GIÁO án kì i vinh

76 26 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:48

Tiết Bài : Công dân với phát triển kinh tế I Mục tiêu Học xong học sinh cần đạt đợc: Về kiến thức : - Vai trò định sản xuất vật chất đời sống xã hội - Khái niệm sức lao động, t liệu lao động, đối tợng lao dộng - Nội dung ý nghĩa phát triển kinh tế cá nhân, gia đình xã hội Về kỹ : - Phân tích khái niệm mối liên hệ nội dung chủ yếu học - Vận dụng kiến thức học vào thực tiễn, giải thích số vấn đề thực tiễn có liên quan đến nội dung học Thái độ, hành vi: - Thấy đợc tầm quan trọng hoạt động sản xuất cải vật chất, quí trọng ngời, xác định lao động vừa quyền lợi vừa nghĩa vụ công dân - Thấy đợc trách nhiệm phát triển kinh tế gia đình đất nớc Quyết tâm học tập vơn lên để góp phần phát triển kinh tế đất nớc theo định hớng XHCN II Tài liệu phơng tiện - Sách giáo khoa GDCD lớp 11 - Câu hỏi tình GDCD lớp 11 - Những số liệu, thông tin kinh tế có liên quan đến nội dung học - Sơ đồ, biểu bảng đèn chiếu III Hoạt động dạy học: 1.ổn định tổ chức KiĨm tra vë ghi, SGK Häc bµi míi: Hoạt động GV HS Gv đặt vấn đề: - Quá trình tồn tại, ngời cần phải có điều kiện vật chất định Con ngời làm để có điều kiện sinh hoạt vật chất ấy? Câu hỏi: - Hiểu sản xuất cải vật chất vai trò nh nào? HS tham khảo tài liệu HS phát biĨu ý kiÕn GV nhËn xÐt vµ kÕt ln - Nh vậy, trình tồn tại, ngời phải không ngừng tác động khai thác tự nhiên, biến đổi tự nhiên phục vụ nhu cầu sống Đó điều kiện, sở tồn ngêi Néi dung kiÕn thøc S¶n xt cđa cải vật chất a Thế sản xuất c¶i vËt chÊt: - S¶n xt cđa c¶i vËt chÊt tác động ngời vào tự nhiên, biến đổi yếu tố tự nhiên để tạo sản phẩm phù hợp với nhu cầu b Vai trò sản xuất cải vật chất: - Sản xuất cải vật chất sở tồn xã hội - Sản xuất cải vật chất định hoạt động xã hội 2.Các yếu tố trình sản xuất GV: Đặt vấn đề: Lịch sử loài ngời trình phát triển hoàn thiện liên tục củ phơng thức sản xuất cải vật chất, trình thay a Sức lao động phơng thức sản xuất cũ lạc hậu phơng thức sản xuất tiến Và để thực trình sản xuất cần phải có yếu tố bản? - GV: Giảng giải kết hợp với lấy ví dụ, liên hệ thực tiễn giúp HS tìm hiểu yếu tố trình phát triển sản xuất cải vật chất GV: Trình bày sơ đồ quan hệ yếu tố trình sản xuất: Sức lao dộng t liệu lao động đối tợng lao động sản phẩm GV: Giúp học sinh tìm hiểu sơ đồ phận hợp thành yếu tố sản xuất GV: Đặt câu hỏi cho lớp HS: Cả lớp trao đổi câu hỏi: - Thể lực gì? ví dụ? - Trí lực gì? ví dụ? - Mối quan hệ thể lực trí lực? HS: Phát biĨu ý kiÕn HS: C¶ líp bỉ sung ý kiÕn - Sức lao động toàn lực thể chất tinh thần ngời đợc vận dụng trình sản xuất GV: Nhận xét, kết luận GV: Đặt vấn đề, chuyển ý - Khi nói đến sức lao động cần nói đến lao động Sức lao động khả lao dộng lao động tiêu dùng sức lao động thực - Thế lao động? - Để tồn phát triển ngời cần phải làm gì? - Con ngời sử dụng công cụ lao động biến đổi tự nhiên với mục đích gì? HS trình bày ý kiến HS líp nhËn xÐt, bỉ sung GV nhËn xÐt vµ kÕt luận - Hoạt động lao động ngời phẩm chất đặc biệt, hoạt động ngời Nó khác với hoạt động loài vật Đó lao động có kế hoạch tự giác sáng tạo cải