Ly 8 VM kho tai lieu vat ly

3 28 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:00

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NH: 2014-2015 MÔN :VẬT LÝ- LỚP Thời gian làm : 45 phút *** Câu 1: (2đ) a)Nêu rõ đặc điểm lực đẩy Ác-Si-Mét b)Viết cơng thức tính độ lớn lực đẩy Ác-Si-Mét, nêu rõ ý nghĩa đơn vị đại lượng công thức Câu 2: (1,5đ) a) Lực ma sát gì? Hãy nêu rõ loại lực ma sát mà em học Câu 3: (1,5đ) a)Hãy nêu rõ đặc điểm áp suất chất lỏng b)Viết cơng thức tính áp suất chất lỏng, cho biết ý nghĩa đơn vị đại lượng công thức Câu 4: (2đ)Một người xe máy đoạn đường AB dài 78 km với tốc độ 30 km/h, đoạn đường BC dài 15 km 24 phút a/ Tính thời gian quảng đường đầu b/ Tìm tốc độ trung bình người xe máy hết quảng đường AC Câu 5: (1đ) Diễn tả lời yếu tố lực tác dụng lên vật hình vẽ sau: 50N Câu 6: (2đ)Treo vật vào lực kế, để ngồi khơng khí lực kế F1=12N Nếu nhúng vật chìm hồn tồn dầu thấy lực kế F2=7N Xác định thể tích khối lượng riêng chất làm nên vật Cho trọng lượng riêng dầu : ddầu = 7000N/m3 ĐÁP ÁN-VẬT LÝ LỚP Câu 1: (2đ) a) Đặc điểm lực đẩy Ác-Si-Mét - Lực đẩy Ác-Si-Mét lực chất lỏng tác dụng vào vật nhúng chìm chất lỏng (0,5đ) -phương, chiều ,độ lớn (0,5đ) b)Cơng thức tính độ lớn lực đẩy Ác-Si-Mét (0,25đ) ý nghĩa đơn vị đại lượng công thức (0,75đ) Câu 2: (1,5đ) Lực ma sát (0,75đ) -Có loại lực ma -Lực ma sát trượt sinh khi……… (0,25đ) -Lực ma sát lăn sinh (0,25đ) -Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không bị .(0,25đ) Câu 3: (1,5đ) a)Đặc điểm áp suất chất lỏng: -Chất lỏng gây áp suất theo phương (0,25đ) -Tại nơi mặt tiếp xúc với chất lỏng, áp suất chất lỏng có phương vng góc với mặt tiếp xúc .(0,25đ) - Càng xuống sâu chất lỏng, áp suất chất lỏng (0,25đ) b)Cơng thức tính áp suất chất lỏng (0,25đ) ý nghĩa đơn vị đại lượng công thức (0,5đ) Câu 4: (2đ) a/ Thời gian quảng đường AB: t1 = (0,5đ) t1= 2,6h (0,5đ) b/ t2=24 mn=0,4h (0,25đ) Tốc độ trung bình xe máy hết quảng đường AC: = (0,5đ) 31km/h (0,25đ) Câu 5: (1đ) -Trọng lực : phương thẳng đứng, chiều hướng xuống, độ lớn P=100N (0,5đ) -Lực kéo :có phương hợp với phương ngang góc 300, hướng lên qua phải, độ lớn FK=150N (0,5đ) Câu 6: (2đ) Lực đẩy Ác si Mét: FA= F1-F2 = 5N .(0,5đ) Mặt khác FA=ddầu.V=>V= = 7,1.10-4 m3 (0,5đ) Số lực kế độ lớn trọng lực tác dụng lên vật P=F1=10m=12N=>m=P/10= 1,2kg (0,5đ) Khối lượng riêng chất làm nên vật .(0,5đ) Hết
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly 8 VM kho tai lieu vat ly , Ly 8 VM kho tai lieu vat ly