DAP AN VAT LI 6 kho tai lieu vat ly

1 33 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:55

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2014 – 2015 MƠN: VẬT LÍ – LỚP Câu 1: Sự bay trình chuyển từ thể lỏng sang thể chất Câu 2: Ròng rọc động giúp cho lực kéo vật lên nhỏ trọng lượng vật Câu 3:Vì nước chai nóng lên nở gặp cản trở gây lực lớn làm bật nắp chai Câu 4: Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ Dựa tượng co giãn nhiệt chất Câu 5: a/ Sai b/ Đúng c/ Sai d/ Sai Câu 6: a/ Quần áo phơi bóng râm thường lâu khơ phơi ngồi trời nắng tốc độ bay nước phụ thuộc vào nhiệt độ 1,0 điểm 1,0 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,25 điểmx4 ý x 0,25 điểm b/ Các giọt nước đọng bên cốc đựng nước đá lạnh tạo ý x 0,25 điểm nước khơng khí ngưng tụ Câu 7: a 70x1,8+32= 1580F b (-30)*1,8+32= -220F c 38,5x1,8+32= 101,30F Câu 8a: Băng phiến bắt đầu đông đặc 800C Câu 8b: Quá trình đơng đặc băng phiến xảy 20 phút Câu 8c: Ứng với đoạn BC, băng phiến thể rắn thể lỏng Câu 8d: Băng phiến nóng chảy nhiệt độ 800C 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: DAP AN VAT LI 6 kho tai lieu vat ly , DAP AN VAT LI 6 kho tai lieu vat ly