dung phù hợp với chủ đề, phù hợp với độ tuổi mà tơi phụ trách Ví dụ: Đới với chủ đề : “Động vật sống gia đình” lựa chọn nội dung để tổ chức hoạt động làm quen với môi trường xung quanh là: “Tìm hiểu về các vật nuôi gia đình” Đồ dùng sinh động phù hợp với trẻ như: Hình ảnh slied động, có âm thanh, lô tô các vật… Lựa chọn câu hỏi: Đặt ít câu hỏi câu hỏi phải khiến trẻ suy nghĩ, không hỏi tràn lan Tôn trọng câu trả lời của trẻ, khuyến khích trẻ đặt câu hỏi Ví dụ: Con nghĩ thế nào? Làm biết? Tại lại nghĩ vậy? Các góc phải được sắp xếp linh hoạt để có thể thay đổi, di dời cần thiết Ví dụ: Để có thể thay đổi sự tập trung của góc phân vai nội dung hoạt đợng thay đởi từ trò chơi đóng vai sang trò chơi Bác sỹ khám bệnh Cơng tác ch̉n bị đồ dùng phải chu đáo, màu sắc đẹp, nội dung chơi phải hấp dẫn, cô là người động viện, gợi mở cho trẻ, tạo tình huống nảy sinh có vấn đề cho trẻ tự tìm cách giải quyết Ví dụ: Ở góc chơi Bé làm nợi trợ, giáo có thể cùng chơi và vai một người khách khó tính đến ăn, khách đòi hỏi món ăn ngoài dự tính của bà chủ quán Như giáo viên có thể quan sát xem thái độ, cách giải quyết của các bé ở góc này thế nào… Đối với hoạt động vui chơi ngoài trời, giáo viên cần tạo nhiều hội cho trẻ lựa chọn học liệu, giáo viên cần trò chuyện và chia sẻ ý tưởng của trẻ kích thích trẻ tư duy, trẻ có thể chủ đợng tích cực vui chơi, tìm tòi khám phá trải nghiệm thực hành sáng tạo Vì thế giáo viên cần phải suy nghĩ cẩn thận về gì họ muốn trẻ em để học và làm thế nào để điều này có thể xảy tốt nhất thông qua quá trình tham gia và động viên trẻ Giáo viên cần có suy nghĩ về kinh nghiệm và hội cho trẻ tham gia khám phá và hoạt động Đối với hoạt động chiều, tăng cường cho trẻ hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân như: Tổ chức cho trẻ hoạt động nhóm 3-5 trẻ với hoạt động dán tranh, trẻ tự bàn bạc, thảo luận nhóm của mình để dán tranh theo đúng yêu cầu mà giáo viên đưa Giáo viên chuẩn bị tranh cho trẻ, bảng dán, keo dán và đưa yêu cầu Đối với trẻ cá biệt, nhút nhát gần gũi, động viên và cùng thực hiện với trẻ tạo cho trẻ cảm giác tự tin, mạnh dạn như: cô chơi với trẻ ở góc chơi, cô cùng vẽ với trẻ, dần dần động viên trẻ tự thể hiện khả của mình để trẻ tự mình hát một bài hát, tự mình đọc một bài thơ 2.2 Tăng cường sử dụng trò chơi với nhiều hình thức khác nhau, đa dạng hóa hoạt động trẻ, quan tâm giáo dục cá nhân trẻ nhóm bạn bè Việc sử dụng các ́u tớ chơi và hình thức học chơi, giúp cho trẻ tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, hiệu quả mà khơng gò bó áp đặt trẻ Khơng tạo cho trẻ sự nhàm chán giúp trẻ lĩnh hội kiến thức nhanh chóng, nhớ lâu Giáo viên là người tổ chức các hoạt động chơi mà học, tạo không khí thoải mái, không ép buộc trẻ, mà giúp trẻ hứng thú vào hoạt động Tuy nhiên quá trình sử dụng các yếu tố chơi, bản thân chú ý tăng dần đợ khó của tình h́ng chơi, trò chơi Khi trẻ đã thực hiện được làm phức tạp hóa luật chơi, nội dung chơi, hành động chơi nhằm mục đích nâng cao sự nhận thức rèn luyện kỹ cho trẻ Ví dụ: Để hình thành kỹ phân loại các đối tượng theo dấu hiệu đặc trưng, cho trẻ chơi trò chơi “Hãy xếp nhanh thành nhóm” yêu cầu: Lần 1: Trẻ phân loại theo một dấu hiệu khác Lần 2: Trẻ phân loại theo dấu hiệu khác Trí tưởng tượng và óc sáng tạo của trẻ được phát triển quá trình hoạt động, sự hoạt động của trẻ càng phong phú thì trí tưởng tượng của trẻ càng dồi dào, phong phú bấy nhiêu Ví dụ: Để tạo sự chú ý kích thích hứng thú của trẻ, ta có thể tổ chức cho trẻ trao đổi kinh nghiệm, kết hợp với việc cho trẻ được thể hiện kinh nghiệm đó tranh vẽ, động tác, kích thích sự tò mò Sau trẻ được tìm hiểu về hình dạng toán Ta có thể cho trẻ sử dụng các hình khác để chắp ghép hoặc xếp thành hình ngơi nhà, các vật… Như vậy, trò chơi này vừa vận dụng kiến thức toán học, kiến thức MTXQ, vừa được chơi trò chơi sáng tạo Mặt khác, ta cũng biết mỗi trẻ là một cá thể riêng biệt nên tư và khả nhận biết của trẻ cũng khác Chính vì giáo viên là người trực tiếp truyền thụ kiến thức cho trẻ phải nắm bắt được khả của trẻ Trong quá trình giảng dạy chú ý đến cá nhân trẻ để có hình thức và phương pháp phù hợp Đối với trẻ yếu: Bản thân quan tâm đến trẻ học gọi trẻ trả lời, động viên trẻ, khen trẻ trẻ làm được Với giải pháp này đã thành công với cháu Hồ văn Nhất, Hồ Thị Lan, Hồ Minh Huy cháu rất rụt rè, nhút nhát gần gũi và tạo sự thoải mái đối với trẻ Khi trẻ trả lời và làm được yêu cầu đưa kịp thời động viên trẻ, được khen ngợi trẻ rất hứng thú và thực hiện tốt mong muốn của cô Đối với trẻ giỏi: Tôi đặt câu hỏi, tình huống khó để trẻ phát huy tối đa tính tích cực sáng tạo của bản thân Khi trẻ thực hiện được bản thân kịp thời khen trẻ như: trẻ Nguyễn Vân Anh; Hồ Thị Thắm; Trần Văn Khang Để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ và đáp ứng mục tiêu giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”, quá trình trẻ ở trường mầm non, giáo viên cần phát huy cao độ tính tự lập tự chủ động tham gia mọi hoạt động mặc dầu qua hoạt động đó chưa đem lại kết quả cụ thể song ẩn đó là sự phát triển về tâm sinh lý của trẻ 2.2.5 Làm tốt công tác phối hợp với phụ huynh Thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của nhà trường, đầu năm học triển khai họp phụ huynh để bàn và thống nhất với cha mẹ trẻ về nội dung và hình thức, biện pháp giáo dục trẻ giai đoạn và cả năm Lập kế hoạch phối hợp với phụ huynh cụ thể từ đầu năm học Ví dụ: Vào đầu năm học, giáo thơng báo với phụ huynh của lớp về nội quy sau: Động viên học đều, đưa đón đúng quy định Ghi rõ tên vào các đồ dùng riêng, ba lô, dày dép, mũ quan tâm và dạy dỗ nề nếp, thói quen văn minh, lịch sự: Chào hỏi, biết cám ơn, xin lỗi, biết vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường Đóng góp các khoản kinh phí theo quy định Tổ chức hợp với cha mẹ của lớp theo định kỳ, Trong buổi họp giáo viên thông báo cụ thể về nội dung hoạt động của lớp, trao đổi với cha mẹ về kinh nghiệm chăm sóc giáo dục trẻ, tuyên truyền kiến thức khoa học về nuôi dạy trẻ, giải đáp thắc mắc cho cha mẹ trẻ cần thiết Phối hợp trao đổi trực tiếp với cha mẹ trẻ hàng ngày đón và trả trẻ Cô thông báo nhanh về tình hình của trẻ ngày, hỏi han về tình hình của trẻ ở nhà, nghe cha mẹ trao đổi điều cần chú ý của mỗi trẻ Trong lớp giáo viên chủ động xây dựng mối quan hệ giáo viên với cha mẹ và các thành viên khác gia đình, cung cấp các câu chuyện, bài thơ, trò chơi, chữ cái, chữ sớ có chương trình cho các bậc cha mẹ để họ cùng dạy trẻ lúc ở nhà Ví dụ: Tơi trao đổi với phụ huynh về một số biện pháp giáo dục trẻ như: Cha mẹ có thể làm nhiều cách để giúp bé tự tin và mạnh dạn hơn: dẫn bé chơi, tham gia các buổi lễ hội, gặp gỡ bạn bè của cha mẹ và các bạn Tuy nhiên, phụ huynh khơng nên ép trẻ phải trò chuyện với người lạ, mà nên động viên con, tạo hứng thú cho trẻ biết trò chuyện, dẫn dắt bé làm quen Cha mẹ cần quan tâm, khen ngợi ưu điểm của trẻ, để trẻ cảm thấy tự tin Ở Mẫu giáo trẻ học chơi, thông qua hoạt động vui chơi để trẻ được học được trải nghiệm, nên khơng gò bó áp đặt trẻ, khơng nhồi nhét kiến thức vào đầu trẻ Phụ huynh cần