NHẬN xét một số đặc điểm HÌNH THÁI sọ mặt TRÊN PHIM sọ NGHIÊNG từ XA kỹ THUẬT số ở NGƯỜI KINH VIỆT NAM SAI KHỚP cắn LOẠI III

70 47 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2019, 10:43

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN HỒNG THỦY NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI SỌ MẶT TRÊN PHIM SỌ NGHIÊNG TỪ XA KỸ THUẬT SỐ Ở NGƯỜI KINH-VIỆT NAM SAI KHỚP CẮN LOẠI III ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN HỒNG THỦY NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI SỌ MẶT TRÊN PHIM SỌ NGHIÊNG TỪ XA KỸ THUẬT SỐ Ở NGƯỜI KINH-VIỆT NAM SAI KHỚP CẮN LOẠI III Chuyên ngành : Răng Hàm Mặt Mã số : 60720610 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN THỊ MỸ HẠNH HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi Nguyễn Hồng Thủy, học viên cao học khóa 24, chuyên ngành Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội xin cam đoan: Đây luận văn thân trực tiếp thực hướng dẫn Tiến sĩ Trần Thị Mỹ Hạnh Cơng trình không trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thơng tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp nhận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm cam kết Hà Nội, ngày 01 tháng năm 2016 Người viết cam đoan Nguyễn Hồng Thủy DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT : : Răng cửa : Răng cửa ĐL : Độ lệch GTTB : Giá trị trung bình K/c : Khoảng cách Kc : Khoảng cách Max : Giá trị lớn Min : Giá trị nhỏ Mod : Giá trị hay gặp Mp : Mặt phẳng PL : Phân loại RHL HT : Răng hàm lớn hàm SKC : Sai khớp cắn XHD : Xương hàm XHT : Xương hàm MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 1.1 Khớp cắn phân loại lệch lạc khớp cắn .3 1.1.1 Khái niệm sai khớp cắn 1.1.2 Phân loại khớp cắn theo Angle 1.2 Sai khớp cắn loại III .6 1.2.1 Định nghĩa .6 1.2.2 Nguyên nhân 1.2.3 Phân loại khớp cắn loại III phim sọ nghiêng 1.2.4 Đặc điểm lệch lạc khớp cắn loại III .11 1.3 Phân tích cấu trúc sọ mặt phim sọ nghiêng từ xa 12 1.3.1 Sơ lược số phương pháp phân tích cấu trúc sọ mặt .12 1.3.2 Phân tích phim sọ mặt nghiêng từ xa 13 1.3.3 Các mốc phim sọ nghiêng 15 1.3.4 Mặt phẳng tham chiếu 18 1.3.5 Một số phân tích phim sọ mặt từ xa 19 1.3.6 Giới thiệu phân tích steiner 24 1.3.7 Ưu nhược điểm phân tích phim sọ mặt nghiêng từ xa 26 1.4 Điểm qua nghiên cứu giới nước .27 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Đối tượng nghiên cứu 30 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 30 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ .30 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 30 2.3 Phương pháp nghiên cứu 31 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu .31 2.3.2 Cỡ mẫu 31 2.3.3 Cách chọn mẫu 31 2.4 Phương tiện nghiên cứu 32 2.5 Kỹ thuật thu thập số liệu 32 2.5.1 Lựa chọn đối tượng nghiên cứu 32 2.5.2 Chụp phim sọ mặt nghiêng từ xa kỹ thuật