HD CHAM LI 9 kho tai lieu vat ly

2 39 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:57

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 - 2017 Mơn: VẬT LÍ HƯỚNG DẪN CHẤM CÂU NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM TỪNG PHẦN Câu 1: (2 điểm) (2) màng lưới x 0,25 đ a (1) thể thủy tinh b (3) từ trường (hoặc trước (4) trước cuộn dây dẫn kín nam châm) c (5) na mô xe đạp 0,25 đ d (6) tăng 0,25 đ e (7) tỏa nhiệt (dây điện nóng lên, tác dụng nhiệt) (8) tăng hiệu điện ( tăng U) x 0,25 đ x 0,25 đ Câu 2: (2 điểm) a Sai 0,25 đ b Sai 0,25 đ c Đúng 0,25 đ d Đúng 0,25 đ e Sai 0,25 đ f Sai 0,25 đ g Đúng 0,25 đ h Đúng 0,25 đ Câu 3: (1 điểm) a 500.000 V ( 500 kV) b -Dây nhôm nhẹ dây đồng; nhôm rẻ đồng; trụ đỡ dây nhơm tốn trụ đỡ dây đồng… 0,5 đ x 0,25 đ Câu 4: (1 điểm) -Khơng nên tưới vào buổi trưa lúc giọt nước đọng lại có tác dụng thấu 0,5 đ kính hội tụ./ Chúng tập trung ánh nắng mặt trời làm cháy nám số nơi cây, 0,5 đ Câu 5: (1,5 điểm) a Tóm tắt Cơng thức 0,25 đ 0,25 đ b Thế số tính tốn: n2= 100 vòng 0,5 đ Khơng Khơng xuất hiện tượng cảm ứng điện từ (Từ trường lõi sắt không thay đổi, từ trường khơng đổi) Khơng có dòng điện cảm ứng cuộn thứ cấp, số đường sức từ xun qua cuộn khơng đổi Vì máy biến sử dụng dòng điện xoay chiều ( khơng trừ điểm lời giải) 0,25 đ 0,25 đ Câu 6: (2,5 điểm) a b -Đặc điểm ảnh: ảnh ảnh ảo, chiều với vật lớn vật -Vẽ hình theo tỉ lệ 0,75 đ 1,0 đ (Khơng vẽ mũi tên : điểm Thiếu mũi tên trở lên trừ 0,25 đ Thiếu mũi tên: không trừ điểm Ảnh ảo vẽ nét liền trừ 0,25 đ Sai tỉ lệ trừ 0,25 đ Khơng có kí hiệu thấu kính : khơng chấm) c -Tính OA’ = 6cm 0,75 đ ( Khơng chẻ điểm, khơng tính điểm lời giải, thiếu đơn vị trừ 0,25 đ) HẾT ... vẽ mũi tên : điểm Thiếu mũi tên trở lên trừ 0,25 đ Thiếu mũi tên: không trừ điểm Ảnh ảo vẽ nét li n trừ 0,25 đ Sai tỉ lệ trừ 0,25 đ Khơng có kí hiệu thấu kính : khơng chấm) c -Tính OA’ = 6cm
- Xem thêm -

Xem thêm: HD CHAM LI 9 kho tai lieu vat ly , HD CHAM LI 9 kho tai lieu vat ly