DAP AN 4 MA DE kho tai lieu THCS THPT

2 40 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2019, 00:41

TRƯỜNG THPT LONG KHÁNH TỔ TỐN *** ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018 Mơn: Tốn – Lớp 11 I PHẦN TRẮC NGHIỆM (8.0 điểm) - Mỗi câu 0,2 điểm  MÃ ĐỀ 132 Câu 10 11 12 13 Đáp án Câu D B C 21 22 23 A C 26 27 C C B B C D C A C D 29 30 31 32 33 Đáp án C A B D 10 11 12 13 A D D B Đáp án Câu A C C 21 22 23 C A 26 27 B B C D B C D D D A 29 30 31 32 33 Đáp án B B A A 10 11 12 13 A C A A A D A 16 17 A D C A 16 17 D A A C 16 17 A C D B 16 17 B B 36 37 A D B B 19 20 B B 19 20 A D 19 20 D D 19 20 B D 39 40 D C  MÃ ĐỀ 209 Câu A C D D Đáp án Câu C A D 21 22 23 D A 26 27 B D B A C D D C C A 29 30 31 32 33 Đáp án A C A B 10 11 12 13 B A C A C 36 37 D C B B 39 40 D D  MÃ ĐỀ 357 Câu B D C B Đáp án Câu B B A 21 22 23 A A B C C D C 29 30 31 32 33 D A C A C 26 27 Đáp án D A D B A D C 36 37 B B B B 39 40 C C  MÃ ĐỀ 485 Câu D B C C C D B A A C B 36 37 B A B B 39 40 D D II PHẦN TỰ LUẬN (2.0 điểm) CÂU   NỘI DUNG ĐIỂM pt � cos x sin x  cos x   1.a (0.5đ) 1.b (0.5đ) 0.25  k  4 Gọi A biến cố xét Ta có: n()  C26  14950 �x n( A)  12149 Vậy P ( A)  0.25 0.25 12149 14950 0.25 S I M B A (1.0đ) 0.25 N D C E Xác định được: N  SC �( ADM ) Chứng minh được: Tứ giác SABI hình bình hành Suy ra: BI / / SA �( SAD ) Vậy BI / /( SAD) 0.25 0.25 0.25
- Xem thêm -

Xem thêm: DAP AN 4 MA DE kho tai lieu THCS THPT , DAP AN 4 MA DE kho tai lieu THCS THPT