vật chất phơng pháp lao động có kĩ thuật cao, có kỉ luật có trách nhiệm GV đặt vấn đề, chuyển ý -Tại nói sức lao dộng khả lao động tiêu dùng sức lao dộng tỏng thực? HS trao đổi phát biểu ý kiến GV kết luận: - Bởi sức lao động * Lao động gì? - Lao động hoạt động có mục đích, có ý thức ngời làm biến đổi yếu tố tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu ngời b Đối tợng lao động kết hợp với t liệu sản xuất có trình lao động t liệu sản xuất xÐt tiÕp néi dung sau: GV chia líp thµnh nhóm GV giao câu hỏi cho nhóm Đối tợng lao Nhóm 1: Tìm ví dụ yếu tố tự nhiện có sẵn tự nhiên? động có sẵn Nhóm 2: Tìm ví dụ yếu tố tự nhiên trải qua tác độngcaur lao dộng - Gỗ Nhóm 3: Đối tợng lao động gì? - Đất đai HS cử đại diện trình bày - Khoáng sản - Đ.vật rừng - Cá tôm dới nớc GV cho HS c¶ líp nhËn xÐt bỉ sung ý kiÕn HS: C¶ líp bỉ sung GV: Lu ý cho HS - Đối tợng lao động phận giới tự nhiên mà ngời tác động vào nhằm biến đổi cho phù hợp với mục đích HS: Nhóm trình bày HS: Cả lớp nhận xét, trao đổi GV: Nhận xét, bổ sung ý kiến Đối tợng lao động qua tác động lao động - Sợi để dệt vải - Sắt, thép - Xi măng - Gạch, ngói Đối tợng lao động yếu tố tự nhiên mà lao động ngời tác động vào nhằm biến đổi cho phù hợp với mơc ®Ých ngêi GV: KÕt ln chun ý: - Cùng với phát triển lao động sản xuất KHKT, đối tợng lao động ngày đa dạng, phong phú ngời ngày tạo nguyên vật liệu nhân tạo có tính tác động theo ý muốn Tuy nhiên nguyên vật liệu nhân tạo có nguồn gốc từ tự nhiên GV: Cho HS th¶o ln c¶ líp GV: Sư dơng sơ đồ t liệu lao động GV đặt câu hái: LÊy vÝ dơ vỊ c¸c u tè t liƯu lao động? Lấy ví dụ đối tợng lao động số ngành nghề khác nhau? Yếu tố t liệu lao dộng đóng vai trò định - Vì sao? HS: Cả lớp trao đổi nhận xét GV: Nhận xét, đa đáp án GV: Gợi ý Ví dụ: Con bò t liệu lao động ngời nông dân Nhng đối tợng lao ®éng cđa ngµnh chÕ biÕn thùc phÈm GV: KÕt ln - HƯ thèng kiÕn thøc vỊ mèi quan hƯ gi÷a yếu tố sản xuất c T liệu lao động: - Công cụ lao động - Hệ thống bình chứa sản xuất - Kết cấu hạ tầng SX T liệu SX = T liệu LĐ + Đối tợng LĐ Quá trình LĐSX = Sức lao động + T liệu sản xuất GV đặt thêm câu hỏi: - Trong trình sản xuất yếu tố đóng vai trò định? Vì sao? - Trên giới có nớc khan khiếm tài nguyên, khoáng sản nhng có kinh tế phát triển theo em sao? - Hãy điều kiện khách quan, chủ quan để ngời có sức lao dộng thực trình lao động GV: Gợi ý * Về khách quan: Nền kinh tế phát triển, tạo đợc nhiều việc làm để thu hút lao động tạo hội ngời lao động cã viƯc lµm * VỊ chđ quan : Ngêi lao động tích cực chủ động tìm kiếm việc làm , học tập nâng cao trình độ thể lực, tí lực đáp ứng yêu cầu xã hội HS: Nêu ví dụ phân tích có tình trạng thất nghiệp? Củng cố: - Vai trò sản xuất cải vật chất? - Các yếu tố trình sản xuất? Yếu tố mang tính định? Dặn dò - Làm tạp nhà - Chuẩn bị phần Tiết Bài : ( Tiết 2) Công dân với phát triển kinh tÕ I Mơc tiªu VỊ kiÕn thøc - Vai trò định sản xuất vật chất đời sống xã hội - Khái niệm sức lao động, t liệu lao động, đối tợng lao động - Nội dung ý nghĩa phát triển kinh tế cá nhân, gia đình xã hội Về kỹ - Phân tích khái niệm mối liên hệ nội dung chủ yếu học - Vận dụng kiến thức học vào thực tiễn, giải thích số vấn đề thực tiễn có liên quan đến nội dung học Về thái độ - Thấy đợc tầm quan trọng hoạt động sản xuất cải vật chất, quí trọng ngời, xác định lao động vừa quyền lợi vừa nghĩa vụ công dân - Thấy đợc trách nhiệm phát triển kinh tế gia đình đất nớc Quyết tâm học tập vơn lên để góp phần phát triển kinh tế đất nớc theo định hớng XHCN II Tài liệu phơng tiện - Sách giáo khoa GDCD lớp 11 - Câu hỏi tình GDCD lớp 11 - Những số liệu, thông tin kinh tế có liên quan đến nội dung học - Sơ đồ, biểu bảng đèn chiếu III Hoạt động dạy học ổn định tổ chức Kiểm tra cũ Câu hỏi: - Vai trò sản xuất cải vật chất đời sống ngời nh nào? - Vẽ sơ đồ yếu tố trình sản xuất? Học Hoạt động GV HS - GV: Đặt vấn đề cách giới thiệu sơ đồ phát triển kinh tế + Tăng trởng kinh tế Phát triển KT + Cơ cấu kinh tế hợp lí + Công b»ng x· héi GV: Tỉ chøc cho HS th¶o ln nhóm, phân tích nội dung phát triển kinh tế GV: Chia lớp thành nhóm GV: Giao câu hỏi cho nhóm: Nhóm 1: Phân tích nội dung tăng trởng kinh tế liên hệ thực tế nớc ta Nhóm 2: Phân tích nội dung cấu kinh tế hợp lí Nhóm 3: Phân tích nội dung công xã hội liên hệ thực tế Việt Nam HS: Các nhóm thảo luận GV: Hớng dẫn nhóm thảo luận HS: Cử đại diện nhóm trình bày Nội dung kiến thức 3.Phát triển kinh tế ý nghĩa phát triển kinh tế cá nhân, gia đình xã hội a Phát triển kinh tế: Nhóm 1: - Tăng trởng kinh tế tăng lên số lợng, chất lợng sản phẩm yếu tố trình sản xuất HS nhận xét bổ xung ý kiÕn HS: Ph¸t biĨu bỉ sung GV: NhËn xét, bổ sung khắc sâu kiến thức Tăng trởng kinh tế nội dung phát triển kinh tế, nhng tăng trởng kinh tế yếu tố quan trọng, giữ vai trò sở phát triển kinh tế - Biểu tăng trởng kinh tÕ trªn thÕ giíi - Ngêi ta dïng tiªu chÝ: Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Liên hệ: - Tích cực: Tốc độ tăng trởng cao (2001-2005) 7,51%, phát triển tơng đối toàn diện thời kì định - Quy mô tốc độ tăng trởng kinh tế quan trọng để xác định phát triển kinh tế có tác động dân số Nhóm 2: - Cơ cấu kinh tế tổng thể mối quan hệ hữu cơ, phụ thuộc quy định lẫn quy mô trình độ ngành kinh tế - Có loại cấu kinh tế cấu kinh tế ngành quan trọng - Cơ cấu hợp lí cấu kinh tế phát huy tiềm nội lực,phù hợp với khoa học công nghệ đại phân công lao động hợp tác quốc tế GV: Hớng dẫn HS nhËn xÐt bỉ Nhãm 3: C«ng b»ng x· héi: sung ý kiến nhóm - Tạo điều kiện cho ngời có HS; Bổ sung ý kiến quyền bình đẳng đóng GV: Nhận xét bổ sung khắc sâu góp hởng thụ kiến thức - Phù hợp với phát triển toàn diện GV: Đa số liệu thống kª vỊ sù cđa ngêi - x· héi chun dịch cấu kinh tế -Thu nhập thực tế tăng, đợc đảm ngành bảo nhu cầu văn hóa, giáo dục, - Cơ cấu kinh tế tiến bộ: cấu y tế kinh tế công nghiệp dịch vụ tăng nông nghiệp giảm dần Cơ cấu kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môii trờng sinh thái để đảm bảo phát triển bền vững GV liên hệ thực tiễn 10 * Nội dung: Hoạt động kinh tế quản lí kinh tế, xã hội * Phơng pháp: Sử dụng lao động thủ công sang công nghệ, phơng tiện, phơng pháp tiên tiến , đại * Mục đích: Đạt suất lao động cao - GV: Giải thích