Ôn thi công chức TOÁN đại số 7

151 120 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:46

Giáo án: Đại số viên: Lý Công Đắc Tiết 1: Giáo Chơng I : Số hữu tỉ Số thực Tập hợp Q số hữu tỉ A Mục tiêu: +HS hiểu đợc khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn sỗ hữu tỉ trục số so sánh số hữu tỉ Bớc đầu nhận biết đợc mối quan hệ tập hợp số : N  Z  Q +HS biÕt biĨu diƠn sè h÷u tỉ trục số, biết so sánh hai số hữu tỉ B Chuẩn bị giáo viên học sinh: - GV: +Bảng phụ (hoặc đèn chiếu, giấy trong) ghi sơ đồ quan hệ tập hợp số : N, Z, Q tập +Thớc thẳng có chia khoảng, phấn màu -HS: +Ôn tập kiến thức: Phân số nhau, tính chất phân số, qui đồng mẫu số phân số, so sánh số nguyên, so sánh phân số, biểu diễn số nguyên trục số +Giấy trong, bút dạ, thớc thẳng có chia khoảng C Tổ chức hoạt động dạy học: I.Hoạt động I: Tìm hiểu chơng trình Đại số (5 ph) Hoạt động giáo viên -Giới thiệu chơng trình Đại số lớp gồm chơng -Nêu yêu cầu sách, ghi, BT, dụng cụ học tập, ý thức phơng pháp học tập môn toán -Giới thiệu sơ lợc chơng I Số hữu tỉ Số thực Hoạt động học sinh -Nghe GV hớng dẫn -Ghi lại yêu cầu cua GV ®Ĩ thùc hiƯn -Më mơc lơc trang 142 SGK theo dõi II.Hoạt động 2: Tìm hiểu số hữu tỉ (12 ph) Giáo án: Đại số viên: Lý Công Đắc HĐ Giáo viên -Cho số: 3; -0,5; 25 0; ; -Em 37 viết số thành phân số -Hỏi: Mỗi số viết thành phân số nó? -GV bổ xung vào cuối dãy số dấu -ở lớp ta biết: Các phân số cách viết khác số, số đợc gọi số hữu tỉ Vậy số trên: 3; -0,5; 25 0; ; số hữu 37 tỉ -Hỏi: Vậy số hữu tỉ? -Giới thiệu tập hợp số hữu tỉ đợc ký hiệu Q -Yêu cầu HS làm -Yêu cầu đại diện HS đứng chỗ trả lời, GV ? ghi kết lên bảng -Yêu cầu HS làm +Số nguyên a có ?phải số hữu tỉ không? Vì sao? -Hỏi thêm: +Số tự nhiên n có phải số hữu tỉ không? Vì sao? +VËy em cã nhËn xÐt g× vỊ mèi quan hƯ tập hợp số N, Z, Q? -Giới thiệu sơ đồ biểu diễn mối quan hệ tập hợp -Yêu cầu HS làm BT trang SGK vào tập in -Yêu cầu đại diện HS trả lời Giáo HĐ Học sinh -5 HS lên bảng lần lợt viết số cho thành phân số -Các HS khác làm vào -Trả lời: Có thể viết số thành vô số phân số Ghi bảng 1.Số hữu tØ:VD: * 9 3     1 3  0,5 1     * * 0 0     * 12  41 2     * 19  19  638   3   7  14 -Định nghĩa: Số hữu tỉ số viết đợc dới dạng phân số với a, b Z, b -Kí hiệu tập hợp số hữu tỉ:Q -Trả lời: Theo định nghĩa trang SGK -Làm việc cá nhân -Đại diện HS đọc kết trả lời số viết đợc dới dạng phân số nên số hữu tỉ (theo định ? nghĩa) -Cá nhân tự làm vào -Đại diện HS trả lời: Số nguyên a có phải số hữu tỉ, số nguyên a viết đợc dới dạng phân số -Tơng tự số tự nhiên n số hữu tỉ -Quan hệ: N Z; Z Q -Quan sát sơ đồ -HS tự làm BT vào tập -Đại diện HS trả lới kÕt qu¶ * 0,6   * 10 125   1,25   * 1004  VËy 3 c¸c sè số hữu tỉ a aQ a Z th× a nN ? th× n  n1  n  Q BT 1: -3  N ; Q Q Z  Q  -3  Z ; -3 Z;Q;N Z N Giáo án: Đại số viên: Lý Công Đắc Giáo III.Hoạt động 3: Biểu diễn số hữu tỉ trục số (10 ph) -Vẽ trục số -Yêu cầu HS biểu diễn số nguyên 1; 1; trục số vẽ -Gọi HS lên bảng biểu diễn -Nói: Tơng tự số nguyên, ta biểu diễn số hữu tØ trªn trơc sè VD nh biĨu diƠn sè hữu tỉ trục số -Yêu cầu HS đọc VD SGK -GV thực hành bảng yêu cầu HS làm theo (Chia đoạn thẳng đơn vị theo mẫu số; xác định điểm biểu diễn sht theo tử số) -Yêu cầu đọc làm VD -Hỏi: +Đầu tiên phải viết dới dạng nào? +Chia đoạn thẳng đơn vị thành phần? +Điểm biểu diễn số hữu tỉ xác định nh nào? -Gọi HS lên bảng biểu diễn -Nói: Trên trục số, điểm biểu diễn số hữu tỉ x đợc gọi điểm x -Yêu cầu làm BT trang -Gọi HS lên bảng em phần -VÏ trơc sè vµo vë theo GV -Tù biĨu diƠn số nguyên 1; 1; trục số -1 HS lên bảng biểu diễn -Lắng nghe GV nói 2.Biểu diễn số hữu tỉ trục số: ?3 Biểu diễn sè –1; 1; | | 5| | | | | | | | -1 1M VD 1: Biểu diễn số hữu tỉ trục số -Đọc VD1 làm theo GV -Đọc VD SGK, làm vào -Trả lời: +Đẩu tiên viết dới dạng phân số có mẫu số dơng +Chia đoạn thẳng đơn vị thành ba phần +Lấy bên trái điểm đoạn đơn vị -HS tự làm BT trang SGK vào tập -2 HS lên bảng làm em phần VD 2: Biểu diễn số hữu tỉ trục số Viết   3 | | | | | | | | -1 N BT 2: a)Những phân số biểu diễn số hữu tỉ là: 15 24 27 ; ; b) 20   32 336  4 | | | | | | -1 A IV.Hoạt động 4: So sánh hai số hữu tỉ (10 ph) -Yêu cầu làm ?4 -Đọc tự làm ?4 -Hỏi: Muốn so sánh hai phân số ta làm nào? -Trả lời: Viết hai phân số dạng mẫu số dơng 3.So sánh hai số hữu tỉ: ?4 So sánh phân số 42 vµ   10 435   12  ;   15  5 15 Giáo án: Đại số viên: Lý Công Đắc -Yêu cầu HS lên bảng làm -Hỏi: Vậy để so sánh hai số hữu tỉ ta làm nh thÕ nµo? -Cho lµm vÝ dơ SGK -Cho HS nêu cách làm GV ghi lên bảng -Yêu cầu tự làm ví dụ vào -Gọi HS lên bảng làm -Hỏi: Qua VD, em cho biết để so sánh hai số hữu tỉ ta cần làm nh nào? -Giới thiệu vị trí hai số hữu tỉ x, y trục số x < y -Giới thiệu số hữu tỉ dơng, số hữu tỉ âm, số hữu tỉ -Hỏi: Vậy tập hợp số hữu tỉ gồm có loại số hữu tỉ nào? -Yêu cầu làm ?5 Giáo -1 HS lên bảng làm -Trả lời: Viết chúng dới dạng phân số so sánh hai phân số -Tự làm VD vào -1 HS nêu cách làm -Tự làm ví dụ vào -1 HS lên bảng làm -Trả lời: +Viết hai số hữu tỉ dới dạng mẫu số dơng +So sánh hai tử số, số hữu tỉ có ttử số lớn lớn -Trả lời: Tập hợp số hữu tỉ gồm số hữu tỉ dơng, số hữu tỉ âm số -Cá nhân làm -3 HS lần lợt trả lời câu hỏi ?5 -Gọi HS trả lời -GV nêu nhận xét: nÕu a, b a cïng dÊu 0 nÕu a, b ba khác dấu b -Lắng nghe ghi chép nhận xét GV Vì -10 > -12 Và  15>0 5 nªn VD 1: So sánh hai số hữu tỉ -0,6 5  0,6  ;  v× 10  10 -6 < -5 vµ 10 >    nªn 10 10 hay  0,6   VD 2: So s¸nh vµ 3  3  ;0 Vì 2 -7 < > Nªn hay  <  3 Chó ý: 22 -x : x s.h.tỉdơng x < : x s.h.tỉ âm x = : không dơng không âm -Số âm < Số < Số dơng ?5 Số hữu tỉ dơng ; Số hữu 33 1 ; ; tØ ©m  Số hữu tỉ không dơng không âm V.Hoạt động 5: Luyện tập củng cố (6 ph) -Hỏi: +Thế số hữu tỉ? Cho ví dụ +Để so sánh hai số hữu tỉ ta làm nào? -Cho hoạt động nhóm làm BT sau: Đề bài: Cho hai số hữu tỉ: -0,75 a)So sánh hai số b)Biểu diễn số trục số, nhận xét vị trí hai số -Trả lời: +Định nghĩa nh SGK trang +Hai bớc: Viết dới dạng phân số mẫu số dơng so sánh hai phân số -Hoạt động nhóm: Ghi lời giải vào phim bảng phụ Sau phút treo kết lên trớc lớp Giáo án: Đại số viên: Lý Công Đắc Giáo điểm Đại diện nhóm trình bày lời giải VI.Hoạt động 6: Hớng dẫn nhà (2 ph) Cần học thuộc định nghĩa số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trục số, cách so sánh hai số hữu tỉ BTVN: số 3, 4, 5/ SGK; Số 1, 3, 4, 8/3,4 SBT Ôn tập qui tắc cộng, trừ phân số; quy tắc dấu ngoặc; quy tắc chuyển vế (toán 6) Tiết 2: Cộng, trừ số hữu tỉ A.Mục tiêu: +HS nắm vững qui tắc cộng trừ số hữu tỉ, biết qui tắc chuyển vế tập hợp số hữu tỉ +HS có kỹ làm phép tính cộng, trừ số hữu tỉ nhanh B.Chuẩn bị giáo viên học sinh: -GV: Bảng phụ (hoặc đèn chiếu, giấy trong) ghi: +Công thức cộng, trừ số hữu tỉ trang SGK +Qui tắc chuyển vế trang SGK tập -HS: +Ôn tập qui tắc cộng trừ phân số, qui tắc chuyển vế qui tắc dấu ngoặc +Giấy trong, bút dạ, bảng phụ hoạt động nhóm C.Tổ chức hoạt động dạy học: I.Hoạt động 1: Kiểm tra(10 ph) Giáo án: Đại số viên: Lý Công Đắc Giáo Hoạt động giáo viên -Câu 1: +Thế số hữu tỉ? Cho ví dụ số hữu tỉ (dơng, âm, 0) +Chữa BT trang SGK Hoạt động học sinh -HS 1: +Phát biểu định nghĩa trang SGK, lấy VD theo yêu cầu +Chữa BT trang SGK: So sánh a)x = ; y =  3 2 21 22    V× -22 < 22 772177  711 -21 77 > 77 77 nên x < y b)-0,75 =  c)  213 18 4  216     HS 2: 300 25 300 (Khá giỏi) Chữa BT trang SGK -C©u 2: a b (a, b, m  x  ;y  +Ch÷a BT trang SGK Z; m > vµ m m x < y)  a víi mäi x đa thức M(x) vô nghiệm 3.BT 64/50 SGK: Vì đơn thức x2y có giá trị = x = -1 y = nên đơn thức đồng dạng với có giá trị nhỏ 10 lµ: 2x2y; 3x2y; 4x2y; 5x2y; 6x2y; 7x2y; 8x2y; 9x2y 4.BT65/50 SGK: a)A(x) = 2x –6 C¸ch 1: tÝnh A(-3) = 2.(-3) –6 = -12 A(0) = – = -6 A(3) = 2.3 –6 = C¸ch 2: §Ỉt 2x –6 = 2x = x=3 VËy x = nghiệm A(x) V.Hoạt động 5: Hớng dẫn nhà (1ph) -Ôn tập qui tắc cộng trừ hai đơn thức đồng dạng, cộng trừ đa thức, nghiƯm cđa ®a thøc -BTVN: sè 62, 63, 65/ 51, 52, 53 SGK -Tiết sau tiếp tục ôn tập chơng IV Tiết 65+66: kiểm tra học kì ii (Đại số + Hình học) 147 Giáo án: Đại số viên: Lý Công Đắc Tiết 67: i Giáo ôn tập cuối năm (Tiết 1) Mục tiêu: +Ôn tập hệ thống hoá kiến thức số hữu tỉ, số thực, tỉ lệ thức, hàm số đồ thị +Rèn kĩ thực phép tính Q, giải toán chia tỉ lệ, tập đồ thị hàm số y=ax( a khác 0) ii Chuẩn bị giáo viên học sinh: -GV: Bảng phụ (hoặc đèn chiếu, giấy trong) ghi tập, thớc kẻ phấn màu -HS: Bảng nhóm, giấy trong, bút dạ, làm tập ôn tập theo yêu cầu Iii Tiến trình dạy học: A.Hoạt động I: Ôn tập số hữu tỉ, số thực - Thế náo số hữu tỉ? Cho VD? 1)Ôn tập số hữu tỉ, số thực - Khi viết dới dạng số thập phân, số hữu tỉ đợc biểu diễn ntn? - Thế số vô tỉ? Cho VD? - Số thực gì/ Cho VD? - Nêu mối quam hệ tập hợp I, Q,R? - GTTĐ số x đợc xác định ntn? Bµi 2/ SGK - Lµm bµi 2/ SGK Bµi 1b,d/ SGK - Bỉ xung c©u c) x+ x = 2x Bµi 4/ SBT - Lµm bµi 1b.d/ SGK - Nêu thứ tự thực phép toán - Cho h/s lên bảng thực - Làm 4/ SBT B.Hoạt động 2: ôn tập tỉ lệ thức chia tỉ lệ - Tỉ lệ thức gì? 2)ôn tËp vỊ tØ lƯ thøc vµ chia tØ lƯ - Phát biểu t/c tỉ lệ a c e a c e    thøc b d g bd g - Viết công thức liên hệ t/c Làm 3/ SGK dãy tØ lƯ thøc Lµm bµi 4/ SGK - Lµm bµi 3/ SGK - Gỵi ý dïng t/c d·y tØ sè phép hoán vị tỉ lệ thức - Làm 4/ SGK C Hoạt động 3: Hớng dẫn nhà - Làm tiếp câu hỏi «n tËp - Lµm bµi 7-13/ SGK - TiÕt sau ôn tập tiếp Rút kinh nghiệm 148 Giáo án: Đại số viên: Lý Công Đắc Giáo Tiết 68 Ôn tập cuối năm ( tiết 2) i Mục tiêu: +Ôn tập hệ thống hoá kiến thức thống kê, biểu thức đại số + rèn kĩ nhận biết khái niệm thống kê nh dấu hiệu, số, trung bính cộng cách xác định chúng + Củng các k/n đơn thức, đơn thức đồng dạng, đa thức, nghiệm đa thức Rèn kĩ nhân , cộng, trừ đơn, đa thức ii Chuẩn bị giáo viên học sinh: -GV: Bảng phụ (hoặc đèn chiếu, giấy trong) ghi tập, thớc kẻ phấn màu -HS: Bảng nhóm, giấy trong, bút dạ, làm tập ôn tập theo yêu cầu Iii Tiến trình dạy học: A.Hoạt động 1: ôn tập hàm số, đồ thị hàm số - Khi đại lợng y tỉ lệ thuận với 3)ôn tập hàm số, đồ thị đại lợng x? Cho Vd? hàm số - Khi đại lợng y tỉ lệ nghịch với đại lợng x? Cho VD? - đồ thị hàm số y= ax có dạng ntn? - Thảo luận nhóm 6- 7/ SBT Làm 6/ SBT Lamg 7/ SBT - B.Hoạt động 2: Ôn tập thống kê 1)Ôn tập thống kê để ®iỊu tra vÊn ®Ị nµo ®ã Lµm bµi 7/ SGK em phải làm gì? trình bày kết a) 92,29% thu đợc ntn? b)cao nhất: Đồng sông Hồng Trong thùc tÕ ngêi ta dïng biĨu ThÊp nhÊt: §ång sông Cửu đồ làm gì? Long Làm 7/ SGK Lµm bµi 8/ SGK Lµm bµi 8/ SGK Mèt dấu hiệu gì? Sản lTần số Các Gọi h/s lên bảng thực ợng (x) (n) tích Số trung b×nh céng cđa dÊu 31 10 310 X=37 hiƯu có nghĩa gì? 34 20 680 Khi không nên lấy số trung 35 30 1050 bình sộng ®¹i diƯn cho dÊu 36 15 540 hiĐu ®ã 38 10 380 40 10 400 42 210 44 20 880 N= -120 4450 D.Hoạt động Hớng dẫn nhà - Làm tiếp câu hỏi ôn tập - Làm 3, 5/ SGK 149 Giáo án: Đại số viên: Lý Công Đắc - Giáo Tiết sau ôn tập tiếp Rút kinh nghiệm 150 Giáo án: Đại số viên: Lý Công Đắc Giáo Tiết 69 ôn tập cuối năm (tit3) i Mục tiêu: +Ôn tập hệ thống hoá kiến thức thống kê, biểu thức đại số + rèn kĩ nhận biết khái niệm thống kê nh dấu hiệu, số, trung bính cộng cách xác định