VAYLY6 HH kho tai lieu vat ly

4 33 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:02

SỞ GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS - THPT HỒNG HÀ ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM 2014 -2015 Môn: Vật lý - Lớp: Thời gian: 45 phút Câu 1(2,5 điểm): a Nêu nở nhiệt chất rắn? So sánh nở nhiệt chất rắn, lỏng, khí? b Tại nối ray đường ray người ta lại để khoảng hở nhỏ ray? Câu 2(2 điểm) Sự nóng chảy gì? Trong việc đúc tượng đồng có trình chuyển thể đồng? Câu (3 điểm): Sau bảng theo dõi thay đổi nhiệt độ theo thời gian chất đun nóng liên tục Thời gian ( phút ) 10 12 14 16 Nhiệt độ ( oC ) 20 30 40 50 60 70 80 80 80 a Vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian b Có tượng xảy từ phút 12 đến phút 16 ? chất tồn thể nào? Câu (2,5 điểm) Hãy đổi giá trị sau từ o C sang F 20 o C , 25 o C , 42 o C , o C , -25 o C SỞ GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS- THPT HỒNG HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2014-2015 MƠN: Vật lý Thời gian: 45 phút Câu a) Chất rắn nở nóng lên, co lại lạnh (1 điểm) Các chất rắn khác nở nhiệt khác (Nhơm nở nhi ệt >Đồng n nhiệt >Sắt Chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng, chất lỏng nở nhiệt nhiều chất rắn ) (1 điểm) b Vì để gặp trời nóng, ray dễ dàng dãn nở nhiệt mà khơng bị ngăn cản (0,5 điểm) Câu a) Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi nóng chảy (1 điểm) Trong việc đúc đồng có q trình chuyển thể sau: - Q trình nóng chảy lò đun (0,5 điểm) - Q trình đơng đặc khn đúc (0,5 điểm) Câu 3: a Vẽ điểm Nhiệt độ () 80 70 60 50 40 30 20 10 12 14 b Từ phút thứ 12 đến phút 16: chất nóng chảy hồn tồn Câu (2,5 điểm) Mỗi đáp án 0,5 điểm 68 F ; 77 F ; 107,6 F ; 32 F ; -13 F 16 Thời gian ( t phút) ( điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: VAYLY6 HH kho tai lieu vat ly , VAYLY6 HH kho tai lieu vat ly