mối quan hệ công nghiệp hóa - đại hóa Trong thời đại ngày đòi hỏi ớc ta làm công nghiệp hóa gắn đại hóa + Nhân loại trải qua hai cách mạng kĩ thuật + yêu cầu thực mô hình phát triển rút ngắn đại + Xu hớng toàn cầu hóa mở hội cho nớc làm công nghiệp hóa sau nh Việt Nam - GV: Đặt vấn đề, chuyển ý - GV: Làm rõ tính tất yếu tác dụng công nghiệp hóa, đại hóa - GV: Diễn giải Cơ sở vật chất kĩ thuật chủ nghĩa xã hội công nghiệp lớn đại, có cấu kinh tế hợp lí, trình độ xã hội hóa cao, dựa tảng khoa học công nghệ tiên tiến, đợc hình thành phân bố có khoa học toàn kinh tế quốc dân b Tính tất yếu khách quan công nghiệp hóa - đại hóa * Do yêu cầu phải xây dựng sở vật chất, kĩ thuật CNXH 62 - GV: Sau 20 năm đổi mới, năm (2001-2005) kinh tế nớc ta đạt đợc thành tựu quan trọng sở vật chất - kĩ thuật bớc đầu đợc tăng cờng Tuy nhiên yếu nguyên nhân làm hạn chế tăng trởng, cạnh tranh chất lợng hội nhập kinh tế quốc tế, ta thành viên WTO Đó lí công nghiệp hóa - đại hóa nớc ta * Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu kinh tế, kĩ thuật, công nghệ nớc ta với nớc khu vực giới * Do yêu cầu tạo suất lao động xã hội cao Đảm bảo cho tồn phát triển cảu CNXH - GV:Xã hội sau muốn tiến xã hội trớc điều trớc hết chủ yếu phải làm cho suất lao động xã hội sau cao suất lao động xã hội trớc, Mà c Tác dụng to lớn toàn diện điều có trông chờ vào việc công nghiệp hóa - đại hóa: thực thành công công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nớc * Tạo điều kiện phát triển lực lợng sản xuất tăng suất lao động xã hội Thúc đẩy tăng trởng kinh tế phát triển kinh tế giải - GV: Thuyết trình tác dụng to việc làm, tăng thu nhập lớn toàn diện công nghiệp nâng cao đời ống hóa đại hóa * Tạo lực lợng sản xuất làm - GV: Lấy ví dụ để minh họa tiền đề cho việc củng cố quan tác dụng công nghiệp hệ sản xuất XHCN Tăng cờng vai hóa, đại hóa trò nhà nớc XHCN - GV: Có thể đặt câu hỏi * Tạo tiền đề hình thành phát Câu 1:Chứng minh tác dụng triển văn hóa XHCN tiên 63 công nghiệp, đại hóa với + Sự phát triển lực lợng sản xuất + Quan hệ sản xuất + Đối ngoại + Quốc phòng an ninh Câu 2: Liên hệ thực tiễn tiến, đậm đà sắc dân tộc * Tạo së vËt chÊt - kÜ tht cho viƯc x©y dùng kinh tế độc lập, tự chủ gắn hội nhập quốc tế * Củng cố tăng cờng an ninh quốc phòng - GV: Cho HS lớp luyện tập dới hình thức sử dụng phiếu học tập Câu 1: Em cho biết ý kiến đúng, công nghiệp hóa, đại hóa nhiemj vụ trọng tâm thời kì độ lên CNXH Vì: a Tính tất yếu khách quan công nghiệp hóa - đại hóa b Tác động to lớn công nghiệp hóa, đại hóa c ý nghĩa định công nghiệp hóa - đại hóa Câu 2: Việt Nam gia nhập WTO thành viên tổ chức kinh tế APEC công nghiệp hóa, đại hóa đất nớc việc: a Cần thiết, cấp bách b Là việc bình thờng c Cần phải xem xét Giáo viên kết luận: Các biểu đồ định nghĩa công nghiệp hóa, đại hóa Tính tất yếu công nghiệp hóa, đại hóa Tác dụng to lớn công nghiệp hóa, đại hóa Tiết Kiểm tra cũ Câu hỏi: Trình bày tính tất yếu khách quan công nghiệp hóa - đại hóa nớc ta? Bài mới: 64 Hoạt động GV HS - GV: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm, tìm hiểu nội dung công