De kiem tra hk2 LY 8 2014 2015 duphong kho tai lieu vat ly

2 43 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:55

KỲ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN VẬT LÝ Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ DỰ PHỊNG (Đề có 01 trang) Câu (1,5 điểm) Thế trọng trường gì? Động gì? Thả bóng rơi từ độ cao h so với mặt đất, bóng chạm đất nẩy lên Hãy cho biết chuyển hóa lượng trình vật rơi trình vật nẩy lên Câu (1,5 điểm) Phát biểu định luật công Dùng ròng rọc cố định, dùng đòn bẩy để đưa vật lên cao ta lợi có tác dụng gì? Câu (1,0 điểm) Nhiệt độ chuyển động nhiệt phân tử, nguyên tử có liên hệ nào? Thế chuyển động Brown? Câu (1,0 điểm) Thế đối lưu, xạ nhiệt? Đối lưu hình thức truyền nhiệt mơi trường nào? Trong chân khơng có hình thức truyền nhiệt nào? Câu (2,5 điểm) Dùng mặt phẳng nghiêng có chiều dài m để đưa vật khối lượng 80 kg lên cao 0,6 m a/ Tính cơng có ích tính lực kéo vật bỏ qua ma sát b/ Thực tế có ma sát nên người phải kéo vật lên với lực kéo 200 N Tính công thực để thắng ma sát Câu 6: (2,5 điểm) Đun sôi nồi nhôm khối lượng 500 g chứa lít nước 20 0C Biết nhiệt dung riêng nhôm 880 J/kgK, nhiệt dung riêng nước 4200 J/kgK bỏ qua tỏa nhiệt mơi trường ngồi a/ Tính tổng nhiệt lượng nồi nước thu vào b/ Nếu lượng nước nồi phân thể tích nước lúc đầu cần cung cấp nhiệt lượng để nước bắt đầu sôi HẾT Học sinh không sử dụng tài liệu Giám thi khơng giải thích thêm HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HK II 2014-2015 MÔN VẬT LÝ (Đề dự phòng) Câu (1,5 điểm) Thế trọng trường: lượng vật độ cao so với mặt đất so với vị trí khác chọn làm mốc 0,5đ Động năng: lượng vật có chuyển động 0,5đ Q trình rơi: chuyển hóa thành động 0,25đ Q trình nẩy: động chuyển hóa thành 0,25đ Câu (1,5 điểm) Khơng có máy đơn giản cho ta lợi công 0,5đ Được lợi lần lực thiệt nhiêu lần đường ngược lại 0,5đ Ròng rọc cố định: giúp đổi hướng lực tác dụng 0,25đ Đòn bẩy: lợi lực thiệt đường ngược lại 0,25đ Câu ( 1,0 điểm ) Nhiệt độ vật cao chuyển động phân tử nhanh 0,5đ Chuyển động Brown chuyển động hỗn loạn không ngừng hạt nhỏ chất lỏng, chất khí 0,5đ Câu (1,0 điểm) Đối lưu truyền nhiệt dòng chất lỏng chất khí Bức xạ nhiệt truyền nhiệt tia nhiệt thẳng Đối lưu: môi trường chất lỏng, chất khí Hình thức truyền nhiệt chân khơng: Bức xạ nhiệt Câu (2,5 điểm) Cơng có ích: Aci = P h = 800 0,6 = 480 J Lực kéo vật bỏ qua ma sát: A = Aci => F l = P h => F = P h : l = 800 0,6 : = 160 N Cơng tồn phần thực hiện: A = F l = 200 = 600 J Công để thắng ma sát: Ams = A – Aci = 600 – 480 = 120 J Câu 6: (2,5 điểm) Nhiệt lượng nồi nhôm thu vào: Q1 = m1c1 (t – t1) = 0,5 880 (100 -20) = 35200 J Nhiệt lượng nước thu vào: Q2 = m2c2 (t – t2) = 4200 (100 -20) = 1344000 J Tổng nhiệt lượng cung cấp: Q = Q1 + Q2 = 35200 + 1344000 = 1379200 J Khi nồi phân nước ban đầu, nhiệt lượng cung cấp: Q’ = Q1 + Q2:2 = 35200 + 1344000: = 707200 J 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 1,0đ 0,5đ 0,5đ 1,0đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ ...HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HK II 2014- 2015 MÔN VẬT LÝ (Đề dự phòng) Câu (1,5 điểm) Thế trọng trường: lượng vật độ cao so với mặt... Bức xạ nhiệt Câu (2,5 điểm) Công có ích: Aci = P h = 80 0 0,6 = 480 J Lực kéo vật bỏ qua ma sát: A = Aci => F l = P h => F = P h : l = 80 0 0,6 : = 160 N Cơng tồn phần thực hiện: A = F l =... = 600 J Công để thắng ma sát: Ams = A – Aci = 600 – 480 = 120 J Câu 6: (2,5 điểm) Nhiệt lượng nồi nhôm thu vào: Q1 = m1c1 (t – t1) = 0,5 88 0 (100 -20) = 35200 J Nhiệt lượng nước thu vào: Q2 =
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra hk2 LY 8 2014 2015 duphong kho tai lieu vat ly , De kiem tra hk2 LY 8 2014 2015 duphong kho tai lieu vat ly