LY 8 KT HKII 16 17 q3 kho tai lieu vat ly

2 34 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:59

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 01 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: VẬT LÝ – KHỐI Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (1,5 điểm) Trong trường hợp lực tác dụng lên vật khơng thực cơng, trường hợp lực tác dụng lên vật có thực cơng? Với trường hợp cho ví dụ Câu 2: (2,5 điểm) a/ Thế trọng trường gì? Thế trọng trường phụ thuộc vào yếu tố phụ thuộc yếu tố nào? b/ Động gì? Động phụ thuộc vào yếu tố phụ thuộc yếu tố nào? c/ Một vật ném theo phương nằm ngang từ độ cao h Hãy cho biết dạng vật lúc bắt đầu chuyển động dạng vật lúc vật vừa chạm đất Câu 3: (1,0 điểm) a/ Nhiệt vật phụ thuộc vào nhiệt độ nào, giải thích sao? b/ So sánh nhiệt hai miếng đồng, có nhiệt độ, miếng đồng thứ có khối lượng lớn miếng đồng thứ hai Giải thích Câu 4: (3,0 điểm) Dùng mặt phẳng nghiêng có chiều dài m để kéo vật khối lượng 100 kg lên cao m phải thực công 1250 J a/ Tính cơng có ích kéo vật lên b/ Lực kéo vật lên mặt phẳng nghiêng bao nhiêu? c/ Tính hiệu suất mặt phẳng nghiêng d/ Biết 60% cơng hao phí dùng để thắng lực ma sát Tính độ lớn lực ma sát Câu 5: (2,0 điểm) Động xe hoạt động với công suất không đổi kW Trên đoạn đường AB dài 36 km xe chuyển động thời gian Tính lực kéo động đoạn đường AB - Hết Học sinh không sử dụng tài liệu Giám thị khơng giải thích thêm ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: VẬT LÝ – KHỐI HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Câu (1,5 điểm) - Lực không thực công: + vật đứng yên  Trọng lực sách để mặt bàn nằm ngang 0,50đ + lực vuông góc với phương chuyển động  Trọng lực xe chuyển động đường nằm ngang 0,50đ - Lực thực cơng: + Vật chuyển động khơng vng góc với phương lực  Xe xuống dốc 0,50đ Câu (2,5 điểm) a/ - Thế trọng trường: lượng vật có độ cao so với mặt đất (hoặc so với vị trí khác chọn làm mốc) - m lớn, h cao  lớn 0,50đ 0,50đ b/ - Động năng: lượng vật có chuyển động 0,50đ - m lớn, vật chuyển động nhanh  động lớn 0,50đ c/ - Lúc ném, = + động 0,25đ - Lúc chạm đất, = động 0,25đ Câu (1,0 điểm) a/ b/ Nhiệt độ cao  phân tử chuyển động nhanh  động phân tử lớn  tổng động phân tử lớn  nhiệt lớn 0,50đ Miếng đồng có m lớn  nhiệt lớn (vì m lớn) số phân tử nhiều  tổng động phân tử lớn  nhiệt lớn 0,50đ Câu (3,0 điểm) a/ - Cơng có ích: Aci = P.h = 1000 = 1000 J 0,50đ b/ - Lực kéo vật lên MPN: F = A : l = 1250 : = 312,5 N 0,50đ c/ - Hiệu suất MPN: H = Aci : A = 1000 : 1250 = 80% 0,50đ d/ - Cơng hao phí: Ahp = A – Aci = 1250 -1000 = 250 J 0,50đ - Công để thắng ma sát: Ams = 60% Ahp = 250 60% = 150 J 0,50đ - Độ lớn lực ma sát: Fms = Ams : l = 150 : = 37,5 N 0,50đ Câu (2,0 điểm) - Công động thực đoạn đường AB: A = P t = 5000 3600 = 18.000.000 J 1,00đ - Lực kéo động đoạn đường AB: F = A : s = 18.000.000 : 36000 = 500 N 1,00đ ...ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2 016 - 2 017 MÔN: VẬT LÝ – KHỐI HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Câu (1,5 điểm) - Lực không thực công: + vật... (2,0 điểm) - Công động thực đoạn đường AB: A = P t = 5000 3600 = 18. 000.000 J 1,00đ - Lực kéo động đoạn đường AB: F = A : s = 18. 000.000 : 36000 = 500 N 1,00đ ... vật lên MPN: F = A : l = 1250 : = 312,5 N 0,50đ c/ - Hiệu suất MPN: H = Aci : A = 1000 : 1250 = 80 % 0,50đ d/ - Cơng hao phí: Ahp = A – Aci = 1250 -1000 = 250 J 0,50đ - Công để thắng ma sát: Ams
- Xem thêm -

Xem thêm: LY 8 KT HKII 16 17 q3 kho tai lieu vat ly , LY 8 KT HKII 16 17 q3 kho tai lieu vat ly