nghiệp hóa, đại hãa - GV: Chia líp thµnh nhãm - HS: cử đại diện, th kí nhóm - GV: Giao câu hỏi cho nhóm Nhóm 1:Lấy ví dụ phân tích nội dung Nhóm 2:Lấy ví dụ phân tích nội dung Nhóm 3:Lấy ví dụ phân tích nội dung - HS: Các nhóm thảo luận - GV: Híng dÉn bỉ sung ý kiÕn gióp HS tìm hiểu nội dung công nghiệp hóa, đại hóa * Cụ thể: + GV nhắc lại nội dung học: lực lợng sản xuất quan hệ sản xt + VËn dơng thùc tiƠn ViƯt Nam + Nªu thuận lợi, khó khăn vận dụng nội dung nghiệp xây dựng đất nớc - HS: Cử đại diện nhóm trình bày - HS: Cả lớp tham gia gãp ý kiÕn - GV: NhËn xÐt ý kiÕn cđa nhãm - HS: Ghi bµi vµo vë Néi dung cần đạt Nội dung công nghiệp hóa, đại hóa nớc ta * Phát triển mạnh mẽ lực lợng sản xuất trớc hết việc khí hoă sản xuất xã hội, sở áp dụng thành tựu cách mạng khoa học công nghệ đại * Xây dựng cấu hợp lí, đại hiệu * Củng cố tăng cờng địa vị 65 chủ đạo quan hệ sản xuất XHCN tiến tới xác lập địa vị thống trị quan hệ sản xuất XHCN toàn kinh tế quốc dân - GV: Kết luận: Ba nội dung nói công nghiệp hóa, đại hóa kinh tế qc d©n cã quan hƯ mËt thiÕt víi Thùc chÊt cđa quan hƯ nµy lµ mèi quan hƯ biƯn chứng, nhân lực lợng * Trách nhiệm công dân đối sản xuất quan hệ sản xuất víi sù nghiƯp c«ng nghiƯp hãa XHCN sù nghiƯp CNH - H ĐH đại hóa đất nớc: níc ta - GV: Cho HS th¶o ln chung c¶ lớp để tìm iểu: Công dân có trách nhiệm nh ự nghiệp công nghiệp hóa, ®¹i hãa ®Êt níc - HS: Sư dơng SGK - GV: Đặt câu hỏi cho HS lớp Câu 1: Trách nhiệm công dân nghiệp CNH - H ĐH xây dựng đất nớc nh nào? Câu 2: Liªn hƯ thùc tiƠn ë VN vỊ viƯc vËn dụng kiến thức CNH - H ĐH giai đoạn - HS: Trình bày ý kiến cá nhân - HS: C¶ líp cïng bỉ sung ý kiÕn trao ®ỉi * Cã nhËn thøc ®óng ®¾n vỊ tÝnh tÊt yếu khách quan tác dụng to lớn công nghiệp hóa đại hóa 66 - GV: Liệt kê ý kiến HS lên bảng phụ - GV: Nhận xÐt vµ kÕt luËn - HS: Ghi bµi vµo vë * Trong sản xuất kinh doanh cần lựa chọn ngành, mặt hàng có khả cạnh tranh cao, phù hợp với nhu cầu thị trờng nớc giới * Tiếp thu ứng dụng thành tựu khoa học để tạo sản phẩm chất lợng cao, giá thành thấp, có khả chiếm lĩnh thị - GV: :Lu ý số vấn đề trách trờng nhằm tối đa hóa lợi nhuận nhiệm công dân: * Thờng xuyên học tập nâng cao + vấn đề cạnh tranh lành mạnh trình độ văn hóa, khoa học công + Chèng tham «, tham nhòng, l·ng nghƯ phÝ + Chèng hàng giả, buôn lậu + hàng hóa chất lợng, an toµn thùc phÈm GV: Tỉ chøc cho HS lµm bµi tËp vµo phiÕu GV: Giao phiÕu häc tËp cho HS Bản thân em phải làm để góp phần vào nghiệp CNH, HĐH? a Có động học tập đắn b Có phơng pháp học tập tốt c Lựa chọn ngành nghề phù hợp với khả d Nắm bắt kĩ thuật - công nghệ đại e Thực tốt đờng lối sách Đảng, Nhà nớc Giáo viên kết luận: Công nghiệp hóa, đại hóa đất nớc nhiệm vụ kinh tế thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội nớc ta Chúng ta cần xác định yêu cầu nhiệm vụ trung tâm Vận dụng khoa học, hiệu thực tiễn Việt Nam từ thấy đợc trách nhiệm công dân nói chung HS nói riêng nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nớc Nhanh chóng đa nớc ta tiến nhanh, tiến mạnh lên CNXH 67 Dặn dò: - Làm tập lại sách giáo khoa - Su tầm t liệu chuẩn