LOP 11 học kì 2 12345 DEGOC kho tai lieu THCS THPT

4 27 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2019, 00:07

Kỳ thi: HOC KI Môn thi: DE 2n  n  bằng: 0001: Giới hạn A -2 B -1 0002: Mệnh đề sau đúng? lim  un    A Nếu lim un  �;lim  � lim C Nếu un  a với 1 �a  lim un  0003: Mệnh đề sai? lim x k  � k �N *  C D lim  un    B Nếu lim un  �;lim  � D Nếu un  a với a  lim un  � lim lim x k  � 0 x x �� k  k �N  * lim x �0   k �N *  k x A x �� B x�� k lẻ C D 0004: Mệnh đề sai? f  x  a; b  f  a  f  b   tồn điểm c � a; b  cho f  c   A Nếu hàm số liên tục f  x  a; b f  a  f  b   phương trình f  x   có nhiều nghiệm nằm B Nếu hàm số liên tục  a; b  y  f  x y  g  x y  f  x  g  x , y  f  x  g  x , C Nếu liên tục điểm x0 hàm số y  f  x  g  x  liên tục x0 f  x y y  f  x y  g  x g  x0  �0 g  x D Nếu liên tục điểm x0 hàm số liên tục x0  a; b  x0 � a; b  Mệnh đề sau đúng? xác định khoảng f  x   f  x0  y '  x0   lim x � x0 x  x0 A giới hạn tồn hữu hạn f  x  x   f  x0  y '  x0   lim x �0 x B f  x0  x   f  x0  y '  x   lim x �0 x C f  x0  x  f  x0  x  lim y '  x0   lim x �0 x x D Nếu x �0 tồn hữu hạn 0005: Cho hàm số y  f  x y  f  x  a; b  có đạo hàm x0 � a; b  Gọi  C  đồ thị hàm số 0006: Cho hàm số xác định khoảng Mệnh đề sau đúng?  C  điểm M  x0 ; y0  có hệ số góc f '  x  A Tiếp tuyến  C  qua điểm M  x0 ; y0  có hệ số góc f '  x0  B Tiếp tuyến  C  điểm M  x0 ; y0  y  f '  x0   x  x0   f  x0  C Phương trình tiếp tuyến  C  qua điểm M  x0 ; y0  y  f '  x0   x  x0   f  x0  D Phương trình tiếp tuyến 0007: Xét chuyển động xác định phương trình Mệnh đề sau sai? s  f  t , v  t   f ' t  A Vận tốc tức thời chuyển động thời điểm t f  t hàm số có đạo hàm đến cấp hai   t   v ' t  B Gia tốc tức thời chuyển động thời điểm t   t   f ''  t0  C Gia tốc tức thời chuyển động thời điểm t v  t0   f '  t0  D Vận tốc tức thời chuyển động thời điểm t0 0008: Cho hàm số A y  3x  y '  15 x  x  x x2 4 x m Mệnh đề đúng? x y '  15 x  x  1 y '  15 x   x x B C x y '  15 x   1 x D  P  Mệnh đề sau sai? 0009: Cho đường thẳng a vng góc với mặt phẳng  P A Đường thẳng a vng góc với đường thẳng nằm mặt phẳng  P B Đường thẳng a vng góc với hai đường thẳng cắt nằm mặt phẳng  P  khác 900 C Góc đường thẳng a mặt phẳng  P  điểm D Hình chiếu đường thẳng a mặt phẳng 0010: : Cho hai mặt phẳng sai?  P  Q vng góc với cắt theo giao tuyến c Mệnh đề sau  P  vuông góc với đường thẳng c a   Q  A Đường thẳng a nằm mặt phẳng  P  vng góc với đường thẳng c a vng góc với đường B Đường thẳng a nằm mặt phẳng  Q thẳng nằm  P  a vng góc với  Q  a nằm mặt phẳng  P  C Đường thẳng a qua điểm A nằm  P  vng góc với đường thẳng nằm  Q  D Mọi đường thẳng nằm mặt phẳng 0011: Mệnh đề sau sai?  P  khoảng cách từ A đến điểm  P  A Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng B Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng  bé so với khoảng cách từ A đến điểm thuộc   P  chứa b song song C Khoảng cách hai đường thẳng chéo a b khoảng cách từ a mp với a D Khoảng cách hai đường thẳng chéo a b khoảng cách hai mặt phẳng chứa hai đường thẳng song song với 3x  lim  0012: Tính giới hạn x � 3 x  4  A � B � C D 0013: Tính giới hạn A  lim x  20  x  x � �  B � x y  2sin x    x 0014: Hàm số có đạo hàm là? 1 y '  2sin x   x x A C � D 1 y '  4cos x.sin x   2x x B 1 y '  4sin x   x x C y '  4sin x.cos x   x D f  x   x  3x  x  f '  1 0015: Cho hàm số Tính ? A B 14 C -8 D 0016: Hình chóp S ABC có đáy tam giác đều, có SA   ABC  , gọi M trung điểm cạnh AB Góc đường thẳng SC mp(SAB) là: A Góc hai đường thẳng SC SA B Góc hai đường thẳng SC SB C Góc hai đường thẳng SC CM D Góc hai đường thẳng SC SM 0017: Cho tứ diện S.ABC có tam giác ABC vng C SA vng góc với mặt phẳng (ABC) Gọi AH đường cao tam giác SAC Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai ? A SA  BC B AH  BC C AB  SC D AH  SB 0018: Cho hình lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' Tính góc hai đường thẳng AC A ' B A 600 B 450 C 300 D 900 SA   ABC  SA  2a, AB  a, �BAC  1200 0019: Cho hình chóp S ABC có tam giác ABC cân A, , Tính tan  SBC   ABC  góc hai mặt phẳng A B C D 0020: Cho hình lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' cạnh a Tính khoảng cách hai đường thẳng A ' B C ' D A a B a a C D 2a �x + ax + b � x
- Xem thêm -

Xem thêm: LOP 11 học kì 2 12345 DEGOC kho tai lieu THCS THPT , LOP 11 học kì 2 12345 DEGOC kho tai lieu THCS THPT