DE KTHKILY9 kho tai lieu vat ly

3 19 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:56

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN VẬT LÝ LỚP NĂM HỌC 2014-2015 Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2 điểm) a Phát biểu định luật Joule- Lenz Viết hệ thức định luật, nêu tên gọi đơn vị đại lượng hệ thức? b Một bếp điện có điện trở R = 30 Ω, cho dòng điện có cường độ I = 10A chạy qua t = 10 đun sơi nước có nhiệt độ ban đầu 25 0C, nhiệt dung riêng nước 4200J/(kg.K) Tính khối lượng nước đun (Bỏ qua hao phí tỏa nhiệt mơi trường xung quanh) Câu 2:(1,5 điểm) a Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào yếu tố dây dẫn? b Một sợi dây tóc bóng đèn làm vonfram 20 0C có điện trở suất 5,5.10-8 Ω m có điện trở 25 Ω , có tiết diện tròn bán kính 0,01mm Hãy tính chiều dài dây tóc này? ( lấy π = 3,14) Câu 3: (1,5 điểm) a Phát biểu qui tắc nắm tay phải? b Kim nam châm đặt trước đầu ống dây dẫn có dòng điện chạy qua đứng n hình bên - Hãy xác định từ cực ống dây ? - Xác định cực từ kim nam châm gần đầu B ống dây? Câu 4: ( 1,5 điểm) a Hãy kể số lợi ích việc sử dụng tiết kiệm điện năng? b Hãy nêu biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng? Câu : (3,5 điểm) Giữa hai điểm A,B mạch điện hiệu điện không đổi V, người ta mắc nối tiếp hai dây điện trở R1 = 15Ω; R2 = 30Ω a Tính cường độ dòng điện qua đoạn mạch hiệu điện hai đầu điện trở? b Tính cơng suất điện đoạn mạch AB nhiệt lượng tỏa đoạn mạch AB thời gian phút? c Mắc thêm bóng đèn (6V- 2,4W) song song với với điện trở R2 , hai nối tiếp với R1 đặt vào hiệu điện 9V, đèn có sáng bình thường khơng? Tại sao? HẾT ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN VẬT LÝ LỚP NĂM HỌC 2014-2015 CÂU Câu 1: 2điểm NỘI DUNG ĐIỂM a.Phát biểu Định luật Joule- Lenz Viết hệ thức Nêu tên gọi đơn vị đại lượng b Khối lượng nước đun: Q tỏa = Q thu I2Rt = mc (t2-t1) m = 102.30.600/(4200.(100-25) = 5,71kg 0,5 0,25 0,5 - Điện trở dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài, tỉ lệ nghịch với tiết diện dây phụ thuộc vào vật liệu làm dây R.S 25.3,14.(0,01.10 −3 ) -l= = = 0,14(m ) ρ 5,5.10 −8 0,5 a Phát biểu qui tắc b Xác định cực từ ống dây: ý 0,25 đ A : cực từ nam ; B : cực từ bắc - Xác định cực từ kim nam châm gần đầu B : cực từ nam 0,5 0,5 Câu 4: 1,5 điểm a HS nêu từ lợi ích việc tiết kiệm điện b HS nêu từ biện pháp tiết kiệm điện 0,75 0,75 Câu 5: 3,5 điểm a) Tính điện trở tương đương đoạn mạch AB: Rtđ = R1 + Rđ = 15 + 30 = 45 (Ω) Tính cường độ dòng điện qua đoạn mạch AB : I = U/ Rtđ =9/45 = 0,2(A) Hiệu điện hai đầu điện trở: Ta có : R1 tiếp R2 nên: I1=I2=I I1=U1/R1 => U1= I1 R1= 0,2.15 =3(V) U2= I2 R2= 0,2 30= 6(V) Câu : 1,5 điểm Câu 3: 1,5 điểm b) Công suất tiêu thụ điện mạch P = U I = 0,2 = 1,8 (W) Nhiệt lượng tỏa đoạn mạch AB thời gian phút Q=I2 Rtđ t = (0,2)2.45.120 = 2160(J) c) Điện trở đèn Rđ = U2đm/ P đm = 62/2,4 = 15(Ω) Điện trở tường đương mạch lúc này: 0,25 0,25 0,25 1,0 0,5 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 0.5 0.25 0.25 R’tđ = R2đ + R1= Cường độ dòng điện qua mạch lúc này: 0.25 I’=U/R’tđ = 9/25 = 0,36 (A) Ta có I2đ=I1=I’= 0,36(A) Hiệu điện hai đầu bóng đèn : Uđ = U2=U2đ= I2đ.R2đ= 0,36.10=3,6 (V) Ta có Uđ < Uđm => đèn sáng mờ bình thường • Lưu ý : - Các đơn vị họp nhóm thống đáp án chấm - Học sinh giải cách khác cho đủ điểm 0.25 0.25
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KTHKILY9 kho tai lieu vat ly , DE KTHKILY9 kho tai lieu vat ly