bị cho Bài 7: Thực kinh tế nhiều thành phần tăng cờng vai trò quản lÝ kinh tÕ cđa nhµ níc (TiÕt 1) I Mơc tiêu Về kiến thức - Nêu đợc khái niệm thành phần kinh tế, tính tất yếu khách quan tồn kinh tế nhiều thành phần Việt Nam - Biết đợc khái niệm, nội dung vai trò thành phần kinh tế nớc ta - Hiểu đợc vai trò quản lí kinh tế Nhà nớc kinh tế nhiều thành phần Việt Nam Về kỹ 68 - Biết cách quan sát thực tiễn để thấy đợc tồn hoạt động thành phần kinh tế quản lí Nhà nớc kinh tế nhiều thành phần - Phân biệt đợc thành phần kinh tế địa phơng - Xác định đợc trách nhiệm công dân việc phát triển kinh tế nhiều thành phần Về thái độ - Nâng cao lòng tin vào sách kinh tế nhiều thành phần Đảng Nhà nớc - TÝch cùc tham gia ph¸t triĨn kinh tÕ gia đình, vận động gia đình ngời thân hăng hái đầu t nguồn lực vào sản xuất kinh doanh, thực tốt pháp luật sách kinh tế, quản lí kinh tế Nhà nớc II Tài liệu phơng tiện - Sách giáo khoa GDCD lớp 11 - Câu hỏi tình GDCD lớp 11 - Những số liệu, thông tin kinh tế có liên quan đến nội dung học - Sơ đồ, biểu bảng III Hoạt động dạy học ổn định tổ chức Kiểm tra cũ - Phân tích nội dung khái niệm công nghiệp hóa, đại hóa? - Là công dân, em phải làm để góp phần vào nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa? Bài Hoạt động GV HS GV đặt vấn đề: - Thành phần kinh tế gì? - Tại thời kì độ lên CNXH nớc ta lại phải thực kinh tế nhiều thành phần? GV gợi mở giúp HS hiểu hình Nội dung cần đạt Nền kinh tế nhiều thành phần a Các hình thức sở hữu * Khái niệm: - Sở hữu mối quan hệ ngêi víi ngêi viªc chiÕm 69 thøc së hữu để xác định thành phần kinh tÕ - LÊy vÝ dơ vỊ h×nh thøc së hữu + Con trâu t liệu sản xuất ông An, ông An có quyền sở hữu trâu + Một số máy khâu t liệu sản xt cđa HTX ViƯt An TËp thĨ x· viªn HTX có quyền sở hữu máy khâu + Máy móc t liệu sản xuất nhà máy xi măng Bỉm Sơn Nhà nớc có quyền sở hữu máy móc GV đặt câu hỏi: - Sở hữu t liệu sản xuất đợc biểu dới hình thức? - Yếu tố trực tiếp để xây dựng thành phần kinh tế? - Thành phần kinh tế gì? HS: -Tham khảo tài liệu - Phát biĨu ý kiÕn GV: - Giíi thiƯu kh¸i qu¸t vỊ thành phần kinh tế - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm - Chia lớp thành nhóm - Giao câu hỏi cho nhóm Nhóm 1: Tìm hiểu khái niệm, nội dung, vai trò thành phần kinh tế Nhà nớc Nhóm 2: Tìm hiểu khái niệm, nội dung, vai trò thành phần kinh tế hữu cải vật chất * Các hình thức sở hữu + Sở hữu toàn dân + Sở hữu tập thể + Sở hữu cá thể b.Thành phần kinh tế * Khái niệm: - Thành phần kinh tế kiểu tổ chức, quan hệ kinh tế dựa hình thức sở hữu định t liệu sản xuất * Các thành phần kinh tế nớc ta: + Kinh tế Nhà nớc thành phần dựa hình thức sở hữu toàn dân t liệu sản xuất 70 tập thể Nhóm 3: Tìm hiểu khái niệm, nội dung, vai trò thành phần kinh tế t nhân Nhóm 4: Tìm hiểu khái niệm, nội dung, vai trò thành phần kinh tế t Nhà nớc Nhóm 5: Tìm hiểu khái niệm, nội dung, vai trò thành phần kinh tế 100% vốn nớc GV: Hớng dẫn HS thảo luận HS: Cử đại diện nhóm trình bày Các nhóm bỉ sung ý kiÕn GV: NhËn xÐt vµ kÕt ln - Các thành phần kinh tế vừa hợp tác vừa cạnh tranh với tất yếu Chúng góp phần