số 32 2.5.3 Quy trình đo phần mềm 33 2.6 Thu thập số liệu 33 2.6.1 Tiêu chuẩn phim 33 2.6.2 Các số cần thu thập 33 2.6.3 Phân loại khớp cắn loại III phim sọ nghiêng .36 2.7 Các biến số nghiên cứu 37 2.7.1 Các kích thước tỷ lệ xương 37 2.7.2 Các kích thước tỷ lệ 38 2.7.3 Các kích thước tỷ lệ mô mềm .39 2.8 Xử lý số liệu .39 2.9 Sai số cách khắc phục 40 2.9.1 Sai số lựa chọn đối tượng nghiên cứu 40 2.9.2 Sai số chụp phim sọ mặt nghiêng 40 2.9.3 Sai số q trình phân tích số liệu .40 2.9.4 Cách khống chế sai số 40 2.10 Đạo đức nghiên cứu 41 Chương 3: DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 3.1 Đặc điểm chung mẫu nghiên cứu 42 3.1.1 Phân bố giới tính đối tượng nghiên cứu .42 3.1.2 Phân bố phân loại sai khớp cắn loại III 42 3.2 Các số mô cứng phim cephalometric .43 3.3 Các số mô mềm phim cefalometric 48 Chương 4: BÀN LUẬN 51 4.1 Về đối tượng nghiên cứu 51 4.2 Chỉ số, số đo mô cứng 51 4.2.1 Các số số đo xương .51 4.2.2 Các số, số đo răng, tương quan với xương hàm 51 4.3 Chỉ số, số đo phần mềm .51 DỰ KIẾN KẾT LUẬN 52 DỰ KIẾN KIẾN NGHỊ 53 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ Bảng 1.1: Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 1.4 Bảng 1.5 Các đặc điểm khớp loại III thật khớp loại III giả 11 Các số phân tích Ricketts .22 Các số phân tích phim sọ nghiêng từ xa Steiner 25 Các số nhóm trước điều trị nhóm trước phẫu thuật 28 Các số theo giới bệnh nhân khớp loại III .29 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Bảng 3.11 Bảng 3.12: Bảng 3.13 Bảng 3.14 Các kích thước tỷ lệ xương phim sọ nghiêng từ xa kỹ thuật số 37 Các kích thước tỷ lệ phim sọ nghiêng từ xa kỹ thuật số 38 Các kích thước tỷ lệ mô mềm phim sọ nghiêng từ xa kỹ thuật số 39 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo giới 42 Phân bố phân loại khớp cắn Angle loại III theo giới 42 Các kích thước tỷ lệ xương theo giới tính .43 Các kích thước, tỷ lệ xương theo phân loại sai khớp cắn loại III .44 Các số xương phim sọ nghiêng từ xa: .45 Các số phim sọ nghiêng từ xa: 45 Tương quan với xương: .46 Bảng giá trị góc SNA 47 Bảng giá trị góc SNB 47 Bảng giá trị góc SND 47 Bảng giá trị góc ANB 48 Các kích thước tỷ lệ mơ mềm phim sọ mặt nghiêng từ xa theo giới tính .48 Các kích thước tỷ lệ mô mềm phim sọ mặt nghiêng từ xa theo phân loại sai khớp cắn loại III 49 Góc mũi mơi,các vị trí mơi mơi so với đường thẩm mỹ S nhóm đối tượng nghiên cứu: .50 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Hình 1.2 Hình 1.3 Hình 1.4 Hình 1.5 Khớp cắn bình thường Khớp cắn loại I Khớp cắn loại II .4 Khớp cắn loại III Sai khớp cắn loại III bất thường tương quan xương ổ Hình 1.6 Hình 1.7 Hình 1.8 Hình 1.9 Hình 1.10 Hình 1.11 Hình 1.12 Hình 1.13 Hình 1.14 Hình 1.15 Hình 1.16: Hình 2.1 Hình 2.2 Hình 2.3: Sai khớp cắn loại III phát xương hàm .9 Khớp cắn loại III phát triển xương hàm Khớp cắn loại