nắm bắt khả năng, sở thích của mình để động viên cho sự tự tin, có động lực để phát triển Cha mẹ nên quan tâm đến gì mình học ở trường, biết mỗi ngày trẻ cần tìm hiểu và chuẩn bị bài thế nào cho ngày học kế tiếp Phụ huynh càng tham gia nhiều hoạt động tại trường càng tốt Những điều này có tinh thần khích lệ cao đối với trẻ Điều quan trọng là, phụ huynh nên tạo cho mình một sự hứng thú với việc học và thích được đến trường, thể hiện sự quan tâm tới gì bé học, khuyến khích trẻ biết chia sẻ gì trẻ học hàng ngày với mình, khen ngợi sự tiến bộ và sự cố gắng dù nhỏ của bé 2.3 Kết đạt được: Qua quá trình thực hiện với biện pháp trẻ ở lớp đạt được kết quả đáng phấn khởi, cụ thể: * Đối với trẻ: Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động Từ chỗ trẻ tham gia hoạt động một cách rập khuôn trẻ đã hứng thú tham gia một cách tích cực Có nhiều trẻ đưa câu hỏi mang tính sáng tạo Qua nhiều lần tổ chức các hoạt động theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thấy trẻ tự tin, mạnh dạn một số trẻ nhút nhát đã tham gia vào hoạt động một cách tích cực Qua đánh giá trẻ thời gian vừa qua, kết quả cho thấy: STT Nội dung Kết Số lượng Tỷ lệ Trẻ yêu thích đến trường Mầm non 12/19 63,2 % Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động 13/19 68,4 % Trẻ thực hiện tốt các nhiệm vụ cô giao 12/19 63,2 % Trẻ hòa đờng với các bạn chơi lớp 13/19 68,4 % Trẻ tự tin mạnh dạn giao tiếp 13/19 68,4 % Trẻ có khả thể hiện mạnh dạn mong 10/19 52,6 % muốn, suy nghĩ của mình * Đối với giáo viên: Giáo viên linh hoạt, sáng tạo việc tổ chức hoạt động cho trẻ và biết lồng ghép nhiều bài học giáo dục, phù hợp các hoạt động Nắm được phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhằm khuyến khích trẻ tự chủ động, sáng tạo các hoạt động, trẻ tự tin biết nói lên ý kiến của mình lúc tham gia các hoạt động tại lớp Có thêm nhiều kinh nghiệm việc lựa chọn đồ dùng đồ chơi và trang trí lớp học sinh động lôi cuốn, kích thích trẻ tham gia vào các hoạt động Qua nhiều lần tổ chức các hoạt động theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, thấy bản thân mình gần gũi với trẻ tạo được lòng tin của phụ huynh * Đối với phụ huynh: Phụ huynh rất phấn khởi và quan tâm về việc học của trẻ Đồng thời tự nguyện đóng góp nguyên liệu, phế liệu để cô và cháu cùng chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt động KẾT LUẬN: 3.1 Ý nghĩa đề tài: Người xưa có câu: "Có cơng mài sắt có ngày nên kim" Thật vậy, với sự miệt mài, phấn đấu không mệt mỏi quá trình áp dụng nhiều giải pháp phù hợp tác động đến trẻ, đã đưa đến cho trẻ một cách học nhẹ nhàng, thoải mái Trẻ đã mạnh dạn tự tin, tích cực hoạt động và phát huy tính sáng tạo của bản thân, phát triển mạnh về tất cả mọi mặt Trẻ đã có thái độ chú ý tập trung vào hoạt động, trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động một cách hứng thú và say mê Xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần, ngày phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ nhất là trẻ ở vùng đặc biệt khó khăn Luôn tìm cách làm mới nội dung và đa dạng hóa hoạt động của trẻ, biết tạo tình huống có vấn đề và đề cao tính độc lập, tự chủ, sáng tạo của trẻ Luôn khuyến khích trẻ tìm cách giải quyết vấn đề Nắm được đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, đặc điểm tình hình của trường, lớp để lựa chọn phương pháp giáo dục cho phù hợp Xây dựng môi trường thân thiện, an toàn, lành mạnh Tạo sự thích thú đến trường, tự tin, tham gia một cách tích cực, sáng tạo các hoạt động Để tổ chức tốt các hoạt động theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Trước hết bản thân phải xác định được nhiệm vụ của người giáo viên mầm non là: “Cô giáo mẹ hiền”, tận tình chịu thương chịu khó Giáo viên tích cực học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng dạy học Cần phải làm tốt công tác phối hợp với phụ huynh Kết hợp chặt chẽ với các bậc phụ huynh, các ban ngành địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền vận động phụ huynh hiểu và đồng tình với các kế hoạch của giáo viên đưa để cùng phối hợp thực hiện Tăng cường sử dụng các trò chơi với nhiều hình thức khác nhau, đa dạng hóa các hoạt động của trẻ, quan tâm giáo dục cá nhân trẻ nhóm bạn bè Một điều rất quan trọng thiếu được đó là động viên, khuyến khích trẻ kịp thời tôn trọng ý kiến của trẻ, không chê trẻ và tạo tập Tính xuyên suốt của đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm chuyển từ hoạt động thụ động sang việc tổ chức hướng dẫn trẻ hoạt động chủ động, độc lập, tự giác phát triển lực của mỗi cá nhân Cô giáo là người tổ chức, hướng dẫn các hoạt động, đồng thời khuyến khích, động viên trẻ có thể tham gia cần thiết để tạo quá trình hoạt động tích cực của trẻ Muốn làm tốt vai trò của mình, giáo phải nắm bắt biểu hiện tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ, mặt khác phải biết áp dụng đồng bộ, khoa học và hợp lý các giải pháp sáng tạo đã nêu Hy vọng chúng ta có một “thế hệ tương lai mai sau đầy triển vọng” 3.2 Kiến nghị đề xuất: Đối với Ban giám hiệu nhà trường: Thường xuyên xây dựng tổ chức các dạy mẫu theo hướng “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” ở các độ tuổi để giáo viên được tham dự và rút kinh nghiệm Trang cấp đầy đủ trang thiết bị, sở vật chất để phục vụ cho các hoạt động học tập và vui được tốt hơn./ Đối với Phòng Giáo dục: Hở trợ tài liệu, trang thiết bị về nội dung Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để giáo viên tham khảo nghiên cứu và thực hiện Trên là một số sáng kiến và đề xuất nhỏ của tôi, để bản sáng kiến được hoàn thiện hơn, có hiệu quả rất mong được sự đóng góp ý kiến của hội đồng khoa học và các đồng nghiệp bổ sung cho sáng kiến kinh nghiệm này được hoàn thiện và đầy đủ Tôi xin chân thành cảm ơn./ Ngân Thủy, ngày 20 tháng năm 2018 Người viết sáng kiến Nguyễn Thị Kim Nhung XÁC NHẬN CỦA HĐKH NHÀ TRƯỜNG XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY ... “MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO ĐƯA SÁNG KIẾN KINHLỆNGHIỆM LÀN ĐIỆU DÂN CA - HÒ KHOAN THỦY ” VÀO TRƯỜNG HỌC Đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRẺ 3- 4 TUỔI THEO HƯỚNG GIÁO DỤC LẤY... non Ngân Thủy Lệ Thủy, tháng năm 2018 Đề tài: Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 3- 4 tuổi theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài: Trẻ em là... là: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ - tuổi theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm làm đề tài nghiên cứu 1.2 Điểm phạm vi áp dụng * Điểm đề tài: Đề tài tập trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 3 4 tuổi theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm , Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 3 4 tuổi theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm , Đề tài tập trung nêu ra những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 3-4 tuổi đạt hiệu quả cao thông qua việc áp dụng phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Đề tài tập trung vào những mặt đã làm được, đề xuất những hình thức mới mà giáo viên

Từ khóa liên quan