Ly7 VU kho tai lieu vat ly

4 28 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:00

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG TH, THCS, THPT VIỆT ÚC KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2014-2015 MÔN VẬT LÝ - LỚP Thời gian : 45 phút ( Không kể thời gian phát đề) Câu : ( 1,0 điểm) Thế hiện tượng nhật thực? Hiện tượng nhật thực xảy Mặt Trời, Trái Đất Mặt Trăng vị trí so với nhau? Câu : ( 1,0 điểm) Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng? Câu : ( 2,5 điểm) a) Vật phát âm được gọi gì? b) Kể tên hai vật phát âm phận dao động âm phát ? c) Khi dao động vật lệch cm, vật lệch 12 cm so với vị trí cân bằng Hỏi âm vật phát to hơn? Tại sao? Câu 4: ( 1,5 điểm) Đặt vật sáng AB gần sát trước gương G1, G2, G3 có kích thước Gương G1 cho ảnh ảo lớn vật Gương G2 cho ảnh ảo nhỏ vật Gương G3 cho ảnh ảo cao bằng vật Xác định G1, G2, G3 gương gì? Vì sao? Câu : ( 2,0 điểm) Vật A thực hiện 1200 dao động giây; Vật B thực hiện 1800 dao động 0,25 phút a) Hãy tính tần số dao động vật A vật B b) Vật phát âm cao (bởng) hơn? Vì sao? Câu : ( 2,0 điểm) Cho vật AB hình vẽ Em hãy vẽ ảnh A’B’ qua gương phẳng nêu tính chất ảnh A’B’ qua gương phẳng Câu học sinh vẽ lại hình vào làm Hết - ĐÁP ÁN VẬT LÝ K7 ĐỀ 1-HK1-2014-2015 Câu Câu Câu Câu Nội dung trả lời - Hiện tượng nhật thực hiện tượng Mặt Trời ban ngày bị Mặt Trăng che khuất phần gần toàn phần ( 0,5 điểm ) - Hiện tượng nhật thực xảy Mặt Trăng nằm Mặt Trời Trái Đất ( 0,5 điểm ) HS phát biểu đủ đúng.( không chẽ điểm) a) Một vật phát âm được gọi nguồn âm Điểm 1,0 1,0 ( 0,5 điểm ) b) - Mặt trống trường dao động ( mặt trống dao động phát âm) (0,5 điểm) - Máy radio phát …( màng loa dao động phát âm) (0,5 điểm) HS cho ví dụ khác c) ) Khi dao động vật lệch cm, vật lệch 12 cm so với vị trí cân bằng 2.5 nên vật phát âm to biên độ dao động lớn ( 1,0 điểm) Gương G1 cho ảnh ảo lớn vật  G1 gương cầu lỏm (0,5 điểm) Câu Gương G2 cho ảnh ảo nhỏ vật  G2 gương cầu lồi (0,5 điểm) Gương G3 cho ảnh ảo cao bằng vật  G3 gương phẳng (0,5 điểm) 1.5 Tùy theo cách làm HS mà GV chấm theo thang điểm câu Tóm tắt : 0,25 điểm Vật A: 1200 dao động - s 2,0 Vật B : 1800 dao động - 0,25 phút = 15 s Câu a) fA ? fB ? b) Vật phát âm cao hơn? Vì sao? a) Tần số dao động vật A là: 1200 : = 150 (Hz) ( 0,5 điểm ) Tần số dao động vật B là: 1800 : 15 = 120 (Hz) ( 0,5 điểm ) b) Do fA > fB nên vật A phát âm cao (bổng) vật B ( 0,75 điểm ) HS không ghi lời giải thiếu đơn vị, sai kết : trừ 0,25 điểm - Vẽ đúng ảnh : ( 1,0 điểm ) Câu HS vẽ thiếu kí hiệu vng góc kí hiệu bằng nhau: trừ 0,25 điểm Ảnh A/B/ khơng vẽ nét đứt: trừ 0,25 điểm - HS nêu đúng đặc điểm ảnh A’B’ qua gương phẳng ( 1,0 điểm ) MA TRẬN ĐỀ KHỐI 7- HỌC KỲ I) PHẠM VI CHƯƠNG TRÌNH: từ tuần  tuần 16 2,0 II) III) CẤU TRÚC ĐỀ : Biết : đ - Hiểu : đ - Vận dụng : đ MA TRẬN ĐỀ : CẤP ĐỘ NHẬN THỨC NỘI DUNG KIÊM TRA QUANG HỌC Nhận biết 3đ điểm Thông hiểu 3đ điểm TỔNG ĐIỂM Vận dụng 4đ 1,5 điểm 5,5 điểm ÂM HỌC điểm CỘNG 4đ 3đ Biết câu TỔNG Vận dụng câu 1.0 điểm câu câu 1.0 điểm GP-GCL-GCL 4,5 điểm 10 đ 3đ Hiểu 1.0 điểm Phản xạ âm 1,5 điểm Mức độ Bài Sự truyền thẳng ánh sáng điểm câu 1.0 điểm câu 1.5 điểm Độ to âm 1.5 điểm câu câu 1.5 điểm Ảnh vật tạo gương phẳng Nguồn âm 1.5 điểm câu câu 3.0 điểm câu 1.0 điểm Ơ nhiễm tiếng ờn 1.0 điểm câu câu 1.0 điểm TỔNG câu 3.0 câu 3.0 điểm 3.0 điểm câu 1.0 điểm câu 1.0 câu 4.0 điểm 3.0 điểm 10.0 điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly7 VU kho tai lieu vat ly , Ly7 VU kho tai lieu vat ly