III phát triển xương hàm phát xương hàm 10 Khớp cắn loại III xương có bù trừ xương ổ rang 10 Sơ đồ chụp phim sọ mặt nghiêng từ xa 14 Các điểm mốc xương phim sọ nghiêng 16 Các điểm chuẩn mô mềm 17 Các mặt phẳng tham chiếu 18 Độ nhô tầng mặt 21 Đường E .21 Góc mũi mơi .23 Các số xương, phim sọ nghiêng từ xa 33 Góc cửa với mặt phẳng hàm góc hai cửa 35 Các số mô mềm 35 ĐẶT VẤN ĐỀ Lệch lạc khớp cắn ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, đời sống cá nhân xã hội như: sang chấn khớp cắn, giảm chức ăn nhai, tạo điều kiện cho số bệnh miệng phát triển, ảnh hưởng đến thẩm mỹ khuôn mặt, phát âm vấn đề tâm lý Lệch lạc khớp cắn chia thành nhiều loại dựa tiêu chuẩn đưa tác giả khác nhau, tác giả Edward H Angle (1899) dựa mối tương quan hàm lớn vĩnh viễn thứ hàm với hàm lớn vĩnh viễn thứ hàm xếp liên quan tới đường cắn phân lệch lạc khớp cắn thành ba loại I, II III Trên lâm sàng hình thái lệch lạc khớp cắn đa dạng phong phú, sai khớp cắn loại III hình thái phức tạp điều trị khó khăn Theo đánh giá số nghiên cứu gần cho lệch lạc khớp cắn loại III theo Angle chiếm tỷ lệ cao nhiều quốc gia tộc người khác Theo nghiên cứu Đổng Khắc Thẩm, khảo sát tình trạng khớp cắn người Việt độ tuổi 17-27(2000) tỷ lệ lệch lạc khớp cắn 83,2%, có 71,3% sai khớp cắn loại I 21,7% sai khớp cắn loại III [1] Nghiên cứu Đặng Thị Hương tỷ lệ khớp cắn loại III 23% 100 sinh viên trường Đại học Y Hà Nội năm 2006 Qua cho thấy tình trạng lệch lạc khớp cắn loại III cộng đồng cao Trong chỉnh hình mặt, đánh giá lệch lạc khớp cắn dựa mẫu hàm thăm khám lâm sàng khơng đầy đủ, cần phân tích phim sọ nghiêng để đánh giá tồn diện Phân tích phim sọ nghiêng giúp đánh giá tương quan chiều trước sau chiều đứng thành phần chức sọ mặt bao gồm: sọ sọ, khối xương hàm trên, xương hàm dưới, hàm xương ổ hàm trên, 47 Xương hàm Góc mặt( Góc GoGn-FH( ANB( AO-BO (mm) xương hàm Nhận xét: Bảng 3.6 Các số phim sọ nghiêng từ xa: Chỉ số 1-APog 1-APog(mm) - APog - APog(mm) Góc -GoGn Răng hàm Răng hàm Răng hàm trên- hàm Nhận xét: GTTB ĐL Min Max p -GoGn 1- (0) (0) Góc 1- ( Bảng 3.7 Tương quan với xương: N Bất thường xương ổ Quá phát xương hàm dướixương hàm bình thường Kém phát triển xương hàm trênxương hàm bình thường 1-APog (0) mm - APog (0) mm 48 Kém phát triển xương hàm phát xương hàm Nhận xét: Bảng 3.8 Bảng giá trị góc SNA KC Giới ±s PL PL PL PL4 p (T – test) Nam Nữ p (T – test) ±s Nhận xét: Bảng 3.9 Bảng giá trị góc SNB KC Giới Nam Nữ p (T – test) ±s Nhận xét: ±s PL PL2 PL PL p (T – test) 49 Bảng 3.10 Bảng giá trị góc SND KC Giới ±s PL PL PL PL p (T – test) Nam Nữ p (T – test) ±s Bảng 3.11 Bảng giá trị góc ANB KC ±s PL Giới PL PL PL p (T – test) Nam Nữ p (T – test) ±s 3.3 Các số mô mềm phim cefalometric: Bảng 3.12: Các kích thước tỷ lệ mô mềm phim sọ mặt nghiêng từ xa theo giới tính Kích thước/ Tỷ lệ Gl-Sn-Pg’( ) N’-Sn-Pg’ (0) N’-Pn- Pg’ (0) Pn-N’-Pg’(0) Pn-N-Sn (0) Cm-Sn-Ls (0) Li-B’-Pg’(0) Gl- Sn (mm) N’- Sn(mm) Nam (n) GTTB ĐL Nữ ( n) GTTB p ĐL 50 Sn-Me’ (mm) N’Sn/SnMe’ GlSn/SnMe’ Li-E (mm) Ls-E (mm) Li-S (mm) Ls-S (mm) Nhận xét: Bảng 3.13 Các kích thước tỷ lệ mô mềm phim sọ mặt nghiêng từ xa theo phân loại sai khớp cắn loại III Kích thước/ Tỷ lệ Gl-Sn-Pg’(0) N’-Sn-Pg’ (0) N’-Pn- Pg’ (0) Pn-N’-Pg’(0) Pn-N-Sn (0) Cm-Sn-Ls (0) Li-B’-Pg’(0) Gl- Sn (mm) N’- Sn(mm) Sn-Me’ (mm) N’Sn/SnMe’ GlSn/SnMe’ Li-E (mm) Ls-E (mm) Li-S (mm) Ls-S (mm) Nhận xét: PL PL PL PL (n) (n) (n) (n) GTTB ĐL GTTB ĐL GTTB ĐL GTTB ĐL P 51 Bảng 3.14 Góc mũi mơi,các vị trí mơi mơi so với đường thẩm mỹ S nhóm đối tượng nghiên cứu: Chỉ số Góc mũi mơi() Kc mơi trênđường E(mm) Kc mơi dướiđường E(mm) Nhận xét: TB ĐL Min Max Mod P 52 Chương BÀN LUẬN 4.1 Về đối tượng nghiên cứu: 4.2 Chỉ số, số đo mô cứng: 4.2.1 Các số số đo xương: 4.2.2 Các số, số đo răng, tương quan với xương hàm: 4.3 Chỉ số, số đo phần mềm: 53 DỰ KIẾN KẾT LUẬN Đánh giá số, số đo phần xương, răng: * Tỷ lệ phân loại khớp cắn Angle loại III phim sọ nghiêng nhóm đối tượng nghiên cứu: * Các số số đo xương, răng: Đánh giá số mô mềm: 54 55 DỰ KIẾN KIẾN NGHỊ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI - Bảo vệ đề cương: Tháng 9/2016 Thu thập số liệu, viết luận văn: Từ tháng 8/2016 đến tháng 12/2017 Bảo vệ luận văn: Tháng 12/2017 Kinh phí dự kiến: 20.000.000 đ (Hai mươi triệu đồng chẵn) Dự kiến người hướng dẫn khoa học: TS Trần Thị Mỹ Hạnh, Trường Đại học Y Hà Nội TÀI LIỆU THAM KHẢO Đổng Khắc Thẩm: Khảo sát tình trạng khớp cắn người Việt độ tuổi 17-27 Luận văn thac sĩ y học TP HCM 2000 Proffit, W.R, Fields, H.W., & Sarver, D.M(2012) Malocclusion and Dentofacial Deformity in Contemporary society Contemporary orthodontics, Fifth Edition, Mosby Elsevier, St.Louis, 2-14 Dylewski L.,Antoszewska J (2012) Photography in orthodontic: Trend and current standards.Journal of Stomatology, 65(3), 739-750 Hoàng Việt Hải (2013) Phân loại lệch lạc khớp cắn Chỉnh hình mặt, nhà xuất Giáo dục Việt Nam, 66-75 Mai Thu Thảo, Đoàn Quốc Huy, Phan Thị Xuân Lan (2004), “Phân loại khớp cắn theo Edward H.Angle” Chỉnh hình mặt, nhà xuất Y học, tr 67-75 Hồ Thị Thùy Trang (2004), “Chỉnh hình can thiệp sai khớp cắn hạng III Angle”, Chỉnh hình mặt, nhà xuất y học, trang 197-214 Lê Thị Nhàn (1977), “Lệch lạc –hàm trước-sau”, Bộ môn hàm mặt- trường đại học Y khoa tập 1, nhà xuất y học, trang 450- 457 Angle E.H (1900) Classifcation and diagnosis of malocclusion Treatment of malocclusion of the teeth and fractures of the maxillae.Angle’s system Sixth Edition ,S.S White dental manufacturing Co, Philadelphia,34-44 Lưu Thị Thanh Mai (2012) Thực trạng sai lệch khớp cắn phân tích số số phim cephalometric mẫu sinh viên Đại học Y Dược Thái Nguyên có lệch lạc khớp cắn loại II năm 2012.Luận văn Thạc sĩ Y hoạc,Trường Đại