Nghiên cứu xu hướng sử dụng hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp tại chi cục thuế quận bình thủy thành phố cần thơ

87 129 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2019, 22:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM HỮU TRỊ NGHIÊN CỨU XU HƯỚNG SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THỦY THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM HỮU TRỊ NGHIÊN CỨU XU HƯỚNG SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THỦY THÀNH PHỐ CẦN THƠ CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS HỒNG HẢI YẾN TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 I LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng sử dụng hóa đơn điện từ doanh nghiệp quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ” hồn thành dựa kết nghiên cứu kết nghiên cứu chưa dùng cho luận văn cấp khác Cần Thơ, ngày ….tháng … năm 2019 Người thực Phạm Hữu Trị II MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN……………………………………………………… I MỤC LỤC…………………………………………………………… II DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT……………………….……………… III DANH MỤC BẢNG………………………………………………… IV DANH MỤC HÌNH…………………………………………………….V TĨM TẮT TIẾNG VIỆT……………….…………………………….VI ABSTRACT………………………………………………………… VII CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.2 Lý chọn đề tài Xác định vấn đề nghiên cứu 1.4 Mục tiêu nghiên cứu 1.4.1 Mục tiêu chung 1.4.2 Mục tiêu cụ thể 1.5 Câu hỏi nghiên cứu 1.6 Đối tượng phạm vi ghiên cứu 1.7 Phương pháp nghiên cứu 1.8 Ý nghĩa đề tài CHƯƠNG CƠ SƠ LÝ LUẬN VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ Ý ĐỊNH SỬ DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG 2.1 Tổng quan hóa đơn điện tử 2.1.1 Khái niệm hóa đơn điện tử 2.1.2 Sự cần thiết phải sử dụng hóa đơn điện tử 2.1.2.1 Hóa đơn điện tử điều kiện cần cho thương mại điện tử toàn cầu 2.1.2.2 Quảng bá thương hiệu III 2.1.2.3 Ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa 2.1.2.4 Tính minh bạch doanh nghiệp 2.1.3 Cơ sở pháp lý hóa đơn điện tử 2.2 Lược khảo nghiên cứu hóa đơn điện điện tử 10 2.3 Nền tảng lý thuyết ý định sử dụng dịch vụ khách hàng 12 2.3.1 Mơ hình lý thuyết hành vi mua hàng dự định (Theory of planned behavior: model-TPB) 12 2.3.2 Lý thuyết thống chấp nhận sử dụng công nghệ 13 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 15 3.1 Quy trình nghiên cứu 15 3.1.1 Nghiên định tính 16 3.1.2 Nghiên cứu định lượng 17 3.2 Thang đo 18 3.2.1 Cơ sở xây dựng thang đo 18 3.2.2 Xây dựng thang đo 19 3.3 Phương pháp thu thập liệu 20 3.4 Mẫu nghiên cứu định lượng 20 3.4.1 Cỡ mẫu 20 3.4.2 Phương pháp chọn mẫu 21 3.4.3 Thiết kế phiếu khảo sát 21 3.4.4 Phương pháp thực khảo sát 22 3.5 Các giả thuyết nghiên cứu 23 3.6 Mơ hình nghiên cứu 26 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 27 4.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo 29 4.2.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo hiệu mong đợi 29 IV 4.2.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo dễ sử dụng hóa đơn điện tử (lần 1) 30 4.2.3 Kiểm định độ tin cậy thang đo dễ sử dụng hóa đơn điện tử (lần 2) 30 4.2.4 Kiểm định độ tin cậy thang đo chuẩn chủ quan 31 4.2.5 Kiểm định độ tin cậy thang đo nhận thức rủi ro 32 4.2.6 Kiểm định độ tin cậy thang đo kiểm soát hành vi 32 4.2.7 Kiểm định độ tin cậy thang đo nhận thức niềm tin (lần 1) 33 4.2.8 Kiểm định độ tin cậy thang đo nhận thức niềm tin (lần 2) 33 4.3 Phân tích nhân tố khám phá 34 4.4 Phân tích hồi quy đa biến 37 4.4.1 Phân tích khác biệt loại hình doanh nghiệp xu hướng sử dụng hóa đơn điện tử 38 4.4.2 Phân tích khác biệt lĩnh vực kinh doanh xu hướng sử dụng hóa đơn điện tử 39 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO XU HƯỚNG CHẤP NHẬN SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 41 5.