LY 6 NTT kho tai lieu vat ly

4 24 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:59

Họ tên: _ Lớp: Mã số: Phòng thi: _ SBD: _ Điểm số Thứ ngày tháng 12 năm 2014 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn : VẬT LÝ (Thời gian làm 45 phút không kể thời gian phát đề ) Lời phê chữ ký giám khảo Chữ ký GT1 Chữ ký GT2 Câu 1: (1,5 điểm) a/ Đơn vị đo thể tích nước ta đơn vị nào? b/ Nêu cách đo thể tích vật rắn khơng thấm nước bình tràn? Câu 2: (2,0 điểm) Đổi đơn vị: a 0,8 m = ……… dm b 245g = ……… kg c 720 cm3 =……… lít d m = 87 kg -> P=…………N Câu 3: (2,0 điểm) a/ Thế khối lượng riêng? b/ Hãy nêu công thức liên hệ khối lượng riêng với khối lượng thể tích vật ? Cho biết tên gọi đơn vị đo đại lượng công thức ? Câu 4: (1,5 điểm) a Hãy kể tên loại máy đơn giản b Máy đơn giản có tác dụng gì? Câu 5: (3,0 điểm) Một cầu có khối lượng 300 g thả chìm bình chia độ có chứa nước, mực nước dâng lên từ vạch 120 cm3 đến vạch 180 cm3 a/ Tính thể tích cầu? b/ Tính khối lượng riêng cầu? c/ Quả cầu thứ hai có khối lượng riêng với cầu thứ tích dm Tính khối lượng cầu thứ hai? - Hết - ĐÁP ÁN – MÔN VẬT LÝ Câu 1: (1,5 đ) a Đơn vị đo thể tích nước ta đơn vị mét khối lít b - Thả chìm vật rắn vào bình tràn - Thể tích vật thể tích nước tràn 0.25 x 0.5 0.5 Câu : ( 2,0đ ) Đổi đơn vị: a 0,8 m = dm 0,25 b c d 245g = 0,245 kg 720cm3 = 0,72lít m=87 kg -> P = 870N 0,25 Câu 3: (1,5 đ) a loại máy đơn giản: ròng rọc, mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy b Máy đơn giản giúp thực công việc dễ dàng Câu : ( 2,0 đ ) - Khối lượng riêng chất xác định khối lượng đơn vị thể tích chất đó, thường ký hiệu D - Công thức liên hệ khối lượng với khối lượng riêng thể tích : 0,25 0,25 0.25 x 0.25 ( 0,75đ ) ( 0,5đ ) m D = V m khối lượng (Kg) D khối lượng riêng (Kg/m3) V thể tích (m3) Câu 5: (3,0 đ) a Thể tích cầu: V = V2 – V1 = 180 – 120 = 60 cm3 b Khối lượng riêng cầu: D = m / V = 300 / 60 = (g/cm3) c Khối lượng cầu thứ hai: m = D V = 5000 = 25000 (g) Sai, thiếu  lời giải Sai, thiếu  đơn vị - 0,25 cho toàn - 0,25 cho toàn ĐÁP ÁN LÝ – HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 – 2015 Câu :( 2,0 đ ) ( 0,25đ x ) 0.5 1 - Nêu trọng lực, trọng lượng - Nêu phương trọng lực - Nêu chiều trọng lực ( 0,5đ x ) ( 0,5đ ) ( 0,5đ ) Câu : ( 2,0 đ ) Đổi đơn vị sau : a) 4500 g = …4,5… kg b) 2,5 m3 = …2500… dm3 c) 80 kg = …800… N d) 95N = …9,5… kg ( 0,5đ ) ( 0,5đ ) ( 0,5đ ) ( 0,5đ ) Mỗi câu 0,5đ Câu : ( 2,0 đ ) Tìm từ hay cụm từ thích hợp điền vào chổ trống câu sau : a) giới hạn đo - độ chia nhỏ b) đo lực - niu tơn ( N ) Câu : ( 2,0 đ ) - Khối lượng riêng chất xác định khối lượng đơn vị thể tích chất đó, thường ký hiệu D - Công thức liên hệ khối lượng với khối lượng riêng thể tích : m D = V m khối lượng (Kg) D khối lượng riêng (Kg/m3) V thể tích (m3) Câu : ( 2,0 đ ) - Đổi đơn vị : 300cm3 = 0,0003m3 a/ Khối lượng riêng sắt là: D = m/V = 2,34kg / 0,0003m3 = 7800 kg/m3 b/ Thể tích cầu đá D = m/V => V= m/D = 2,34kg / 26000 Kg/m3 = 0,0009 m3 Thiếu lời giải -0,25đ – Khơng có cơng thức - 0,25đ Sai, thiếu đơn vị -0,25đ ( 0,5đ x2 ) ( 0,5đ x2 ) ( 0,75đ ) ( 0,5đ ) ( 0,25đ x ) ( 0,5đ ) ( 0,25đ ) ( 0,25đ ) ( 0,25đ ) ( 0,25đ ) ( 0,25đ ) ( 0,25đ ) ... thể tích (m3) Câu 5: (3,0 đ) a Thể tích cầu: V = V2 – V1 = 180 – 120 = 60 cm3 b Khối lượng riêng cầu: D = m / V = 300 / 60 = (g/cm3) c Khối lượng cầu thứ hai: m = D V = 5000 = 25000 (g) Sai,... sắt là: D = m/V = 2,34kg / 0,0003m3 = 7800 kg/m3 b/ Thể tích cầu đá D = m/V => V= m/D = 2,34kg / 260 00 Kg/m3 = 0,0009 m3 Thiếu lời giải -0,25đ – Khơng có cơng thức - 0,25đ Sai, thiếu đơn vị -0,25đ
- Xem thêm -

Xem thêm: LY 6 NTT kho tai lieu vat ly , LY 6 NTT kho tai lieu vat ly