giải phóng lực lợng sản xuất , thu hút sử dụng có hiệu nguồn lực nớc nớc Tạo nhiều vốn, nhiều việc làm, thay đổi mặt kinh tế, thúc đầy tăng trởng kinh tế GV chuyển ý: - Vậy, lại phải xây dựng kinh tế nhiều thành phần? HS tham khảo tài liệu, phát biểu + Kinh tế tập thể thành phần dựa hình thức sở hữu tập thể t liệu sản xuất + Kinh tế t nhân thành phần dựa hình thức sở hữu t nhân t liệu sản xuất + Kinh tế TBNN thành phần dựa hình thức sở hữu hỗn hợp vốn kinh tế Nhà nớc t + Kinh tế có vồn đầu t nớc thành phần dựa hình thức sở hữu vốn ( 100%)của nớc c Tính tất yếu khách quan tồn kinh tế nhiều thành phần kinh tế nớc ta - Hiện nay, nớc ta lực lợng sản xuất thấp kém, trình độ kởong đồng đều; xã hội tồn nhiều hình thức sở hữu khác nên tất yếu tồn nhiều thành phần kinh tế - Kinh tế nhiều thành phần giúp giải phong sức sản xt cđa x· héi, tËn dơng mäi ngn lùc ®Ĩ phát triển kinh tế; giải việc làm; làm thay đổi quan niệm xã hội việc làm; tạo sức mạnh 71 tổng hợp thúc đẩy kinh tế tăng trëng GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn: - Nh vËy để quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ lực lợng sản xuất, kinh tế VN tất yếu phải tồn nhiều thành phần kinh tế - Là công dân đất nớc, công đổi xây dựng kinh tế nhiều thành phần, có trách nhiệm nh nào? HS tham khảo tài liệu HS liên hệ thực tiễn HS phát biểu ý kiến d Liên hệ trách nhiệm công dân với việc thực kinh tế nhiều thành phần - ủng hộ sách phát triển kinh tế nhiều thành phần - Vận dộng ngời thân gia đình đầu t vốn nguồn lực khác vào sản xuất kinh doanh - Tổ chức sản xuất, kinh doanh thành phần kinh tế, ngành, nghề mặt hàng mà pháp luật không cấm - Chủ động tìm việc làm phù hợp với khả thân GV nhận xét kết luận: - Kinh tế nhiều thành phần tạo nên thay đổi rõ rệt cho kinh tế-xã hội nớc ta, tạo tiền đề hội nhập với phát triển chung kinh tế khu vực thÕ giíi Cđng cè Em ®ång ý víi quan điểm sau Vì sao? a Có việc làm thành phần kinh tế Nhà nớc tốt b Không nên làm việc thành phần kinh tế t nhân C Làm việc cho thành phần kinh tế nhằm đem lại thu nhập đáng cho thân, gia đình xã hội Dặn dò - Làm tập SGK 72 - Chuẩn bị nội dung phần học Bài 7: Thực kinh tế nhiều thành phần tăng cờng vai trò quản lí kinh tế nhà níc (TiÕt 2) I Mơc tiªu VỊ kiÕn thøc - Nêu đợc khái niệm thành phần kinh tế, tính tất yếu khách quan tồn kinh tế nhiều thành phần Việt Nam - Biết đợc khái niệm, nội dung vai trò thành phần kinh tế nớc ta 73 - Hiểu đợc vai trò quản lí kinh tế Nhà nớc kinh tế nhiều thành phần Việt Nam Về kỹ - Biết cách quan sát thực tiễn để thấy đợc tồn hoạt động thành phần kinh tế quản lí Nhà nớc kinh tế nhiều thành phần - Phân biệt đợc thành phần kinh tế địa phơng - Xác định đợc trách nhiệm công dân việc phát triển kinh tế nhiều thành phần Về thái độ - Nâng cao lòng tin vào sách kinh tế nhiều thành phần Đảng Nhà nớc - Tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, vận động gia đình ngời thân hăng hái đầu t nguồn lực vào sản xuất kinh doanh, thực tốt pháp luật sách kinh tế, quản lí kinh tế Nhà nớc II Tài liệu phơng tiện - Sách giáo khoa GDCD lớp 11 - Câu hỏi tình GDCD