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 41 5.1.1 Định hướng sử dụng hóa đơn điện tử 41 5.1.2 Tóm lược kết nghiên cứu 42 5.2 Nhóm giải pháp nâng cao xu hướng sử dụng hóa đơn điện tử 44 5.2.1 Giải pháp đẩy mạnh cảm nhận hiệu mong đợi từ doanh nghiệp 44 5.2.2 Giải pháp tăng nhận thưc tính dễ sử dụng hóa đơn điện tử 45 5.2.3 Giài pháp thay đổi chuẩn chủ quan khách hàng 46 5.2.4 Giải pháp giảm cảm nhận rủi ro khách hàng sử dụng hóa đơn điện tử 46 5.2.5 Giải pháp kiểm soát hành vi khách hàng sử dụng hóa đơn điện tử 47 5.2.6 Giải pháp tăng chuẩn chủ quan sử dụng hóa đơn điện tử 48 5.2.7 Giải pháp tăng niềm tin sử dụng hóa đơn điện tử 48 5.3 Một số giải pháp bổ trợ quan thuế 49 V 5.4 Kiến nghị 50 5.5 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 51 5.5.1 Hạn chế để tài 51 5.5.2 Hướng nghiên cứu đề tài 51 5.6 Kết luận 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO .54 PHỤ LỤC 55 VI DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CQT Cơ quan Thuế CCT Chi cục Thuế HĐĐT Hóa đơn điện tử NHTM Ngân hàng thương mại NSNN Ngân sách Nhà nước NNT Người nộp thuế TTTT Thanh toán trực tuyến TMĐT Thương mại điện tử VII DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp giả thuyết nghiên cứu 25 Bảng 3.1: Thang đo mã hóa biến quan sát 19 Bảng 3.2: Tỷ lệ phát phiếu khảo sát 22 Bảng 4.1: Kiểm định độ tin cậy thang đo hiệu mong đợi 29 Bảng 4.2: Kiểm định độ tin cậy thang đo dễ sử dụng hóa đơn điện tử (lần 1) 30 Bảng 4.3: Kiểm định độ tin cậy thang đo dễ sử dụng hóa đơn điện tử (lần 2) 31 Bảng 4.4: Kiểm định độ tin cậy thang đo chuẩn chủ quan 31 Bảng 4.5: Kiểm định độ tin cậy thang đo nhận thức rủi ro 32 Bảng 4.6: Kiểm định độ tin cậy thang đo nhận thức niềm tin (lần 1) 33 Bảng 4.7: Kiểm định độ tin cậy thang đo nhận thức niềm tin (lần 2) 33 Bảng 4.8: Kiểm định KMO kiểm định Bartlett's 35 Bảng 4.9: Hệ số tải nhân tố 35 Bảng 4.10: Ma trận xoay nhân tố 36 Bảng 4.11: Kết phân tích hồi quy đa biến 38 Bảng 4.12: Kiểm định sâu Anova loại hình doanh nghiệp 39 Bảng 4.13: Kiểm định sâu Anova lĩnh vực kinh doanh 40 Bảng 5.1: Mức độ ảnh hưởng yếu tố 43 VIII DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Mơ hình lý thuyết hành vi dự định (TPB) 13 Hình 2.2: Mơ hình thống chấp nhận sử dụng cơng nghệ (UTAUT) 14 Hình 3.1: Khung nghiên cứu 18 Hình 3.2: Mơ hình nghiên cứu 26 Hình 4.1: Tỷ trọng loại hình doanh nghiệp 27 Hình 4.2: Tỷ trọng lĩnh vực, sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 28 61 Phụ lục 2: PHIẾU KHẢO SÁT ĐỊNH LƯỢNG PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào Anh, Chị, tên Phạm Hữu Trị, học viên Khoa Sau đại học, trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, thực luận văn tốt nghiệp với đề tài “Nghiên cứu xu hướng sử dụng hóa đơn điện tử doanh ngiệp chi cục thuế quận bình thủy thành phố Cần Thơ” Anh, Chị vui lòng dành cho chúng tơi thời gian để hồn thành phiếu khảo sát Mục đích khảo sát sử dụng cho việc hoàn thành luận văn tốt nghiệp Mọi thông tin Anh, Chị cung cấp giữ bí mật Chân thành cám ơn mong nhận giúp đỡ Anh, Chị! I Thông tin chung Doanh ngiệp, Anh, Chị làm việc thành lập vào năm nào? Năm Doanh ngiệp, Anh, Chị làm việc thuộc loại hình kinh tế nào? (Một lựa chọn, đánh dấu “x” vào cột lựa chọn) Stt Loại hình Doanh ngiệp tư nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Công ty cổ phần Hợp tác xã Lựa chọn Loại hình khác: Doanh ngiệp, Anh, Chị làm việc chủ yếu hoạt động lĩnh vực đây? (Một lựa chọn, đánh dấu “x” vào cột lựa chọn) Stt Lĩnh vực Công nghiệp, chế tạo Xây dựng Thương mại Lựa chọn 62 Dịch vụ Nông nghiệp Lĩnh vực khác: Doanh ngiệp, Anh, Chị làm việc có vốn kinh doanh bao nhiêu? (Theo báo cáo tài năm 2018) tỷ đồng Anh, Chị tìm hiểu hóa đơn điện tử qua kênh thông tin nào? (Đánh dấu “x” vào cột lựa chọn) Stt Kênh thông tin Cơ quan thuế hỗ trợ Báo, tivi Internet Đồng nghiệp Lựa chọn Thông tin khác: Anh/chị vui lòng cho biết hình thức liên hệ với quan thuế? (Đánh dấu “x” vào cột lựa chọn) Stt Hình thức liên hệ Trực tiếp với quan thuế Điện thoại Văn Tập huấn, đối thoại Email Hình thức khác Lựa chọn 63 II Nội dung Hướng dẫn lựa chọn trả lời: Anh, Chị vui lòng đánh dấu “X” vào tương ứng thể mức độ đồng ý Anh/Chị phát biểu theo quy ước sau: Rất không đồng Không đồng ý Trung lập Đồng ý Rất Đồng ý Anh, Chị vui lòng cho biết ý kiến Anh, Chị phát biểu đây: Mã Tiêu chí đánh giá Hóa đơn điện tử hữu ích thuận tiện Hóa đơn điện tử tiết kiệm thời gian Hóa đơn điện tử dể quản lý Hóa đơn điện tử tiết kiệm chi phí 5 Thao tác thực hóa đơn đơn điện đơn giản Anh, Chị hồn tồn kiểm sốt q trình sử dụng hóa đơn điện tử Anh, Chị đủ khả tạo, lập hóa đơn điện tử Thông tin phần mềm hóa đơn điện tử trực quan 10 11 Sử dụng hóa đơn điện tử chịu ảnh hưởng truyền thông Tham khảo đồng nghiệp hóa đơn điện tử điều tốt Anh chị sử dụng hóa đơn điện tử qua lời khuyên nhà cung cấp 5 12 Cơ quan thuế khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử 13 Sử dụng hóa đơn điện tử có tính bảo mật cao 14 Không sai lệch thông tin hóa đơn điện tử 15 Đối tác chấp nhận hóa đơn điện tử 16 Không giang lận giao, nhận hàng hóa sử dụng hóa đơn điện tử 64 Doanh nghiệp, Anh, Chị làm việc có tài nguyên sử 17 dụng hóa đơn điện tử Doanh nghiệp, Anh, Chị làm việc có lực sử 18 dụng hóa đơn điện tử 5 19 Anh, Chị tự tinh sử dụng hóa đơn điện 20 Sử dụng hóa đơn điện tử an toàn 21 Hóa đơn điện tử pháp luật bảo vệ 22 Hóa đơn điện tử đáng tin cậy 23 Hóa đơn điện tử hữu ích 24 Anh, Chị đồng ý sử dụng hóa đơn điện tử 25 Hóa đơn điện tử phù hợp với thời đại 26 Sử dụng hóa đơn điện tử lựa chọn đắn Phụ lục 3: Loại hình doanh nghiệp Loại hình doanh nghiệp Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 1,00 Doanh nghiệp tư nhâ 2,00 Công ty trách nhiệm hữu hạn Valid 3,00 Công ty cổ phần 4,00 Hợp tác xã Total 38 32.8 32.8 32.8 57 49.1 49.1 81.9 15 12.9 12.9 94.8 5.2 5.2 100.0 116 100.0 100.0 65 Phụ lục 4: Lĩnh vực hoạt động Lĩnh vực kinh doanh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 1,00 Công nghiệp, chế tạo 16 13.8 13.8 13.8 2,00 Xây dựng 27 23.3 23.3 37.1 3,00 Thương mại 39 33.6 33.6 70.7 4,00 Dịch vụ 24 20.7 20.7 91.4 5,00 Nông nghiệp 10 8.6 8.6 100.0 116 100.0 100.0 Valid Total Phụ lục 5: Vốn kinh doanh Vốn kinh doanh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 1.00 4.3 4.3 4.3 2.00 14 12.1 12.1 16.4 3.00 10 8.6 8.6 25.0 4.00 26 22.4 22.4 47.4 5.00 19 16.4 16.4 63.8 6.00 12 10.3 10.3 74.1 7.00 12 10.3 10.3 84.5 8.00 6.9 6.9 91.4 9.00 4.3 4.3 95.7 10.00 4.3 4.3 100.0 Total 116 100.0 100.0 Phụ lục 6: Kiểm định độ tin cậy thang đo hiệu mong đợi Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 832 66 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted HQ1 8.82 8.758 683 777 HQ2 8.84 8.903 696 771 HQ3 8.96 9.311 612 808 HQ4 9.03 