Biên bản bàn giao nghiệm thu khối lượng

3 88 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2019, 19:33

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúcHà Nội, ngày tháng năm 20…. BIÊN BẢN BÀN GIAO, NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNGCÔNG TRÌNH……………………………HẠNG MỤC: ………………………………..ĐỊA ĐIỂM THI CÔNG: ………………………………Căn cứ Hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp hàng hóa số …….20….HĐNTCCHHCÔNG TY...…………ký ngày …….20… giữa Công ty... và ………….. (“Hợp đồng nguyên tắc”);Căn cứ Phụ lục số 01 của Hợp đồng nguyên tắc;Căn cứ Phụ lục đặt hàng số …… ký ngày…..…..20… kèm theo Hợp đồng nguyên tắc.Căn cứ tình hình thực tế,Các Bên gồm:Công ty...Đại diện :Ông (bà) :........................................ Chức vụ: …………………………….Ông (bà) :........................................ Chức vụ: …………………………….Ông (bà) :........................................ Chức vụ: …………………………….Ông (bà) :........................................ Chức vụ: …………………………….Đơn vị Tư vấn giám sát: Công ty …………….Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt độngGiấy chứng nhận đầu tư số: ………… cấp lần đầu ngày ……………… cấp thay đổi lần thứ …… ngày ……………… Đại diện:Ông (bà) : Chức vụ: Cán bộ giám sátÔng (bà) :........................................ Chức vụ: …………………………….Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty …………………………..Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sốGiấy chứng nhận đăng ký hoạt độngGiấy chứng nhận đầu tư số: ………… cấp lần đầu ngày ……………… cấp thay đổi lần thứ …… ngày ……………… ………………… Đại diện:Ông (bà) : ……………………….. Chức vụ: ………………Ông (bà) : …………………………. Chức vụ: ………………..thực hiện bàn giao, nghiệm thu khối lượng ………….. (“Hàng hóa”) lắp đặt tại công trình nêu trên như sau:STTNội dung (Miêu tả đặc tính kỹ thuật)ĐVTSố lượng dự toánSố lượng thực tếChênh lệchIHỆ THỐNG ……………………………. 1Cái2CáiTình trạng của Hàng hóa bàn giao: □ Đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu theo quy định tại Phụ lục số 01 của Hợp đồng nguyên tắc, Phụ lục đặt hàng số …………….. ngày ………….. kèm theo Hợp đồng nguyên tắc. □ Không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu theo quy định tại Phụ lục số 01 của Hợp đồng nguyên tắc, Phụ lục đặt hàng số …………….. ngày ………….. kèm theo Hợp đồng nguyên tắc.Mô tả khác: …………………………………………………………………………Các Bên cùng nhất trí bàn giao và nghiệm thu khối lượng các Hàng hóa nêu trên.Biên bản này được lập thành 04 bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản.Địa chỉ IP kết nối DVR (đầu ghi hình) trong mạng LAN: ............................................ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁTĐẠI DIỆNNHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY...ITKV Miền Bắc – K.Công nghệ thông tinPHÒNG QUẢN LÝ MẠNG LƯỚIPHÒNG MUA SẮM TẬP TRUNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20… BIÊN BẢN BÀN GIAO, NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG CƠNG TRÌNH…………………………… HẠNG MỤC: ……………………………… ĐỊA ĐIỂM THI CƠNG: ……………………………… - - Căn Hợp đồng nguyên tắc việc cung cấp hàng hóa số ……./20…./HĐNTCCHH/CƠNG TY -…………ký ngày …/…./20… Công ty ………… (“Hợp đồng nguyên tắc”); Căn Phụ lục số 01 Hợp đồng nguyên tắc; Căn Phụ lục đặt hàng số …… ký ngày… /… /20… kèm theo Hợp đồng nguyên tắc - Căn tình hình thực tế, Các Bên gồm:  Cơng ty - Đại diện : + Ơng (bà) : Chức vụ: …………………………… + Ông (bà) : Chức vụ: …………………………… + Ông (bà) : Chức vụ: …………………………… + Ông (bà) : Chức vụ: ……………………………  Đơn vị Tư vấn giám sát: Công ty …………… - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy chứng nhận đầu tư số: ……-…… cấp lần đầu ngày ……/……/…… cấp thay đổi lần thứ …… ngày ……/……/…… Đại diện: + Ông (bà) : Chức vụ: Cán giám sát - + Ông (bà) : Chức vụ: ……………………………  Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty ………………………… - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy chứng nhận đầu tư số: ……-…… cấp lần đầu ngày ……/……/…… cấp thay đổi lần thứ …… ngày ……/……/…… ………………… Đại diện: + Ông (bà) : ……………………… Chức vụ: ……………… - + Ông (bà) : ………………………… Chức vụ: ……………… thực bàn giao, nghiệm thu khối lượng ………… (“Hàng hóa”) lắp đặt cơng trình nêu sau: ST T Nội dung (Miêu tả đặc tính kỹ thuật) I ĐVT Số lượng dự toán Số lượng thực tế Chênh lệch HỆ THỐNG …………………………… - Cái Cái - Tình trạng Hàng hóa bàn giao: + □ Đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu theo quy định Phụ lục số 01 Hợp đồng nguyên tắc, Phụ lục đặt hàng số …………… ngày ………… kèm theo Hợp đồng nguyên tắc + □ Không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu theo quy định Phụ lục số 01 Hợp đồng nguyên tắc, Phụ lục đặt hàng số …………… ngày ………… kèm theo Hợp đồng nguyên tắc + Mô tả khác: ………………………………………………………………………… - Các Bên trí bàn giao nghiệm thu khối lượng Hàng hóa nêu - Biên lập thành 04 gốc, có giá trị pháp lý nhau, Bên giữ 01 - Địa IP kết nối DVR (đầu ghi hình) mạng LAN: ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY ITKV Miền Bắc – K.Cơng nghệ thơng tin PHỊNG QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI PHÒNG MUA SẮM TẬP TRUNG ... ………………………… Chức vụ: ……………… thực bàn giao, nghiệm thu khối lượng ………… (“Hàng hóa”) lắp đặt cơng trình nêu sau: ST T Nội dung (Miêu tả đặc tính kỹ thu t) I ĐVT Số lượng dự tốn Số lượng thực tế Chênh lệch... nguyên tắc + Mơ tả khác: ………………………………………………………………………… - Các Bên trí bàn giao nghiệm thu khối lượng Hàng hóa nêu - Biên lập thành 04 gốc, có giá trị pháp lý nhau, Bên giữ 01 - Địa IP kết nối DVR... thu t, yêu cầu theo quy định Phụ lục số 01 Hợp đồng nguyên tắc, Phụ lục đặt hàng số …………… ngày ………… kèm theo Hợp đồng nguyên tắc + Mơ tả khác: ………………………………………………………………………… - Các Bên trí bàn giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản bàn giao nghiệm thu khối lượng, Biên bản bàn giao nghiệm thu khối lượng

Từ khóa liên quan