chúng + Củng các k/n đơn thức, đơn thức đồng dạng, đa thức, nghiệm đa thức Rèn kĩ nhân , cộng, trừ đơn, đa thức ii Chuẩn bị giáo viên học sinh: -GV: Bảng phụ (hoặc đèn chiếu, giấy trong) ghi tập, thớc kẻ phấn màu -HS: Bảng nhóm, giấy trong, bút dạ, làm tập ôn tập theo yêu cầu Iii Tiến trình dạy học: A.Hoạt động 1: ôn tập biểu thức đại số - Thế đơn thức? 2)ôn tập biểu thức đại số Bài 1; Trong biểu thức đại - Thế đơn thức đồng dang? số sau - Thế da thức? - Cách xác định bậc đa thøc? 2xy2; x3 +x 2y2 -5y; 1/2y2 x; -2; 0; x; - H/s thảo luận theo nhóm 4x5 -3x3 +2: 3xy 2y; 2/y; 3/4 a) Tìm biwur thức đơn thức? Tìm đơn thức đồng dạng b) Những biểu thức đa thức mà đơn thức? Tìm bặc đa thức Bài 2Cho đa thức A= x2 -2x -y2+3y -1 B= -2x2 +3y2-5x +y+3 a) TÝnh A+B Cho x=2; y=-1 Hãy tính giá trị A+B b) Tính A-B - Làm 11/ SGK Tính giá trị A-B x= -2; y=1 - Bài 12, 13/ SGK - Khi nài số a đợc gọi nghiệm Làm 11/ SGK đa thức? Làm 12/ SGK Làm 13/ SGK B.Hoạt động 2: Hớng dẫn nhà Hớng dãn h/s ôn tập hè Rút kinh nghiệm Tiết70 Trả kiểm tra cuối năm 151 ... HS lên bảng làm, lớp làm vào BT 8/10 SGK: 30  175  42  1 87 47 a)      70 70 70 70 70  56 20  49 27 c)        10 70 70 70 70 BT 7: a)HS tìm thêm ví dụ:    ( 4)      BT... +Chữa BT trang SGK: So s¸nh a)x = ; y =  3 2 21 22    V× -22 < 22 77 2 177  7 11  -21 77 > 77 77 nên x < y b)-0 ,75 =  c)  213 18 4  216     HS 2: 300  25 300 (Khá giỏi) Chữa... án: Đại số viên: Lý Công Đắc HĐ Giáo viên -Cho số: 3; -0,5; 25 0; ; -Em 37 viết số thành phân số -Hỏi: Mỗi số viết thành phân số nó? -GV bổ xung vào cuối dãy số dấu -ở lớp ta biết: Các phân số
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi công chức TOÁN đại số 7 , Ôn thi công chức TOÁN đại số 7 , Biểu thức chứa +, -, I.Hoạt động I: Tìm hiểu chương trình Đại số 7 (5 ph)., HĐ của Học sinh, Tiết 2: Cộng, trừ số hữu tỉ, II.Hoạt động 2: Cộng, trừ hai số hữu tỉ (13 ph)., Tiết 3: Nhân, chia số hữu tỉ, II.Hoạt động 2: Nhân hai số hữu tỉ (10 ph)., Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân., VI.Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà (2 ph)., Tiết 5: Luyện tập, Tiết 6: luỹ thừa của một số hữu tỉ., VI.Hoạt động 6: Hướng dẫn về nhà (2 ph)., Tiết 7: luỹ thừa của một số hữu tỉ. (Tiếp), I.Hoạt động 1: Kiểm tra (5 ph)., Tiết 9: Tỉ Lệ thức, Tiết 11: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, IV.Hoạt động 4: Luyện tập củng cố (7 ph)., Tiết 12: Luyện tập, Số thập phân vô hạn tuần hoàn, III.Hoạt động 2: Nhận xét (22 ph), Tiết 15: Làm tròn Số, V.Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà (1 ph)., Tiết 17: Số vô tỉ. KháI niệm về căn bậc hai, Tiết 18: Số thực, IV.Hoạt động 4: củng cố- luyện tập (5 ph)., Tiết 19: Luyện tập, HĐ của học sinh, Dạng1:Tìm x trong TLT

Mục lục

Xem thêm