De ly 9 (chinh thuc) kho tai lieu vat ly

2 30 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:56

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề có 01 trang ) KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: VẬT LÝ – KHỐI Thời gian làm : 45 phút ( không kể thời gian phát đề ) Câu ( 2,5 điểm ) Phát biểu viết công thức định luật Ohm Nêu tên gọi đơn vị đo đại lượng công thức Đặt hiệu điện U không đổi vào hai đầu dây dẫn có điện trở R cường độ dòng điện qua dây dẫn 0,3 A Thay dây dẫn dây dẫn khác có điện trở R’ = R cường độ dòng điện I’ qua dây dẫn bao nhiêu? Câu ( 2,5 điểm) Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào yếu tố dây phụ thuộc vào yếu tố nào? Tính chiều dài dây dẫn điện có lõi đồng, điện trở suất 1,7.10 -6 m , tiết diện mm2, điện trở tổng cộng 3,4  Câu ( 1,0 điểm ) Tên cực từ nam châm? Từ tính mạnh phần nam châm? Hai A B có hình dạng giống Trong hai này, có sắt nam châm có cực từ hai đầu Chỉ với hai này, nêu cách thực để nhận biết thanh sắt, nam châm Câu ( 1,0 điểm ) Bổ sung chiều dòng điện I qua vòng dây, chiều đường sức từ ống dây, tên từ cực ống dây thiếu hai hình Câu ( 3,0 điểm ) Đặt hiệu điện không đổi U = 24 V vào hai đầu đoạn mạch có điện trở R1 = 40  mắc nối tiếp với điện trở R cường độ dòng điện qua mạch 0,24 A a Tính điện trở R2 tính cơng suất tiêu thụ R1 b Tính nhiệt lượng tỏa toàn đoạn mạch 30 phút c Mắc thêm điện trở R x song song với R2 cơng suất tiêu thụ tồn đoạn mạch tăng gấp đơi Tính Rx HẾT Học sinh không sử dụng tài liệu Giám thị khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN GỢI Ý ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HK I - NĂM HỌC 2014-2015 MÔN VẬT LÝ Câu ( 2,5 điểm ) + Phát biểu + Viết hệ thức + Tên đại lượng đơn vị + Cường độ dòng điện qua dây dẫn R’ I' R R 2  '   I '  I  0,3 0,2 A I 3 R 1,5 R Câu ( 2,5 điểm) + tỉ lệ thuận với chiều dài + tỉ lệ nghịch với tiết diện + phụ thuộc vật liệu làm dây dẫn + Chiều dài dây: R  l RS 3,4.2.10  l   400m S  1,7.10  0,50đ 0,50đ 0,50đ 1,0đ 0,50đ 0,50đ 0,50đ 1,0đ Câu ( 1,0 điểm ) Từ tính nam châm mạnh hai từ cực Đặt đầu A vng góc B => hút mạnh: A Nam châm, B sắt => không hút ( hút yếu ): A Sắt, B nam châm 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Câu ( 1,0 điểm ) + Hình A bổ sung đủ, + Hình B bổ sung đủ, 0,50đ 0,50đ Câu ( 3,0 điểm ) a/ Điện trở tương đương toàn đoạn mạch: Rtđ = U : I = 24 :0,24 = 100  Điện trở R2: R2 = Rtđ – R1 = 100 - 40 = 60  Công suất tiêu thụ R1: P1 = I2 R1 = 0,242.40 = 2,304W b/ Nhiệt lượng tỏa toàn đoạn mạch 30 phút: Q = I2 Rtđ t = 0,242 100 1800 = 10368 J c/ P’ = 2P => U : R’tđ = U2 : Rtd => R’tđ = Rtđ : = 100 : = 50  R2x = R’tđ – R1 = 50 – 40 = 10  1 1 1      R x 12 R2 x R2 R x 10 60 R x 0,50đ 0,50đ 0,50đ 0,50đ 0,50đ 0,25đ 0,25đ ( thiếu sai đơn vị trừ tối đa 0,25 đ phần toán )
- Xem thêm -

Xem thêm: De ly 9 (chinh thuc) kho tai lieu vat ly , De ly 9 (chinh thuc) kho tai lieu vat ly