học Y Hà Nội, 48-60 10 Ozkul T Ozkul M.H et al (2009) A Software Tool for Measuarement of Facial Parameters The Open Chemical and Biomedical Methods Journal , 2, 69-74 11 Ghoddousi H.,Edler R et al (2007) Conparision of three methods of facial measurement.Internationnal journal of Oral Maxillofacial Surgrery, 36 (3), 250-258 12 Kook MS.,Jung s.,Park HJ Et al (2014) A Comparison study of different facial soft tissue analysis methods Journal of CranioMaxillofacial surgery, 42 (5), 648-565 13 M.G., P., The Reliability of Facial Soft Tissue Landmarks With Photogrammetry.Master’s Thesis,Marquette University, (2013) 14 Wonf J.y.,Oh A.,Ohta E et al (2008) Validity and reliability of craniofacial anthopometric measuarement of 3D digital photogrammetric images Cleft Palate-Craniofac Journal, 45(3) 232-239 15 Weems(2006) Radiographic Cephalometry Technique Radiographic Cephalometry From Basics to 3-D Imaging, second Edition, Quintessence Pubilishing Co, Inc, Hanover Park, IL, 33-34 16 Hoàng Việt Hải “Các điểm chuẩn mặt phẳng phim sọ nghiêng”, chỉnh hình mặt, nhà xuất giáo giục Việt Nam, trang 76 17 Caufield P.W (2008), “Tracing technique and Identification of Landmarks”, Radiographic cephalometry, Quintessence Pub.Co, pp 45-51 18 Hồ Thị Thùy Trang, Phan Thị Xuân Lan (2004), “Phim sọ nghiêng dùng chỉnh hình mặt”, Chỉnh hình mặt, nhà xuất y học, tr84 19 Commission (2004), Quality standards and quality assurance Radio Protection –European guidelines on radio protection in dental radiology 136,60 20 Hoàng Việt Hải (2011) Đánh giá tỷ lệ khớp cắn theo phân loai angle độ nghiêng trục thân khớp cắn bình thường Tạp chí Y học thực hành (681) – số 12/2009, 24-26 21 Caufield P.W (2006) Tracing Technoque and Identification of Landmarks Radiographic Cephalometry From Basics to 3-D Imaging, Second Edition, Quintessence Publishing Co, Inc, Hannover Park, IL, 45-52 22 Daneshavari S et al (2010) Cephalometric Manual The Univesity of New Mexico, 3-124 23 Jacobson A (2008), “Steiner analysis”, Radiographic cephalometry, Quintessence Pud.Co, pp 71-78 24 Hồ Thị Thùy Trang (2004), “Phân tích Steiner”, Chỉnh hình mặt, nhà xuất y học, tr 106-111 25 Commission (2004) Quality standards and quality assurance.Radio Protection –European guidelines on radio protection in dental radiology 136,60 26 Hồ Thị Quỳnh Trang (2004) Phim sọ nghiêng dùng chỉnh hình mặt.Chỉnh hình mặt,Nhà xuất Y học ,84-105 27 Jacobson A (2006) Steiner Analysis Radiographic Cephalometry From Basics to 3-d Imaging ,Second Edition, Quintessence Publishing Co.Inc.Hanover Park, IL, 63-70 28 Naragond A et al (2012).diagnostic Limitations of cephalometrics in orthodontics-A review Journal of Dental and Medical Sciences,3(1),3035 29 Toms AP, “Class III malocclusion: a cephalometric study of Saudi Arabians” Br J Orthod 1989 Aug; 16(3):201-6 30 Bukkary