Biên bản bàn giao nghiệm thu công việc

2 77 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2019, 19:32

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập Tự do Hạnh phúc–––––––––¶¶¶–––––––––BIÊN BẢN BÀN GIAONGHIỆM THU CÔNG VIỆC Hôm nay, ngày....tháng.... năm .............., chúng tôi gồm:Bên A: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (...Bank)Địa chỉ: …………………….……………………………………………………Điện thoại:……………………. Fax:…………………….…………………….Đại diện: ÔngBà…………………….Chức vụ: ……………………..................Theo Văn bản ủy quyền số……của …… ngày………………Bên B: Công ty …………………….…………………………………………………… Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpGiấy chứng nhận đăng ký hoạt độngGiấy chứng nhận đầu tư số: ………… cấp lần đầu ngày ……………… cấp thay đổi lần thứ …… ngày ………………Địa chỉ: …………………….……………………………………………………Điện thoại: ……………………. Fax: …………………….Đại diện: Ôngbà……………………. Chức vụ: …………………….Theo Văn bản ủy quyền số: …… của …… ngày ………………Hai bên tiến hành bàn giao nghiệm thu công việc theo Hợp đồng sản xuấtcung cấp hàng hóa số.......ký ngày................với nội dung như sau:Điều 1. Nội dung nghiệm thuTên Sản phẩmThông tin Sản phẩmSố lượng Sản phẩmĐánh giáGhi chúCác vấn để khác (nếu có):....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Điều 2: Biên bản này là một phần không tách rời của của Hợp đồng sản xuấtcung cấp hàng hóa số ………………………. ký ngày …….tháng ……. năm ............ Điều 3. Biên bản này được lập thành ...(...) bản gốc, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ ...(...) bản gốc và có hiệu lực kể từ ngày ký.ĐẠI DIỆN BÊN A(Ký và ghi rõ họ tên)ĐẠI DIỆN BÊN B(Ký và ghi rõ họ tên)  CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự - Hạnh phúc –––––––––¶¶¶––––––––– BIÊN BẢN BÀN GIAO/NGHIỆM THU CƠNG VIỆC Hơm nay, ngày tháng năm , gồm:  Bên A: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ( Bank) - Địa chỉ: …………………….…………………………………………………… - Điện thoại:…………………… Fax:…………………….…………………… - Đại diện: Ông/Bà…………………….Chức vụ: …………………… Theo Văn ủy quyền số……của …… ngày……/……/……  Bên B: Công ty …………………….…………………………………………………… - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy chứng nhận đầu tư số: ……-…… cấp lần đầu ngày ……/……/ …… cấp thay đổi lần thứ …… ngày ……/……/…… - Địa chỉ: …………………….…………………………………………………… - Điện thoại: …………………… Fax: …………………… - Đại diện: Ông/bà…………………… Chức vụ: …………………… Theo Văn ủy quyền số: …… …… ngày ……/……/…… Hai bên tiến hành bàn giao/ nghiệm thu công việc theo Hợp đồng sản xuất/cung cấp hàng hóa số .ký ngày / / với nội dung sau: Điều Nội dung nghiệm thu Tên Sản phẩm Thông tin Sản phẩm Số lượng Sản phẩm Đánh giá Ghi Các vấn để khác (nếu có): Điều 2: Biên phần không tách rời của Hợp đồng sản xuất/cung cấp hàng hóa số ……………………… ký ngày …….tháng …… năm Điều Biên lập thành ( ) gốc, có giá trị Mỗi bên giữ ( ) gốc có hiệu lực kể từ ngày ký ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) ... Điều 2: Biên phần không tách rời của Hợp đồng sản xuất/cung cấp hàng hóa số ……………………… ký ngày …….tháng …… năm Điều Biên lập thành ( ) gốc, có giá trị Mỗi bên
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản bàn giao nghiệm thu công việc, Biên bản bàn giao nghiệm thu công việc

Từ khóa liên quan