1 de kiem tra hk2 vatly9 hocmon 2014 2015 kho tai lieu vat ly

5 49 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:03

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 HUYỆN HĨC MƠN KHỐI LỚP 9, MÔN VẬT LÝ Thời gian làm 45 phút (không kể thời gian giao đề) Câu (1,25 điểm) - Tên hai phận máy phát điện xoay chiều? Tác dụng phận? - Hình mơ hình máy phát điện xoay chiều loại nào? Câu (1,5 điểm) Hình thấu kính đặt trước dòng chữ - Thấu kính hội tụ hay phân kì? Tại sao? - Cho biết đặc điểm hình dạng thấu kính này? - Loại thấu kính dùng để khắc phục tật mắt? Câu (1,75 điểm) - Kính lúp gì? Nêu ứng dụng kính lúp sống? - Cách quan sát vật qua kính lúp? - Một kính lúp có tiêu cự 4cm Tính số bội giác kính lúp này? Câu (1.5 điểm) - Hiện tượng khúc xạ ánh sáng gì? - Hình đường truyền tia sáng qua mặt phân cách hai môi trường suốt khác (từ môi trường (1) vào môi trườg (2)) Môi trường nước, mơi trường khơng khí? Tại sao? Câu (1,5 điểm) - Biện pháp chủ yếu sử dụng để giảm hao phí điện tỏa nhiệt đường dây? - Cấu tạo máy biến thế? - Một máy biến gồm cuộn sơ cấp có 500 vòng, cuộn thứ cấp có 25000 vòng Hiệu điện đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp 5000V Tính hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp? Câu (2.5 điểm) Vật sáng AB cao đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ có tiêu cự 12cm Điểm A nằm trục cách thấu kính khoảng 18cm a Hãy dựng ảnh A’B’ AB b Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính? c So sánh độ lớn vật ảnh (1) (2) Hình Hình Hình -HẾTPHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 HUYỆN HĨC MƠN KHỐI LỚP 9, MƠN VẬT LÝ Câu Câu Câu Câu Câu Câu Đáp án -Hai phận chính: nam châm, cuộn dây dẫn -Tác dụng: - Nam châm để tạo từ trường - Cuộn dây dẫn để tạo dòng điện cảm ứng xoay chiều -Hình 1: Mơ hình máy phát điện xoay chiều loại cuộn dây quay -Hình thấu kính phân kì Vì ảnh dòng chữ chiều nhỏ vật (ảnh ảo nhỏ vật) -Hình dạng: Có phần rìa dày phần -Dùng thấu kính phân kì để khắc phục tật cận thị -Kính lúp thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn Nêu ứng dụng kính lúp -Vật cần quan sát qua kính lúp phải đặt khoảng tiêu cự kính ảnh ảo, chiều, lớn vật Mắt nhình thấy ảnh ảo -Số bội giác: G = 25/f = 25/4 = 6.25X -Là tượng tia sáng truyền từ môi trường suốt sang môi trường suốt khác bị gãy khúc mặt phân cách hai môi trường -Môi trường (1) khơng khí, mơi trường (2) nước Vì góc tới lớn góc khúc xạ -Tăng hiệu điện đặt vào đầu đường dây -Cấu tạo máy biến thế: Gồm phận chính: +Hai cuộn dây dẫn có số vòng khác +Một lõi sắt chung Hiệu điện đầu cuộn thứ cấp: Điểm 0,5 đ 0,25đ 0,25 đ 0,25đ 0,25 đ – 0,25đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,75 đ 0,5đ 1đ 0,25 đ 0,25đ 0,25đ 0,5 đ 0,75đ U n U n1 = => U2 = U n2 n1 Câu U2 = 250000 ( V ) a Vẽ hình vẽ (Thiếu tia tới tia ló trừ 0,25đ Thiếu kí hiệu thấu kính khơng cho điểm) B A 1đ I F O F’ b Xét hai tam giác vng đồng dạng:OAB OA’B’,có Hai tam giác vng đồng dạng : F’OI F’A’B’ ,có A' ’ B’ 0,25đ Từ (1) (2), ta có: 0,25đ 0,25đ 0,25đ c Thay OA, OA’ vào (1) ta có: A’B’= 2AB 0,5đ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HK2 MÔN VẬ LÍ NĂM HỌC 2014-2015 Câu Câu Nhận biết Thơng hiểu -Hai phận mát phát điện xoay chiều -Nhận biết máy phát điện xoay chiều loại cuộn dây quay Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao Cộng -Tác dụng phận 1đ Câu 0,25đ 1,25đ -Đặc điểm hình dạng -Nhận biết thấu thấu kính phân kì kính phân kì dựa vào -Dùng thấu kính phân kì đặc điểm ảnh để khắc phục tật mắt cận 1đ Câu 0,5đ -Khái niệm kính lúp ứng kính lúp -Tính số bội giác kính lúp -Cách quan sát vật kính lúp 1,25đ Câu -Hiện tượng khúc xạ ánh sáng 1đ Câu - Biện pháp chủ yếu sử dụng để giảm hao phí điện 1,5đ 0,5đ 1,75đ -Dựa vào đặc điểm góc tới góc khúc xạ để nhận biết môi trường nước, môi trường khơng khí 0,5đ 1,5đ -Tính hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp -Cấu tạo máy biến 0,75đ Câu 0,75đ -Dựng ảnh tạo 1,5đ -So sánh thấu kính hội tụ độ lớn vật ảnh -Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính TC: 5đ 1,25đ 2đ 0,5đ 2.5đ 3.25đ 0,5đ 10đ ... F’OI F’A’B’ ,có A' ’ B’ 0,25đ Từ (1) (2), ta có: 0,25đ 0,25đ 0,25đ c Thay OA, OA’ vào (1) ta có: A’B’= 2AB 0,5đ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HK2 MƠN VẬ LÍ NĂM HỌC 2 014 -2 015 Câu Câu Nhận biết Thông hiểu...-HẾTPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 014 -2 015 HUYỆN HĨC MƠN KHỐI LỚP 9, MÔN VẬT LÝ Câu Câu Câu Câu Câu Câu Đáp án -Hai phận chính:... 0,75 đ 0,5đ 1 0,25 đ 0,25đ 0,25đ 0,5 đ 0,75đ U n U n1 = => U2 = U n2 n1 Câu U2 = 250000 ( V ) a Vẽ hình vẽ (Thiếu tia tới tia ló trừ 0,25đ Thiếu kí hiệu thấu kính khơng cho điểm) B A 1 I F O
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 de kiem tra hk2 vatly9 hocmon 2014 2015 kho tai lieu vat ly , 1 de kiem tra hk2 vatly9 hocmon 2014 2015 kho tai lieu vat ly