45 DS CHUONG IV 10d kho tai lieu THCS THPT

13 64 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2019, 00:31

Họ tên: ………………………………………… Lớp: 10D BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT - ĐẠI SỐ 10 Trắc nghiệm I Câu Tìm mệnh đề A a < b ⇔ ac < bc B a −2 < m < m< m > −2 −6 < m < − A B C D II Tự luận Bài Giải phương trình, BPT sau: ( x + 1) ( x − x + ) > Bài Tìm m để x −2 >1 x − x − 15 ≤ x − ( m − 1) x − ( m + 1) x + ( m − ) > ∀x ∈ ¡ BÀI LÀM ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Họ tên: ………………………………………… Lớp: 10D BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT - ĐẠI SỐ 10 Trắc nghiệm I Câu Tìm mệnh đề sai A a < b ⇒ a < b2 B a < b ⇒ a < b3 C 0 Câu 15 Tìm để bất phương trình m < −2 m> −2 < m < A B II ) vô nghiệm nghiệm với m< m > −2 C ∀x ∈ ¡ D −6 < m < −2 Tự luận Bài Giải phương trình, BPT sau: ( x − 1) ( x + x − ) > x − 2x2 − > − x ∀x ∈ ¡ BÀI LÀM ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Họ tên: ………………………………………… Lớp: 10D BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT - ĐẠI SỐ 10 Trắc nghiệm I Câu Tìm mệnh đề a < b ⇔ ac < bc a m ∀x ∈ ¡ Câu Tìm để bất phương trình nghiệm với m < −2 m> −2 < m < m< m > −2 −6 < m < − A B C D Câu Tập nghiệm bất phương trình A  −1;2 x+1 3 f ( x) = 3x + C vô nghiệm ( m ∈ −1; +∞ m∈ ∅ f ( x) = x + D ( m + 1) x − m + ≥ để bất phương trình mỴ ¡ D { } B m ( −∞; −1 ∪ −3; +∞ ) x ∈ 1;9 x=9 f ( x) = 2x - A x − 10 x = x − Câu 14 Nhị thức sau dương với Câu 15 Điều kiện x x −2 >1 x − x − 15 ≤ x − ( m − 1) x − ( m + 1) x + ( m − ) ≤ ∀x ∈ ¡ Bài Tìm m để BÀI LÀM ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Họ tên: ………………………………………… Lớp: 10D BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT - ĐẠI SỐ 10 Trắc nghiệm I Câu Tìm mệnh đề sai A a < b ⇒ a < b2 B a < b ⇒ a < b3 C 0 ∀x ∈ ¡ m Câu 15 Tìm để bất phương trình nghiệm với m < −2 m> −2 < m < m< m > −2 −6 < m < − A B C D II Tự luận Bài Giải phương trình, BPT sau: ( x − 1) ( x + x − ) > x − − x ∀x ∈ ¡ BÀI LÀM ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ĐỀ SỐ I Trắc nghiệm II Tự luận Bài Giải BPT sau 3− x ≤0 x +1 4x − 3x − >7− x−2 x+3 ( 3x + ) ( x − x + ) < x2 − + x < x − x − 15 ≤ x − −x + y − > Bài Biểu diễn hình học miền nghiệm BPT: ( m + ) x − ( m − 1) x − − 2m < ∀x ∈ ¡ Bài Tìm m để ĐỀ SỐ Bài Giải BPT sau 2− x ≤0 − x + x − 16 5 > − x 2x + ( x + 3) ( − x + x − ) ≥ 3x − ≤ −2 x + 28 2x2 − > − x −2 x + y − ≥ Bài Biểu diễn hình học miền nghiệm BPT: f ( x ) = ( m − 2) x2 + ( m − 2) x + ∀x ∈ ¡ Bài Tìm m để ln khơng dương ... ………………………………………… Lớp: 10D BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT - ĐẠI SỐ 10 Trắc nghiệm I Câu Tìm mệnh đề sai A a < b ⇒ a < b2 B a < b ⇒ a < b3 C 0
- Xem thêm -

Xem thêm: 45 DS CHUONG IV 10d kho tai lieu THCS THPT , 45 DS CHUONG IV 10d kho tai lieu THCS THPT