8.947 649 792 Phụ lục 7: Kiểm định độ tin cậy thang đo dễ sử dụng (lần 1) Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 459 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted DSD1 8.20 3.360 556 022 DSD2 8.09 4.765 464 237 DSD3 8.24 4.098 603 079 DSD4 7.74 7.063 -.215 847 Phụ lục 8: Kiểm định độ tin cậy thang đo dễ sử dụng (lần 2) Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 847 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted DSD1 5.18 2.723 728 807 DSD2 5.08 3.863 722 796 DSD3 5.22 3.549 747 763 67 Phụ lục 9: Kiểm định độ tin cậy thang đo chuẩn chủ quan Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 809 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted CCQ1 9.09 8.226 550 802 CCQ2 9.43 8.126 698 728 CCQ3 9.40 8.537 640 756 CCQ4 9.32 8.323 632 759 Phụ lục 10: Kiểm định độ tin cậy thang đo nhận thức rủi ro Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 916 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted RR1 9.64 12.094 819 888 RR2 9.52 11.678 837 881 RR3 9.47 11.521 809 892 RR4 9.57 12.387 770 904 Phụ lục 11: Kiểm định độ tin cậy thang đo nhận thức hành vi Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 804 68 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted KSHV1 6.73 5.171 665 718 KSHV2 6.66 5.495 684 702 KSHV3 6.88 5.394 608 778 Phụ lục 12: Kiểm định độ tin cậy thang đo nhận thức niềm tin (lần 1) Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 756 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted NT1 9.05 7.876 679 624 NT2 8.88 8.159 677 627 NT3 8.89 11.909 236 837 NT4 8.69 8.059 650 642 Phụ lục 13: Kiểm định độ tin cậy thang đo nhận thức niềm tin (lần 2) Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 837 69 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted NT1 6.10 5.641 699 775 NT2 5.93 5.769 724 752 NT4 5.74 5.759 677 797 Phụ lục 14: Kiểm định độ tin cậy thang đo xu hướng sử dụng hóa đơn điện tử Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 777 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted XHSD1 7.78 1.271 642 668 XHSD2 8.21 1.296 648 663 XHSD3 8.03 1.286 555 767 Phụ lục 15: Phân tích nhân tố khám phá biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig .688 97.131 000 70 Total Variance Explained Compone nt Initial Eigenvalues Total % of Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Variance 2.084 69.455 69.455 539 17.957 87.413 378 12.587 100.000 2.084 69.455 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component XHSD2 856 XHSD1 853 XHSD3 789 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Phụ lục 16: Phân tích hồi quy đa biến Variables Entered/Removeda Model Variables Variables Entered Removed Method NT, DSD, KSHV, RR, HQ, Enter CCQb a Dependent Variable: XHSD b All requested variables entered Model Summaryb Model R R Square 951a 905 Adjusted R Std Error of the Square Estimate 899 a Predictors: (Constant), NT, DSD, KSHV, RR, HQ, CCQ b Dependent Variable: XHSD 17040 Durbin-Watson 1.680 69.455 71 Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error (Constant) 814 114 HQ 171 018 DSD 190 CCQ t Sig Collinearity Statistics Beta Tolerance VIF 7.108 000 309 9.385 000 806 1.241 020 313 9.476 000 799 1.251 164 021 292 7.768 000 618 1.618 RR 199 015 419 13.170 000 862 1.161 KSHV 162 015 333 11.062 000 966 1.036 NT 173 015 371 11.851 000 892 1.121 a Dependent Variable: XHSD 72 73 Multiple Comparisons Dependent Variable: XHSD Bonferroni (I) LoaiHinhDN (J) LoaiHinhDN Mean Std Difference