De kiem tra hk2 LY 6 2014 2015 chinhthuc CO HBT kho tai lieu vat ly

2 52 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:56

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (có 01 trang) KỲ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN VẬT LÝ Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Câu (2,0 điểm) a) Thế bay ? Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc yếu tố nào? b) Để làm muối, người ta dẫn nước biển vào ruộng muối, nước nước biển bay muối đọng lại Theo em thời tiết nhanh chóng thu hoạch muối? Câu (1,0 điểm) a) Nêu đặc điểm nở nhiệt chất khí b) So sánh nở nhiệt chất khí, chất lỏng chất rắn Câu (2,0 điểm) Đổi đơn vị nhiệt độ từ 0C 0F từ 0F 0C : 0 a) 37 0C = F c) 212 0F = C 0 0 b) – 40 C = F d) 64 F = C Câu (5,0 điểm) a) Thế nóng chảy? Thế đơng đặc? b) Hình bên vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian khối chất rắn Dựa vào hình vẽ bảng số liệu, em trả lời câu hỏi sau: 1) Đường biểu diễn hình bên chất nào? Nhiệt độ nóng chảy chất bao nhiêu? 2) Chất tồn thể rắn từ phút thứ đến phút thứ mấy? Lúc nhiệt độ thay đổi nào? Đoạn đồ thị biểu diễn thay đổi nhiệt độ đó? 3) Chất tồn hai thể rắn thể lỏng từ phút thứ đến phút thứ mấy? Lúc nhiệt độ thay đổi nào? 4) Chất tồn thể lỏng từ phút thứ đến phút thứ mấy? Lúc nhiệt độ thay đổi nào? Đoạn đồ thị biểu diễn thay đổi nhiệt độ đó? Nước 0C BẢNG NHIỆT ĐỘ NÓNG CHẢY CỦA MỘT SỐ CHẤT Rượu Băng phiến Sáp Đồng Thép 0 0 -117 C 80 C 47 C đến 65 C 1083 C 1300 0C - Hết - Vonfram 3370 0C HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II – Năm học 2014-2015 Môn VẬT LÝ– Khối ĐỀ CHÍNH THỨC Câu Câu Câu Câu (2,0 điểm) a Nêu bay Ba yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ bay b Nêu thời tiết nắng nhiều có gió nhanh thu hoạch muối (1,0 điểm) Chất khí khác, nở nhiệt khác Chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng Chất lỏng nở nhiệt nhiều chất rắn (2,0 điểm) Đổi đơn vị câu a, b, c, d 0,5đ (5,0 điểm) a Nêu nóng chảy, đơng đặc b Nêu băng phiến, NĐNC 800C Thể rắn phút 04, nhiệt độ tăng, đooạn AB Thể lỏng rắn phút 4 8, nhiệt độ không đổi, đoạn BC Thể lỏng phút 812, nhiệt độ tăng, đoạn CD 0,5đ 1,0đ 0,5đ 0,50đ 0,25đ 0,25đ 2,0đ 1,0đ 1,0đ 1,0đ 1,0đ 1,0đ ...HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II – Năm học 2014- 2015 Mơn VẬT LÝ– Khối ĐỀ CHÍNH THỨC Câu Câu Câu Câu (2,0 điểm) a Nêu bay Ba yếu tố
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra hk2 LY 6 2014 2015 chinhthuc CO HBT kho tai lieu vat ly , De kiem tra hk2 LY 6 2014 2015 chinhthuc CO HBT kho tai lieu vat ly