lớp 11 - Những số liệu, thông tin kinh tế có liên quan đến nội dung học - Sơ đồ, biểu bảng III Hoạt động dạy học ổn định tổ chức Kiểm tra cũ Câu hỏi: - Các thành phần kinh tế ë níc ta hiƯn nay? - T¹i chóng ta phải xây dựng kinh tế nhiều thành phần? Bài Hoạt động GV HS Nội dung kiến thức GV đặt vấn đề: vai trò quản lí kinh tế - Tại Nhà nớc lại có vai trò quản Nhà nớc lí kinh tế a Sự cần thiết khách quan phải có 74 - Vai trò quản lí kinh tế Nhà nớc nh nào? - Làm để tăng cờng vai trò vµ hiƯu lùc kinh tÕ cđa Nhµ níc? GV: Tỉ chức cho HS thảo luạn nhóm, tìm hiểu vai trò quản lí Nhà nớc - Chia lớp thành nhóm - Giao câu hỏi cho nhóm Nhóm 1: Tìm hiểu nội dung, cần thiết khách quan quản lí Nhà nớc kinh tế Nhóm 2: Phân tích nội dung quản lí kinh tế Nhà nớc Nhóm 3: làm để tăng cờng vai trò hiệu lực quản lí kinh tế Nhà nớc HS: Các nhóm thảo luạn GV: Đây nội dung khó hiểu, khó suy luận Giáo viên hớng giúp cho HS thảo liaanj, liên hệ thực tế cách gợi ý bám sát sách giáo kho HS : Cử đại diện nhóm trình bày HS: Cả lớp trao đổi GV: Nghe ý kiến nhóm, phát chỗ cha xác, tạo tranh luận nhóm vai trò quản lí kinh tế Nhà nớc GV: Liên hệ vấn đề tiêu cực : + Hàng giả vai trò quản lí kinh tế Nhà nớc - Do yêu cầu phải thực vai trò chủ sở hữu Nhà nớc t liệu sản xuất doanh nghiệp Nhà nớc - Do yêu cầu phải phát huy mặt tích cực khắc phục mặt hạn chế kinh tế thị trờng - Do yêu cầu phải giữ vững định hớng xã hội chủ nghĩa xây dựng kinh tế thị trờng nớc ta b Nội dung quản lí kinh tế Nhà nớc - Quản lí doanh nghiệp Nhà nớc với t cách Nhà nớc ngời chủ sở hữu - Quản lí điều tiết vĩ mô kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa c Tăng cờng vai trò hiệu lực quản lí Nhà nớc - Tiếp tục đổi công cụ kế 75 + Bu«n lËu + Trèn thuÕ + Tham «, tham - GV: Kết luận, chuyển ý hoạch hóa, pháp luật, sách chế Q.lí - Tăng cờng lực lợng vật chất Nhà nớc để điều tiết thị trờng - Tiếp tục cải cách hành máy Nhà nớc, chế độ công chức theo hớng công khai, minh bạch, tinh gọn có lực, sáng tạo vững mạnh Củng cố Bài 1: yếu tố sau trực tiếp xác định thành phần kinh tế Khoanh tròn vào ý kiến a Sở hữu t liệu sản xuất b Vốn c Khoa học - công nghệ Bài 2: Em cho biết ý kiến đúng: Cơ sở để Nhà nớc ta quản lí kinh tế a Là Nhà nớc dân chủ với đa số b Nhà nớc dân dân, dân c Giải triệt để, hiểu mặt hạn chế kinh tế thị trờng Dặn dò - Về nhà tập lại SGK - Lu ý lại nội dung sơ đồ - Chuẩn bị " Chủ nghĩa xã héi" 76 ... kiÕn - Khi trao đ i hàng hóa vợt qua kh i biên gi i quốc gia tiền làm chức tiền tệ gi i - Tiền làm nhiệm vụ di chuyển c i từ nớc sang nớc khác GV nhận xét, đánh giá kết nhóm GV: Gi i thích n i. .. sùng b i hàng hóa, không sùng b i tiền tệ II T i liệu phơng tiện - Sách giáo khoa GDCD lớp 11 - Sơ đồ, biểu bảng đèn chiếu - Những số liệu, thông tin kinh tế có liên quan đến n i dung học III Hoạt... hiƯn - VËy tiền tệ đ i nh nào? HS tham khảo t i liệu, trả l i N i dung kiến thc Tiền tệ a Nguồn gốc chất tiền tệ * Ngn gèc cđa tiỊn tƯ - TiỊn tƯ đ i kết phát triển lâu d i hình th i giá GV giải
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án kì i vinh , GIÁO án kì i vinh