Error Sig (I-J) 2,00 Công ty trách nhiệm hữu 1,00 Doanh hạn nghiệp tư nhâ 3,00 Công ty cổ phần 2,00 Công ty trách nhiệm hữu hạn Upper Bound Bound -.85088* 05285 000 -.9928 -.7089 -.42982* 07696 000 -.6365 -.2231 4,00 Hợp tác xã 11087 000 4946 1.0902 1,00 Doanh nghiệp tư nhâ 85088* 05285 000 7089 9928 3,00 Công ty cổ phần 42105* 07324 000 2243 6178 1.64327* 10832 000 1.3523 1.9342 42982* 07696 000 2231 6365 -.42105* 07324 000 -.6178 -.2243 4,00 Hợp tác xã 1.22222* 12191 000 8948 1.5497 1,00 Doanh nghiệp tư nhâ -.79240* 000 -1.0902 -.4946 4,00 Hợp tác xã 3,00 Công ty cổ 2,00 Công ty trách nhiệm hữu 4,00 Hợp tác Lower 79240* 1,00 Doanh nghiệp tư nhâ phần 95% Confidence Interval hạn 11087 74 xã 2,00 Công ty trách nhiệm hữu hạn 3,00 Công ty cổ phần -1.64327* 10832 000 -1.9342 -1.3523 -1.22222* 12191 000 -1.5497 -.8948 * The mean difference is significant at the 0.05 level Phụ lục 17: Kiểm định khác biệt lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp xu hướng sử dụng hóa đơn điện tử Test of Homogeneity of Variances XHSD Levene Statistic df1 4.786 df2 Sig 111 001 Multiple Comparisons Dependent Variable: XHSD Bonferroni (I) LinhVucHD (J) LinhVucHD Mean Std Difference Error Sig Lower (I-J) 2,00 Xây dựng 95% Confidence Interval Upper Bound Bound 40664* 06184 000 2295 5838 1,00 Công 3,00 Thương mại -.25053* 05819 000 -.4172 -.0839 nghiệp, chế tạo 4,00 Dịch vụ -.75694* 06326 000 -.9381 -.5758 93750* 07901 000 7112 1.1638 -.40664* 06184 000 -.5838 -.2295 -.65717* 04907 000 -.7977 -.5166 -1.16358* 05499 000 -1.3211 -1.0061 53086* 07256 000 3230 7387 25053* 05819 000 0839 4172 65717* 04907 000 5166 7977 4,00 Dịch vụ -.50641* 05085 000 -.6521 -.3608 5,00 Nông nghiệp 1.18803* 06948 000 9890 1.3870 75694* 06326 000 5758 9381 1.16358* 05499 000 1.0061 1.3211 3,00 Thương mại 50641* 05085 000 3608 6521 5,00 Nông nghiệp 1.69444* 07377 000 1.4831 1.9057 5,00 Nông nghiệp 1,00 Công nghiệp, chế tạo 2,00 Xây dựng 3,00 Thương mại 4,00 Dịch vụ 5,00 Nông nghiệp 1,00 Công nghiệp, chế tạo 3,00 Thương mại 2,00 Xây dựng 1,00 Công nghiệp, chế tạo 4,00 Dịch vụ 2,00 Xây dựng 75 1,00 Công nghiệp, -.93750* 07901 000 -1.1638 -.7112 -.53086* 07256 000 -.7387 -.3230 3,00 Thương mại -1.18803* 06948 000 -1.3870 -.9890 4,00 Dịch vụ -1.69444* 000 -1.9057 -1.4831 chế tạo 5,00 Nông nghiệp 2,00 Xây dựng 07377 * The mean difference is significant at the 0.05 level Phụ lục 18: Kiểm định loại hình doanh nghiệp với yếu tố ảnh hưởng N 38,000 Mean 3,570 Std Deviation 0,218 Std Error 0,035 57,000 4,421 0,285 0,038 3,00 Công ty cổ phần 15,000 4,000 - - 4,00 Hợp tác xã 6,000 2,778 0,404 0,165 116,000 4,003 0,537 0,050 1,00 Doanh nghiệp tư nhâ 2,00 Công ty trách nhiệm hữu hạn Total ... đến sử dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ, xác định mức độ ảnh hưởng yếu tố đến xu hướng sử dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ. .. định xu hướng sử dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ Mục tiêu 2: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ. .. dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ, nhằm tìm hiểu xu hướng sử dụng hóa đơn điện tử xây dựng giải pháp phù hợp để giúp doanh nghiệp chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xu hướng sử dụng hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp tại chi cục thuế quận bình thủy thành phố cần thơ , Nghiên cứu xu hướng sử dụng hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp tại chi cục thuế quận bình thủy thành phố cần thơ

Từ khóa liên quan