ly9 kho tai lieu vat ly

2 26 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:01

PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề kiểm tra có 01 trang) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn : VẬT LÝ – LỚP Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2 điểm) a Kể tên hai phận máy phát điện xoay chiều Dòng điện xoay chiều tạo phận nào? b Trong hai phận trên, phận quay có tên gọi gì? Nêu cách làm quay phận máy phát điện xoay chiều nhà máy thủy điện Câu 2: (1 điểm) Khi tắm hồ bơi, trẻ em thường bị hụt nước thấy đáy hồ cạn so với độ sâu thực Hãy giải thích tượng Câu 3: (2 điểm) a Ta cần truyền tải công suất điện P đường dây dẫn có điện trở R đặt vào hai đầu đường dây hiệu điện xoay chiều U Viết cơng thức xác định cơng st hao phí tỏa nhiệt đường dây dẫn theo đại lượng p, R, U Áp dụng tính Php p = 1000000 W, R = , U = 5000 V b Nếu ta tăng hiệu điện hai đầu đường dây lên đến giá trị U’ = 50000 V cơng suất hao phí tỏa nhiệt đường dây bao nhiêu? c Để tăng hiệu điện hai đầu đường dây từ giá trị U lên đến U’ trên, người ta dùng máy biến đặt đầu đường dây Cho biết số vòng dây cuộn thứ cấp máy biến 20000 vòng Hãy tìm số vòng dây cuộn sơ cấp máy Câu 4: (1,5điểm) a Kính lúp gì? Cách quan sát vật nhỏ qua kính lúp? b Trên kính lúp có ghi 10x Tính tiêu cự kính lúp? Câu 5: (2 điểm) Một vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ, cách thấu kính khoảng d = 12 cm, tiêu cự thấu kính f = 20 cm a Vẽ ảnh A’B’ vật AB theo tỉ lệ Ta thu ảnh có đặc điểm gì? b Ảnh cách thấu kính khoảng d’ bao nhiêu? Câu 6: (1,5 điểm) a Hãy kể tên nguồn phát ánh sáng trắng, nguồn phát ánh sáng màu b Ngoài tượng cầu vồng sau mưa, em nêu ví dụ khác tượng phân tích ánh sáng trắng -Hết - ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN VẬT LÝ – LỚP ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian 45 phút (không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM Lưu ý: -Thiếu lời giải đơn vị trừ 0,25 điểm cho lần, trừ không lần -Học sinh giải tốn theo cách khác nhau, cho đủ điểm theo quy định phần Câu Nội dung Điểm Nam châm cuộn dây dẫn kín 0,5 Cuộn dây dẫn 0,5 Roto 0,5 Tuabin nước 0,5 Hiện tượng tượng khúc xạ ánh sáng, nghĩa ta khơng 1,0 nhìn thấy vật đáy hồ bơi thật, mà nhìn thấy ảnh vật đáy hồ, nên ta có cảm giác hồ cạn 5.10000002 200000W a Php  RU P  1,0 50002 0,5 b Php TLN U => P’hp = 2000 W 0,5 U n U n ' 5000.20000  ' => n = '  c = 2000 vòng 2 U' U 50000 a.Thấu kính hội tụ Vật đặt khoảng tiêu cự kính b f  n 25 25  2,5cm G 10 a Vẽ hình theo tỉ lệ (Thiếu kí hiệu đường truyển -0,25đ; Kí hiệu thấu kính sai không điểm) OA AB  (1) OA ' A ' B ' IO OF ' AB   ∆IOF' ~ ∆B'A'F' � (2) A' B ' A' F ' A' B ' OA OF 12 20  ; hay  � d '  30cm Từ (1) (2) � d ' 20  d ' OA ' A ' F ' b.∆AOB ~ ∆A'OB' � Mỗi loại kể nguồn sáng Cho ví dụ -Hết - 0,5 0,5 0,5 1,0 0,25 0,25 0,5 2x0,5 0,5 ... 0,5 U n U n ' 5000.20000  ' => n = '  c = 2000 vòng 2 U' U 50000 a.Thấu kính hội tụ Vật đặt kho ng tiêu cự kính b f  n 25 25  2,5cm G 10 a Vẽ hình theo tỉ lệ (Thiếu kí hiệu đường truyển
- Xem thêm -

Xem thêm: ly9 kho tai lieu vat ly , ly9 kho tai lieu vat ly