MT, “Comparative cephalometric study of Class III malocclusion in Saudi and Japanese adult females”.J Oral Sci 2005 Jun; 47 (2): 83-90 31 A-Bark V, M.Rabie, Ricky W, K.Wang and G.U.Min, “Treatmen in Borderline Class III malocclusion: Orthodontic camouflage (Extraction) Versus Orthognathic Surgery” The open Dentistry Journal, 2008, 2, 38-48 32 Baccetti T,Reyes BC,Mc Namara JA, “Jr Gender differences in Class III malocclusion”, Angle Orthod 2005; 75:510-520 33 Vũ Thị Vân Anh, “Nhận xét số số phim sọ nghiêng theo phân tích Steiner bệnh nhân lệch lạc khớp cắn loại III”, 2011 34 Chew MT (2005), “Soft and Hard Tissue Changes after Bimaxillary Surgery in Chinese Class III Patients”, The Angle Orthodontist, Vol 75, No 6, pp 959-963 35 Ellis E, Mc Namara JA.Jr (1984), “Components of adult class III open bite Malocclusion”, Am J Oral maxillofacial surgery, No 42, pp 295-305 36 Koodaryan R, “Components of adult Class III malocclusion in Irian population”, 2009, 3(1): 20-23 37 Weems, Radiographic Cephalometry Technique Radiographic Cephalometry From Basics to 3-D Imaging, Second Edition, (2006).Quintessence Pubilishing Co, Inc, Hanover Park, IL.33-34 PHIẾU THU THẬP THƠNG TIN I.Phần hành Họ tên:…………………………….Ngày sinh:………………….Giới… Lớp:………………………………… Điện thoại liên lạc………………… II.Phân loại sai khớp cắn loại III Phân loại Phân loại Phân loại Phân loại III Các số phim sọ mặt nghiêng từ xa Các số xương SNA SNB ANB A0B0 Các số mô mềm Gl-Sn-Pg’ N’-Sn-Pg’ N’-Pn- Pg’ Pn-N’-Pg’ FH/NPg N-A-Pg N-ANs ANS-Me U1/SN U1/PP U1/NA U1-NA L1/MnP L1/NB L1-NB U1-L1 Pn-N-Sn Cm-Sn- Ls Lp-B’- Pg’ Gl- Sn N’- Sn Sn-Me’ Li-E Ls-E Li-S Ls-S ... NGUYỄN HỒNG THỦY NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI SỌ MẶT TRÊN PHIM SỌ NGHIÊNG TỪ XA KỸ THUẬT SỐ Ở NGƯỜI KINH- VIỆT NAM SAI KHỚP CẮN LOẠI III Chuyên ngành : Răng Hàm Mặt Mã số : 60720610 ĐỀ CƯƠNG... số số đo góc, kích thước sọ mặt mơ cứng phim sọ nghiêng từ xa người Kinh- Việt Nam lệch lạc khớp cắn loại III Xác định số số đo góc, kích thước sọ mặt mơ mềm phim sọ nghiêng từ xa người Kinh- Việt. .. trình tăng trưởng, thay đổi sau điều trị Vì lý chúng tơi thực đề tài: Nhận xét số đặc điểm hình thái sọ mặt phim sọ nghiêng từ xa kĩ thuật số người KinhViệt Nam sai khớp cắn loại III với mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: NHẬN xét một số đặc điểm HÌNH THÁI sọ mặt TRÊN PHIM sọ NGHIÊNG từ XA kỹ THUẬT số ở NGƯỜI KINH VIỆT NAM SAI KHỚP cắn LOẠI III , NHẬN xét một số đặc điểm HÌNH THÁI sọ mặt TRÊN PHIM sọ NGHIÊNG từ XA kỹ THUẬT số ở NGƯỜI KINH VIỆT NAM SAI KHỚP cắn LOẠI III , Năm 2009 Koodaryan R đã nghiên cứu “thành phần của khớp cắn loại III ở người lớn trong cộng đồng người Iran” cho kết quả: 54% sai khớp cắn loại III do quá phát xương hàm dưới, 22% sai khớp cắn loại III do xương hàm trên kém phát triển, 8% sai khớp cắn loạ

Từ khóa liên quan