Vat li 6 kho tai lieu vat ly

4 42 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:01

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016 – 2017 MƠN: VẬT LÍ – LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: (3,0 điểm) a Thế bay hơi? Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào? b Muốn quần áo mau khô sau giặt ta phải phơi chúng nào? Câu 2: (2,0 điểm) a Thế ngưng tụ? b Tại vào ban đêm ta thấy có đọng giọt nước? Câu 3: (2,0 điểm) Đổi đơn vị đo nhiệt độ sau: a 50 =? c 77 =? b -4 =? d 140 =? Câu 4: (2,0 điểm) Quan sát đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ khối băng phiến theo thời gian sau nhận xét: Nhiệt độ ( 90 80 Thời gian (phút) 60 a đầu 16nóng 20chảy 24ở Băng 6phiến 10bắt 13 nhiệt độ bao nhiêu? b Từ phút thứ 11 đến phút thứ 15, băng phiến thể gì? c Băng phiến bắt đầu đông đặc phút thứ mấy? d Băng phiến thể rắn thể lỏng khoảng thời gian nào? Câu 5: (1,0 điểm) Một băng kép làm đồng, thép Sau hơ nóng băng kép có hình dạng hình bên Em xác định vị trí đồng, thép giải thích? - HẾT - PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2016-2017 MƠN: VẬT LÍ – LỚP Nội dung Điểm Câu (3,0 điểm) a/ -Sự bay chuyển từ thể lỏng sang thể -Nêu yếu tố: nhiệt độ, gió, diện tích mặt thống chất lỏng b/ Treo quần áo vào móc (hoặc trải rộng quần áo xào) để tăng diện tích mặt thống chất lỏng, phơi chỗ nắng để tăng nhiệt độ Nhờ tốc độ bay nước xảy nhanh nên quần áo mau khô Câu (2,0 điểm) a/ Sự ngưng tụ chuyển từ thể sang thể lỏng 1,0 b/ Vào ban đêm, nhiệt độ hạ thấp nên nước 1,0 khơng khí gặp lạnh ngưng tụ thành giọt nước đọng Câu (2,0 điểm) a/ 50 = 122 b/ -4 = 24,8 c/ 77 = 25 d/ 140 =60 0,5 0,5 0,5 0,5 a/ 80 Câu (2,0 điểm) Câu (1,0 điểm) 1,0 1,0 (Thiếu yếu tố trừ 0,5) 0,5 x b/ thể lỏng c/ Phút thứ 16 d/ Từ phút thứ đến phút thứ 10 từ phút thứ 16 đến phút thứ 20 -Vị trí 1( phía trên): thép -Vị trí 2( phía dưới): đồng -Giải thích: Khi hơ nóng băng kép cong phía thép đồng nở nhiệt nhiều thép nên đồng dài nằm phía ngồi vòng cung HẾT - 0,5 0,5 0,5 0,25 x 0,25 0,25 0,5 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2016-2017 MƠN: VẬT LÍ – LỚP Cấp độ Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Chủ đề Một số ứng dụng nở nhiệt Số câu Số điểm Tỉ lệ Sự chuyển thể Biết chất bay hơi, ngưng tụ, tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào? Số câu Số điểm Tỉ lệ Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ 1a, 2a, b 30 % 30 % Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Đổi đơn vị Vận dụng đo nhiệt độ kiến thức đồng từ sang nở nhiệt từ sang nhiều thép để xác định vị trí kim loại băng kép 1 2 20 % 10 % 30% -Giải thích bay hơi, ngưng tụ đời sống -Nhận xét đồ thị biểu diễn nóng chảy đông đặc băng phiến 1b, 2b, 4 40 % 40% 70 % 20 % 1 10 % 10 100 % HẾT - ... 77 = 25 d/ 140 =60 0,5 0,5 0,5 0,5 a/ 80 Câu (2,0 điểm) Câu (1,0 điểm) 1,0 1,0 (Thiếu yếu tố trừ 0,5) 0,5 x b/ thể lỏng c/ Phút thứ 16 d/ Từ phút thứ đến phút thứ 10 từ phút thứ 16 đến phút thứ...PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 20 16- 2017 MƠN: VẬT LÍ – LỚP Nội dung Điểm Câu (3,0 điểm) a/ -Sự bay chuyển từ thể lỏng sang thể -Nêu... 0,25 x 0,25 0,25 0,5 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 20 16- 2017 MƠN: VẬT LÍ – LỚP Cấp độ Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Chủ đề Một số ứng dụng nở nhiệt Số
- Xem thêm -

Xem thêm: Vat li 6 kho tai lieu vat ly , Vat li 6 kho tai lieu vat ly