Vat ly 6 de va dap an kho tai lieu vat ly

2 27 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:01

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2014 – 2015 MƠN: VẬT LÍ – LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2,0 điểm) Thế nóng chảy? Nêu kết luận nóng chảy Câu 2: (1,0 điểm ) Tại đun nước không nên đổ nước đầy ấm Câu 3: (2,0 điểm) Đổi từ độ C qua độ F từ độ F qua độ C a/ 75,5oC = ……… oF b/ 98oF =……… oC Câu 4: (2.0 điểm) Chất khí nở nhiệt nào? So sánh nở nhiệt chất rắn, chất lỏng chất khí Câu 5: (1,5 điểm) Có hai ly thủy tinh chồng khít lên khó tách Em tìm cách đơn giản để tách hai ly mà khơng làm vỡ ly Câu 6: (1,5 điểm) Trong kỹ thuật đúc trống đồng, em nêu rõ trình chuyển thể xảy đồng - HẾT - PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II MƠN: VẬT LÍ – NĂM HỌC 2014 - 2015 Câu 1: (2,0 điểm) - Nóng chảy chuyển chất từ thể rắn sang thể lỏng (0,5đ) - Đặc điểm: * Phần lớn chất nóng chảy nhiệt độ xác định Nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy (0,5đ) * Nhiệt độ nóng chảy chất khác khác (0,5đ) * Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ vật khơng thay đổi (0,5đ) Câu 2: (1,0 điểm) - Giải thích (1đ) Câu 3: (2,0 điểm) Tính kết câu 1,0đ.(1,0x2=2,0đ) (2,0đ) Câu 4: (2,0 điểm) - Chất khí nở nóng lên (0,5đ) - Co lại lạnh (0,5đ) - Chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng, (0,5đ) - Chất lỏng nở nhiệt nhiều chất rắn (0,5đ) Câu 5: (1,5 điểm) Trình bày cách giải thích cho trọn điểm Câu 6: (1,5 điểm) - Trong kỹ thuật đúc trống đồng, người ta nấu cho đồng nóng chảy (từ thể rắn sang thể lỏng), (0,5đ) - Đổ đồng vào khuôn làm nguội để đồng chuyển từ thể lỏng sang thể rắn (0,5đ) - Có q trình nóng chảy đông đặc (0,5đ) ... điểm Câu 6: (1,5 điểm) - Trong kỹ thuật đúc trống đồng, người ta nấu cho đồng nóng chảy (từ thể rắn sang thể lỏng), (0,5đ) - Đổ đồng vào khuôn làm nguội để đồng chuyển từ thể lỏng sang thể rắn... thể rắn sang thể lỏng (0,5đ) - Đặc điểm: * Phần lớn chất nóng chảy nhiệt độ xác định Nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy (0,5đ) * Nhiệt độ nóng chảy chất khác khác (0,5đ) * Trong thời gian nóng chảy
- Xem thêm -

Xem thêm: Vat ly 6 de va dap an kho tai lieu vat ly , Vat ly 6 de va dap an kho tai lieu vat ly